Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kamp- og konkurransereglement

Gjelder for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021

Ajourført etter Håndballtinget 2019, revidert av FS mars 2020.

Definisjoner:

Aldersklasser: 

Barneklasser:
Klassene J/G 8, 9, 10, 11 og 12.

Yngre aldersbestemte klasser:
Klassene J/G 14, 16 og 18.

Juniorklasser:
Klassene J20 og G20.

Seniorklasser:
Klassene kvinner (K) og menn (M); alle divisjoner.

Veteranklasser:
Klassene J33, G33, J40, G40, J50, G50, J55, G55 J60 og G60.

Arrangør:
Den instans som er ansvarlig for den praktiske avviklingen/gjennomføringen av en håndballkamp.

NHFs kamptilbud:
Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM senior, NM junior, LS 18, NM Regionslag, IR 16, Bylagsturneringen, NM Beachhåndball. 

Obligatoriske kamper:
Håndballkamper terminfestet av IHF, EHF, NHF eller region. Det presiseres at alle kamper i det regionale eller nasjonale kamptilbudet er å regne som obligatoriske kamper.

Sesong:
En sesong varer fra 01.07 til og med 30.06. NHF og NHFs regioner kan i spesielle tilfeller beramme kamper utenfor sesong. Det må i slike tilfeller opplyses om hvilken sesong kampen(e) tilhører. Beachhåndballsesongen er fastsatt til perioden 16.04 – 15.09.
Turneringsperioden er fastsatt til 16.04 – 15.09.

Nasjonale kamper:
Alle kamper berammet av NHF eller NHFs regioner.

Rundedato:
Med rundedato menes perioden fra og med onsdag til og med tirsdag i den uken som runden er plassert.

Barnekampleder:
Den som leder en kamp i barneklassene.

Lagsansvarlig:
Et lag kan benytte inntil fire ledere under en kamp. Ingen av disse lederne kan erstattes i løpet av kampen. En av dem må fungere som «lagsansvarlig». Bare denne har lov til å henvende seg til tidtaker/sekretær, og i spesielle tilfeller til dommerne (jfr. Spilereglene § 4.2).

Dommerkvoter:
NHFs regioner kan ha egne bestemmelser om dommerkvoter.

Stryking av lag:
Stryking av lag kan foretas av NHF sentralt eller regionalt med hjemmel i dette reglement.

Trekking av lag:
En klubb kan trekke et lag fra deltakelse. Vilkår og konsekvenser for slik trekking er fastsatt i dette reglement.

Diskvalifisering:
Et lag kan etter dom miste retten til å delta i en aktivitet/serie mv.

I. Generelt


§ 0 Covid-19

(1) Alle klubber og spillende lag i Norges Håndballforbund plikter å etterkomme retningslinjer for trenings- og kampaktivitet gitt av norske myndigheter og overordnede idrettsmyndigheter gjeldende for de respektive aktivitetsnivåer. Brudd på disse kan sanksjoneres i henhold til NHFs protest og disiplinærreglement.

(2) Forbundsstyret kan fortløpende endre i spilltilbudet i den nasjonale kamp- og konkurranseaktiviteten basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen knyttet til Covid-19. På samme vis gis de respektive regionstyrene tilsvarende myndighet for den regionale kamp- og konkurranseaktiviteten.

(3) Generalsekretæren gis myndighet til fortløpende endringer i bestemmelsene knyttet til den enkelte aktivitet basert på den til enhver tid gjeldende situasjonen tilknyttet covid-19. Forbundsstyret skal orienteres om endringene før ikrafttreden.

 

§ 1 Hensikt/Formål

(1) NHFs kamp og konkurransereglement gir de overordnede rammene for all kamp- og konkurranseaktivitet i regi av norsk håndball. Der intet særskilt er angitt gjelder Kamp- og konkurransereglementet for alle nasjonale håndballkamper.

§ 2 Omfang/virkeområde

(1) All kampaktivitet i regi av NHF skal avvikles i henhold til NHFs Kamp- og konkurransereglement.

(2) Alle kamper og konkurranser i barneklassene skal følge barneidrettsbestemmelsene slik disse er gitt av NIF.

(3) Brudd på Kamp- og konkurransereglementet vil kunne gi grunnlag for protester og/eller innsigelser mot resultatet i en kamp eller konkurranse. Grove bevisste brudd vil kunne gi grunnlag for sanksjoner eller straff.

(4) NHF berammer alle kamper i NHFs kamptilbud. NHFs regioner berammer alle kamper i regionenes kamptilbud.

(5) Regionsmesterskap kan arrangeres for første gang i klassene J12/G12. Forbundsstyret kan gi utfyllende bestemmelser.

II. Spillende lag

§ 3 Spillende lag

(1) Med spillende lag menes den unike lagenheten som er påmeldt til en eller flere aktiviteter i regi av Norges Håndballforbund sentralt eller regionalt.

§ 4 Flere spillende lag i samme klasse/konkurranse

(1) Dersom en klubb stiller flere spillende lag i samme klasse skal disse benevnes som 1. lag, 2. lag, 3. lag osv. Lagene rangeres på samme måte som de er benevnt.

(2) Det er kun klubbens 1. lag i den aktuelle klassen som har anledning til å delta i NM-senior, NM-junior og landsseriene i 16- og 18 års klassene.

(3) I seriespill kan en klubb ikke stille med mer enn ett lag i hver divisjon, med unntak av laveste divisjon. Regionene kan allikevel dispensere fra dette i 3. divisjon og lavere, der dette er eneste mulighet til å fylle opp avdelingen.

(4) Der hvor en klubb deltar med mer enn ett lag i samme divisjon er det kun det høyest rangerte laget som har opprykksrett.

(5) En klubb kan ikke stille mer enn ett lag i hver klasse (kvinner og menn) i Eliteserien og 1. divisjon sett under ett. 2.-laget skal gis anledning til å delta i divisjonssystemet og må spille minst en divisjon lavere enn 1.-laget.

III Spillemodeller 

§ 5 Seriespill

(1) Med seriespill menes en konkurranseform der alle lagene minst en gang møter de andre lagene i konkurransen.

(2) I enkel serie spiller hvert lag 1 kamp mot hvert av de øvrige lag.
I dobbel serie spiller hvert lag 2 kamper mot hvert av de øvrige lag.
I trippel serie spiller hvert lag 3 kamper mot hvert av de øvrige lag.
I firedobbel serie spiller hvert lag 4 kamper mot hvert av de øvrige lag.

(3) Ved seriekamper som avvikles i dobbel eller firedobbel serie, skal lagene møtes like mange ganger på hjemmebane og bortebane.

(4) Ved seriekamper som avvikles i enkel eller trippel serie, avgjør den myndighet som kampen sorterer under hvilke lag som får ulikt antall hjemmekamper og bortekamper mot hvert av de andre lagene.

§ 6 Puljespill

(1) I puljespill deles de påmeldte lagene opp i puljer. Hver pulje spiller en innbyrdes serie på ett spillested.

 

§ 7 Utslagsmetoden (Cupspill)

(1) Ved kamper etter utslagsmetoden spiller de deltakende lagene parvis mot hverandre, deretter de vinnende parvis mot hverandre osv., inntil ett lag er vinner. Dersom intet annet er bestemt, skjer sammensetning ved loddtrekning.

IV Poeng og tabellberegning

§ 8 Kampens resultat

(1) Vinner i en kamp er det laget som ved kampens slutt har scoret flest mål, og taper er det laget som har scoret færrest mål. Dersom begge lag ved kampens slutt har scoret like mange mål, har kampen endt uavgjort.

(2) Vinneren av en kamp får 2 poeng og taperen 0 poeng. Ved uavgjort kamp får begge lag 1 poeng.

(3) Skulle et lag ved protest eller annen årsak tilkjennes seieren, settes resultatet til  0-0.

 

§ 9 Rekkefølgeberegning (rangering) i serie- og puljespill

(1) Lagenes rekkefølge i serie-/puljespillet bestemmes på grunnlag av antall oppnådde poeng. 

(2) Hvis ett eller flere lag på samme poengsum, har fått tilkjent seier eller tap (jfr. § 8-3), skal alle kamper mot sistnevnte lag utgå ved beregning av målforskjellen.

(3) Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik:

a) Poeng i innbyrdes kamper.

b) Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.

c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper.  

d) Målforskjell i samtlige kamper.

e) Flest scorede mål i samtlige kamper.

Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for.

(4) Lag som har tapt 0-0 rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall poeng, uansett målforskjell.

(5) Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølge etter reglene i 3. ledd, skal rekkefølgen avgjøres ved ny kamp (omkamp) dersom det har vært spilt seriespill og ved loddtrekking dersom det har vært spilt puljespill. Dersom det må spilles omkamp skal, dersom seriespillet har vært avviklet som enkel eller trippel serie, det laget ha hjemmekamp som har hatt flest bortekamper. Ved dobbel eller firedobbel serie foretas loddtrekning om bane. Den myndighet kampen sorterer under, kan likevel treffe annen beslutning. Den myndighet kampen sorterer under bestemmer hvorledes omkampen(e) skal avvikles.

(6) Dersom det blir nødvendig å rangere lag fra forskjellige avdelinger, skal det lag som har flest poeng i forhold til antall spilte kamper, rangeres høyest. Hvis flere lag har samme poengsum, skal det laget som har størst målforskjell, eventuelt dernest har flest scorede mål i forhold til antall spilte kamper (uavhengig av tabellplassering), rangeres høyest. Dersom lagene etter dette fortsatt står likt vil rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning dersom intet annet er fastsatt i særbestemmelsene for den enkelte konkurranse.

(7) Dersom ingen av de overstående rangeringsmetoder er dekkende for den aktuelle situasjon, vil Forbundsstyret fastsette rangeringsmetoden i den/de aktuelle konkurransen(e).

 

§ 10 Endelig kampavgjørelse ved uavgjort i kamp etter utslagsmetoden

(1) Det er kampens myndighet som bestemmer hvorledes en kamp som er uavgjort etter ordinær spilletid skal avgjøres.  Dette gjøres gjennom: 

* Ekstraomganger iht spillereglene § 2:2,

eller

* første målet vinner (Golden goal) etter bestemmelser gitt av kampens myndighet,

eller 

* 7m-kast konkurranse, 

eller 

* Shoot-out etter bestemmelser gitt av kampens myndighet

eller

* en kombinasjon av disse etter bestemmelser gitt av kampens myndighet.

Det er kampens myndighet som bestemmer hvorledes endelig kampavgjørelse skal finne sted ved uavgjort resultat etter ordinær spilletid.

(2) 7m-kastkonkurranse skal ikke benyttes for klasse J14/G14 og yngre. 

V. Opp-, nedrykk og kvalifiseringer:

§ 11 Opprykk

(1) Bestemmelsene for den enkelte serie/aktivitet angir opprykksretten for den angjeldende aktivitet. Opprykk skjer enten som et direkte opprykk, gjennom kvalifisering eller som en kombinasjon av disse.

(2) Et lag som ikke stiller i 2 eller flere kamper i en konkurranse (serie/avdeling/pulje) kan, etter vurdering av kampens myndighet, miste retten til å bli vinner samt retten til opprykk.

(3) Et lag må stille til samtlige kamper i en kvalifiseringsserie og til de siste 4 kamper i en konkurranse for å bli vinner og få rett til opprykk.

(4) Lavere lag kan ikke rykke direkte opp til eller spille kvalifisering om opprykk til den divisjon klubbens høyere lag spiller i. I slike tilfeller overføres retten til opprykk eller kvalifisering til høyest plasserte lag med rett til opprykk/kvalifisering (jfr 7. ledd).
Dersom høyere rangert lag rykker opp, har lavere lag (forutsatt sportslig kvalifisert) rett til opprykk til den divisjonen det høyere rangerte laget rykket opp fra. (Parallellopprykk.) Dersom høyer rangert lag rykker ned til den divisjonen som laver rangert lag spiller i, rykker også det lavere rangerte laget ned en divisjon. (Parallellnedrykk.)

(5) En partnerklubb kan ikke spille i samme divisjon som prestasjonsklubbens høyest rangerte lag. En partnerklubb kan ikke rykke opp til den divisjonen prestasjonsklubbens høyest rangerte lag forrige sesong deltok i, selv om partnerklubbsamarbeidet ikke videreføres. Dersom en prestasjonsklubb rykker ned til samme nivå som partnerklubben tilhører, får dette ingen konsekvenser dersom samarbeidet ikke videreføres. Dette gjelder ikke i de tilfeller der både prestasjonsklubb og partnerklubb rykker opp en divisjon.
I de tilfeller hvor det er godkjent flere sammensatte lag i samme klasse som inneholder de samme samarbeidende klubbene, skal disse benevnes som 1. lag, 2. lag osv. uavhengig av rekkefølgen på klubbene i samarbeidet, og ha rettigheter og begrensinger på opp- og nedrykk deretter.

(6) Dersom det oppstår ledige plasser i en divisjon etter at kvalifiseringskamper er satt opp eller avviklet, tilbys disse de beste tapende lag i kvalifiseringen foran beste lag som skulle ha rykket ned.

(7) Dersom ett eller flere lag som er plassert på opprykksplass, enten

a) Ikke ønsker å rykke opp/eller spille kvalifisering (jfr § 19).

b) Ikke kan rykke opp pga partnerklubbsamarbeid (jfr § 11(5)).

c) Ikke kan rykke opp pga man er 2., 3. lag osv (jfr § 11(4)).

d) Ikke har møtt til en av de fire siste kampene (jfr § 11(3)).

overføres retten til de(t) høyest plasserte lag(ene), dog ikke ut over lag nr 4 på tabellen.

Dersom ingen av disse lagene ønsker å rykke opp, skal det best plasserte nedrykkslaget i den aktuelle divisjonen/avdelingen ikke rykke ned, men beholde plassen (jfr § 13(2)).

Dersom det fortsatt er ledige plasser i en divisjon etter at opprykksrett er overført og de best plasserte nedrykkslag har fått tilbud om å beholde plassen, kan NHF overføre opprykksrett utover lag nr 4 i tabellen.

§ 12 Nedrykk

(1) Bestemmelsene for den enkelte serie/aktivitet angir nedrykksplikten for den angjeldende aktivitet. Nedrykk skjer enten som et direkte nedrykk eller gjennom kvalifisering for å unngå nedrykk.

(2) De lagene som etter bestemmelsene skal rykke ned i en lavere divisjon kan bare bli stående dersom det er ledige plasser etter at opprykk fra den lavere divisjon er skjedd ifølge bestemmelsene.

§ 13 Opp- og nedrykkskonsekvenser for andre avdelinger/divisjoner

(1) Skjer det på grunn av opp- eller nedrykk, forskyvning av antall lag i en avdeling, forplantes denne forskyvningen nedover gjennom divisjonene.

(2) Oppstår denne forskyvningen innen et geografisk område bestående av flere avdelinger, avgjøres opp- og nedrykk etter bestemmelsene som følger:

Hvis det, etter at ordinært opp- og nedrykk har funnet sted, er for få lag plassert i en divisjon med flere avdelinger innen samme område skal det eller de lag som etter regelverket skulle ha rykket ned, men som er høyest rangert, bli værende i divisjonen.

Hvis det, etter at ordinært opp- og nedrykk har funnet sted, er for mange lag plassert i en divisjon med flere avdelinger innen samme område, skal det eller de lag som etter regelverket skulle ha blitt værende i divisjonen, men som er lavest rangert, rykke ned.

(3) Fra og med 3. divisjon og nedover vil reglene for nedrykk og for kvalifiseringsspill for å unngå nedrykk, ikke være absolutte, men være avhengig av den geografiske sammensetning av de lag som rykker ned fra 1. divisjon og lavere divisjoner.

VI. Kvalifseringskamper

§ 14 Kvalifisering mellom 2 lag

(1) Ved kvalifisering mellom 2 lag skal ett av følgende alternativer benyttes:

a) Én kamp ute og én kamp hjemme, sammenlagt resultat teller. Det lavest rangerte laget i seriespillet skal ha hjemmekamp først.

b) Én kamp på nøytral bane. 

c) Best av 3 kamper. Kampens myndighet bestemmer avviklingsmodell.

(2) Dersom det står uavgjort etter ordinært kvalifiseringsspill, avgjøres kvalifiseringen i henhold til reglene i § 10.

§ 15 Kvalifisering mellom 3 eller flere lag

(1) Ved kvalifisering mellom 3 eller flere lag skal ett av følgende alternativer benyttes:

a) Enkel serie over én helg på bane bestemt av NHF.

b) Dobbel serie, borte og hjemme.

c) Enkel serie på nøytral bane.

d) Enkel serie med loddtrekning om borte- og hjemmekamp.

e) Cup (utslagsmetoden).

(2) Rekkefølgen avgjøres i henhold til reglene i § 9.

VII. Påmelding, vegring, trekking og stryking av et lag

§ 16 Påmelding

(1) For å delta i nasjonalt eller regionalt kamptilbud må klubben melde på lag i den/de angjeldende konkurransen(e) innen den frist som er fastsatt.

(2) Klubber i divisjonssystemet er automatisk påmeldt i den divisjon de sportslig er kvalifisert til, dersom de innen fastsatt frist ikke melder seg av neste sesongs kamptilbud.

(3) Klubbene med lag i nasjonalt eller regionalt kamptilbud betaler en startkontingent fastsatt av den myndighet kamptilbudet sorterer under.

§ 17 Generelt om trekking/strykning/diskvalifisering av lag

(1) Lag som blir strøket, ikke stiller til kamp eller trekker seg fra deltakelse i NHFs eller regionenes kamptilbud, må betale et gebyr fastsatt av henholdsvis Forbundsstyret eller det respektive regionsstyret. Gebyret tilfaller NHF/regionen.

(2) Hvis en klubb trekker ett eller flere seniorlag, må dette skje ved å trekke det (de) laveste lag. En klubb kan imidlertid før 1. juli trekke høyere rangerte lag. I så tilfelle vil klubbens lavere rangerte lag ilegges opprykssperre, slik at klubben ikke igjen kan ha lag på samme nivå som det trukne laget før det har gått 3 sesonger.

(3) Ved trukket lag i NM senior runde 1-3 gis motstander seier på wo og går videre til neste runde. Ved trukket lag i runde 4-7 erstattes det trukne laget av det laget som ble slått ut av det trukne laget i forrige runde.

(4) Ved trukket lag i kvartfinalen i sluttspillet i Eliteserien gis motstander seier på wo og går videre til neste runde.  Ved trukket lag i semifinalen eller finalen erstattes det trukne laget av det laget som ble slått ut av trukne laget i forrige runde, dersom første kamp i semifinaleserien eller finaleserien ikke er spilt.

(5) Hvis et lag trekker seg fra, uteblir fra, eller ikke stiller til 2 eller flere kamper i en konkurranse eller blir dømt til å tape 2 eller flere kamper, avgjør den myndighet konkurransen sorterer under om laget dermed har trukket seg fra eller skal strykes fra hele konkurransen. En slik avgjørelse må i tilfelle treffes umiddelbart. I dette tilfellet skal alle kamper laget har spilt annulleres.

(6) Trukket lag fra kvalifisering eller sluttspill er å betrakte som trekning fra seriespillet, og gir samme konsekvens i forhold til gebyr og tapt divisjonsrettighet.

(7) Blir et lag diskvalifisert, annulleres lagets kamper i vedkommende konkurranse.

§ 18 Sportslige konsekvenser ved trekking/strykning/diskvalifisering av lag

(1) Lag som trekker seg fra NHFs serier før NHFs fastsatte frist, kan etter søknad til Regionsstyret, og hvis det er praktisk mulig, gis tillatelse til å delta i regionens serie samme sesong, men likevel alltid minst 4 divisjoner lavere enn den divisjonen laget skulle ha deltatt i, eller i regionens laveste divisjon.

a) Hvis laget går inn i 3. divisjon, mister laget retten til opprykk denne og neste sesong.

b) Hvis laget går inn i 4. divisjon eller lavere, mister laget retten til opprykk samt retten til å bli regionsmester denne sesongen.

(2) Dersom et lag blir strøket eller trekker seg fra deltakelse i NHFs serier etter NHFs fastsatte frist, skal laget gå inn i regionens serie neste sesong, men likevel alltid minst fire divisjoner lavere enn den divisjonen laget skulle ha deltatt i, eller i regionens laveste divisjon. Hvis 3. divisjon er laveste divisjon, avgjør Forbundsstyret om laget skal miste retten til å delta neste sesong.

(3) Dersom et lag blir diskvalifisert fra deltakelse skal laget neste sesong gis tillatelse til å delta i regionens serie i neste sesong, men likevel alltid minst 4 divisjoner lavere, eller i regionens laveste divisjon.

(4) Dersom et lag som har rett til å spille kvalifisering (jfr. § 11), trekker seg eller ikke stiller til kamp, eller hvis et lag som har fått rett til opprykk, trekker seg fra dette, skal laget gis tillatelse til å delta i regionens serie neste sesong, men likevel alltid minst fire divisjoner lavere enn den divisjonen laget skulle ha deltatt i, eller i regionens laveste divisjon.

a. Hvis laget går inn i 3. divisjon, mister laget retten til opprykk de
2 neste sesongene.

b. Hvis laget går inn i 4. divisjon, mister laget retten til opprykk neste sesong.

§ 19 Reservasjon mot opprykk

(1) En klubb kan innen 15. februar frasi seg retten til å rykke opp uten at dette medfører økonomiske eller sportslige sanksjoner. Unntatt fra dette er opprykk fra 1.divisjon til Eliteserien.

VIII. Lagsansvarlige og kampfunksjonærer

§ 20 Lagsansvarlige

(1) Lagets ledere (inntil 4) som påføres kamprapporten må være medlem av en klubb innen NHF. Ingen kan være påført kamprapporten som leder for mer enn én klubb i samme serie eller mesterskap i samme tidsrom. Ingen kan være spiller for en klubb og lagsansvarlig for en annen klubb i samme serie eller mesterskap i samme tidsrom. Med serie i denne sammenheng menes samme nivå eller divisjon.

(2) En person som deltar i håndballkamp som leder for et lag, forplikter den klubben som dette laget tilhører, og det er denne klubben som hefter for eventuelle gebyrer/-bøter.

§ 21 Kampfunksjonærer

(1) Til kamper der den myndighet kampen sorterer under ikke oppnevner kamp-funksjonærer (tidtaker og sekretær), skal arrangøren sørge for dette. De oppnevnte kampfunksjonærene skal i god tid gis beskjed om oppnevningen (senest 72 timer før kampen).

(2) Tidtakeren i kamper i Eliteserien, 1. divisjon, 2. divisjon, NM og Landsserien/Interregional serie for klassene J16/G16, J18/G18 og J20/G20 skal være medlem av en klubb tilsluttet NHF, men ikke medlem av noen av de to spillende lagenes klubber. Dette gjelder også sekretær/tidtaker i kamper der det benyttes bare én kampfunksjonær (jfr. likevel Reglement for klubbsamarbeid § 10 om nøytralitet i partnerklubb)

(3) I landskamper, Eliteserien, 1. divisjon og NM senior fra og med 4. runde, og semifinale og finale i NM junior, skal det benyttes autorisert tidtaker. Dersom slik tidtaker ikke er tilgjengelig ved kampstart, skal lagene bli enige om tidtaker før kampen begynner.

§ 22 Delegater

(1) Delegater oppnevnes av den myndighet kampen sorterer under og har som oppdrag å påse at kampen blir avviklet i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk.

(2) Delegatene skal gi skriftlig rapport til samme myndighet.

(3) Delegaten skal ha plass i kampsekretariatet ved siden av tidtakeren.

§ 23 Arrangementskontrollør

(1) Den myndighet kampen sorterer under kan oppnevne kampkontrollør for den enkelte kamp.

(2) Arrangementskontrolløren skal gi skriftlig rapport til den myndighet som foresto oppnevningen.

(3) Arrangementskontrolløren skal bl.a. (men ikke begrenset til) kontrollere:

a. Arenaen (inkludert sikkerhetssoner, anvisertavle og kampur).

b. Billettsalg.

c. Vaktordning.

d. Speakertjeneste.

e. Arbeidsforhold for presse/-TV.

IX. Kamparrangementet

§ 24 Kamparena

(1) Alle kamper skal spilles i arenaer/på baner som oppfyller kravene gitt i spillereglene.

(2) Spillebanen skal være godkjent av den myndighet kampen sorterer under. Den skal være tydelig merket, og ved alle kamper skal reglementerte målbur og anvisertavle benyttes. Manglende anvisertavle er ikke protestgrunn, men dommerne skal rapportere forholdet til den myndighet kampen sorterer under.

(3) Kampens myndighet kan stille særskilte krav til arenaer som benyttes i NHFs kamptilbud.

(4) Makter ikke klubben som er satt opp med hjemmekamp å skaffe hall på den dag som er fastsatt i spilleplanen, kan den myndighet kampen sorterer under beramme kampen spilt i nærmeste tilgjengelige hall.

§ 25 Arrangør

(1) Til hver kamp skal det oppnevnes en arrangør. Arrangøren plikter å skaffe sekretær og nøytral tidtaker. Gjøres ikke dette, kan arrangøren ilegges gebyr (jfr § 21).

(2) Klubber som ikke skjøtter sine arrangement tilfredsstillende, kan utelukkes fra videre deltakelse i arrangementet. Et slikt vedtak fattes av den myndighet som arrangementet sorterer under.

§ 26 Lag som ikke stiller til start

(1) Et lag som ved en kamps begynnelse ikke stiller med minst 5 spillere, anses som ikke å ha stilt til kamp.

(2) Ventetiden for en kamps begynnelse må ikke overskride 5 minutter.

(3) Lag som ikke stiller til kamp eller møter for sent, taper kampen. Lagets klubb kan pålegges å erstatte antatt arrangementsinntekt ved kampen og/eller straffes på annen måte.

(4) Ved arrangement av ikke-obligatoriske kamper kan et lag trekke seg med minst 1 ukes varsel, men må godtgjøre arrangørens påløpte utgifter. Gis kortere varsel, kan laget dessuten ilegges gebyr som fastsettes av den myndighet kampen sorterer under.

§ 27 Reiseopplegg til bortekamp

(1) Ved reise til bortekamper er det lagets ansvar å legge opp reisen slik at kampen kan starte til fastsatt tid. Forsinkelser som oppstår i forbindelse med bruk av ikke rutegående transportmiddel, skal bevitnes av lagets ansvarlige leder, sammen med opplysninger om tid for avreise og årsaken til forsinkelsen. Om mulig skal forsinkelsen bekreftes av en utenforstående person. Dersom laget er satt opp til å spille flere bortekamper samme helg, skal laget gjennomføre reise og gjennomføre den/de kampen(e) som er mulig, dersom laget av årsaker det ikke rår over ikke rekker første kamp.

§ 28 Annullerte kamper

(1) En kamp som blir annullert på grunn feil av dommeren eller kampens myndighets, skal spilles om:

a. På nøytral bane hvis den var lagt til nøytral bane.

b. På samme sted som den opprinnelige kampen i andre tilfeller.

(2) En kamp som blir annullert på grunn av arrangørens feil, skal spilles om:

a. På nøytral bane hvis den var lagt til nøytral bane.

b. På gjestende lags bane uansett resultat, hvis hjemmelaget var arrangør. 

(3) Ved annullerte kamper som blir satt opp på nytt, skal det leveres regnskap til kampens myndighet fra klubbene.
o I tilfelle netto underskudd på ny kamp skal dette dekkes av kampens myndighet dersom opprinnelig kamp ble annullert grunnet feil av dommeren eller kampens myndighet.
o Dersom annullert kamp skyldes arrangørens feil, skal arrangør dekke eventuelt netto underskudd på ny kamp.
o Dersom annullert kamp skyldes bortelagets feil, skal bortelaget dekke eventuelt netto underskudd på ny kamp.

§ 29 Avbrutte eller avlyste kamper

(1) En avbrutt eller avlyst kamp skal, hvis ny kamp blir berammet, spilles på samme bane som den første var berammet, med full tid og med samme arrangør. Er arrangøren skyld i at kampen ble avbrutt eller avlyst, kan kampen legges til et annet sted.

(2) Hvis kamper er avbrutt av årsaker ingen av partene kan lastes for, skal kampen søkes satt opp på nytt hvis ett av lagene ønsker det. Ønske om å spille kampen må gjøres innen ett døgn etter at kampen er avbrutt. Av konkurransemessige hensyn kan NHF/Regionen uansett bestemme at kampen skal spilles på nytt. 
Hvis kamper er avbrutt eller avlyst av årsaker ingen av partene kan lastes for, skal kampen søkes satt opp på nytt hvis ett av lagene ønsker det. Ønske om å spille kamper må gjøres innen ett døgn etter at kampen er avbrutt eller avlyst. Av konkurransemessige hensyn kan NHF/Regionen uansett bestemme at kampen skal settes opp på nytt.

(3) Avlysninger av kamper skal gis skriftlig og må om mulig være lagene i hende senest 48 timer før kampen.

§ 30 Omberamming

(1) Omberamming av kamper avgjøres av den myndighet som administrerer vedkommende arrangement (serie, mesterskap).

(2) Søknad om omberamming må være vedkommende myndighet i hende senest 14 dager før kampdagen, hvis ikke annen frist er fastsatt i reglementet.

(3) NHF bestemmer klubbenes adgang til å få omberammet obligatoriske kamper.

(4) Skriftlig melding om omberamming må om mulig være lagene i hende senest 72 timer før kampen, hvis ikke lagene samtykker i kortere frist.

§ 31 Ordensregler

(1) Samtlige ledere og spillere er forpliktet til å følge de ordensregler som blir fastsatt av NHF og/eller arrangøren.

(2) NHF og/eller arrangøren fastsetter ordensregler for det enkelte arrangementet. Dette skal bl.a. ha med bestemmelsene i 3. og 4.ledd.

(3) Hvert lag skal under reisen til og fra spillestedet og under oppholdet ha en leder som er ansvarlig for at laget og de enkelte spillere viser god oppførsel og følger de fastsatte ordensregler.

(4) Det er forbudt for samtlige ledere og spillere å nyte noen form for alkohol på reisen til og fra spillestedet og under oppholdet.

(5) Arrangøren er forpliktet til å rapportere brudd på ordensreglene til NHF. Lag og/eller enkeltspillere som bryter ordensreglene, skal også rapporteres til juryen som kan utelukke lag og/eller spillere fra videre deltakelse i arrangementet.

§ 32 Arrangement av kamper mot utenlandske lag og deltakelse i turneringer i utlandet

(1) En klubb må ha tillatelse av NHF for å kunne arrangere kamper med deltakelse av utenlandske lag (Europacupkamper og andre obligatoriske kamper er unntatt). Søknad på fastsatt skjema sendes til egen region som sender den videre til NHF med sin innstilling.

(2) En klubb må ha tillatelse av NHF for å delta i turnering i utlandet. Søknad på fastsatt skjema sendes til egen region, som er bemyndiget til å fatte avgjørelse.

§ 33 Arrangement av kamper mot norske lag

(1) En klubb må ha tillatelse av NHF for å kunne arrangere kamper med deltakelse av lag som ikke tilhører arrangørens region (obligatoriske serie- og mesterskapskamper er unntatt). Søknad på fastsatt skjema sendes til egen region som sender den videre til NHF med sin innstilling.

(2) En klubb må ha tillatelse av sin region for å kunne arrangere kamper med deltakelse av lag som tilhører arrangørens egen region (obligatoriske serie- og mesterskapskamper er unntatt). Søknad sendes egen region på fastsatt skjema.

§ 34 Kamper mot lag utenfor NHF og IHF

(1) Det kan ikke arrangeres kamper med deltakelse av norske lag som ikke er medlem av NHF eller utenlandske lag som ikke er medlem av nasjonale forbund tilsluttet IHF.

(2) NHF kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen under forutsetning av at kampene ikke gjelder obligatoriske serier eller mesterskap.

§ 35 Jury

(1) Der det i særbestemmelsene eller innbydelsen til et arrangement er angitt at det skal benyttes jury gjelder følgende for den oppnevnte juryen.

(2) NHF/region/arrangør oppnevner en jury som skal bestå av 5 medlemmer, hvorav 3 medlemmer utgjør juryen for det enkelte arrangement. Denne juryen virker i alle NHFs aktiviteter der det skal benyttes jury.

(3) Juryen skal behandle protester og eventuelt ilegge sanksjoner innenfor det arrangement, eller deler av det, som juryen er oppnevnt for.

(4) Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke ankes.

(5) Juryen skal fatte sine avgjørelser på stedet og plikter å følge saksbehandlingsreglene i Protest og disiplinærreglement for NHF § 18 så langt disse passer. Hvis juryen ikke har tilgang på opplysninger som er nødvendige for behandling av saken, kan den utsette behandlingen til opplysningene foreligger. Hvis opplysningene ikke foreligger før arrangementet er avsluttet, må saken fremmes som innstilling fra juryen til NHFs Sanksjonskomite som behandler saken.

(6) En protest må nedlegges i henhold til NHFs protestreglement. Protesten må fra kampens sekretær omgående leveres til arrangementets sekretariat. Protesten må være skriftlig bekreftet overfor arrangementets sekretariat senest 15 minutter etter at kampen er slutt for å være gyldig.

(7) Juryen kan ilegge sanksjoner på grunnlag av en rapport. Eventuell ileggelse av sanksjoner kan bare gjøres med virkning innenfor det arrangementet juryen er oppnevnt for. Hvis juryen mener at en sak bør ha virkning utover arrangementet, må dette fremmes som en innstilling til NHFs Sanksjonskomite.

X. Dommere

§ 36 Oppnevning

(1) Den myndighet som oppnevner dommere, skal i god tid gi disse melding om oppnevningen. Kampmeldingen skal være dommerne i hende senest 72 timer før kampen. Dommere som mottar kampmelding etter at de har meldt forfall til en kamp, plikter snarest å underrette den ansvarlige for dommeroppsettet.

§ 37 Dommerens plikter

(1) En dommer er forpliktet til å følge NHFs gjeldende lov- og regelverk i sitt virke som dommer og å rapportere evt. avvik fra dette. Hvis denne forpliktelsen ikke overholdes, kan vedkommende fratas sin dommerautorisasjon av den dommermyndighet vedkommende sorterer under.

(2) En dommer er forpliktet til å dømme det antall kamper i sesongen som er fastsatt av den dommermyndighet vedkommende sorterer under, med mindre dommeren kan angi forfallsgrunn som godkjennes av vedkommende dommermyndighet.

§ 38 Autorisasjon

(1) For å bli oppnevnt som dommer må dommeren være autorisert for tilsvarende nivå som kampen.

(2) NHF sentralt fastsetter autorisasjonskravene for de ulike kampnivåene.

(3) En dommer som ikke har fungert i noen obligatorisk kamp på sitt autoriserte nivå i et tidsrom av 3 år, kan fratas sin autorisasjon av vedkommende dommermyndighet.

(4) Manglende autorisasjon er ikke protestgrunn.

§ 39 Dommerpar-system

(1) I obligatoriske kamper skal det benyttes dommerpar, men regionene har en generell dispensasjon til å benytte bare én dommer i sine serier.

§ 40 Dommernes nøytralitet

(1) I obligatoriske kamper skal det benyttes nøytrale dommere. Dommerne er nøytrale når de opptrer i henhold til de habilitetsregler som er nedfelt i NIFs lov § 2-7 og de ikke er medlem av noen av de to spillende lagenes klubber (jfr likevel Reglement for klubbsamarbeid § 10 om nøytralitet i partnerklubb).

(2) Regionene kan ta inn bestemmelse om at i kamper i regions- og soneseriene er alle dommere å betrakte som nøytrale.

§ 41 Dommere som ikke møter til fastsatt tid

(1) Hvis de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen.

(2) Kan ikke (en) autorisert(e), nøytral(e) dommer(e) skaffes, plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen skal i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e) eller eventuelt av annen/ andre håndballkyndig(e) person(er). Kampens gyldighet er i slike tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under.

(3) Hvis en av de to oppnevnte dommerne møter til fastsatt tid, kan vedkommende dømme sammen med en dommer som er foreslått av arrangøren eller lagene.

XI. Økonomi

§ 42 Egen kostand

(1) Der hvor annet ikke er særskilt bestemt i bestemmelser for den enkelte aktivitet, dekker lagene sine egne kostnader knyttet til deltakelsen i håndballkamper.

§ 43 Garanti

(1) En arrangør av serie eller mesterskap kan i innbydelsen til arrangement kreve at klubbene i påmeldingen stiller garanti pr. påmeldt lag for et beløp fastsatt av NHF. Dette kan også gjøres i turneringer etter godkjennelse av NHF. Garantibeløpet må innbetales hvis ett eller flere av klubbens påmeldte lag trekker seg fra eller ikke fullfører arrangementet. Hvis laget utelukkes fra videre deltakelse, avgjør NHF om garantibeløpet skal innbetales.

§ 44 Fordelingsmodeller

(1) I forbindelse med kamper kan det benyttes ulike modeller for å utjevne eller fordele lagenes kostnader. Dette kan eksempelvis være (men ikke begrenset til):
- Dommerutgiftsfordeling.
- Reisekasse.
- Reise-, oppholds- og arrangementskostnader.