Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lisens og deltakerberettigelse

Gjelder for perioden 1. juli 2024 – 30. juni 2025.

I. Generelt

§ 1 Hensikt/formål

(1) Dette reglementet regulerer den enkelte persons anledning til å delta i kampaktivitet i regi av Norges Håndballforbund.

(2) Alle spillere påført kamprapporten, regnes som deltatt i kampen. I eliteserien, 1. divisjon, 2. divisjon, NM Senior og NM Junior regnes en spiller som deltatt i kampen først når spilleren entrer spillefeltet eller pådrar seg bestrafning på benken, og dermed får kryss i deltattkolonnen. 

§ 2 Omfang/virkeområde

(1) Brudd på bestemmelsene behandles som brudd på spilleberettigelse.

§ 3 Medlemskap og spiller-/dommertilhørighet

(1) En person må være medlem i en håndballklubb for å kunne delta i organisert aktivitet, og/eller være kampfunksjonær. 

(2) En person kan på et og samme tidspunkt spille for en klubb og dømme for den samme klubben eller en annen klubb. Vedkommende må være medlem av den klubben/de klubbene vedkommende spiller og/eller dømmer for.

(3) Hovedregelen er at en person må ha spiller og/eller dommertilhørighet i den klubben som vedkommende deltar for som dommer og/eller spiller. Det gjelder særskilte regler for partnerklubbsamarbeid, sammensatte lag, NM veteran og NM Beach. 

II. Lisens

§ 4 Lisensplikt

(1) Personer som skal delta i håndball som spiller og/eller dommer må løse lisens fom. 1. januar det året de fyller 13 år. Det samme gjelder for ledere som skal føres opp på kamprapportene i NHFs kamptilbud. Lagledere som påføres kamprapporten i Interregional serie 16 år og Landsserie 18 år er dog ikke lisenspliktige før laget er kvalifisert til seriespillet. Lagledere påført kamprapporten i bylagsturneringen er heller ikke lisenspliktige. Spillere som påbegynner lisenspliktig aktivitet etter 31.12. i en sesong, skal betale halv lisens for gjeldende sesong.

§ 5 Klubbens ansvar

(1) Klubben er ansvarlig for at det kun benyttes lisenspliktige spillere med gyldig lisens.

(2) Klubber som allikevel benytter en lisenspliktig person som ikke har betalt lisens, ilegges et gebyr som fastsettes av Forbundsstyret.

§ 6 Første gangs avdekking

(1) Lisenspliktig person som deltar uten betalt lisens, skal ved første gangs avdekking ilegges automatisk spille- og funksjonsforbud f.o.m. første virkedag etter kampdagen inntil lisens er betalt. Ved brudd på dette forbudet ilegges personen sanksjoner i henhold til NHFs Protest- og disiplinærreglement.

§ 7 Betalingsfrist

(1) Dersom en lisenspliktig person som avdekkes uten betalt lisens for første gang, løser lisens innen 3 virkedager etter den dag vedkommende deltok uten lisens, kommer bestemmelsene i de to foregående paragrafene ikke til anvendelse*).
*) Det gjøres særskilt oppmerksom på spilleren ikke er forsikret før den dato lisensen er løst. (Jfr. Forsikringsvilkårene.)

§ 8 Ikke protestgrunn

(1) Bruk av lisenspliktig person som ikke har betalt lisens, er ikke grunnlag for protest, men gir grunnlag for å reise innsigelse*) mot kampens resultat fra det ledd som administrerer aktiviteten.
*) Dersom kampens administrative myndighet ønsker å underkjenne en kamps resultat, kan kampens myndighet reise innsigelse. Innsigelser behandles i henhold til NHFs Protest og disiplinærreglement.

III DELTAKELSE FOR FLERE KLUBBER

§ 9 Partner-/prestasjonsklubber

(1) Spillere med klubbtilhørighet i en partnerklubb kan fra og med den sesongen de tilhører 16-årsklassen, delta for alle prestasjonsklubbens lag som er høyere rangert enn partnerklubbens 1. lag i den aktuelle klassen. Alle høyere rangerte lag hos prestasjonsklubben er å betrakte som førstelag. Dersom partnerklubbens lag deltar i 1. divisjon, kan bare 3 spillere fra partnerklubben være påført kamprapporten for prestasjonsklubben i en og samme sesong.

(2) Dersom en spiller med klubbtilhørighet i partnerklubben deltar for prestasjonsklubben, kan spilleren igjen delta for partnerklubben i henhold til § 21-26 i dette reglement.

(3) Spillere med klubbtilhørighet i prestasjonsklubben kan ikke spille for partnerklubbens lag.

(4) Ved overgang/utlån fra prestasjonsklubb til partnerklubb er spilleren først spilleberettiget etter at bestemmelsene i § 21 er oppfylt.

§ 10 Sammensatte lag

(1) Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser. I særskilte tilfeller kan det godkjennes spill i samme klasse når lagene spiller i en regionsserie for en aldersbestemt klasse.

§ 11 Spesielle bestemmelser for NM, og Landsserier (Interregional serie/Landsserien)

(1) En spiller kan ikke delta for to forskjellige klubber i samme sesongs IR J16/G16 eller LS J18/G18 inklusive kvalifiseringskamper, eller i samme klasse i samme sesongs NM.

• Spillere som har deltatt for en klubb i IR 16, kan søke om å delta for annen klubb i IR 16 samme sesong. Søknad vil kun innvilges dersom det kan dokumenteres at spiller har meldt overgang grunnet endring av bosted som gjør det uhensiktsmessig med videre deltakelse for tidligere klubb.

(2) En spiller kan ikke delta i både LS 18 (Landsserien) og IR 16 (Interregional serie) samme helg. En spiller kan kun delta i enten kvalifiseringen til LS 18 eller i kvalifiseringen til IR 16.

(3) For å delta i NM for veteraner må spilleren ha spillertilhørighet i en norsk håndballklubb.
Spiller kan delta i NM for veteraner for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet under forutsetning av at den klubben spilleren har sin spillertilhørighet i, har gitt skriftlig samtykke.

(4) For å delta i NM i Beachhåndball må spilleren ha spillertilhørighet i en norsk håndballklubb.
Spiller kan delta i Beachhåndball for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet under forutsetning av at den klubben spilleren har sin spillertilhørighet i, har gitt skriftlig samtykke.

IV ALDERSBESTEMMELSER

§ 12 Deltagelse på lag i seniorklassen og 20-års klassen

(1) En spiller kan ikke delta på seniorlag eller i 20-års klassen før den dag vedkommende fyller 16 år.

(2) Regionene kan gi dispensasjon fra dette for deltakelse i konkurransetilbud administrert av den respektive region. Det skal kun gis dispensasjon i de tilfeller der vedkommende ikke har noe spilletilbud. Det kan kun gis dispensasjon for spillere som har fylt 15 år. Med spilletilbud menes i denne sammenheng alle de tilbudene som vedkommende er deltakerberettiget i.

(3) I regionalt serie-/kamptilbud i 20-års klassen (Juniorserien) er nedre aldersgrense 16 år. Regionene kan dispensere fra denne regelen i regionalt serie/kamptilbud etter følgende kriterier:
- Spiller må være fylt 15 år. Dispensasjon kan ikke gis for spillere yngre enn 15 år
- Vurdering av spillerens kamptilbud
- Behovet for spillere til påmeldt lag i regionalt serie-/kamptilbud.

*) Fra og med sesongen 2025/26, vil paragraf 12.1 endres til: "En spiller kan fra og med sesongen 2025/26 ikke delta på seniorlag før den dag vedkommende fyller 17 år. En spiller kan ikke delta i 20-års klassen før den dag vedkommende fyller 16 år."

Paragraf 12.2 vil strykes, og paragraf 12.3 blir ny paragraf 12.2 gjeldende for både seniorklassen og juniorklassen.

§ 13 Deltagelse på lag i veteranklassene

(1) En spiller kan delta i sin aldersklasse fra det år vedkommende fyller 33, 40, 45, 50, 55 eller 60 år. En spiller kan delta i flere aldersklasser såfremt aldersgrensene overholdes. 

§ 14 Aldersbestemte klasser

(1) Aldersgrenser for aldersbestemte klasser fastsettes av Forbundsstyret.

(2) De offisielle klassene vedtas av Forbundsstyret og publiseres før påmelding til hver sesong.

(3) Aldersgrensene regnes fra 1. januar i det kalenderår serien (sesongen) starter.

§ 15 Deltagelse i flere klasser

(1) Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle klassen. 

(2) Regionene kan etter grunngitt søknad innvilge dispensasjon for deltakelse utover den offisielle klassen som ligger umiddelbart over, begrenset til regionalt kamptilbud. 

§ 16 Deltagelse i spill om Regionsmesterskap

(1) Spillerne må ha fylt 11 år for å kunne delta i spill om Regionsmesterskap. Kampoppsettet skal ta geografiske hensyn.

§ 17 Deltagelse på regionslag

(1) Spillerne må ha fylt 13 år for å kunne delta på regionslag.

V. SPESIELLE REGLER 

§ 18 Flere kamper samme dag

(1) Spillere i yngre aldersbestemte klasser (J12/G12 og yngre) kan spille flere kamper samme dag bare hvis disse kampene enten er:

a) Inntil 3 kamper over full tid i aldersbestemte klasser når det ifølge kampoppsettet er hviletid tilsvarende minst en kamp varighet mellom kampene

eller

b) én kamp over full tid i aldersbestemt klasse og en turnering i aldersbestemt klasse med forkortet spilletid, når det ifølge kampoppsettet er minst en kamp hviletid mellom fulltidskampen og den nærmeste turneringskampen.

(2) Spillere i yngre aldersbestemte klasser (J14/G14 – J18/G18) kan kun spille flere kamper samme dag dersom disse kampene enten er:

a) Inntil 3 kamper over full tid i aldersbestemte klasser når det ifølge kampoppsettet er minst én time mellom den første kampens slutt og den andre kampens start og minst to timer mellom den andre kampens slutt og den tredje kampens start

eller

b) én kamp over full tid i aldersbestemt klasse og en turnering i aldersbestemt klasse med forkortet spilletid når det ifølge kampoppsettet er minst én time mellom fulltidskampen og den nærmeste turneringskampen

eller

c) kamper i LS/regionsserier for J18/G18 eller J20/G20 når det ifølge kampoppsettet er minst én time mellom den ene kampens slutt og den neste kampens start.

(3) For spillere i klassene J16/G16 og eldre gjelder dessuten at disse kan spille

a) 2 kamper over full tid uansett klasse når det etter kampoppsettet er minst en time mellom kampene

eller

b) en turnering i seniorklassen med forkortet spilletid.

§ 19 Periodebegrensning

(1) En spiller tilhørende klassene J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 4 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag.

(2) En spiller tilhørende J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 10 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en måned. Perioden defineres som første dato til siste dato i måneden.

(3) Begge de ovenstående begrensningene på deltakelse må til enhver tid overholdes.

(4) Regionene kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra reglene ovenfor i regionalt kamptilbud.

(5) Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. sesong. 

VI. HØYERE OG LAVERE RANGERTE LAG

§ 20 Deltagelse på lavere rangerte lag i seniorklassen

(1) Spiller som har deltatt i obligatorisk kamp for et lag, må stå over én av dette lagets obligatoriske kamper før vedkommende har rett til å delta på et lavere lag. Vedkommende er da spilleberettiget for alle lavere lag.

(2) Hvis høyere og lavere lag er satt opp i obligatorisk kamp samme dag, har spilleren rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for den obligatoriske kampen, men spilleren kan ikke delta på begge lag samme dag.

(3) Det kan likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år på det nærmeste lavere rangerte laget uten at disse må stå over en obligatorisk kamp for det laget de har deltatt for. 

§ 21 Seniorlagenes første ordinære seriekamp i sesongen 

(1) I et lags første ordinære seriekamp i sesongen, kan det ikke benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper tidligere i samme sesong.  

(2) I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år selv om disse har deltatt i obligatorisk kamp for nærmeste lavere rangert lag før det høyere rangerte lagets første ordinære seriekamp.

§ 22 Seniorlagenes siste obligatoriske kamper i sesongen 

(1) Fra og med et lags 4. siste ordinære seriekamp kan laget ikke benytte andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets 4. siste ordinære seriekamp.  

(2) Deltar spillere fra et lavere lag på et høyere lag etter det lavere lags 4. siste ordinære seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det lavere lag i obligatoriske kamper samme sesong.  

(3) I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år på det nærmeste lavere rangert lag selv om de har deltatt i obligatorisk kamp for det høyere rangerte laget i perioden etter lavere rangert lags 4. siste ordinære seriekamp.

§ 23 Deltagerberettigelse i kvalifiseringer og utsatte sluttspill 

(1) I utsatte kvalifiseringskamper eller utsatte sluttspill om mesterskap kan bare de spillere delta som var spilleberettiget da den siste kamp i vedkommende konkurranse ble spilt og som har sin spillertilhørighet i klubben på det tidspunktet hvor kampen spilles.

§ 24 Deltagerberettigelse i kvalifiseringskamper i yngre aldersbestemte klasser 

(1) I kvalifisering til deltakelse i aldersbestemte klasser kan bare benyttes de spillere som med hensyn til alder og  spilleberettigelse kan delta for laget i den sesongen som kvalifiseringen gjelder for.

 

§ 25 Deltagelse i kamp som ikke er spilt

(1) Med hensyn til å avgjøre spille-/deltagerberettigelsen for høyere/lavere rangerte lag i de tilfeller der en oppsatt kamp ikke er spilt gjelder:
a. I de tilfeller der kamptropp og kamprapport er signert av lagleder(e) og dommere, vil den ikke spilte kampens kamprapport legges til grunn for å avgjøre spille-/deltagerberettigelsen i lagets/lagenes neste kamp.
b. I de tilfeller der det ikke foreligger en signert kamprapport fra den ikke spilte kampen, vil lagets forrige spilte kamp legges til grunn for å avgjøre spille-/deltagerberettigelsen i lagets/lagenes neste kamp.

§ 26 Regionale bestemmelser

(1) Regionene kan, etter godkjenning av NHF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse i sine kampreglementer. 

(2) Regionene kan, etter godkjenning fra NHF, ha egne bestemmelser for deltakerberettigelse i ekstratilbud.