Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Protokoller

Forbundsrådet består av Forbundsstyret, generalsekretæren, regionenes politiske ledere og politisk leder i Norsk Topphåndball.  Møtene i Forbundsrådet ledes av NHFs president. Forbundsrådet møtes minimum 2 ganger per år.

Appellkomiteen skal som siste instans behandle alle anker:                                            

  1. Hvor første instans er NHFs Sanksjonskomite.
  2. Hvor NHFs Sanksjonskomite har avgjort skyldspørsmålet og straffeutmålingen er påanket. 
  3. Når et vedtak av håndballmyndighet ønskes overprøvd fordi det menes å stride mot gjeldende bestemmelser.

Siste sak er publisert: 03.07.2024

Nr Klasse Sesong Region Sak Vedtak
14   2023/24   Anke på vedtak fattet av NHFs elitelisensnemnd Forkastes
13   2023/24 Sør Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite Tas delvis til følge, lagleder ilegges 2 kamper karantene fra 01.08.2024
12   2023/24 Sør Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Tas ikke til følge, vedtak fra NHF stadfestes
11   2023/24 Innlandet Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Innlandet Avvises, vedtak fra regionen stadfestes
10   2023/24 Øst Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Øst Tas ikke til følge
09   2023/24 Øst Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite Tas ikke til følge
08   2022/23 Vest Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Vest Tas ikke til følge
07   2022/23 Øst Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite Forkastes
06   2022/23 Øst Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Forkastes
05   2022/23 Øst Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite Forkastes
04   2022/23 Sør Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Tas til følge, og kampen berammes på nytt
03   2022/23 Øst Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Tas ikke til følge
02   2021/22 Øst Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite Forkastes
01   2021/22 Innlandet Protest på deltakerberettigelse Forkastes

 

Oversikt over vedtak fattet av Appellkomiteen i tingperioden 2019-22:

Siste sak er publisert: 19.04.2022

Nr Klasse Sesong Region Sak Vedtak
25   2021/22   Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon Tas ikke til følge
24   2021/22 Øst Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst Forkastes
23   2021/22   Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst Tas ikke til følge
22   2021/22   Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon Tas ikke til følge
21   2021/22 Nord Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite Forkastes
20   2021/22 Øst Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite Tas til følge
19   2020/21 Sør Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite Forkastes
18   2020/21 SørVest Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite Forkastes
17   2020/21 Sør Anke på vedtak fattet av NHF Region Sør Tas ikke til følge
16   2019/20 Nord Anke på vedtak fattet av
NHF Region Nord
Forkastes
15   2019/20 Nord Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon Forkastes
14   2019/20 Nord Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon Forkastes
13   2019/20 Nord Anke på vedtak fattet av
NHF Region Nord
Forkastes
12   2019/20 Vest Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Forkastes
11 J13 2019/20 Øst Anke på vedtak fattet av
NHF Region Øst
Tas til følge
10 MS 2019/20 Vest Anke på vedtak fattet av NHFs administratsjon Tas til følge
09 KS 2019/20 Øst Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite Tas til følge
08 G10 2019/20 Øst Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite Tas til følge
07 MS 2019/20 SørVest Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite Tas ikke til følge
06 G15 2019/20 Nord Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite Tas til følge
05 MS og G16 2019/20 Nord Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon Tas til følge
04 J16 2019/20 Øst Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst Tas ikke til følge
03 J16 2019/20 Vest Anke på vedtak fattet av NHF Region Vest Forkastes
02 KS 2019/20 SørVest Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon  Tatt til følge
01 MS 2018/19   Øst Anke på vedtak fattet av NHFs Domskomite  Delvis tatt til følge

Oversikt over vedtak fattet av Appellkomiteen i tingperioden 2017-19:

Siste sak er publisert: 06.12.2018

Nr Klasse Sesong Region Forseelse Vedtak
04 - 2018/19 Nord Anke på vedtak fattet av NHFs Domskomite Ikke tatt til følge
03 - 2016/17 Sør Anke på administrativt vedtak Tatt til følge
02 - 2016/17 Sør Anke på vedtak fattet av Elitelisensnemnda Ikke tatt til følge
01 - 2016/17 Innlandet Anke på administrativt vedtak Ikke tatt til følge

Sanksjonskomiteen (tidligere benevnt som Domskomiteen) skal:

  1. Behandle tvister, protester og disiplinærsaker i de forbunds- og regionsarrangementer det ikke er oppnevnt egen jury for.
  2. Ilegge straff til håndballklubber og personer i nehold til NHFs Protest- og disiplinærreglement og NIFs straffebestemmelser.
  3. Behandle og avgjøre anker over vedtak i Disiplinærutvalget.

Oversikt over vedtak fattet av Sanksjonskomiteen i tingperioden 2022-25:

Siste sak er publisert: 15.05.2024

Nr Klasse Sesong Region Funksjon Forseelse Vedtak
19 J16 2023/24 SørVest   Protest, påstand om regelbrudd fra dommer Tas ikke til følge
18 MS 2023/24 Sør Lagleder Forfalskning av kamprapport, spiller deltar under en annens identitet Utestengelse fra all håndball i 3 måneder fra 01.09.2024, klubben ilegges bot på 5.000 kr
17 J14 2023/24 Øst   Protest, spiller mangler på kamprapport Tas ikke til følge
16 J14 2023/24 SørVest Lagleder Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg Forkastes og DiU sitt vedtak stadfestes
15 MS 2023/24 Sør   Protest fra NHFs adm. på kampresultat Tas ikke til følge
14 G13 2023/24 Sør Lagledere Usportslig oppførsel, respektløs opptreden mot dommere, filming av deltakere i strid med NIFs retningslinjer Begge lagledere ilegges karantene fra alle kamper i 9 - ni - måneder
13 KS 2023/24 Sør Lagleder Lagleder tar laget av banen før kampen er slutt Ilegges karantene fra alle kamper i 3 - tre - måneder fra 01.08.2024
12 G12 2023/24 Nord Lagleder Lagleder tar laget av banen før kampen er slutt Ilegges karantene fra alle kamper i 3 - tre - måneder fra 01.08.2024, samt at klubben ilegges 3.000 kr i bot for ikke å ha møtt til oppsatt kamp
11 KS 2023/24 Sør Lagleder Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg Forkastes og DiUs vedtak stadfestes
10 KS 2023/24 Øst Dommer Deltakelse under annens identitet, ikke deltakerberettiget for nivået, benyttet annen persons pinkode Utestengelse fra alle kamper i 5 - fem - måneder
09 J16 2023/24 SørVest   Brudd på NHFs reglement for overgang og utlån § 1 Klubb ilegges en bot stor 2.500 kroner
08 MS 2023/24 Sør Spiller Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg Spiller ilegges karantene fra alle kamper til det laget han deltok for har spilt én - 1 - kamp
07 KS 2023/24 Øst Lagleder Usportslig oppførsel mot kampens dommere Lagleder ilegges karantene fra alle kamper til det laget han deltok for har spilt én - 1 - kamp
06 J15 22-23 SørVest   Deltakelse under uriktig identitet Lagleder utestenges fra all håndball i 3 mnd. Klubben ilegges en bot stor 5.000 kroner
05 MS 22-23 Vest   Protest, feil ved timeout Tas ikke til følge
04 J15 22-23 Region Øst Lagleder Brudd på automatisk funksjons-forbud 3 kamper utestengelse fra alle kamper
03 KS 22-23 Region  Sør   Protest på kampresultat Tas til følge, og ny kamp berammes
02 G16 22-23 Region Sør Spillere Hets i sosiale medier Begge spillere utestenges fra all kampaktivitet i håndball i 1 mnd.
01 Veteran-NM 22-23 Region Vest   Deltakelse under uriktig identitet Lagleder utestenges fra all håndball i 3 mnd. Klubben ilegges en bot stor 5.000 kroner

Oversikt over vedtak fattet av Sanksjonskomiteen i tingperioden 2019-22:

Siste sak er publisert: 12.05.2022

Nr Klasse Sesong Region Funksjon Forseelse Vedtak
31   2021/22 Region Øst   Påstand om rasisme Henlegges
30 MS 2021/22     Rettstridig vold 3 kamper utelukkelse
29 KS 2021/22     Protest Tas ikke til følge
28 MS 2021/22     Protest Tas ikke til følge
27 KS 2021/22 Øst   Protest Tas ikke til følge
26   2021/22     Anke på vedtak fattet av DiU Saken ble trukket etter oversendelse
25 KS 2021/22   Spiller Påstand om rasisme 3 kamper utelukkelse
24 MS 2021/22     Protest Tas til følge
23 MS 2020/21     Påstand om rasisme Frifinnes
22 MS 2020/21 Øst   Protest Tas ikke til følge
21 MS 2020/21 Sør   Protest Avvises på formaliafeil
20 MS 2020/21 Vest   Protest Tas ikke til følge
19 MS 2020/21 SørVest Spiller Verbal konfrontasjon mot dommer 3 kamper utelukkelse
18 MS 2020/21 SørVest   Protest Tas ikke til følge
17 MS 2019/20   Spiller Rettstridig vold 2 kamper utelukkelse
16 G11 2019/20 Nord Lagleder Lagleder tar spillerne av banen før kampslutt 3 kamper utelukkelse
15 J12 2019/20 Vest Lagleder Usportslig opptreden mot dommere 3 kamper utelukkelse
14 J13 2019/20 Øst Lagleder Usportslig opptreden mot dommere 2 kamper utelukkelse
13 MS 2019/20 Øst   Anke på vedtak fattet av Sanksjonskomiteen Tas ikke til følge
12 J14 2019/20 Øst Lagleder Fysisk kontakt mellom lagleder og mindreårig tilskuer Frifinnes
11 J13 2019/20 Øst   Protest Tas til følge
10 KS 2019/20 Sør   Protest Tas til følge
09 KS 2019/20 Øst   Protest Avvises på formaliafeil
08 MS 2019/20 Øst   Protest Avvises på formaliafeil
07 G10 2019/20   Lagleder Brudd på NIFs barneidretts-bestemmelser Lagleder utestenges fra kamper i 60 dager, samt ilegges en bot på kr 5.000,-.
06 MS 2019/20     Protest Tas til følge
05 MS 2019/20   Spiller Fysisk vold 6 kamper utelukkelse og suspensjon i 30 dager
04 MS 2019/20   Spiller Fysisk vold 3 kamper utelukkelse
03 MS 2019/20 Sør   Protest Forkastes
02 J13 2019/20 Øst   Protest Tas til følge
01 G15 2019/20 Nord   Protest Karantene til lagleder i 1 måned og bot til klubben

 

Oversikt over vedtak fattet av Domskomiteen i tingperioden 2017-19:

Siste sak er publisert: 25.04.2019

Nr Klasse Sesong Region Funksjon Forseelse Vedtak
20 MS 2018/19   Spiller Fysisk vold

3 kamper utelukkelse

19 J14 2018/19 Øst   Protest

Ikke tatt til følge

18 G13 2018/19 Sør Spiller Fysisk vold og usportslig opptreden

Spiller 1: 1 kamp utestengelse
Spiller 2: frifinnes

17 KS03 2018/19 Nord   Protest Ikke tatt til følge
16 J15 2018/19 Øst   Protest Tatt til følge, kampen settes opp på nytt
15 MS02 2018/19   Lagleder Lagsansvarlig for flere lag i samme konkurranse

Frifinnelse

14 MS 2018/19   Spiller Anke på vedtak

Frifinnelse

13 MS05 2018/19 Vest Spiller Deltakelse under falsk navn

Utstengelse fra kamper i 3 mnd til spiller, seier til motstanderlag og kr 5.000,- i bot til klubb

12 KS02 2018/19     Anke på vedtak

Ikke tatt til følge

11 G12 2017/18 Vest Lagledere Anke på vedtak

Irettesettelse

10 MS04 2017/18 SørVest Lagleder og spiller Usportslig opptreden og spill under falsk navn

Utestengelse fra kamper fram til 1/9 for lagleder. Utestengelse fra all håndball i 4 kamper for spiller. Kr 5.000,- i bot til klubb

09 MS03 2017/18 Vest Lagleder Fysisk vold 5 kamper utelukkelse
08 J15 2017/18 Vest Lagleder Anke på vedtak 2 kamper utelukkelse
07 G16 2017/18 Nord Spiller Rasistiske utsagn 4 kamper utelukkelse
06 KS03 2017/18 Nord   Protest Ikke tatt til følge
05 KS03 2017/18 Nord Lagleder og spiller Protest Hhv 5 og 2 mnd utelukkelse, samt bot til klubben
04 MS03 2017/18 SørVest   Protest Ikke tatt til følge
03 MS03 2017/18 Vest Spiller Fysisk vold 5 kamper utelukkelse
02 G16 2017/18 Øst   Protest Ikke tatt til følge
01  KS01  2017/18     Protest  Ikke tatt til følge

Disiplinærutvalget har myndighet til å ilegge inntil 3 kampers utestengelse/karantene. Saker med antatt strafferamme høyere enn dette skal behandles av NHFs Domskomite.

Oversikt over sanksjoner gitt av Disiplinærutvalget i tingperioden 2022-25:
Siste sak er publisert: 10.06.2024

Nr Klasse Sesong Region Funksjon Forseelse Sanksjon/straff
38 Senior elite, 1. og 2. div. 2023/24 NHF Spiller Usportslig opptreden Irettesettelse
37 Ungdoms-håndball 2023/24 SørVest Lagleder Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
36 Ungdoms-håndball 2023/24 Nord Lagleder Verbalt angrep mot dommer Irettesettelse
35 Ungdoms-håndball 2023/24 SørVest Lagleder Usportslig opptreden 2 kamper utestengelse
34 Ungdoms-håndball 2023/24 SørVest Lagleder Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
33 Senior elite, 1. og 2. div. 2023/24 Sør Lagleder Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
32 Senior 3. div. og lavere 2023/24 Vest Lagleder Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
31 Ungdoms-håndball 2023/24 Sør Lagleder Usportslig opptreden 2 kamper utestengelse
30 Ungdoms-håndball 2023/24 Øst Spiller Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
29 Senior 3. div. og lavere 2023/24 Øst Spiller Usportslig opptreden 2 kamper utestengelse
28 Ungdoms-håndball 2023/24 Vest Lagleder Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
27 Barne-håndball 2023/24 Sør Lagleder Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
26 Senior elite, 1. og 2. div. 2023/24 NHF Spiller Usportslig opptreden 2 kamper utestengelse
25 Ungdoms-håndball 2023/24 SørVest Lagleder Usportslig opptreden 2 kamper utestengelse
24 Barne-håndball 2023/24 Vest Lagleder Usportslig opptreden 2 kamper utestengelse
23 Ungdoms-håndball 2023/24 Øst Spiller Usportslig opptreden 3 kamper utestengelse
22 Ungdoms-håndball 2023/24 Sør Lagleder Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
21 Senior 3. div. og lavere 2023/24 SørVest Spiller Usportslig opptreden Irettesettelse
20 Ungdoms-håndball 2023/24 Innlandet Lagleder Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
19 Senior 3. div. og lavere 2023/24 SørVest Lagleder Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
18 Ungdoms-håndball 2023/24 Øst Trener Usportslig opptreden 2 kamper utestengelse
17 Ungdoms-håndball 2023/24 SørVest Spiller Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
16 Senior, 3. div. og lavere 2023/24 SørVest Spiller Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
15 Ungdoms-håndball 2023/24 SørVest Spiller Usportslig opptreden 1 kamp utestengelse
14 Ungdoms-håndball 2023/24 Nord Spiller Protest mot dommer-avgjørelse 2 kamper utestengelse
13 Ungdoms-håndball 2023/24 Øst Lagleder Protest mot dommer-avgjørelse 1 kamp utestengelse
12 Barne-håndball 2023/24 Vest Spiller Protest mot dommer-avgjørelse 1 kamp utestengelse
11 Barne-håndball 2023/24 Sør Lagleder Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
10 Ungdoms-håndball 2023/24 Nord Spiller Verbalt angrep mot dommer 2 kamper utestengelse
09 Ungdoms-håndball 2023/24 Øst Lagleder Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
08 Senior elite, 1. og 2. div. 2023/24 Vest Spiller Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
07 Barne-håndball 2023/24 Vest Lagleder Verbalt angrep mot dommer 2 kamper utestengelse
06 Ungdoms-håndball 2023/24 Vest Lagleder Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
05 Ungdoms-håndball 2023/24 Øst Spiller Protest mot dommer-avgjørelse 1 kamp utestengelse
04 Ungdoms-håndball 2023/24 Nord Spiller Verbalt angrep mot dommer 2 kamper utestengelse
03 Ungdoms-håndball 2023/24 Øst Lagleder Protest mot dommer-avgjørelse Irettesettelse
02 Ungdoms-håndball 2023/24 Sør Spiller Verbalt angrep mot dommer 3 kamper utestengelse
01 Ungdoms-håndball 2023/24 Øst Spiller Verbalt angrep mot dommer Irettesettelse

Oversikt over sanksjoner gitt av Disiplinærutvalget i tingperioden 2019-22:
Siste sak er publisert: 23.05.2022

Nr Klasse Sesong Region Funksjon Forseelse Sanksjon/straff
18 Senior, elite, 1. og 2. divisjon 2021-22 Sør Lagleder Usportslig opptrede  Irettesettelse
17 Senior 3. div. og lavere 2021-22 Øst Spiller Farlig spill 1 kamp utestengelse
16 Senior 3. div. og lavere 2021-22 Øst Spiller Protest mot dommer-avgjørelse 2 kamper utestengelse
15 Senior, Elite, 1. og 2. divisjon 2021-22 Nord Spiller Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
14 Senior, Elite, 1. og 2. divisjon 2021-22 Vest Lagleder Usportslig opptreden Irettesettelse
13 Ungdoms-håndball 2020-21 Nord Lagleder Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
12 Ungdoms-håndball 2020-21 Vest Lagleder Verbalt angrep mot dommer Irettesettelse
11 Senior, Elite, 1. og 2. divisjon 2020-21 Øst Spiller Angrep på motspiller Frikjennes
10 Senior, Elite, 1. og 2. divisjon 2019-20 SørVest Lagleder Verbalt angrep mot dommer Ingen tilleggsstraff utover ilagt funksjonsforbud
09 Senior, Elite, 1. og 2. divisjon 2019-20 Sør Spiller Angrep på motspiller Ingen tilleggs-straff utover ilagt funksjonsforbud
08 Ungdoms-håndball 2019-20 Nord Spiller Farlig spill 1 kamp utestengelse
07 Ungdoms-håndball 2019/20 Øst Spiller Farlig spill Irettesettelse
06 Ungdoms-håndball 2019-20 Nord Spiller Angrep på motspiller 1 kamp utestengelse
05 Senior 3. divisjon og lavere 2019-20 Innlandet Spiller Verbalt angrep mot dommer Ingen tilleggsstraff utover det automatiske funksjonsforbudet på 1 kamps karantene.
04 Senior 3. divisjon og lavere 2019-20 SørVest Spiller Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
03 Senior 3. divisjon og lavere 2019/20 Øst Spiller Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
02 Senior Elite, 1.-2. divisjon 2019-20 Øst Spiller Angrep på andre 1 kamp utestengelse
01 Ungdoms-håndball 2019-20 Nord Spiller Verbalt angrep mot dommer Irettesettelse

Oversikt over sanksjoner gitt av Disiplinærutvalget i tingperioden 2017-19:
Siste sak er publisert: 23.04.2019

Nr Klasse Sesong Region Funksjon Forseelse Sanksjon/straff
22 Ungdoms-håndball 2018/19 Vest Spiller Angrep på andre Irettesettelse
21 Ungdoms-håndball 2018/19 Øst Spiller Protest mot dommer-avgjørelse 1 kamp utestengelse
20 Ungdoms-håndball 2018/19 Innlandet Spiller Protest mot dommer-avgjørelse 2 kamper utestengelse
19 Ungdoms-håndball 2018/19 Nord Spiller Angrep på andre 2 kamper utestengelse
18 Senior Elite, 1. og 2. divisjon 2018/19 NHF Spiller Angrep på motspiller 2 kamper utstengelse
17 Senior, 3. div. og lavere 2018/19 NHF Klubb Anke på adm vedtak Opprettholdes
16 Ungdoms-håndball 2017/18 SørVest Spiller Angrep på andre 1 kamp utestengelse
15 Senior, 3. div. og lavere 2017/18 Vest Spiller Verbalt angrep mot dommer 2 kamper utstengelse
14 Ungdoms-håndball 2017/18 Vest Lagleder Verbalt angrep mot dommer 2 kamper utestengelse for lagleder A, og 1 kamp utestengelse for lagleder B
13 Senior, 3. div. og lavere 2017/18 Nord Lagleder Verbalt angrep mot dommer 2 kamper utestengelse
12 Ungdoms-håndball 2017/18 Innlandet Lagleder Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
11 Annet 2017/18 NHF Lagleder Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
10 Senior, 3. div. og lavere 2017/18 Øst Spiller Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
09 Senior, Elite, 1. og 2. div. 2017/18 Nord Spiller Farlig spill 1 kamp utestengelse
08 Senior Elite, 1. og 2. div. 2017/18 Nord Lagleder Verbalt angrep mot dommer 1 kamp utestengelse
07 Ungdoms-håndball 2017/18 Vest Lagleder  Verbalt angrep mot dommer 3 kamper utestengelse
06 Barne-håndball 2017/18 Sør Lagledere Verbalt angrep mot dommer 3 kamper utestengelse
05 Ungdoms-håndball 2017/18 Øst Spiller Protest mot dommer-avgjørelse 1 kamp utestengelse
04 Ungdoms-håndball 2017/18 Sør Spiller Verbalt angrep mot dommer Irettesettelse
03 3. divisjon og lavere 2017/18 SørVest Spiller Protest mot dommer-avgjørelse Irettesettelse
02 Barne-håndball 2017/18 Sør Lagleder Verbalt angrep mot dommer 2 kamper utestengelse
01 Ungdoms-håndball 2017/18 Nord Lagleder Usportslig opptreden. 
Uttalelser mot dommer
Irettesettelse

Kontrollkomiteen skal:
  1. Sammen med den tilsatte revisor gjennomgå forbundets regnskap etter at dette er revidert av den tilsatte revisor, og påse at de foretatte disposisjoner er i samsvar med NHFs Lov og beslutninger av Håndballtinget.
  2. Avgi beretning til Håndballtinget om sin gjennomgåelse av regnskapene.
  3. Kontrollkomiteen skal i tillegg utføre de kontrolloppgaver som er gitt i NHFs retningslinjer for praktisering av åpenhet.
  4. Det vises for øvrig til NIFs lov § 2-12.

Ledermøtet avholdes innen utgangen av juni i de årene det ikke er Håndballting.

NHFs Ledermøte har myndighet til å vedta midlertidige lovendringer. Endringsvedtak skal legges fram for førstkommende Håndballting for endelig godkjenning,

NHFs Ledermøte skal behandle;
- Statusgjennomgang av NHFs Strategiplan.
- NHFs årsregnskap og midlertidig godkjenne dette.
- Saker fremmet av Forbundsstyret eller et Regionsstyre.