Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement for klubbsamarbeid

Gjelder for perioden 1. juli 2024 – 30. juni 2025.

For regulering av deltakerberettigelse i klubbsamarbeid, se Reglement for lisens og deltakerberettigelse kapittel III. For regulering av opp- og nedrykk i klubbsamarbeid, se Kamp- og konkurransereglementet kapittel V.

Definisjoner

Prestasjonshåndballklubb:
Den håndballklubb som har det høyest rangerte laget i et klubbsamarbeid.

Partnerhåndballklubb:
Den håndballklubben som i et partnerklubbsamarbeid leverer spillere til høyere rangerte lag i prestasjonsklubben.

II. Generelt

§ 1 Hensikt

(1) Dette reglementet skal ivareta ønsket om og behovet for at 2 eller flere klubber inngår samarbeid på tvers av klubbgrensene for å etablere et best mulig spill- og treningstilbud for sine medlemmer. Dette samarbeidet kan ha enten rene sportslige/prestasjonsmessige motiver, og/eller rent aktivitetsmessige motiver.

§ 2 Virkeområde

(1) Dette reglementet omfatter all obligatorisk nasjonal kampaktivitet. Brudd på bestemmelsene i dette reglementet vil bli behandlet i samsvar med NHFs Protest og Disiplinærreglement.

§ 3 Samarbeidsformer

(1) NHF har godkjent følgende samarbeidsformer:

a. Partnerklubbsamarbeid.

b. Sammensatte lag.

III. Partnerklubbsamarbeid

§ 4 Generelt for partnerklubbsamarbeid

(1) Partnerklubbsamarbeid benyttes i de tilfeller der:

- Samarbeidende klubber ønsker å gi en spiller fra et lavere nivå mulighet til å prøve seg på et høyere nivå, uten at spilleren mister retten til å delta på lavere nivå for den klubben vedkommende har sin spillertilhørighet.

Og

- Den høyest rangerte klubben på seniorsiden deltar i 2. divisjon eller høyere og/eller landsomfattende kamptilbud i yngre aldersbestemte klasser.

(2) Flere klubber kan gå sammen i et samarbeid (partnerklubbsamarbeid) ved at en klubb (prestasjonsklubb) kan knytte til seg en eller flere samarbeidsklubber (kalt partnerklubber).

(3) Dersom intet annet er angitt, behandles de to allianseidrettslagene som organiserer håndball innenfor den samme allianseidrettslagsparaplyen som om det er inngått en partner-/prestasjonsklubbmodell.
To allianseidrettslag som organiserer håndball innenfor den samme allianseidrettslagsparaplyen er ikke bundet av kravene i § 5, 2. ledd.

§ 5 Vilkår for etablering av partnerklubbsamarbeid

(1) Det kan dannes partnerklubbsamarbeid for bare jenter/kvinner eller bare menn/gutter. En klubb kan delta i ett samarbeid for klassen kvinner senior, ett samarbeid for klassen menn senior, ett samarbeid for klassene J16 – J20 og ett samarbeid for klassene G16 – G20. En klubb kan ikke være prestasjonsklubb og partnerklubb innenfor henholdsvis klassene kvinner senior, menn senior, J16 – J20 og G16 – G20.

En klubb kan være både prestasjonsklubb og partnerklubb i seniorklassen. En klubb kan fortsatt kun være partnerklubb for en prestasjonsklubb for samme kjønn i seniorklassen. Utøvere med tilhørighet i partnerklubb kan kun delta for den prestasjonsklubben som klubben har godkjent avtale med. 

En klubb kan være i to ulike samarbeid for samme kjønn etter en av to følgende inndelinger:

    • Ett samarbeid i kvinner/menn senior og ett samarbeid i klassene J/G 16 – J/G 20.
    • Ett samarbeid i kvinner/menn senior og J/G 20 og ett samarbeid i klassene J/G 16 – J/G 18

Godkjent partnerklubbsamarbeid i 18- og/eller 20-årsklassen er gyldig for den regionale juniorserien. Dersom klubber er med i ulike samarbeid i 18- og 20-års klassen må det imidlertid velges hvilket av samarbeidene som skal være gjeldende i regional juniorserie.

(2) Den klubb som har det høyest rangerte laget i seniorklassen (for det kjønn samarbeidet omfatter), skal være prestasjonsklubb. I de tilfeller der det inngås partnerklubbsamarbeid som utelukkende omfatter yngre aldersbestemte klasser er det klubben som er påmeldt i NHFs kamptilbud som er prestasjonsklubb.

(3) For å opprette et partnerklubbsamarbeid må prestasjonsklubbens høyest rangerte lag spille i NHFs kamptilbud. For å være prestasjonsklubb i seniorklassen(e) må prestasjonsklubben delta i seriesystemets 2.divisjon eller høyere. Godkjent partnerklubbsamarbeid i 18- og/eller 20-årsklassen er gyldig for den regionale juniorserien.

(4) Partnerklubbsamarbeidet kan omfatte alle klasser fra og med J16/G16 til og med seniorklassene.

(5) Prestasjonsklubbens høyest rangerte lag kan ikke spille i samme divisjon som noen av partnerklubben(e)s lag.

(6) Prestasjonsklubben og partnerklubben(e) er selvstendige klubber innenfor NIF og NHF.

(7) En prestasjonsklubb med lag i Eliteserien kan ikke ha mer enn én partnerklubb med lag i 1. divisjon for hvert kjønn.*

(8) Dersom partnerklubbens lag deltar i 1. divisjon, kan bare 3 spillere fra partnerklubben være påført kamprapporten for prestasjonsklubben i en og samme sesong.

*) Fra og med sesongen 2025/26 vil det ikke lenger være tillatt at prestasjonsklubb med lag i Eliteserien kan ha partnerklubb i 1. divisjon. Det er vedtatt at en ny forenklet utlånsordning innføres og erstatter partnerklubber i 1. divisjon fra og med sesongen 2025/26. Allerede inngåtte avtaler vil løpe ut avtaleperioden, mens ingen nye partnerklubbavtaler mellom klubber med lag i Rema 1000-ligaen og 1. divisjon vil godkjennes.

§ 6 Søknad

(1) Klubber som ønsker å inngå partnerklubbsamarbeid må avtalefeste dette. Avtalen skal som et minimum inneholde:

a. Hvilke klubber som inngår i samarbeidet.

b. Den enkelte klubbs posisjon i samarbeidet (prestasjons- eller partnerklubb).

c. Samarbeidets omfang (kjønn og klasse) og varighet (fra og med sesong/til og med sesong).

d. Klubbene som inngår i samarbeidet skal oppgi en begrunnelse for behovet for samarbeid, og at dette er i henhold til intensjonen gitt i § 4 - 1. ledd.

(2) Avtale kan bare inngås for hel(e) sesong(er).*)
*)Den dato laget (lagene) spiller siste obligatoriske kamp(er) i en sesong.

(3) Prestasjonsklubben skal sende avtalen til NHF til godkjenning innen 1. mai. Avtalen trer ikke i kraft før slik godkjenning er gitt.

(4) Oversikt over alle godkjente partnerklubbsamarbeid bekjentgjøres før hver sesong på www.handball.no.

§ 7 Endring

(1) Dersom avtalen forlenges eller endres utover dens opprinnelige varighet og omfang, skal dette regnes som et nytt partnerklubbsamarbeid og reglene i § 5 og § 6 må oppfylles.

(2) Innenfor en sesong kan det ikke gjøres endringer i omfanget av partnerklubbsamarbeidet ved at nye klubber kommer til og/eller samarbeidsklubber kan trekke seg.

§ 8 Overføring av divisjonsrett

(1) Forbundsstyret kan i helt spesielle tilfeller etter separat og grunngitt søknad, innvilge overføring av divisjonsplassering innenfor partnerklubbsamarbeidet.

(2) Følgende krav må være tilfredsstilt før søknaden vil bli behandlet:

a. Den klubben som søker om å overta divisjonsplasseringen må bekrefte at den samtidig overtar eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser.

b. Det skal foreligge avtaler mellom partene med hensyn til tidligere og fremtidige økonomiske forhold.

c. Partnerklubbsamarbeidsavtalen må minimum ha en varighet på 3 sesonger etter at overføring av divisjonsrettighet har funnet sted. Dersom divisjonsoverføring blir godkjent videre til 3. klubb innen det forpliktende samarbeidet i tre sesonger har gått ut, så har den klubben som hadde divisjonsretten i utgangspunktet rett til både å være med i samarbeid med den klubben som får overført divisjonsrettigheten, og rett til å trekke seg ut av samarbeidet. 

§ 9 Dommerkvoteberegning

(1) Innenfor et partnerklubbsamarbeid hefter den enkelte klubb for sine dommerkvoter i henhold til den enkelte regions bestemmelser.

§ 10 Nøytralitet og partnerklubbsamarbeid

(1) Dommere og kampfunksjonærer med klubbtilhørighet i en partnerklubb, er ikke nøytrale i forhold til spillende lag fra prestasjonsklubben i Eliteserien, 1.divisjon og NM senior.

(2) Dommere og kampfunksjonærer med klubbtilhørighet i en prestasjonsklubb er ikke nøytrale i forhold til spillende lag fra partnerklubben(e) i 1.divisjon og NM senior.

(3) Dommere med aktive roller, enten i partner- eller prestasjonsklubb (eksempelvis trener, dommerkontakt, styremedlem), plikter å meddele dette til NHF og kan ikke benyttes i kamper hvor partner- eller prestasjonsklubb deltar.

(4) Dommere og kampfunksjonærer med klubbtilhørighet i en partnerklubb er nøytral i forhold til spillende lag fra de øvrige partnerklubbene i samarbeidet.

IV. Sammensatte lag

§ 11 Generelt for sammensatte lag

(1) Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

(2) For alle klasser kan et Regionsstyre, etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret, godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for én sesong og kan ikke avbrytes.

(3) Regionene kan fravike bestemmelsene for sammensatte lag i særskilte tilfeller for lag som deltar i de respektive regioners konkurransetilbud i yngre aldersbestemte klasser.

(4) Klubber med godkjent partnerklubbsamarbeid (p) kan søke til NHF om terminlistenavn som gjenspeiler samarbeidet. Alle klubbene som inngår i samarbeidet, skal komme frem i terminlistenavnet for at dette skal kunne godkjennes. Klubber som har fått godkjent sammensatt lag (s) vil fra regionene få tildelt terminlistenavn som gjenspeiler samarbeidet.

§ 12 Søknad om opprettelse av sammensatte lag

(1) Klubber som ønsker å etablere sammensatte lag må søke om dette til den region som administrerer det kamptilbudet det sammensatte laget skal delta i. Søknadsfrist er før seriestart i den konkurransen laget skal delta i.

(2) Minimumskrav til søknaden;

a. Det må godtgjøres at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud, ref § 11 (1).

b. Det må fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, Kamp- og konkurransereglement samt Protest og disiplinærreglement.

(3) Søknad om godkjenning må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget, og den må være mottatt innen den fristen som er fastsatt.

(4) Søknadsfristen fastsettes av den enkelte region.

(5) Søknad om sammensatte lag fra klubber som tilhører ulike regioner krever godkjenning av de regionene hvor klubbene som inngår i søknaden om sammensatt lag tilhører. 

§ 13 Begrensninger for sammensatte lag

(1) Det kan ikke benyttes sammensatte lag ved deltakelse i:

a) NM-senior, NM-junior og NM-veteraner.

b) Interregional serie J16/G16.

c) Landsserien J18/G18.

d) Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon.

(2) De klubbene som deltar i det sammensatte laget kan ikke delta i samme konkurranse, definert til avdeling, pulje eller divisjon, med eget rent lag eller i andre sammensatte lag.

(3) Dersom klubben stiller både med eget rent lag og deltar i et sammensatt lag, skal det laget som deltar i den høyest rangerte konkurransen benevnes som det høyest rangerte laget.

§ 14 Særskilt vedrørende opprykksrett/nedrykksplikt

(1) Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk.

(2) Et sammensatt lag har rett til å rykke opp i 2. divisjon, men kan ikke delta som sammensatt lag i den påfølgende sesongens 2. divisjon.

(3) Regionene vedtar bestemmelser for hvilke rettigheter sammensatte lag deltar under i de regionale seriene.

§ 15 Opphør ved sesongslutt

(1) Ved sesongslutt oppløses samarbeidslaget automatisk.

(2) Den klubben som hadde det organisatoriske ansvaret for samarbeidslaget beholder da plassen i divisjonen. De øvrige klubber som har deltatt i det sammensatte laget skal i prinsippet rykke ned i regionens laveste divisjon.