Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kampreglement Region Vest

for Region Vest - Sesongen 2024/2025

De reglementene som ligger her, er tilpasset for aktiviteten i Region Vest. Vi presiserer at tilpasningene i dette reglementet kun gjelder i regional serie som er administrert av NHF Region Vest.   

 

Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse med NHF og NHF Region Vest sitt gjeldende lov- og regelverk.

Gjeldende fra 01.juli 2022

NHF Region Vest har gjort følgende tilpasninger i forhold til NHFs Lover, bestemmelser og reglementer:

Lisens og deltakerberettigelse - § 21 Deltagelse på lavere rangert lag / § 22 Seniorlagenes første obligatoriske kamp i sesongen

I klassene J/G 13 til og med senior kan det fritt benyttes inntil 3 spillere fra 1.laget på 2.laget, uten at disse må stå over en 1.lagskamp. Dette gjelder også mellom 2.laget og 3. laget, samt mellom 3. lag og 4. lag osv. Det presiseres at på seniornivå gjelder dette kun spillere under 21 år.

Disse spillerne kan spille på begge lag samme dag, men § 18, 19 og 20 må følges.

Regulering av aktivitet mellom lagene:

Ved et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper tidligere i samme sesong.

Et lags nest siste kamp i klassene J/G 13 til og med senior i regionens kamptilbud, kan det ikke benyttes andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets nest siste ordinære seriekamp. Deltar spillere fra et lavere lag på et høyere lag etter det lavere lags nest siste seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det lavere lag i obligatoriske kamper samme sesong.

Det kan likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år selv om disse har deltatt i obligatorisk kamp for 2.-laget før 1.-lagets første obligatoriske kamp. Dette gjelder også mellom 2.laget og 3. laget, samt mellom 3. lag og 4. lag osv.

Kamp- og konkurransereglement- § 40 Dommernes nøytralitet

Det er ønskelig å benytte dommerpar til alle obligatoriske kamper, men dommersituasjonen i regionen avgjør til enhver tid om dette er gjennomførbart.

I utgangspunktet skal det benyttes nøytrale dommere i obligatoriske kamper.

I alle klasser fra og med 3. divisjon og lavere er alle dommere å betrakte som nøytrale.

Før en klubb vurderer å søke om dispensasjon skal en ALLTID se på muligheten for å spille opp en årsklasse. Dette vil også Region Vest etterprøve og ta med i saksbehandlingen av dispensasjonssøknader.

For å kunne ivareta ulike årsaker til å søke dispensasjon (geografiske/praktiske årsaker til å kunne gi spillere et tilbud), er følgende retningslinjer gjeldende:

Generelt:

 • Turneringsadmin (TA) skal alltid benyttes.
 • Søknad skal inneholde navn og fødselsdato på spiller(e), og begrunnelse.
 • Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene kan gis til spillere til og med klasse J/G 16 år.
 • Det kan gis dispensasjon til å spille en årsklasse ned (ett fødselsår).
 • Dispensasjon kan gis til spillere som går på skolen i et klassetrinn yngre enn fødselsåret tilsier, selv om klubben har tilbud i riktig aldersklasse.
   • I klassene 13 år og yngre vil dette ikke få konsekvenser.
   • I klassene 14 år og eldre vil en da delta uten å konkurrere om mesterskap eller eventuelle sluttspillplasser.
 • I særskilte tilfeller (som psykiske, fysiske begrensninger eller lignende) kan Region Vest godkjenne dispensasjoner, uten å frata laget noen rettigheter.
 • I de klassene der det deltar lag med spillere på dispensasjon uten rettigheter vil:
  • laget merkes med ”(D)” bak lagsnavnet i tabellen

For Jenter og Gutter i 5'er og 6'er håndball

 • Det er ikke tillatt med mer enn 2 spillere på dispensasjon.

For Jenter og Gutter 13-16 år

 • Dispensasjon fra aldersbestemmelsene gis for inntil 3 spillere.
 • Regionen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon til å bruke av spillere på tvers av kjønn. 
 • I særskilte tilfeller hvor administrasjonen finner det hensiktsmessig for eksempel pga. geografi, kan en godkjenne dispensasjoner ut over overnevnte punkt
 • Resultatene til lag med innvilget dispensasjon, teller gjennom hele sesongen.
 • Lag som har spiller(e) med dispensasjon, deltar uten å konkurrere om mesterskap eller eventuelle sluttspillplasser. *)

*) Regionsstyret presiserer:

Sluttspillplassen(e) videreføres til neste lag på tabellen. Dersom laget med dispensasjon vinner en årsklasse der det kun er én pulje, videreføres tittel til neste lag på tabellen.

Søknader om dispensasjon behandles administrativt, og det kan beregnes inntil 14 dagers behandlingstid.

Lag som blir innvilget dispensasjon skal på forespørsel kunne forevise denne til dommer(e) og motstandere før kampstart.

Eventuell godkjenning av dispensasjon gjelder kun for obligatoriske kamper i regionen.

Skal laget delta i eventuelle turneringer, må det søkes om dispensasjon direkte til turneringsledelsen.

Klubber kan etter følgende søknadsfrister få godkjennelse til å stille med sammensatte lag:

·         Før seriestart (i den aktuelle årsklassen)  – fulle rettigheter som skissert i Lov, kamp- og konkurransereglement.

·         Etter seriestart – spille med dispensasjon

I søknaden må det godtgjøres at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.

Søknad om sammensattelag sendes via Turneringsadmin - TA

Søknad må videre følge Reglement for klubbsamarbeid – IV. Sammensatte lag

**) Regionstyret presiserer:

Sesongen 2024/2025 vil det som en prøveordning være mulighet å søke utvidet samarbeid i klassen gutter 14, jenter/gutter 16 og junior 17-20 i områder med geografiske og/eller demografiske utfordringer. Intensjonen med ordninger er å beholde flere spillere lenger og at spillerne skal få spille på høyere nivå (fra B til A nivå). I søknaden må det godtgjøres at samarbeidet er nødvendig for å beholde flere spillere lenger.

Det inviteres til regionsserie og fylkesserie som følger:

Alder/Klasse Regions-Fylkesmester
J/G 20 og 33 år: Regionsmester
J/G 14 og 16 A nivå: Regionsmester (avdelingsvinnerne møtes)
J/G 13 og 15 år: Fylkesmestre
J/G 14, 16, 20 og J/G 13 og 15 år: Fylkesmestre i B- og C
Kvinner/Menn senior, 3. div og lavere: Fylkes og regionsmester

I alle klassene inndeles lagene geografisk etter ønsket nivå.

Regionen avgjør avviklingsform.

Hver enkelt klubb kan ikke delta med mer enn ett lag i hver klasse under regionsluttspillet.

Innbydelse til regionsseriene må være utsendt innen 01.04, og skal gjennom Spilltilbudet for gjeldende sesong blant annet inneholde opplysninger om startkontingent og frist for påmelding.

a) Påmelding seriespill

·         Påmelding fra klubb må gjennomføres innen utgangen av 1.mai for alle klasser, med unntak av klassene 4'er håndball (egne frister).

·         Faktura for påmeldte lag vil bli sendt ut fra regionskontoret 15.juni.

b) Påmelding dommere

Dommerpåmelding gjøres innen 1.mai årlig. Se punkt 8 for ytterligere informasjon.

c) Påmelding / Oppsett

Lagene melder seg på til seriespill og vil bli inndelt i puljer etter nivå og geografi. Ved liten påmelding vil klasser bli slått sammen, og de offisielle klassene J/G 12, 14, 16 og 20 år vil da bli prioritert gjennomført. Ved oppsett tas sportslige, økonomiske og geografiske hensyn.

d) Endringer etter påmelding

Dersom klubben har ett eller flere lag i A-puljen, må dette/disse fullføre serien for at klubbens lag i B eller C-puljen skal kunne bli B eller C-mester. Klubber som melder på lag etter påmeldingsfristen kan delta i påmeldt klasse i den grad regionen bestemmer.

 

Alle håndballgrupper som deltar i NHFs serier eller regionsserien, plikter å stille dommere med bakgrunn i antall påmeldte lag. Med dette som utgangspunkt er det laget følgende utregning pr. lag:

1-2 lag 1 dommer 21-22 lag 14 dommere
3-4 lag 2 dommere 23-24 lag 15 dommere
5-6 lag 4 dommere 25-26 lag 16 dommere
7-8 lag 5 dommere 27-28 lag 17 dommere
9-10 lag 6 dommere 29-30 lag 18 dommere
11-12 lag 7 dommere 31-32 lag 20 dommere
13-14 lag 8 dommere 33-34 lag 21 dommere
15-16 lag 10 dommere 35-36 lag 22 dommere
17-18 lag 11 dommere 37-38 lag 23 dommere
19-20 lag 12 dommere    

Det presiseres:

-       Dommer er her pr. definisjon de som har minimum Dommer 1 og dømmer kamper i regionserien.

-       Kvoteberegningen teller fra 12 år og eldre.

Dommerutvikler teller på lik linje med dommer.

Det er et krav til alle klubber som melder på lag, at de fyller dommerkvoten etter tabellen over. Dersom dette ikke overholdes, vil klubbene ilegges gebyr pr. manglende dommer. Regionstyret fastsetter størrelsen på gebyret – se pkt. D. Andre forhold i Bestemmelser Region Vest.

Avregning foretas etter sesongslutt.  
Nye innmeldte klubber gis dispensasjon fra kvote-/gebyrreglementet de to første hele sesongene. 

Påmelding av dommere: 

Påmelding innen 1.mai for alle dommere. I de tilfeller hvor dommere ikke er påmeldt innen frist kan konsekvensen bli at for sent påmeldte dommere ikke settes opp på kamper i første del av dommeroppsettet. Dommere som meldes på senere enn 1 oktober vil ikke telle på inneværende sesongs dommerkvoter.

Dommere:

For at klubben skal få godskrevet dommerkvoten, må dommeren ha dømt minimum 10 obligatoriske kamper i klassene 12 år og eldre. Dersom dette ikke er mulig ut fra geografiske hensyn, kan administrasjonen gjøre en samlet og skjønnsmessig vurdering av dommerarbeidet i klubben, og godskrive kvote i henhold til dette.

I tillegg må dommer delta på obligatorisk dommersamling før sesongstart.

Kostnad (deltakeravgift) for deltakelse på obligatorisk dommersamling dekkes etter utgiftsfordelingsprinsippet- kostnad delt på antall deltakerpliktige dommere, med dommer 1 utdanning per 1. august.

Dommerutviklere:

For dommerutviklere gjelder at de ved sesongslutt må ha observert 10 obligatoriske kamper (eller flere) for å telle med på kvoten. I tillegg må dommerutvikler delta på obligatorisk dommersamling før sesongstart.

 

Arrangørens ansvar i 4’er håndball (Minihåndball) og 5'er håndball

 • Arrangørklubb har ansvar for å sette opp dommere i 4’er håndball/5’er håndball (kortbanehåndball)

Arrangørens ansvar i 6’er håndball (11 år)

 • Klubbene setter selv opp dommere i 11 års klassen. Ddet er en forutsetning at TA (turneringsadministrasjon) benyttes.
 •  

Arrangørens ansvar i 4'er, 5'er og 6'er håndball. 

Arrangøren skal kun benytte dommere som har godkjent utdannelse. 

I 4’er håndball er det tilstrekkelig med en dommer pr kamp.
I 5’er håndball og 6'er håndball skal det være to dommere pr kamp.
I 4’er og 5’er håndball skal det være en kampvert til stede. 

Ved alle arrangement der det er nye dommere, skal klubben stille med dommerutvikler for å «trene»/veilede dommerne.

Bonusutbetaling dommerarbeid

Klubber som arbeider aktivt og målrettet med dommerarbeid og som har mer enn 1 dommer over kvotekravet, vil få utbetalt bonus pr. dommer fastsatt av Regionstyret. Dette under forutsetning av at klubben har en registrert og tellende dommerkontakt, samt har lag med i seriespill.

Det vises til Bestemmelser for Region Vest pkt. 4b Gebyr og godtgjørelse dommere.

 • Arrangørklubbene skal benytte bankoverføring til utbetaling av dommeroppgjør
 • Bankoverføring etter følgende retningslinjer:
  • Klubben plikter å godkjenne regning og overføre godtgjørelse til konto, senest 14 dager etter at fullstendig dommerregning er sendt til samtlige arrangører for gjeldende regning.
  • Dersom dommer ikke mottar oppgjør innen 14 dager etter kampslutt, purres klubb via e-post av dommer. Er ikke oppgjøret foretatt innen 14 dager etter at fullstendig regning er sendt arrangør, ilegges klubben gebyr fastsatt av regionstyret. 

Se for øvrig pkt. III. Arrangør/Dommerbetaling i Bestemmelser for Region vest – A. Lag og Dommere som ikke møter til kamp, som viser gebyr ved for sen utbetaling.

Seniorklassene administrert av NHF Region Vest gjelder følgende inndeling:

Avdelingsoppsett:

Kvinner:  

 • 3.div. kvinner: 1 avdeling à anbefalt 12 lag i dobbel serie (regionale serier).
 • 4.div. kvinner: 2 avdelinger à anbefalt 12 lag i dobbel serie (inndeling sone 4-8 og 1-3).
 • 5.div. kvinner: 2 avdeling à anbefalt 10-12 lag i dobbel serie (Sone 4-8). Kan opprettes etter behov i Sone 1-3.
 • 6.div. kvinner: Avdelinger etter behov à anbefalt 10-12 lag i dobbel serie (sone 4-8). Påmelding styrer. 

Menn:  

 • 3.div. menn: 1 avdeling à anbefalt 12 lag i dobbel serie (regional serie).
 • 4.div. menn: 1 avdeling à anbefalt 10-12 lag i dobbel serie (regional serie).
 • 5.div. menn: 1 avdeling à anbefalt 10-12 lag i dobbel serie (sone 4-8). 

Opprykk, nedrykk og kvalifiseringsspill 

Forutsetning: Merk at nedrykk fra overliggende divisjoner kan påvirke nedrykk i lavereliggende divisjoner. 

Kvinner:

3.div. kvinner: 

 • Lag nr 1 rykker opp til 2. div (NHF's serier)
 • Lag nr. 11 og 12 rykker ned til 4. divisjon 

4. div. kvinner avd 1 (sone 4-8): 

 • Lag nr 1 rykker opp til 3. divisjon.
 • Lag nr. 2 spiller kval. mot lag nr. 1 i avd. 02 om opprykk til 3.divisjon.
 • Lag nr 11 og 12 rykker ned til 5. divisjon.

4. div. kvinner avd 2 (sone 1-3)

 • Lag nr. 1 spiller kval. mot lag nr. 2 i avd. 01 om opprykk til 3.divisjon. 

5. div. kvinner avd. 1:

 • Lag nr. 1 rykker opp til 4. divisjon.
 • Lag nr. 2 spiller kval. mot nr. 2 i 5. divisjon avd. 02.
 • Lag nr. 11 og 12 rykker ned i 6. divisjon.

5. div. kvinner avd 2

 • Lag nr. 1 rykker oppv til 4. divisjon.
 • Lag nr. 2 spiller kval. mot nr. 2 i 5. divisjon avd 01.
 • Lag nr. 11 og 12 rykker ned til 6. divisjon.

6. div. kvinner avd. 1

 • Lag nr. 1 og 2 rykker opp til 5. divisjon.

6. div. kvinner avd 2

 • Lag nr. 1 og 2 rykker opp til 5. divisjon.

Menn: 

3.div. menn: 

 • Lag nr 1 rykker opp til 2. div. (NHF's serier).
 • Lag nr 11 og 12 rykker ned til 4. divisjon.

4. div menn:

 • Lag nr 1 og 2 rykker opp til 3. divisjon.
 • Lag nr 11 og 12 rykker ned til 5.divisjon.

5.div. menn: 

 • Lag nr 1 og 2 rykker opp til 4. divisjon.

Generelt for alle senioravdelinger:

 • Klubber i divisjonssystemet er automatisk påmeldt i den divisjonen de sportslig er kvalifisert til, dersom de innen fastsatt frist ikke melder seg av neste sesongs kamptilbud. Dette gjelder alle divisjoner. 
 • Nye påmeldte lag begynner i laveste divisjon og må selv meldes på av klubb. 
 • Skjer det på grunn av nedrykk fra høyrere nivå forskyvninger i antall lag i en divisjon, forplantes dette nedover i divisjonene. Dette kan også gi forskyvninger i hvilke lag som spiller kvalifisering.
 • De lag som etter bestemmelsene skal rykke ned, kan bare bli stående dersom det etter opprykk er ledige plasser.
 • Dersom et lag blir strøket, eller trekker seg fra deltakelse etter påmeldingsfristens utløp eller trekker seg fra opprykks rett, skal laget gå inn i regionens laveste divisjon (i egen soneinndeling) neste sesong.
  • Dette gjelder også alle klubbens lavere seniorlag.
  • Laget mister også retten til å spille om opprykk, eller bli sonemester, den første sesongen.
 • Vegring for opprykk gjelder for alle regionens divisjoner innenfor gjeldende frist. (NHFs reglement for kamp- og konkurransereglement, § 19 Reservasjon mot opprykk)
 • Det vises for øvrig til kapittel NHFs reglement for kamp- og konkurransereglement
  • V. Opp-, nedrykk og kvalifiseringer.
  • VII. Påmelding, vegring, trekking og strykning av et lag

a) Kåring av vinnere

Det skal kåres følgende vinnere:

J/G 20 og 33 år: 

Regionsmester

J/G 14, 16 A-nivå: 

Regionsmester (avdelingsvinnere møtes)

J/G 13 og 15 år: 

Fylkesmestere

J/G 14, 16, 20, og J/G 13 og 15 år: 

Fylkesmestre i B- og C 

Avviklingsform og sted for regionsmesterskapet i klassene J/G 14 og 16 år avgjøres av regionen foran hver sesong. Ved flere puljer innen A, B  eller C inndelingen, avgjør regionen hvordan vinner skal kåres.

b) Premiering

Vinner av Regionsmesterskap, samt fylkesmestrene i A-, B- og C-klassen premieres. I de klassene hvor det kåres vinnere gjennom sluttspill, premieres også nr.2 og evt. nr. 3.  

c) Klassene J/G 6-12 år

Viser til NHFs Bestemmelser; pkt 30. Bestemmelser om barneklassene (6-12 år). Region Vest har gjort følgende tilpasninger:

 • For klassene J/G 6- 8 år spilles det 4'er håndball/aktivitetsserie med 4 spillere på hvert lag i egne serierunder. Påmeldingsfrist i henhold til innbydelsen som sendes klubbene innen 1.april for kommende sesong.
 • For klassene 9 år og 10 år spilles det 5'er håndball/aktivitetsserie med fem spillere på hvert lag  
 • For klassene J/G 11 og 12 år spilles det 6'er håndball/aktivitetsserie med seks spillere på hvert lag.
 • I klassene J/G 12 år og nedover (aktivitetsserie) er det tillatt med fri flyt av spillere mellom flere lag i samme klasse. I klassene G 6-12(aktivitetsserie) kan det benyttes inntil 3 jentespillere.

d) Betaling av halleie

Det laget som står oppført som arrangør er ansvarlig for betaling av halleie. 

For å gi lagene et bedre konkurransetilbud, kan regionen hver sesong arrangere aldersspesifikke turneringer i enkelte aldersklasser i løpet av den ordinære sesongen (ulike avviklingsformer).

Reglement omberammelse – Regionale kamptilbud

Terminfestede kamper kan søkes omberammet dersom dette er nødvendig. For at omberammelsen skal kunne skje, må følgende betingelser oppfylles:

1. Alle omberamminger skal kun søkes via TurneringsAdmin (TA) med årsak, og eventuelt dokumentasjon, innen fastsatt frist:

2. For kamper som flyttes grunnet kollisjon med regionale og nasjonale samlinger (som innbefatter uttak av spillere), omberammes disse gebyrfritt inntil fem dager før kampdato.

3.    Flytting av kamp kun på klokkeslett samme dag og i samme hall, kan avtales med alle involverte parter (motstander, dommere, arrangør og halleier) og varsles regionen senest fredag kl. 12:00 før helgekamper.

4.    Klubben som søker om omberamming skal avtale nytt kamptidspunkt med motstander, arrangør og halleier før søknaden sendes, innenfor frist.

  • Det skal kunne dokumenteres at motstander skal være forespurt og har bekreftet at de godtar flyttingen av kampen og nytt tidspunkt.

5.    Dersom motstander ikke godtar flytting, kan der likevel søkes om omberammelse. Søknaden sendes da som foreskrevet i punkt 1 for behandling.

  • Følgende årsaker vil (innenfor frister i pkt. 1) uansett gi rett til å flytte kamp:
   • Konfirmasjonsaktivitet (må dokumenteres).
   • Skoleferie - Vinterferie og Høstferie.
   • Obligatorisk Skoletur eller skoleaktivitet (må dokumenteres).
   • Samling for regionale og nasjonale utviklingsmiljø (som innbefatter uttak av spillere).

6.    Dersom en klubb ønsker å omberamme en kamp, men ikke oppnår kontakt med motstanderklubb via klubbe-post (klubbnavn@rvn.handball.no) i løpet av 5 virkedager, vil regionskontoret sammen med søkerklubb finne nytt kamptidspunkt. 

  • Søknaden sendes uansett som foreskrevet i punkt 1 for behandling.

7.    Oppsatte dommer/dommere må forespørres ved ny kampdato og sted før søknad sendes inn.

  • Dersom oppsatte dommere ikke kan dømme på nytt tidspunkt eller sted, skal søker selv skaffe nye kvalifiserte dommere og legge inn navn i omberammingssøknaden (*). Endringen skal godkjennes av regionen.
  • I tilfeller hvor det ikke står oppført dommere, skaffer regionen dommere.

8.    Søkende klubb betaler dommerutgiftene, fører elektronisk kamprapport og skaffer tidtaker og sekretær.

  • Dette gjelder ikke under evt. Gebyrfrie omberammingsperiode.
  • Evt. pålagt gebyrer fra halleier ved hull i arrangement grunnet omberamming kan bli påkostet den søkende klubb.

9.    Opprinnelig hjemmelag er fortsatt ansvarlig for at hallen er tilgjengelig og evt. halleie for kamp på nytt tidspunkt.

10. En omberammelse er IKKE gyldig før regionskontoret skriftlig har godkjent omberammelsen ved utsending av endringsmelding.

11. For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig for omberamming, utenfor frister nevnt i pkt. 1, gjelder følgende:

  • Minst 3 av lagets faste spillere må være syke eller akutt skadet.
  • Sykdommen og skade må være av akutt/epidemisk karakter.
  • Dokumentasjon i forbindelse med slike omberammelser må være regionskontoret i hende senest 5 virkedager etter at kampen skulle vært spilt.
   • J/G 11 t.o.m 15 år: bekreftelse fra skole og lignende.
   • Øvrige klasser: bekreftelse fra lege.

12. Kamper tilhørende NHFs serier følger eget omberammelsesreglement fra NHF.

Eventuell faktura for omberammelsen sendes direkte til klubb fra regionskontoret.

(*) Oversikt over regionens dommere finner man på handball.no under Dommersøk (klikk på linken).

Endringer i dette kampreglementet kan foretas av Regionstyret pr. 1. juli i forkant av sesongene.

Endringer godkjennes av Lovkomitèen i NHF.