Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bestemmelser

§ Virkeområde

(1) Alle klubber tilsluttet NHF skal arrangere og spille sine kamper i overens­stemmelse med NHFs gjeldende lov- og regelverk.

§ 1 Håndballkamper

(1) Alle klubber tilsluttet NHF skal arrangere og spille sine kamper i overenstemmelse med NHFs gjeldende lov- og regelverk.

§ 2 Spilletillatelse

(1) Bare NHF kan gi tillatelse til å delta i håndball som spiller (spilletillatelse).

§ 3 Landskamper

(1) I offisielle landskamper kan NHF bare representeres av spillere som er norske statsborgere og som er medlem av klubb tilsluttet IHF.

§ 4 Behandling av søknad om arrangement

(1) Søknader som er mottatt innen de fastsatte frister behandles under ett og på lik linje.

(2) Søknader som kommer etter fristens utløp, men senest én måned før arrangementet skal ta til, behandles fortløpende. Disse arrangementene må vike for alle arrangementer som er godkjent i henhold til søknader mottatt innenfor fristene.

§ 1 Deltakelse i kamper i utlandet

(1) En region må ha tillatelse av NHF for å kunne delta i kamper i utlandet.

(2) Søknad må foreligge i NHF senest én måned før kampen(e) skal spilles.

§ 2 Arrangement av kamper mot utenlandske lag

(1) En region må ha tillatelse av NHF for å kunne arrangere kamper med deltakelse av utenlandske lag. Søknad sendes til NHF på fastsatt skjema.

§ 3 Arrangement av kamper mot norske lag

(1) En region må ha tillatelse av NHF for å kunne arrangere kamper med deltakelse av lag fra andre regioner (obligatoriske serie- og mesterskapskamper er unntatt).

(2) Søknad sendes til NHF på fastsatt skjema.

§ 4 Søknadsfrister for arrangementer

(1) Søknader om arrangementer skal godkjennes av den regionen klubben tilhører, og søknad må være innsendt senest en måned før arrangementet skal ta til.

(2) Regionen registrerer alle godkjente arrangementer i den til enhver tid gjeldende database.

§ 5 Tidsfrister ved kampberamming

(1) Regionene kan i sine kampreglementer ha bestemmelser om andre tidsfrister enn NHF for beramming av regionskamper.

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) NHF berammer alle kamper i NHFs kamptilbud.

(2) Kamper berammet av NHF arrangeres etter Forbundsstyrets bestemmelser. Bestemmelsene gjøres kjent for klubbene før sesongstart hvert år. Omberammingsreglement utarbeides og publiseres av den myndighet som administrerer aktiviteten før seriestart for hver sesong.

(3) Ved arrangement av ikke-obligatoriske kamper kan et lag trekke seg med minst 1 ukes varsel, men må godtgjøre arrangørens påløpte utgifter. Gis kortere varsel, kan laget dessuten ilegges gebyr som fastsettes av den myndighet kampen sorterer under.

(4) Klubber som ikke skjøtter sine arrangement tilfredsstillende, kan utelukkes fra videre deltakelse i arrangementet. Et slikt vedtak fattes av den myndighet som arrangementet sorterer under.

(5) Bortelaget har rett til forhåndskjøp av inntil 15 % av publikumskapasiteten. Forbundsstyret kan gi utfyllende bestemmelser.

(6) Alle arrangører skal ha en beredskapsplan som skal være kjent for de som deltar i arrangementet.  

(7) Det er ikke tillatt for andre enn de som av arrangørklubben og/eller NHF er oppnevnt til å føre kampens offisielle statistikk (Håndball live) å logge, «plotte» eller på annen måte registrere hendelser under kampen med det formål å videreformidle slik informasjon til andre for annet enn til privat bruk.

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) Kun organisasjonsledd i norsk idrett (håndball) kan arrangere og delta i håndballturneringer. NHFs kampreglement og spilleregler gjelder for alle turneringsarrangement, hvis ikke den myndighet som har godkjent turneringen har gitt dispensasjon for avvik. Dersom vedkommende myndighet har gitt en slik dispensasjon, skal avvikene fra bestemmelsene fremgå av innbydelsen til turneringen. Obs! 7 m-kastkonkurranse skal ikke benyttes for klassene J14/G14 og yngre.

(2) Hvis en arrangør ønsker at de påmeldte lagene skal stille en garanti – inntil kr 1.000,- pr. påmeldt lag - for deltakelse i arrangementet eller fullføring av det, må dette godkjennes av forbundet etter særskilt søknad (jfr. NHFs kamp- og konkurransereglement § 43). Kravet om garanti må fremsettes i innbydelsen til turneringen, og lagene må i påmeldingen bekrefte at de stiller garantien.

(3) Arrangøren bør ikke godkjenne en påmelding før startkontingenten er betalt (NHF kan ikke være behjelpelig med å kreve inn ubetalt startkontingent).

§ 2 Turneringsreglement

(1) For turneringer som trenger godkjenning av forbundet - dvs. turneringer der det deltar lag også utenfor arrangørens egen region - skal det oppnevnes en jury til behandling av protester og disiplinærsaker. For slike turneringer skal det også fastsettes et turneringsreglement.

(2) Turneringsreglementet fastsettes av arrangøren og skal gjøres kjent for de deltakende lag i god tid før turneringen tar til (helst i forbindelse med innbydelsen til arrangementet).

(3) Turneringsreglementet skal inneholde:

a. Praktiske bestemmelser for gjennomføring av turneringen, bl.a om hvordan dommeroppsettingen skal foregå.

b. Bestemmelse om at samtlige deltakende lag før turneringen tar til skal levere arrangøren en skriftlig fortegnelse over sine deltakere (spillere og ledere), og med navn, alder og adresse på minst en voksen leder som er ansvarlig for deltakerens oppførsel under reisen til og fra arrangementsstedet og under oppholdet der. Hvis lagene selv har ordnet med innkvarteringssted, skal dette stedet oppgis til arrangøren.

c. Ordensregler, der det bl.a. fremgår at enhver bruk av alkohol i forbindelse med arrangementet, både under reise og under oppholdet, er forbudt. Overtredelse av ordensregler kan medføre funksjonsforbund for lag, enkelte spillere og ledere i resterende kamper under arrangementet og bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar osv. (jfr. NHFs kamp- og konkurransereglement § 31).

d. Turneringer i aldersbestemte klasser som arrangeres i perioden 16.4. – 30.6. må tydelig informere om turneringen spilles med aldersgrenser for inneværende sesong eller kommende sesong. Turneringer som arrangeres i perioden 1.7. – 14.9. skal avvikles med de aldersgrenser som gjelder for ny sesong.

e. En spiller kan i samme turnering ikke delta på flere lag i samme årsklasse.

§ 3 NHFs rettigheter

(1) NHF kan kreve å få oversendt turneringsreglement, også før et arrangement godkjennes.

§ 4 Bestemmelser om jury for turneringen

(1) Turneringsjuryen oppnevnes av arrangøren og skal bestå av 3 eller 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Juryen skal bestå av en representant for arrangøren, som i alminnelighet skal være juryens leder, og representanter for de deltakende lag. En klubb kan bare ha én representant blant jury og varamedlemmer.

(2) Den oppnevnte jury skal behandle og avgjøre:

a. Protester som forekommer under turneringen:

i. Protest på tilfeller inntruffet under en kamp må nedlegges i henhold til NHFs protestreglement og skriftlig bekreftes til juryen senest ... (fastsettes av arrangøren) etter at kampen er slutt.

ii. Andre protester må nedlegges skriftlig til juryen senest ... (fastsettes av arrangøren) etter at det forhold det protesteres på er konstatert.

b. Rapporter fra dommere eller andre, om overtredelse av ordensregler eller andre bestemmelser for turneringen, eller rapporter om usømmelig opptreden i forbindelse med turneringen, selv om forholdet ikke er spesielt nevnt i ordensreglene.

(3) Juryen skal tre sammen straks protesten/bekreftelsen eller rapporten er mottatt og fatte sin avgjørelse så hurtig som en forsvarlig saksbehandling gjør det mulig. Alle parter skal gis anledning til å forklare seg for juryen. Juryen skal meddele sin avgjørelse til sakens parter straks avgjørelsen er truffet.

(4) Størrelsen av evt. protestgebyr fastsettes av arrangøren.

(5) Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

§ 5 Juryens rettigheter og plikter

(1) I protestsaker må juryen fatte sine avgjørelser innenfor rammen av gjeldende bestemmelser (NHFs lov, NHFs kampreglement, bestemmelser, spilleregler og reglement for turneringen).

(2) I disiplinærsaker (overtredelse av ordensregler etc.) kan juryen bare fatte av-gjørelser som har virkning under selve turneringen og oppholdet i forbindelse med den - f.eks. ilegge spilleforbud for lag eller enkelte spillere - eller funksjons-forbud for ledere - for de resterende kamper under arrangementet, bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar osv. Kopi av avgjørelsen sendes gjennom arrangøren til NHF.

(3) Hvis juryen finner overtredelsen så alvorlig at den bør medføre ytterligere reaksjon, sendes saken (med juryens avgjørelse og innstilling, bilagt skriftlig forklaring av sakens parter) til den region vedkommende tilhører eller til NHFs Sanksjonskomite for videre behandling og avgjørelse. NHFs Sanksjonskomite kan overlate behandlingen av saken til den region vedkommende tilhører.

§ 6 Regionenes rettigheter

(1) En region kan kreve ovenstående bestemmelser gjort gjeldende også for turneringsarrangementer som bare trenger godkjenning av vedkommende region.

§ 7 Turneringsdirektiv

Definsjon på turnering:
3 lag eller flere som spiller mot hverandre hvor det foreligger et kampoppsett, dommeroppsett og økonomi (påmelding, utgiftsfordeling). Alle arrangement som innfrir disse kriteriene må søkes om. 

Sesongen deles inn i serieperiode og turneringsperiode:

Turneringsperiode settes primært til 16.4. – 14.9. 
Serieperiode settes til 15.9. – 15.4.

(Turneringer som starter i serieperioden og avsluttes i turneringsperioden og/eller starter i turneringsperioden og avsluttes i serieperioden skal som hovedregel godkjennes).

Regionene kan ha avvikende start og slutt grunnet seriespill.

I serieperioden kan turneringer godkjennes i høstferie, vinterferie, juleferie og påskeferie.

I turneringsperioden kan det ikke arrangeres turnering for Beachhåndball i de samme klassene som omfattes i NM på samme dato som NM for Beachhåndball.

Regionene kan gjøre unntak for turneringer hvor det kun er påmeldinger fra egen region. Ved slikt unntak er det ikke tillatt å invitere eller godkjenne påmelding av lag og/eller dommere fra andre regioner. NHF kan gjøre unntak for turneringer hvor det kun er påmeldinger av lag fra Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon.

Konsekvenser for brudd på bestemmelsen: 
1. Gebyr.
2. Utestengelse fra aktivitet. 

§ 1 Ball – reserveball

(1) Arrangør skal sørge for ball og reserveball av godkjent modell.

§ 2 Spillerdrakt

(1) En klubbs draktfarger regnes som godkjent når de er oppgitt i NHFs offisielle spilleplan og handball.no for den aktuelle sesongen.

(2) Sort drakt er forbeholdt dommerne.

(3) Møtes to lag i for like draktfarger, skal gjestende lag bytte drakt. Møtes de to på nøytral bane, skal det lag som er nevnt sist i det offisielle kampoppsettet, bytte drakt.

(4) Spiller(e) uten reglementert(e) spillerdrakt(er) kan delta i spillet, men dette fritar ikke klubben for evt. gebyrer.

§ 3 Bruk av klister

(1) Bruk av klister er ikke tillatt i klassene Jenter/Gutter 14 år og yngre. Dette er ikke til hinder for at halleiere og/eller regionene kan ha forbud som også omfatter eldre aldersklasser.

(2) Brudd på denne bestemmelse skal behandles i henhold til retningslinjer gitt av Forbundsstyret. Brudd på denne bestemmelse er ikke protestgrunn.

o Ved første gangs brudd på klisterforbudet ilegges angjeldende lag gebyr fastsatt av det enkelte regionsstyre. Dette gebyret kommer i tillegg til evt. gebyr fra halleier.

o Ved senere brudd (samme lagenhet) oversendes saken til Disiplinærutvalget for videre behandling.

§ 1 Innledende bestemmelser

(1) Seriene skal avvikles i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Serienes navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis på handball.no.

(2) Seriene er åpne for lag fra klubber tilsluttet NHF og er inndelt i divisjoner. NHFs øverste serie i begge klasser (kvinner og menn) er Eliteserien. Deretter heter seriene 1. divisjon og 2. divisjon. Regionenes serier heter 3. divisjon og lavere, og regionene fastsetter reglement for disse.

(3) Lag som har rett til å delta i NHFs serier, men som ikke ønsker dette, plikter å melde fra til NHF innen den frist NHF setter.

(4) NHF administrerer NHFs serier. 

(5) Seriekampene begynner om høsten og avsluttes om våren påfølgende år. Kamper i sluttspillet og kvalifiseringskamper om opprykk til forbundets serier må være avviklet innen den frist som fastsettes av NHF.

(6) Spilleplan som omfatter hele sesongen bør være kunngjort senest 15. juni. Alle kamper i en serierunde skal om mulig spilles på samme rundedato. Kampene i siste spillerunde i 2. divisjon og høyere skal om mulig avvikles samtidig.

(7) Klubbene med lag i NHFs serier betaler en startkontingent fastsatt av Håndballtinget. Denne tilfaller NHF.

(8) NHF setter opp dommere til kamper i NHFs serier samt til kvalifiseringskamper til disse. NHF kan oppnevne en region til å sette opp dommere til kamper i 2. og 3. divisjon samt til kvalifiseringskamper til disse.

(9) Individuell premiering tildeles maksimalt 20 spillere og 4 ledere. Forbundsstyret fastsetter eventuelle bestemmelser om krav til minimum deltakelse for å kunne motta individuell premiering.

(10) Lag som blir strøket eller trekker seg fra deltakelse i en serie etter seriens start, regnes for å ha deltatt i serien og må delta i utgiftsfordelingen.

(11) Ved kamper i NHFs serier tilfaller overskuddet, evt. dekkes underskuddet av arrangøren.

(12) NHF betaler utgiftene til administreringen av seriene samt til premiering (pokaler, diplomer etc.).

(13) Dersom et lag som har rett til å spille kvalifisering, trekker seg fra denne eller ikke stiller til kamp, må laget betale et gebyr fastsatt av Forbundsstyret. Gebyret tilfaller NHF.

§ 2 Kvalifiseringskamper mellom 2 lag

(1) Kvalifisering på hjemmebane

Ved kvalifiseringskamp på hjemmebane tilfaller overskuddet, evt. dekkes underskuddet av arrangøren. Gjestende lag betaler selv sine utgifter

(2) Kvalifisering på nøytral bane

Ved kvalifisering på nøytral bane fordeles brutto spilleinntekt slik:

a. 15 % til arrangøren

b. 85 % til de deltakende klubber

(3) Fra klubbenes andel av bruttoinntekten trekkes arrangementsutgifter (hall-leie, utgifter til dommere og funksjonærer, annonser etc.) samt lagenes samlede reiseutgifter. Differansen som da fremkommer utgjør arrangementets økonomiske resultat. Dette deles mellom, evt. dekkes likt av klubbene. Lagenes reiseutgifter skal oppgis skriftlig til arrangøren med kopi til motstanderne.

(4) Arrangøren skal innen 7 dager sende klubbene regnskap for arrangementet. Oppgjør skal skje senest 7 dager etter at regnskap er mottatt. Lagenes reiseutgifter skal beregnes etter billigste reisemåte for inntil 16 personer, om nødvendig med soveplass på tog eller båt. Utgifter til andre reisemåter og utgifter til opphold kan ikke tas med i reiseutgiftene uten at det foreligger skriftlig forhåndsavtale om dette mellom klubbene. Overnattingsutgifter kan likevel dekkes etter Forbundsstyrets bestemmelser. Slike utgifter skal regnes med i det totale reiseutgiftsbeløpet.

§ 3 Kvalifiseringskamper mellom flere enn 2 lag

(1) Det nyttes reiseutgiftsfordeling og dommerutgiftsfordeling mellom de lagene som deltar i den enkelte kvalifiseringspulje. De totale utgiftene fordeles likt mellom de deltakende lag, selv om ikke alle kamper er spilt. Spilles det kvalifisering i flere puljer om plasser i samme divisjon og innen samme geografiske område, skal det være reise- og dommerutgiftsfordeling samlet for disse puljene.

(2) Et lag som har rett til å spille kvalifisering og trekker seg fra denne, eller ikke stiller til kamp, regnes for å ha deltatt i kvalifiseringen og må delta i utgiftsfordelingen.

(3) Kvalifisering på hjemmebane

Ved kvalifisering på hjemmebane tilfaller overskuddet, evt. dekkes underskuddet av arrangøren. Gjestende klubb forskutterer selv sine reiseutgifter.

(4) Kvalifisering på nøytral bane

Ved kvalifiseringskamper på nøytral bane, fordeles brutto spilleinntekt slik:

a. 15 % til arrangøren.

b. 85 % til de deltakende klubber.

(5) Fra klubbenes andel av bruttoinntekten trekkes arrangementsutgiftene (hall-leie, utgifter til dommere og funksjonærer, annonser etc.). Differansen som da fremkommer, utgjør arrangementets økonomiske resultat. Dette deles mellom, evt. dekkes likt av klubbene.

(6) Reise- og dommerutgiftsfordelingen administreres av den myndighet kampen sorterer under og gjøres opp på den måten NHF bestemmer, etter at alle kvalifiseringspuljene er ferdigspilt.

(7) Lagenes reiseutgifter skal beregnes etter billigste reisemåte for inntil 16 personer ved enkeltkamper og inntil 18 personer ved puljespill, om nødvendig med soveplass på tog eller båt. Utgifter til andre reisemåter og utgifter til opphold kan ikke tas med i reiseutgiftene uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra NHF. Overnattingsutgifter kan likevel dekkes etter Forbundsstyrets bestemmelser. Slike utgifter skal regnes med i det totale reiseutgiftsbeløpet.

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) For utfyllende administrative retningslinjer vises det til dokumentet «Retningslinjer for Eliteserien, NM senior, 1.divisjon og 2. divisjon».

§ 2 Premiering

(1) Vinneren av Eliteserien tildeles NHFs pokal. Spillerne og laglederne tildeles NHFs seriemedalje i gull.

(2) Lag nr. 2 i Eliteserien tildeles NHFs pokal. Spillerne og laglederne tildeles NHFs seriemedalje i sølv.

(3) Lag nr. 3 i Eliteserien tildeles NHFs pokal. Spillerne og laglederne tildeles NHFs seriemedalje i bronse.

(4) Lag som deltar i sluttspillet kan gis pengepremier etter bestemmelser fastsatt av Forbundsstyret.

(5) Inntil 40 medaljer til hvert lag.

(6) Sluttspillet premieres med lagpremie og individuelle premier til vinner og nr. 2.

§ 3 Reisekasse

(1) Det skal opprettes en reisekasse for Eliteserien etter Forbundsstyrets bestemmelser inkl. følgende regler:

a. Samtlige deltakende lag betaler hver sesong et beløp som fastsettes av Forbundsstyret.

b. NHF bidrar med et beløp fastsatt av Forbundsstyret.

c. Reisekassens totale midler fordeles hvert år til klubbene etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret.

§ 4 Spillemodell for Eliteserien

(1) Eliteserien består av 14 lag som spiller dobbelt serie.

(2) Vinneren av Eliteserien gis tittelen "Seriemester".

§ 5 Sluttspillet

(1) For lagene i Eliteserien spilles det et sluttspill etter Forbundsstyrets bestemmelser. Dette gjøres kjent for klubbene før seriestart hvert år.

(2) Vinneren av sluttspillet gis tittelen "Sluttspillmester". Spillere og ledere gis premiering etter Forbundsstyrets bestemmelser.

§ 6 Nedrykk

(1) Lag nr. 14 etter endt serie rykker ned til 1. divisjon. 

§ 7 Kvalifisering

(1) Lag nr. 13 etter endt serie i REMA 1000-ligaen spiller kvalifisering mot lag nr. 2 etter endt serie i 1. divisjon. Lag nr. 12 etter endt serie i REMA 1000-ligaen spiller kvalifisering mot lag nr. 3 etter endt serie i 1. divisjon.

§ 8 Kvalifiseringskamper

(1) Kvalifiseringen spilles best av 3 kamper. Laget fra REMA 1000-ligaen har hjemmekamp i kamp 1 og eventuelt kamp 3. Det skal kåres en vinner i samtlige kamper. Dersom det etter opprinnelig spilletid står uavgjort spilles ekstraomganger og eventuelt 7m-kast etter bestemmelsene i § 10 i Kamp og Konkurransereglementet. Vinner sammenlagt er det laget som har vunnet 2 kamper. Det laget som har vunnet 2 kamper rykker opp til/beholder plassen i REMA 1000-ligaen.

Dersom resultatet i en kamp er uavgjort skal kampen avgjøres etter § 10 i kamp og konkurransereglementet; ekstraomganger i henhold til spillereglene § 2 – 2 (2 x 5 minutter, dersom fortsatt likt nye 2 x 5 minutter). Dersom fortsatt likt skal det benyttes 7m-kast for å avgjøre kampen.

(2) Det benyttes reise-, og dommerutgiftsfordeling mellom lagene kvalifiseringen. Reisefordelingen gjelder for inntil 20 personer som har deltatt på lagets bortekamp. Det legges til grunn av klubbene benytter billigste reisemåte. Dersom en klubb mener det er nødvendig å benytte en dyrere reisemåte eller ønsker å få dekket overnattingsutgifter i forbindelse med reisen må dette på forhånd godkjennes av NHF. Matutgifter dekkes ikke.

Klubbene skal senest syv dager etter kampen sende oppgave til NHF over sine reiseutgifter med fullstendig dokumentasjon over utgiftene. Klubber som ikke sender inn oppgave over sine utgifter innen fastsatt frist kan miste retten til å få disse dekket, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter.

Alle innmeldte kostnader gjennomgås av NHF og avvik følges opp før endelig fordeling. Klubber som benytter reisebyrå for bestilling av reise og/eller overnatting vil få 5 % fratrekk på godkjenning av bestillinger gjort via reisebyrå.

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) For utfyllende administrative retningslinjer vises det til dokumentet «Retningslinjer for Eliteserien, NM senior, 1.divisjon og 2. divisjon».

§ 2 Premiering

(1) Vinneren, nr. 2 og nr. 3 i 1. divisjon gis premiering etter Forbundsstyrets bestemmelser.

§ 3 Reisekasse

(1) Det opprettes hvert år en reisekasse for 1. divisjon etter Forbundsstyrets bestemmelser inkl. følgende regler:

a. Samtlige deltakende lag i divisjonen betaler hver sesong et beløp som fastsettes av Forbundsstyret.

b. NHF bidrar med et beløp fastsatt av Forbundsstyret.

c. Reisekassens totale midler fordeles hvert år til klubbene etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret.

d. Kun klubber som fullfører sesongen kan få utbetaling fra reisekassen.

§ 4 Spillemodell for 1. divisjon

(1) 1. divisjon for består av 14 lag som spiller dobbel serie. Vinneren av 1. divisjon gis tittelen ”Seriemester”.

§ 5 Opprykk

(1) Lag nr. 1 etter endt serie i 1. divisjon, rykker opp i Eliteserien.

§ 6 Kvalifiseringskamper

(1) Kvalifiseringen spilles best av 3 kamper. Laget fra REMA 1000-ligaen har hjemmekamp i kamp 1 og eventuelt kamp 3. Det skal kåres en vinner i samtlige kamper. Dersom det etter opprinnelig spilletid står uavgjort spilles ekstraomganger og eventuelt 7m-kast etter bestemmelsene i § 10 i Kamp og Konkurransereglementet. Vinner sammenlagt er det laget som har vunnet 2 kamper. Det laget som har vunnet 2 kamper rykker opp til/beholder plassen i REMA 1000-ligaen.

Dersom resultatet i en kamp er uavgjort skal kampen avgjøres etter § 10 i kamp og konkurransereglementet; ekstraomganger i henhold til spillereglene § 2 – 2 (2 x 5 minutter, dersom fortsatt likt nye 2 x 5 minutter). Dersom fortsatt likt skal det benyttes 7m-kast for å avgjøre kampen.

(2) Det benyttes reise-, og dommerutgiftsfordeling mellom lagene kvalifiseringen. Reisefordelingen gjelder for inntil 20 personer som har deltatt på lagets bortekamp. Det legges til grunn av klubbene benytter billigste reisemåte. Dersom en klubb mener det er nødvendig å benytte en dyrere reisemåte eller ønsker å få dekket overnattingsutgifter i forbindelse med reisen må dette på forhånd godkjennes av NHF. Matutgifter dekkes ikke.

Klubbene skal senest syv dager etter kampen sende oppgave til NHF over sine reiseutgifter med fullstendig dokumentasjon over utgiftene. Klubber som ikke sender inn oppgave over sine utgifter innen fastsatt frist kan miste retten til å få disse dekket, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter.

Alle innmeldte kostnader gjennomgås av NHF og avvik følges opp før endelig fordeling. Klubber som benytter reisebyrå for bestilling av reise og/eller overnatting vil få 5 % fratrekk på godkjenning av bestillinger gjort via reisebyrå.

§ 7 Nedrykk

(1) Lag nr. 11, 12, 13 og 14 etter endt serie i 1. divisjon rykker ned i 2. divisjon.

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) For utfyllende administrative retningslinjer vises det til dokumentet «Retningslinjer for Eliteserien, NM senior, 1.divisjon og 2. divisjon».

§ 2 Premiering

(1) Avdelingsvinnerne i 2. divisjon gis premiering etter Forbundsstyrets bestemmelser.

§ 3 Sammensetning

(1) 2. divisjon består av 4 avdelinger.

§ 4 Spillemodell

(1) Den ansvarlige serieadministrasjon utarbeider i samarbeid med NHF sin egen spillemodell.

§ 5 Opprykk

(1) De 4 avdelingsvinnerne rykker opp til 1. divisjon.

§ 6 Nedrykk

(1) Lag nr. 11. og lag nr. 12 på tabellen i hver avdeling i 2. divisjon etter endt serie, rykker ned til 3. divisjon.

§ 7 Økonomi

(1) Det opprettes hvert år en reisekasse og dommerutgiftsfordeling etter Forbundsstyrets bestemmelser. Reisekasse og dommerutgiftsfordeling skjer på tvers av avdelingene for samme kjønn.

§ 8 Trenerlisens

(1) Hovedtrener for klubbene i 2. divisjon skal være autorisert Trener 2 fra og med sesongen 2018/2019, men trenere som har startet på utdanningen kan arbeide som trenere i 2. divisjon mens de fullfører utdanningen.

§ 1 Premiering 

(1) Premieringen fastsettes av den enkelte region.

§ 2 Sammensetning

(1) Regionene oppretter etter behov 3. divisjon og lavere divisjoner.

§ 3 Spillemodell

(1) Regionene utarbeider selv sin egen spillemodell inkl. opprykk og nedrykk.

§ 1 Premiering

(1) Premieringen fastsettes av den enkelte region.

§ 2 Sammensetning

(1) Regionene oppretter etter behov 4. divisjon og lavere divisjoner.

§ 3 Spillemodell

(1) Regionene utarbeider selv sin egen spillemodell inkl. opprykk og nedrykk.

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) Den landsomfattende serien for klassene J18 og G18 (Landsserien) avvikles hvert år i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Serienes navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis på handball.no.

(2) Serien er åpen for alle klubber tilsluttet NHF. Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse i kvalifiseringen. Deltakelse i Regionsserien i 18-års klassen, hvor dette finnes, er en forutsetning for deltakelse i den landsomfattende serien for G18 og J18.

§ 2 Påmelding

(1) Påmelding, som er bindende for hele serien, sendes NHF innen den frist som er fastsatt i innbydelsen. NHF kan underkjenne påmelding fra klubber som har utestående til NHF og/eller region. 

(2) For hvert påmeldt lag betales en startkontingent som fastsettes av NHF. Faktura sendes fra NHF. Startkontingenten betales ikke tilbake hvis laget trekker seg etter at påmeldingsfristen er utløpt.

(3) Lag som trekker seg før første puljeoppsett, må betale et gebyr fastsatt av NHF.

(4) Lag som trekker seg fra kamp eller får tilkjent seier fordi motstanderen har trukket seg, regnes for å ha deltatt i kampen og må delta i utgiftsfordelingen.

(5) Lag som trekker seg fra serien eller ikke stiller til kamp, må betale et gebyr fastsatt av NHF og kan bli utelukket fra deltakelse neste sesong.

(6) Dersom lag trekker seg før det nasjonale sluttspillet, kan NHF tildele plassen til best rangerte lag som ikke kvalifiserte til sluttspill. 

§ 3 Premiering

(1) Vinneren av serien tildeles NHFs pokal. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs gullmedalje.

(2) Lag nr. 2 tildeles NHFs pokal. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs sølvmedalje.

(3) Lag nr. 3 tildeles NHFs pokal. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs bronsemedalje.

§ 4 Avviklingsform

(1) NHF oppnevner arrangører og fastsetter spillested for samtlige kamper. Alle lag som kvalifiserer seg får et arrangement og har selv ansvar for å ordne hall til arrangementet.

(2) Antall deltagende lag og antall avdelinger fastsettes etter påmeldingsfristens utløp.

(3) De lagene som deltar i hver av de to klassene spiller seriespill etter Forbundsstyrets bestemmelser

§ 5 Kvalifisering

(1) Dersom påmeldingen overstiger det antall lag som serien omfatter, skal det avvikles kvalifiseringsspill. Spillemodell i kvalifiseringen blir fastsatt av NHF etter antall påmeldte lag.

(2) Ved poenglikhet i puljespill avgjøres rekkefølgen i henhold til NHFs kamp- og konkurransereglement § 9.

§ 6 Dommere

(1) Dommere oppnevnes av NHF som kan overlate dommeroppnevningen til en region etter instruks gitt av NHF.

§ 7 Jury

(1) I kvalifiseringsrundene, i den siste spillerunden i seriespillet og i sluttspillet skal det benyttes jury etter reglene i NHFs kamp- og konkurransereglement § 35.

(2) Protester og disiplinærsaker i Landsserien sendes NHFs Påtalenemnd og behandles av denne på vanlig måte.

§ 8 Økonomiske bestemmelser

(1) Alle lag deltar på egen økonomisk risiko.

(2) Bestemmelser for billettsalg og -priser fastsettes ut fra lokale forhold.

(3) Juryutgiftene fordeles sammen med dommerutgiftene.

(4) Klubber som ikke benytter rimeligste reisemåte og som uten skriftlig forhåndsgodkjennelse oppgir et høyere beløp på reiseregningsskjemaet, taper retten til å få dekket sine reiseutgifter, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter.

(5) For å få godkjent bruk av fly i reiseutgiftsfordelingen, må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter publisering av oppsettet.

(6) Klubber som ikke sender inn oversikt over utgifter innen gitt frist, vil bli stående med kr. 0 i utgiftsfordelingen. 

§ 9 Fordeling av kostnader og økonomisk resultat i første kvalifiseringsrunde

(1) Lagene forskutterer selv sine reiseutgifter. Lagene skal på forespørsel fra kampens administrerende myndighet legge fram kvitteringer for sine reiseutgifter.

(2) Reiseutgifter som skal inngå i utgiftsfordelingen fastsettes av Forbundsstyret til et beløp per person per kilometer som oppgis på handball.no. Utgiftene dekkes for de som har deltatt i reisen til vedkommende arrangement, maksimalt 20 personer i puljespill og 18 personer i enkeltkamper. Mat- og overnattingsutgifter (unntatt sovevogn) kan ikke tas med i utgiftsberegningen.

(3) Dersom bruk av fly faller billigere ut, skal flyutgiftene benyttes i reiseutgiftsfordelingen.

(4) Reise-, dommer- og juryutgifter fordeles mellom de deltakende lag i hvert arrangement. Differansen mellom billettinntekter og arrangementsutgiftene (utgifter til leie av hall, annonser, kampfunksjonærer o.l.) utgjør arrangementets økonomiske resultat. Dette tilfaller, evt. dekkes av arrangøren.

(5) Arrangøren forskutterer dommer- og juryutgifter.

(6) NHF foretar fordelingen av reise-, dommer- og juryutgiftene mellom de deltakende klubbene og sender dem fordelingsoppgave så snart som mulig etter at arrangementet er avsluttet. Klubber som skylder penger i henhold til fordelingen, skal innen 14 dager etter at fordelingsoppgaven er mottatt sende det skyldige beløpet til NHF. NHF skal så snart som mulig sende de lagene som har penger til gode etter fordelingsoppgaven, deres tilgodehavende.

§ 10 Fordeling av kostnader og økonomisk resultat i øvrige kamper

(1) I LERØYserien og ekstratilbudet fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom alle deltakende lag. Jente- og gutteklassen hver for seg, unntatt i nasjonalt sluttspill hvor det er felles fordeling for alle deltakende lag.

NHFs kamp- og konkurransereglement inneholder nødvendig informasjon. Reiseutgiftsfordelingen foretas basert på estimerte utgifter. Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen. Halleie i fellesrunden og sluttspillet vil være del av utgiftsfordelingen.

I sluttspillet vil utgiftsfordelingen være felles for alle deltakende lag, både gutter og jenter. I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen. For å få flyreise godkjent i reiseutgiftsfordelingen, må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter at oppsettet er publisert. Ved godkjent flyreise blir det beregnet km-godtgjørelse tur/retur hjemmehall – flyplass og flyplass – bortehall. Overnattingsutgifter er ikke en del av reiseutgiftsfordelingen.

(2) Reiseutgifter som skal inngå i utgiftsfordelingen fastsettes av Forbundsstyret til et beløp per person per kilometer som oppgis på handball.no.

Utgiftene dekkes for de som har deltatt i reisen til vedkommende arrangement, maksimalt 20 personer i puljespill og 18 personer i enkeltkamper. Mat- og overnattingsutgifter (unntatt sovevogn) kan ikke tas med i utgiftsberegningen.

(3) Dersom bruk av fly faller billigere ut, skal flyutgiftene benyttes i reiseutgiftsfordelingen. I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km en vei og/eller 7 timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes i reiseutgiftsfordelingen.

(4) Klubbene skal senest 7 dager etter arrangementet sende oppgave til NHF over sine reiseutgifter. Klubber som unnlater å sende inn oppgave over sine utgifter innen fastsatt frist, taper retten til å få disse dekket, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter. Klubber som skylder penger i henhold til fordelingsoppgaven skal senest 4 dager etter at oppgaven er mottatt, innbetale beløpet til NHF.

§ 11 Ordensregler

(1) Samtlige ledere og spillere er forpliktet til å følge de ordensregler som blir fastsatt av NHF og/eller arrangøren (jfr. NHFs kamp- og konkurransereglement § 31).

§ 12 Trenerlisens

(1) Hovedtrener for klubbene i Landsserien skal være autorisert Trener 2 fra og med sesongen 2018/2019. Personer kan arbeide som trenere i Landsserien så lenge de deltar på utdanningen. 

§ 13 Ren Utøver

Alle utøvere skal ha gjennomført Ren Utøver innen 1.11. den aktuelle sesongen for å ha spilleberettigelse i påfølgende kamper i Bringserien, LERØYserien, NM Junior. Spillere som ikke har gjennomført e-læringen via nettsidene til Antidoping Norge vil ha funksjonsforbud i aktuell aktivitet fram til vedkommende har gjennomført Ren Utøver.

 

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) Den interregionale serien for klassene J16 og G16 (Interreg) avvikles hvert år i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Serienes navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis på handball.no.

(2) Serien er åpen for alle klubber tilsluttet NHF. Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse i kvalifiseringen. Deltakelse i Regionsserien i 16-års klassen, hvor dette finnes, er en forutsetning for deltakelse i Interregional serie for G16 og J16. Lag som kvalifiserer seg til interregional serie må fortsatt delta i regional serie.

§ 2 Påmelding

(1) Påmelding, som er bindende for hele serien, sendes NHF innen den frist som er fastsatt i innbydelsen. NHF kan underkjenne påmelding fra klubber som har utestående til NHF og/eller region.

(2) For hvert påmeldt lag betales en startkontingent som fastsettes av NHF. Faktura sendes fra NHF. Startkontingenten betales ikke tilbake hvis laget trekker seg etter at påmeldingsfristen er utløpt.

(3) Lag som trekker seg må betale et gebyr fastsatt av NHF.

(4) Lag som trekker seg fra kamp eller får tilkjent seier fordi motstanderen har trukket seg, regnes for å ha deltatt i kampen og må delta i utgiftsfordelingen.

(5) Lag som trekker seg fra serien eller ikke stiller til kamp, må betale et gebyr fastsatt av NHF og kan bli utelukket fra deltakelse neste sesong.

§ 3 Premiering

(1) Vinneren av serien tildeles NHFs pokal. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs gullmedalje.

(2) Lag nr. 2 tildeles NHFs pokal. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs sølvmedalje.

(3) Lag nr. 3 tildeles NHFs pokal. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs bronsemedalje.

§ 4 Avviklingsform

(1) NHF oppnevner arrangører og fastsetter spillesteder for samtlige kamper.

(2) Interregional serie består av 4-6 avdelinger med 9 lag i hver avdeling.

(3) Det arrangeres sluttspill etter Forbundsstyrets bestemmelser.

§ 5 Kvalifisering

(1) Det arrangeres to kvalifiseringsrunder etter NHFs bestemmelser.

§ 6 Nasjonalt sluttspill

(1) Sluttspillet gjennomføres etter NHFs bestemmelser.

§ 7 Dommere

(1) Dommere oppnevnes av NHF som kan overlate dommeroppnevningen til en region, etter instruks gitt av NHF.

§ 8 Spillere

(1) En spiller som har deltatt for en klubb i interregional serie (inklusiv kvalifisering) kan ikke delta for en annen klubb i interregional serie  (inklusiv kvalifisering). 

§ 9 Jury

(1) I den siste spillerunden og i det nasjonale sluttspillet skal det benyttes jury etter reglene i NHFs kamp- og konkurransereglement § 35.

(2) Protester og disiplinærsaker i Interregional serie sendes NHFs Påtalenemnd og behandles av denne på vanlig måte. 

§ 10 Økonomiske bestemmelser

(1) Alle lag deltar på egen økonomisk risiko.

(2) Bestemmelser for billettsalg og -priser fastsettes ut fra lokale forhold.

(3) Juryutgiftene fordeles sammen med dommerutgiftene.

(4) Klubber som ikke benytter rimeligste reisemåte og som uten skriftlig forhåndsgodkjennelse oppgir et høyere beløp på reiseregningsskjemaet, taper retten til å få dekket sine reiseutgifter, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter.

(5) For å få godkjent bruk av fly i reiseutgiftsfordelingen, må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter publisering av oppsettet.

§ 11 Fordeling av kostnader og økonomisk resultat

(1) Både i kvalifiseringen, seriespillet og sluttspillet, fordeles reise-, dommer- og juryutgifter likt mellom alle deltakende lag.

(2) Arrangementsutgiftene (utgifter til leie av hall, annonser, kampfunksjonærer o.l.) dekkes av arrangøren, i alle rundene bortsett fra fellesrunden hvor halleien inngår i utgiftsfordelingen. 

(3) Lag som på grunn av trekninger kvalifiseres direkte til serien, deltar likevel i utgiftsfordelingen.

(4) Det nasjonale sluttspillet regnes som separat arrangement og kostnader som skal fordeles likt mellom de inntil 8 deltakende lagene i hver klasse.

(5) Reiseutgifter som skal inngå i utgiftsfordelingen, fastsettes av Forbundsstyret til et beløp per person per kilometer som oppgis på handball.no. Utgiftene dekkes for de som har deltatt i reisen til vedkommende arrangement, maksimalt 20 personer i puljespill og 18 personer i enkeltkamper. Mat- og overnattingsutgifter (unntatt sovevogn) kan ikke tas med i utgiftsberegningen.

(6) Dersom bruk av fly faller billigere ut, skal flyutgiftene benyttes i reiseutgiftsfordelingen. I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km en vei og/eller 7 timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes i reiseutgiftsfordelingen.

(7) Klubbene skal senest 7 dager etter arrangementet sende oppgave til NHF over sine reiseutgifter. Klubber som unnlater å sende inn oppgave over sine utgifter innen fastsatt frist, taper retten til å få disse dekket, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter.

(8) Klubber som skylder penger i henhold til fordelingsoppgaven skal senest 4 dager etter at oppgaven er mottatt, innbetale beløpet til NHF.

§ 12 Ordensregler

(1) Samtlige ledere og spillere er forpliktet til å følge de ordensregler som blir fastsatt av NHF og/eller arrangøren (jfr. NHFs kamp- og konkurransereglement § 31).

§ 13 Ren Utøver

Alle utøvere skal ha gjennomført Ren Utøver innen 1.11. den aktuelle sesongen for å ha spilleberettigelse i påfølgende kamper i Bringserien, LERØYserien, NM Junior. Spillere som ikke har gjennomført e-læringen via nettsidene til Antidoping Norge vil ha funksjonsforbud i aktuell aktivitet fram til vedkommende har gjennomført Ren Utøver.

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) Norgesmesterskapet for klassene kvinner senior og menn senior avvikles hvert år i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Mesterskapenes navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis på handball.no.

(2) Mesterskapet er åpent for alle klubber tilsluttet NHF. Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse.

(3) For utfyllende administrative bestemmelser vises det til dokumentet «Retningslinjer for Eliteserien, NM senior, 1.divisjon og 2. divisjon».

§ 2 Påmelding

(1) Påmelding, som er bindende for hele mesterskapet, sendes NHF innen den frist som er fastsatt i innbydelsen.

(2) For hvert påmeldt lag betales en startkontingent som fastsettes av NHF. Faktura sendes fra NHF. Startkontingenten betales ikke tilbake hvis laget trekker seg etter at påmeldingsfristen er utløpt.

(3) Lag som trekker seg fra kamp eller får tilkjent seier fordi motstanderen har trukket seg, regnes for å ha deltatt i kampen og må delta i utgiftsfordelingen for runden.

(4) Lag som trekker seg fra eller ikke stiller til kamp, må betale et gebyr fastsatt av Forbundsstyret og kan utelukkes fra deltakelse i neste sesongs mesterskap.

(5) Lag som trekker seg med mindre enn 96 timers varsel, må dessuten regne med å måtte dekke arrangørens påløpte utgifter og antatte arrangementsinntekter.

§ 3 Premiering

(1) Vinneren av mesterskapet får tittelen "Norgesmester for kvinner/menn" og tildeles H.M. Kongens pokal. Laget får dessuten rett til å delta i Europacupen for cup-vinnere (jfr. kap. 81). Spillerne og laglederne tildeles NHFs gullmedalje samt NHFs NM-merke og minnepremie.

(2) Lag nr. 2 tildeles NHFs pokal. Spillerne og laglederne tildeles NHFs sølvmedalje.

§ 4 Avviklingsform

(1) NHF oppnevner arrangører og fastsetter spillesteder for samtlige kamper.

(2) Hvis hjemmelaget ikke makter å skaffe hall på den dag som er fastsatt for kampen, kan NHF overlate arrangementet av kampen til bortelaget.

§ 5 Spillesystem

(1) Kampene spilles etter utslagsmetoden.

(2) Det spilles inntil 7 ordinære runder pluss eventuelle kvalifiserende runder.

(3) Klubber med lag i Eliteserien og klubber med lag som spilte forrige års kvartfinaler, deltar ikke i kvalifiserende runder i NM.

(4) NHF setter opp kampene til og med 3. runde.

(5) For 4. runde benyttes seedet trekning etter Forbundsstyrets bestemmelser. Fra og med 5. runde foretas trekning mellom de gjenværende lagene.

(6) Uavgjorte kamper i runde 1-5 avgjøres ved ekstraomganger og deretter, om nødvendig, ved 7m-kastkonkurranse. I F8 avgjøres uavgjorte kamper ved å gå direkte til 7m-kastkonkurranse.

§ 6 Seeding

(1) 1. runde settes opp av NHF. Dersom lag fra Elite og 1. div deltar i runde 1, settes disse opp mot lavere rangerte lag.  Lavest rangerte lag får hjemmekamp. Ved likhet trekkes hjemmebane. Arrangements og dommerutgifts-fordeling etter § 9 i bestemmelsene for NM. Kampene skal spilles innen den i GTP (generalterminplan) angitte rundedato.  Dersom klubbene ikke evner å enes om kampdato, berammes kampen til den rundedato som er angitt i GTP, eller den dato som NHF beslutter.

(2) 2. runde settes opp av NHF. Dersom lag fra Elite og 1. div deltar i runde 1, settes disse opp mot lavere rangerte lag. Lavest rangerte lag får hjemmekamp. Ved likhet avgjøres hjemmekamp ut fra kampene i runde 1 (Hjemmekamp og WalkOver i runde 1, regnes i denne sammenheng som likhet).

Dersom lagene fortsatt står likt avgjøres hjemmebane ved trekning. Arrangements og dommerutgiftsfordeling etter § 9 i bestemmelsene for NM. Kampene skal spilles innen den i GTP (generalterminplan) angitte rundedato.  Dersom klubbene ikke evner å enes om kampdato, berammes kampen til den rundedato som er angitt i GTP, eller den dato som NHF beslutter.

(3) 3. runde settes opp av NHF. Lavest rangerte lag får hjemmekamp. Ved likhet avgjøres hjemmekamp ut kampene i foregående runder (Hjemmekamp og WalkOver i foregående runder, regnes i denne sammenheng som likhet).  Dersom lagene fortsatt står likt avgjøres hjemmebane ved trekning. Arrangements og dommerutgiftsfordeling etter § 10 i bestemmelsene for NM.

Kampene skal spilles innen den i GTP (generalterminplan) angitte rundedato. 

Dersom klubbene ikke evner å enes om kampdato, berammes kampen til den rundedato som er angitt i GTP, eller den dato som NHF beslutter.

(4) 4. runde (1/8 finale) benyttes seedet trekning. Seedet gruppe utgjøres av fjorårets semifinalister og de inntil 4 beste lagene i fjorårets Eliteserie.  Hjemmebane avgjøres ut fra kampene i runde 3.  Dersom lagene står likt avgjøres hjemmebane ved trekning. Reise og utgiftsfordeling etter § 10. Arrangements og dommerutgiftsfordeling etter § 10 i bestemmelsene for NM. Kampene skal i regelen spilles på GTP angitte dato, dersom ikke spesielle hensyn som TV-kamp, internasjonale kamper eller andre hensyn tilsier noe annet.

(5) 5. runde (1/4 finale) trekkes uten seeding. Hjemmebane ut fra kampene i runde 4. Ved likhet hjemmebane i runde 4, er det bane ut fra kampene i runde 3. Ved likhet hjemmebane i både runde 4 og 3, tildeles hjemmebane til første uttrukne lag.  Reise og utgiftsfordeling etter § 10. Arrangements og dommerutgiftsfordeling etter § 10 i bestemmelsene for NM. Kampene skal i regelen spilles på GTP angitte dato, dersom ikke spesielle hensyn som TV-kamp, internasjonale kamper eller andre hensyn tilsier noe annet.

(6) Final 8

6. runde (Semifinale) trekkes uten seeding. Første uttrukne lag betegnes som hjemmelag i semifinalene. Kampene spilles i F8 arrangement.

7.runde (Finale) spilles i F8 arrangement. Hjemmelag ut fra kampene i semifinalene. Dersom likt vil vinner av semifinale 1 benevnes som hjemmelag i finale.

§ 7 Dommere

(1) Dommere oppnevnes av NHF som til og med 3. runde kan overlate oppnevningen til en region etter instruks fra NHF.

§ 8 Økonomiske bestemmelser

(1) Alle lag deltar på egen økonomisk risiko.

(2) Bestemmelser for billettsalg og -priser fastsettes av NHF.

(3) Reiseutgifter fordeles etter billigste reisemåte (medregnet rabatter) fra og med runde 3 for maksimalt 20 personer som har deltatt i vedkommende arrangement. Mat- og overnattingsutgifter (unntatt sovevogn) kan ikke tas med i utgiftsberegningen. Dersom en klubb mener at det er nødvendig å benytte en annen reisemåte enn den som faller billigst eller ønsker å få dekket mat- og/eller overnattingsutgifter, må dette på forhånd godkjennes av arrangøren (for kamper til og med 2. runde) eller NHF (for øvrige kamper).

§ 9 Fordeling av kostnader og økonomisk resultat til og med 2. runde

(1) Gjestende klubb forskutterer selv sine reiseutgifter og skal før kampen legge frem kvittering for disse for arrangøren.

(2) Gjestende klubbs reiseutgifter og dommerutgiftene dekkes likt av klubbene.

(3) Arrangør beholder alle inntekter og er ansvarlig for alle kostnader ved hjemmearrangement.

§ 10 Fordeling av kostnader og økonomisk resultat fra og med 3. runde til og med kvartfinalene

(1) Det nyttes reise- og dommerutgiftsfordeling mellom de deltakende klubber pr. runde.

(2) Gjestende klubb forskutterer selv sine reiseutgifter.

(3) Klubbene skal senest 7 dager etter kampen sende oppgave til NHF over sine dommer-/reiseutgifter. Klubber som ikke sender inn oppgave over sine utgifter innen fastsatt frist, taper retten til å få disse dekket, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter.

(4) Arrangør beholder alle inntekter og er ansvarlig for alle kostnader ved hjemmearrangement.

§ 11 Fordeling av kostnader og økonomisk resultat i Final 8

(1) NHF utarbeider før hvert års NM egne økonomiske bestemmelser for F8.

(2) De deltakende klubber forskutterer selv sine reiseutgifter.

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) Norgesmesterskapet for klassene kvinner junior og menn junior (J20 og G20) avvikles hvert år i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Mesterskapenes navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis på handball.no.

(2) Mesterskapet er åpent for alle klubber tilsluttet NHF. Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse.

§ 2 Påmelding

(1) Påmelding, som er bindende for hele mesterskapet, sendes NHF innen den frist som er fastsatt i innbydelsen.

(2) For hvert påmeldt lag betales en startkontingent som fastsettes av NHF. Faktura sendes fra NHF. Startkontingenten betales ikke tilbake hvis laget trekker seg etter at påmeldingsfristen er utløpt.

(3) Lag som trekker seg før turneringen, må betale et gebyr fastsatt av NHF.

(4) Lag som trekker seg fra kamp eller får tilkjent seier fordi motstanderen har trukket seg, regnes for å ha deltatt i kampen og må delta i utgiftsfordelingen.

(5) Lag som trekker seg fra eller ikke stiller til kamp, må betale et gebyr fastsatt av NHF og kan utelukkes fra deltakelse i neste sesongs mesterskap.

§ 3 Premiering

(1) Vinneren av mesterskapet får tittelen "Norgesmester kvinner/menn junior" og til-deles NHFs pokal, pengepremie og diplom. Maksimalt inntil 40 personer tildeles NHFs gullmedalje.

(2) Lag nr. 2 tildeles NHFs pokal og pengepremie. Maksimalt 20 spillere og 4 ledere tildeles NHFs sølvmedalje.

§ 4 Avviklingsform

(1) NHF oppnevner arrangører og fastsetter spillesteder for samtlige kamper. Dersom lagene ikke blir enige om spilledato innen gitt frist, vil NHF beramme kampen. 

§ 5 Spillesystem

(1) Kampene spilles etter utslagsmetoden. 

(2) Uavgjorte kamper avgjøres etter NHFs bestemmelser.

(3) NHF setter opp kampene i de første spillerundene. I de påfølgende rundene foretas trekning mellom de gjenværende lagene.

(4) Finalen spilles i F8-arrangement sammen med NM senior.

§ 6 Hjemmebane

(1) Hjemmelag tildeles ut fra hjemmekamp i forrige runde. Ved likhet hjemmebane, tildeles hjemmebane til først uttrukne lag. 

(2) Hjemmelag i finalen

  • Det trekkes om hvilket lag som står som hjemmelag i finalen.

§ 7 Dommere

(1) Dommere oppnevnes av NHF.

§ 8 Jury

(1) Det benyttes jury i finalen etter reglene NHFs kamp- og konkurransereglement § 35.

§ 9 Økonomiske bestemmelser

(1) Alle lag deltar på egen økonomisk risiko.

(2) Bestemmelser for billettsalg og -priser fastsettes av NHF.

(3) Dommerutgiftene skal inngå i utgiftsfordelingen.

(4) Reiseutgifter som skal inngå i utgiftsfordelingen, fastsettes av Forbundsstyret til et beløp per person per kilometer som oppgis på handball.no. Utgiftene dekkes for de som har deltatt i reisen til vedkommende arrangement, maksimalt 20 personer i puljespill og 18 personer i enkeltkamper. Mat- og overnattingsutgifter (unntatt sovevogn) kan ikke tas med i utgiftsberegningen.

(5) Dersom bruk av fly faller billigere ut, skal flyutgiftene benyttes i reiseutgiftsfordelingen.

(6) Fordelingen av reise- og dommerutgifter foretas av NHF. Klubbene skal senest 7 dager etter arrangementet sende NHF oppgave over sine reiseutgifter. Klubber som unnlater å sende inn oppgave over sine utgifter innen fastsatt frist, taper retten til å få disse dekket, men vil likevel bli belastet med sin andel av rundens utgifter.

(7) Arrangøren skal senest 14 dager etter arrangementet sende NHF oppgave over utbetalte dommer- og evt. juryutgifter, med kvitteringer.

§ 10 Ordensregler

(1) Samtlige ledere og spillere er forpliktet til å følge de ordensregler som blir fastsatt av NHF og/eller arrangøren (jfr. NHFs kamp- og konkurransereglement § 31).

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) Norgesmesterskapet for klassene kvinner veteraner og menn veteraner (33, 40, 45, 50, 55 og 60 år) arrangeres hvert år i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Mesterskapenes navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis på handball.no.

(2) Mesterskapet er åpent for alle klubber tilsluttet NHF. Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse.

(3) En spiller kan delta i flere aldersklasser såfremt aldersgrensene overholdes.

(4) NHF tildeler etter søknad arrangementet av sluttspillet til en klubb eller en region.

§ 2 Påmelding

(1) Påmelding som er bindende for hele mesterskapet, sendes NHF innen den frist som er fastsatt i innbydelsen.

(2) For hvert påmeldt lag betales en startkontingent som fastsettes av NHF. Faktura sendes fra NHF. Startkontingenten betales ikke tilbake hvis laget trekker seg etter at påmeldingsfristen er utløpt.

(3) Lag som trekker seg fra eller ikke stiller til kamp, må betale et gebyr fastsatt av NHF, og kan utelukkes fra neste sesongs mesterskap.

§ 3 Premiering

(1) Vinneren i hver klasse får tittelen "Norgesmester Kvinner/Menn Veteran 33/40/45/50/55/60 år" og tildeles NHFs pokal.

(2) Spillerne og laglederne tildeles NHFs gullmedalje. Medaljer tildeles maksimalt 20 spillere og 4 ledere.

(3) Lag nr. 2 tildeles NHFs pokal. Spillerne og laglederne tildeles NHFs sølvmedalje. Medaljer tildeles maksimalt 20 spillere og 4 ledere.

(4) Lag nr. 3 tildeles NHFs pokal. Spillerne og laglederne tildeles NHFs bronsemedalje. Medaljer tildeles maksimalt 20 spillere og 4 ledere.

§ 4 Avviklingsform

(1) I alle kamper i mesterskapet er spilletiden er 2 x 15 minutter uten pause. Kampene settes opp slik at et lag får minst én times pause fra en kamp er slutt til laget skal spille neste kamp.

(2) Sluttspillet spilles på ett sted over én helg. Ved stor påmelding kan NHF sette opp kvalifiseringskamper regionalt.

§ 5 Innledende runder i sluttspillet

(1) Lagene i sluttspillet deles opp i puljer som settes opp av NHF. Hver pulje spiller en innbyrdes enkel serie. De to beste lagene i hver pulje går videre til avsluttende runder.

(2) Ved poenglikhet i puljespill avgjøres rekkefølgen i henhold til §9 kamp- og konkurransereglementet.

(3) For å gå videre til sluttspillet må laget ha møtt til samtlige kamper i det innledende puljespillet.

§ 6 Avsluttende runder

(1) Kamper i avsluttende runder spilles etter utslagsmetoden.

(2) Uavgjort kamp i avsluttende runder til og med semifinalene avgjøres ved "første målet vinner". Uavgjort kamp i finalen avgjøres ved ekstraomganger og deretter, om nødvendig, ved 7m-kastkonkurranse.

§ 7 Dommere

(1) Dommerne settes opp av NHF som i de innledende rundene kan overlate oppnevningen til arrangørens region etter en instruks gitt av NHF.

§ 8 Jury

(1) Det benyttes jury etter reglene i NHFs kamp- og konkurransereglement § 35.

§ 9 Økonomiske bestemmelser

(1) Alle klubber deltar i mesterskapet på egen økonomisk risiko.

§ 10 Ordensregler

(1) NHF utarbeider hvert år sammen med arrangøren egne ordensregler for sluttspillet.

NORGESMESTERSKAP I BEACHHÅNDBALL FOR SENIOR OG JUNIOR

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) Norgesmesterskap i Beachhåndball arrangeres for klassene senior og junior og avvikles hvert år i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Mesterskapenes navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis på handball.no.

(2) Forbundsstyret gir for hvert arrangement bestemmelser vedrørende avviklingsform, premiering og vilkår for deltakelse. Disse bestemmelsene skal oppgis i tilknytning til publisering av innbydelsen for det enkelte års mesterskap.

§ 2 Jury/Protester

(1) Det benyttes jury etter reglene i § 35 i NHFs kamp- og konkurransereglement.

(2) Protester nedlegges i henhold til NHFs protestreglement så langt dette passer.

§ 1 Generelle bestemmelser

(1) Bylagsturneringen for klassene J15 og G15 avvikles hvert år i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Mesterskapets navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis på handball.no.

(2) Mesterskapet er åpent for alle regioner tilsluttet NHF. Hver region kan i hver klasse delta med så mange lag som Forbundsstyret fastsetter for det enkelte års arrangement. Forbundsstyret kan stille krav til hvorledes spillerne til de respektive regioners bylag skal rekrutteres.

§ 2 Påmelding

(1) Påmelding som er bindende for hele mesterskapet, sendes NHF innen den frist som er fastsatt i innbydelsen.

(2) For hvert påmeldt lag betales en startkontingent som fastsettes av NHF. Faktura sendes fra NHF. Startkontingenten betales ikke tilbake dersom laget trekker seg etter at påmeldingsfristen er utløpt.

(3) Lag som trekker seg fra kamp eller får tilkjent seier fordi motstanderen har trukket seg, regnes for å ha deltatt i kampen og må delta i utgiftsfordelingen.

(4) Lag som trekker seg fra, eller ikke stiller til kamp, må betale et gebyr fastsatt av NHF og kan utelukkes fra deltakelse i neste sesongs mesterskap.

(5) Lag som trekker seg fra oppsatt kamp med mindre enn 96 timers varsel, må påregne å måtte dekke arrangørens påløpte utgifter samt antatte arrangementsinntekter.

§ 3 Premiering

(1) Medaljer og merker tildeles maksimalt 20 spillere og 4 ledere.

(2) Vinneren i hver klasse får tittelen "Bylagsmester jenter/gutter 15 år" og tildeles NHFs pokal. Spillerne og laglederne tildeles NHFs gullmedalje.

(3) Lag nr. 2 tildeles NHFs pokal. Spillerne og laglederne tildeles NHFs sølvmedalje.

(4) Lag nr. 3 tildeles NHFs pokal. Spillerne og laglederne tildeles NHFs bronsemedalje.

§ 4 Avviklingsform

(1) NHF oppnevner arrangører og fastsetter spillesteder for samtlige kamper.

(2) Ved poenglikhet i puljespill avgjøres rekkefølgen i henhold til § 9 i NHFs kamp- og konkurransereglement.

(3) Spillesystem etter Forbundsstyrets bestemmelser.

(4) Lagene i sluttspillet deles innledningsvis i puljer som spiller enkel serie.

(5) Avhengig av antall puljer i sluttspillet, spilles et mellomspill og avsluttende cupspill.

(6) Uavgjort kamp i finalen, semifinalene og eventuelt i kampen om 3. plass avgjøres ved ekstraomganger etter spillereglene og deretter, om nødvendig, ved 7m-kastkonkurranse.

(7) Uavgjort resultat i kamp om 5. og 7. plass avgjøres ved 7m-kastkonkurranse.

§ 5 Dommere

(1) I de regionale kvalifiseringskampene kan forbundet overdra til arrangøren å oppnevne dommere etter instruks fra NHF. I sluttspillet settes dommerne opp av NHF.

§ 6 Jury

(1) Det benyttes jury etter reglene i § 35 i NHFs kamp- og konkurransereglement.

§ 7 Økonomiske bestemmelser

(1) Alle regioner deltar på egen økonomisk risiko.

(2) Bestemmelser for billettsalg og -priser fastsettes av NHF.

(3) Juryutgiftene fordeles sammen med dommerutgiftene.

(4) Regioner som er kvalifisert for sluttspillet og trekker seg fra dette, regnes som deltakende region og må delta i utgiftsfordelingen i sluttspillet.

(5) Gjestende lags region forskutterer selv sine reiseutgifter og skal innen fastsatt frist sende oversikt over disse med kvitteringer til NHF.

(6) Reiseutgifter som skal inngå i utgiftsfordelingen, fastsettes av Forbundsstyret til et beløp per person per kilometer som oppgis på handball.no. Utgiftene dekkes for de som har deltatt i reisen til vedkommende arrangement, maksimalt 20 personer i puljespill og 18 personer i enkeltkamper. Mat- og overnattingsutgifter (unntatt sovevogn) kan ikke tas med i utgiftsberegningen.

(7) Arrangementsutgiftene (utgifter til leie av hall, annonser, kampfunksjonærer o.l.) dekkes av arrangøren. Differansen mellom billettinntektene og arrangements-utgiftene utgjør arrangementets økonomiske resultat. Dersom resultatet viser underskudd, dekkes dette av arrangøren, mens et evt. overskudd fordeles med 10 % til reisefordelingskassen og det resterende til arrangøren.

(8) Arrangøren skal innen 7 dager etter kampen(e) sende NHF fullstendig regnskap for arrangementet. Samtidig innbetales arrangørens evt. tilskudd til reisefordelingskassen.

(9) Arrangementets dommer- og juryutgifter inngår i reisefordelingskassen sammen med reiseutgiftene for de deltakende lagene i hver klasse. Netto underskudd i denne deles likt på de deltakende regionene.

§ 8 Ordensregler

(1) Samtlige ledere og spillere er forpliktet til å følge de ordensregler som blir fastsatt av NHF og/eller arrangøren (jfr. § 31 i NHFs kamp- og konkurransereglement).

§ 1 Rett til å delta i Europacupene

Et lag kan delta bare i én Europacup i sesongen.  Hvis et lag gir fra seg retten til å delta i Europacup, kan det ikke delta i noen annen Europacup i samme sesong. Lag som skal delta i Europacup må være kvalifisert for deltakelse i Eliteserien samme sesong.

§ 2 Rangering av Europacupene

De ulike Europacupene rangeres i følgende rekkefølge:

1.  Champions League

2.  European League

3.  EHF Cup

§ 3 Deltakelse i Europacupene

Deltakelse i Europacupene bestemmes av Forbundsstyret.

§ 4 Krav til deltakerklubber

Forbundsstyret kan nekte en klubb å delta i Europacup-spill dersom klubben ikke har oppfylt kravene til økonomisk forvaltning (Jfr. NHFs lov § 24 (1-6).

§ 1 Spilleregler og Spillformer

(1) For klassene J/G 6 år, J/G 7 år og J/G 8 år spilles primært 4-er-håndball etter reglene for 4-er-håndball. For klassene J/G 9 år og J/G 10 år spilles primært 5-er-håndball etter reglene for 5-er-håndball.

(2) For klassene J/G 11 år og J/G 12 år spilles 6-er-håndball. I klassene J/G 11 år benyttes ordinære mål med nedsunket tverrligger. Målets innvendige høyde skal ikke være lavere enn 160 cm eller høyere enn 170 cm. I klassene J/G 12 år benyttes ordinære mål. Med unntak av antall spillere, målenes innvendige høyde og bestrafningsregler (§ 6) følges de ordinære spillereglene.

(3) Bestemmelser og spillemodeller i barnehåndballen gjelder også i turneringer arrangert av klubb.

§ 2 Avviklingsform

(1) Turneringer i 4-er-håndball spilles etter NHFs spilleregler for 4-er-håndball. Det skal ikke kåres vinnere i slike turneringer, og alle deltakende lag skal premieres likt.

(2) For klassene J/G 6-12 år arrangerer regionen aktivitetsserier. Så langt det er mulig skal lagene i slike serier organiseres i rene aldersklasser (J/G 8 år, J/G 9 år, osv.)

(3) Arrangøren skal så langt det er mulig prioritere at jevnbyrdige lag spiller mot hverandre ved oppsettet av kampene.

(4) Det skal ikke lages tabeller (bare de enkelte kampresultater skal registreres), og det skal ikke arrangeres noen form for sluttspill.

(5) Bruk av måltavle i hallen er tillatt fra og med 11-årsklassen.

(6) Lags time-out kan benyttes i kamper fra og med J/G 13 år og eldre. Regionene kan også tillate lags time-out i klassene J/G 11 år og J/G 12 år. Lags time-out benyttes ikke i klassene J/G 10 år og yngre.

§ 3 Spillere

(1) Lag i klassene J/G 9 år og yngre skal så langt det er mulig organiseres i rene aldersklasser (J/G 8 år, J/G 7 år og J/G 6 år).

(2) I klassene J/G 12 år og yngre kan jenter og gutter spille på samme lag (miksede lag) etter følgende utgangspunkt*:

    • 4-er-håndball – Inntil 2 av motsatt kjønn eller mix-klasse.
    • 5-er-håndball – Inntil 2 av motsatt kjønn.
    • 6-er-håndball – Inntil 2 jenter på guttelag. Inntil 2 gutter på jentelag etter godkjent søknad.

            *Det kan være regionale forskjeller.

(3) Spillere kan delta i egen aldersklasse og den offisielle aldersklassen umiddelbart over. De offisielle aldersklassene er beskrevet under definisjoner i Kamp- og konkurransereglementet.

§ 4 Arrangørens plikter

(1) Arrangører av turneringer i 4-er-håndball og/eller aktivitetsserier plikter å informere alle deltakende lag, media osv. om konkurransereglene slik at intensjonene med aktiviteten kan overholdes.

§ 5 Spesielle regler for klassene hvor det spilles 4-er-håndball

(1) I klassene hvor det spilles 4-er-håndball skal spilleregel 16 Bestrafning ikke benyttes.

(2) Dersom en spiller i disse klassene begår et regelbrudd mot en motspiller, eller dersom en spiller eller trener/lagleder opptrer usportslig, skal dommer og trener/lagleder sammen forklare og veilede.

(3) Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller skal dommeren påse at laglederen bytter ut den aktuelle spilleren, og instruerer denne før vedkommende igjen er spilleklar.

(4) Ved gjentatte regelbrudd fra en trener/lagleder skal dommeren rapportere dette til ansvarlig instans.

§ 6 Spesielle regler for klassene hvor det spilles 5-er-håndball

(1) I klassene hvor det spilles 5-er-håndball kanadvarsel og utvisning benyttes ved regelbrudd mot en motspiller og ved usportslig opptreden. Dommer og trener/lagleder skal sammen forklare og veilede ved regelbrudd. Advarsel og utvisning skal brukes i begrenset omfang.

(2) Diskvalifikasjon skal ikke forekomme.

(3) En utvisning i klassene hvor det spilles 5-er-håndball er kun personlig. Dette betyr at trener/lagleder umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste. Den utviste spilleren er klar for ny deltakelse etter 2 minutter.

(4) Ved gjentatte regelbrudd fra en trener/lagleder skal dommeren rapportere dette til ansvarlig instans.

§ 7 Spesielle regler for klassene hvor det spilles 6-er-håndball

(1) I klassene hvor det spilles 6-er-håndball kan advarsel og utvisning benyttes ved regelbrudd mot en motspiller og ved usportslig opptreden. Dommer og trener/lagleder skal sammen forklare og veilede ved regelbrudd, som skal bestraffes med progressiv bestrafning § 5). Advarsel og utvisning skal brukes i begrenset omfang.

(2) Diskvalifikasjon skal ikke forekomme.

(3) En utvisning i klassene hvor det spilles 6-er-håndball er kun personlig. Dette betyr at trener/lagleder umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste. Den utviste spilleren er klar for ny deltakelse etter 2 minutter.

(4) Ved gjentatte regelbrudd fra en trener/lagleder skal dommer barnehåndball rapportere dette til ansvarlig instans.

§ 1 Innbyttebegrensninger i aldersbestemt håndball

(1) Det er kun anledning til å bytte spillere når eget lag har ballkontroll. Regelen gjelder for alle kamper i aldersbestemte klasser som spilles på full bane, til og med Jenter/Gutter 16 år.

(2) Det er lov å bytte når eget lag har ballkontroll (er i besittelse av ballen, eller det er dømt et kast som gir laget ballen).

a. Gjelder for alle kamper til og med Jenter/Gutter 16 som spilles på full bane.

b. Det er ikke er anledning til å bytte spillere ved spilletidsavbrudd, dersom laget ikke har ballkontroll.

c. Det er lov å bytte spillere ved skade, etter at dommeren har gitt time-out og gitt tillatelse for inntil to personer til å betre spillebanen.

d. Det kan byttes spillere ved lags time-out

(3) Brudd på regelen bestraffes som feil innbytte, og den feilende spilleren (spilleren som entrer banen) tildeles to minutters utvisning.

(4) Regelendringene gjelder ikke for målvakt. (Utespiller som blir målvakt har samme rettigheter som målvakt.)

(5) Lags time-out kan benyttes av lagene i kamper fra og med J/G13 og eldre. Regionene kan også tillate lags time-out i klassene J/G11 og J/G12. I klassene J/G10 og yngre benyttes ikke lags time-out.

§ 2 Frimerkeforbud

(1) Det er ikke tillatt å sette en motspiller ut av spill med det formål å passivisere vedkommende gjennom å innta en varig posisjon slik at motspillers valg og handlefrihet hindres.

(2) Det er tillatt med utgrupperte forsvarsformasjoner som eksempel: 5-1; 4-2; 3-3; 3-2-1 og helbanepress. Disse formasjonene betraktes som en naturlig del av håndballspillet og skal ikke bedømmes som ureglementert ved riktig utførelse.

§ 3 Bruk av klister

(1) Bruk av klister er ikke tillatt i klassene Jenter/Gutter 14 år og yngre.

(2) Dette er ikke til hinder for at halleiere og/eller regionene kan ha forbud som også omfatter eldre aldersklasser.

(3) Brudd på denne bestemmelse skal behandles i henhold til retningslinjer gitt av Forbundsstyret. Brudd på denne bestemmelse er ikke protestgrunn.

a. Ved første gangs brudd på klisterforbudet ilegges angjeldende lag gebyr fastsatt av det enkelte regionsstyre. Dette gebyret kommer i tillegg til evt. gebyr fra halleier.

b. Ved senere brudd (samme lagenhet) oversendes saken til Disiplinærutvalget for videre behandling.

 

 

§ 1 Generelt

(1) Adgangskortet er personlig og kan ikke overdras. Det kan kreves legitimasjon ved bruk av kortet.

(2) Adgangskort utstedes for én sesong om gangen, og det skal fremgå av kortet hvor mange personer det gjelder for (1 eller 2 personer).

(3) Forbundsstyret kan dispensere fra bestemmelsen i § 3, og kan også i spesielle tilfeller sette adgangskortet ut av funksjon. Slik dispensasjon og/eller funksjonsfravikelse skal alltid protokolleres, og det påligger arrangøren å informere kortinnehavere om dette i god tid før arrangementet.

§ 2 Kortinnehavere

(1) Følgende personer gis adgangskort med fri adgang for 2 personer (med unntak av punkt l) til alle håndballkamper i Norge, med mindre Forbundsstyret har gjort unntak for enkelte spesielle arrangementer:

Med gyldighet inntil videre:

a. Forbundets stiftere.

b. Innehavere av NHFs fortjenstmerke i gull.

c. Innehavere av NHFs fortjenstmerke i sølv.

d. Spillere som har representert NHF i 100 eller flere seniorlandskamper (spillere som tidligere er tildelt adgangskort for et lavere antall landskamper beholder sine rettigheter).

(2) Med gyldighet for vedkommendes funksjonstid:

a. Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer.

b. Medlemmer av valgte komiteer, med varamedlemmer.

c. Medlemmer av oppnevnte komiteer.

d. Forbundets ansatte.

e. Fungerende regionsledere.

f. Aktive autoriserte instruktører og forbundsinstruktører.

g. NHFs Forbundsdommere, dommerutviklere og delegater.

h. Adgangskort for 1 person tilkommer i tillegg personer som innehar følgende funksjoner:

I. Øvrige fungerende dommere og observatører i NHFs serier.

II. Regionsstyremedlemmer.

III. NHF autoriserte tidtakere.

§ 3 Innløsning

(1) Adgangskortet kan kreves innløst i billetter ved følgende arrangementer:

a. Europacupkamper.

b. Håndballfinaler.

c. Landskamper.

d. Sluttspillfinaler.

(2) Dersom disse arrangementene foregår i spesielle arenaer kan innløsning kreves til en på forhånd avtalt billettpris. Slike priser skal oppgis i annonsene for arrangementet.

(3) Innløsning av adgangskort gir ingen reservasjon i forhold til plassering i hallen.

(4) Det kan ikke kreves innløsning av adgangskortet dersom alle plasser i hallen allerede er opptatt.

BESTEMMELSER OM ADMINISTRATIVE FORFØYNINGER

§ 1   Brudd på deltakerberettigelse

(1)     Alle saker der en klubb regelstridig har benyttet spiller og/eller lagsansvarlig som ikke hadde rett til å delta i kampen, skal behandles administrativt av den myndighet kampen sorterer under.  Vedtaket kan klages inn for NHFs Appellkomite.  Klagefristen er 3 dager, regnet fra den dagen vedtaket ble bekjentgjort.  Klagegebyret fastsettes av Forbundsstyret.

(2)     Deltar en lagsansvarlig eller spiller i strid med noe punkt i NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser, skal det lag vedkom­mende deltok for dømmes til å tape kampen. Dette gjelder allikevel ikke der en lagleder for et yngre aldersbestemt lag deltar i strid med funksjonsforbud ilagt med hjemmel i NHFs reglement for Lisens- og deltakerberettigelse § 6. I disse tilfellene skal det sanksjoneres med gebyr fastsatt av Forbundsstyret.

(3)     Dersom et lag regelstridig har benyttet spiller og eller lagsansvarlig i en kamp tilkjennes motstanderen seieren med målforskjell 0 – 0. Dersom begge lag regelstridig har benyttet spiller eller lagsansvarlig i en kamp, settes kampens resultat til 0 – 0, og ingen av lagene tildeles poeng i kampen.

Lag som regelstridig har benyttet spiller eller lagsansvarlig, ilegges gebyr fastsatt av Forbundsstyret (NHFs kamptilbud) eller Regionsstyret (regionenes kamptilbud). 

(4)     Kampens resultat er endelig hvis det ikke innen protestfristens utløp (jfr. Bestemmelser om protester § 3) er protestert eller det innen samme frist fra regionens/ forbundets side er reist innsigelse mot resultatet

(5)     I kamper der det er benyttet en spiller uten korrekt klubbtilhørighet gjelder dessuten:

Innsigelse mot kampresultatet skal inngis snarest mulig etter avdekking av forholdet, og senest innen 3 dager etter at kampen er spilt.  Det kan uansett ikke framsettes protest eller reises innsigelse etter utløpet av protest­fristen for siste kamp i den aktuelle serien (grunnspill, kvalifiseringsspill, slutt­spill etc.). 

For NM-kamper, sluttspillet i Eliteserien, siste serierunde i Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon samt sluttspillkamper i turneringer uten jury må innsigelse reises av kampens myndighet senest 1. virkedag.

Etter dette er det opprinnelige kampresultatet endelig.

(6)     Anker på administrative forføyninger gjøres i henhold til bestemmelser om anker.

(7)     Automatisk spille- og funksjonsforbud ilegges 

a. Når spiller og/eller leder i en obligatorisk nasjonal/regional kamp i 16 års klassen eller eldre idømmes blått kort med påfølgende rapport.

Forbudet gjelder i alle nasjonale/regionale kamper til og med den dag det laget spilleren deltok for ved diskvalifikasjonen har spilt en nasjonal/regional obligatorisk kamp, dog ikke lenger enn 14 dager.

Kampens dommere skal forsikre seg om at spiller og lagsansvarlig er gjort kjent med at idømt blått kort fører til automatisk spille- og funksjonsforbud.  Dommer skal videre anføre forholdet i kampprotokollen, og lagsansvarlig skal om mulig ved sin signatur bekrefte at funksjonsforbudet er registrert.  Manglende underskrift påvirker ikke det automatiske spille- og funksjonsforbudet.

Forbudet gis automatisk og trer i kraft straks.  Klubben og gjeldende spiller/leder er ansvarlig for at forbudet blir overholdt.  Forbudet påvirkes ikke av en eventuell tilleggsstraff som Sanksjonskomiteen/Disiplinærutvalget måtte ilegge.

b. Spillere og ledere som har deltatt i obligatorisk nasjonal/regional kamp for lag i 16 års klassen eller eldre og som for tredje gang samme sesong diskvalifiseres (mottar sitt tredje røde kort) i kamp i obligatorisk nasjonal/regional kamp i 16 års klassen eller eldre.  Forbudet gjelder i alle nasjonale/regionale obligatoriske kamper til og med den dag det laget vedkommende deltok for ved tredje gangs diskvalifikasjon har spilt en nasjonal/regional obligatorisk kamp, dog ikke lenger enn 14 dager.

Forbudet gjentas deretter ved hvert røde kort i samme sesong og påvirkes ikke av en eventuell tilleggsstraff som Sanksjonskomiteen/Disiplinærutvalget måtte ilegge.

Forbudet gis automatisk og trer i kraft straks.  Klubben og diskvalifisert spiller er ansvarlig for at forbudet blir overholdt.

c. Ved kombinasjon av punkt a og b gjelder forbudet i alle nasjonale/regionale obligatoriske kamper til og med den dag det laget vedkommende deltok for ved ilagt funksjonsforbud har spilt to nasjonale/regionale obligatoriske kamper, dog ikke lenger enn 28 dager.

I. Generelt

1. Protester

(1) Protester kan kun nedlegges av en av kampens parter.

(2) Protester på skjønnsmessige dommeravgjørelser vil bli avvist.

(3) Protester inngitt på ukorrekt vis vil i regelen bli avvist.

(4) Korrekt inngitte protester behandles av NHFs Sanksjonskomite.

2. Disiplinær- og straffesaker

(1) Alle personer som er medlem av en norsk håndballklubb har rett til å sende inn rapport/anmeldelse på forhold som strider mot NHFs regelverk.

(2) Den som blir anmodet om å avgi forklaring til behandlende myndighet skal gjøre dette i den form og innen den frist som vedkommende myndighet fastsetter.

(3) Regel-/reglementsbrudd av generell karakter eller regel-/reglementsbrudd knyttet til NHFs serier skal sendes direkte til Påtalenemda. Regel-/ reglementsbrudd knyttet til regionenes kamptilbud skal sendes til kampens administrative myndighet.

(4) NHFs Påtalenemd bestemmer om det skal reises straffesak eller ikke.

II. NHFs Påtalenemd

1. Påtalenemda skal saksforberede og oversende protestsaker til NHFs Sanksjonskomite

(1) For protester gjeldende NHFs kamptilbud gjelder at Påtalenemda skal innhente nødvendige partsforklaringer før oversending til Sanksjonskomiteen. Basert på sakens egenart fastsetter påtalenemda frister (1-3 dager) for inngivelse av partsforklaringer.

(2) For protester gjeldende regionenes kamptilbud gjelder at kampens administrative myndighet (region) innhenter partsforklaringer før oversending til Påtalenemda.

(3) Påtalenemda skal påse at alle formalkrav knyttet til protesten er oppfylt før oversending til Sanksjonskomiteen.

(4) Der hvor formalkravene ikke er oppfylt, kan Påtalenemda forelegge saken for Sanksjonskomiteen med hensyn til om Sanksjonskomiteen, av allmennpreventive hensyn, allikevel ønsker å behandle saken.

2. Påtalenemda skal saksforberede og oversende disiplinær- og straffesaker til NHFs dømmende organer

(1) Påtalenemda er mottager av alle rapporter/anmeldelser gjeldende brudd på NHFs regelverk.

(2) Det er kun Påtalenemda som har myndighet til å reise disiplinær-/straffesak.

(3) For regelbrudd knyttet til regionenes kamptilbud gjelder at regionene skal innhente partsforklaringer før oversending til Påtalenemda.

(4) For regel-/reglementsbrudd av generell karakter eller regel-/reglementsbrudd knyttet til NHFs kamptilbud skal Påtalenemda innhente partsforklaringer.

(5) Med unntak av saker som behandles i Disiplinærutvalget, skal kontradisksjonsprinsippet gjøres gjeldende, og partene skal som følge av dette gis muligheter for tilsvar.

(6) Frister for inngivelse av partsforklaringer og tilsvar fastsettes av den mydighet som er ansvarlig for innhenting av partsforklaringer og tilsvar, basert på den enkelte saks egenart.

(7) Basert på innhentede partsforklaringer og annet bevis avgjør Påtalenemda om det skal reises sak eller ikke. Dersom Påtalenemda beslutter at det skal reises sak, sendes begjæring til NHFs dømmende organer som følger:

a. Dersom den nedlagte påstand er inntil 3 kamper sendes saken til NHFs Disiplinærkomite for avgjørelse.

b. Dersom den nedlagte påstand er 4 kamper eller mer, sendes saken til NHFs Sanksjonskomite for avgjørelse.

(8) Kopi av Påtalenemdas oversendelse til Disiplinærutvalget/Sanksjonskomiteen, skal sendes til den person/det organisasjonsledd som det reises sak mot.

3. Påtalenemda skal saksforberede og oversende anker til behandling i NHFs Appellkomite

(1) Påtalenemda skal, ved behov, innhente ytterligere partsforklaringer.

(2) Kontradisksjonsprinsippet skal gjøres gjeldende, og partene skal som følge av dette gis muligheter for tilsvar.

(3) Frister for inngivelse av partsforklaringer og tilsvar fastsettes av Påtalenemda, basert på den enkelte saks egenart.

III. NHFs Disiplinærutvalg

1. Disiplinærutvalget skal uten opphold behandle saker oversendt fra NHFs Påtalenemd

(1) Disiplinærutvalget skal innen 1 dag avgjøre om den oversendte dokumentasjonen er tilstrekkelig.

(2) Disiplinærutvalget skal innen 2 dager etter at tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt fatte avgjørelse i saken som følger:

a. Avsi dom innenfor Disiplinærutvalgets myndighetsområde (også frifinnelse).

b. Beslutte å oversende saken til NHFs Sanksjonskomite.

(3) Kjennelsen skal underbygges med protokoll.

(4) Kjennelsen oversendes den tiltalte uten opphold etter domsavsigelse.

(5) Disiplinærutvalgets protokoller er offentlige.

IV. NHFs Sanksjonskomite

1. Sanksjonskomiteen skal uten opphold behandle saker oversendt fra NHFs Påtalenemd

(1) Sanksjonskomiteen skal innen 3 dager avgjøre om den oversendte dokumentasjonen er tilstrekkelig.

(2) Sanksjonskomiteen skal innen 7 dager etter at tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt fatte avgjørelse i saken som følger:

a. Fatte beslutning mht til oversendte protester.

b. Avsi dom innenfor Sanksjonskomiteens myndighetsområde (også frifinnelse).

(3) Kjennelsen skal underbygges med protokoll.

(4) Sanksjonskomiteens protokoller er offentlige.

V. NHFs Appellkomite

§1. Appellkomiteen skal uten opphold behandle saker oversendt fra NHFs Påtalenemd

(1) Appellkomiteen skal innen 5 dager avgjøre om den oversendte dokumentasjonen er tilstrekkelig.

(2) Appellkomiteen skal innen 7 dager etter at tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt fatte avgjørelse i saken som følger:

a. Avsi dom innenfor Appellkomiteens myndighetsområde (også frifinnelse).

(6) Kjennelsen skal underbygges med protokoll.

(7) Appellkomiteens protokoller er offentlige.

§ 1 Protestgebyr

(1) Gebyr for protester fastsettes av Forbundsstyret og er kr. 750,-.

§ 2 Formelle krav

(1) Protest på forhold før eller under kampen, skal nedlegges av lagleder. Skjønnsmessige dommeravgjørelser er ikke grunnlag for protest.

(2) Hvis protesten gjelder forhold som er oppstått før kampen, skal kampens dommere og motstanderen gjøres kjent med at protest er nedlagt før kampen begynner. Protesterende lag skal sørge for at det i kamprapporten blir anført at protest er nedlagt.

(3) Hvis protesten gjelder regelbrudd inntruffet under kampen, skal protesten nedlegges etter at kampen er slutt. Kampens dommere og motstanderen skal gjøres kjent med at protest er nedlagt innen disse har forlatt banens område.

(4) Hvis protesten gjelder forhold som er oppstått før kampen eller regelbrudd inntruffet under kampen, skal protesterende lag sørge for at det i kamprapporten blir anført at protest er nedlagt. Anførselen skal underskrives av lagleder eller lagkaptein og minst en av dommerne. Motstanderens lagleder eller lagkaptein skal med sin underskrift bekrefte at melding om protest er mottatt. Dommerne skal påse at denne fremgangsmåten blir fulgt, men det er protesterende lag som er ansvarlig for dette. Dommerne skal dessuten påse at kampens funksjonærer (sekretær, tidtaker) påfører kamprapporten sine adresser.

(5) En protest må for å være gyldig, foreligge med saksdokumenter hos den myndighet kampen sorterer under innenfor tidsfristene i § 3.

(6) For at en protest skal kunne behandles, må kvittering for innbetalt protestgebyr vedlegges protesten.

(7) Protesten skal undertegnes av klubbens fungerende leder eller av lederen i klubbens håndballgruppe.

(8) For de arrangementer som har egen jury, skal protesten leveres til denne. Protesten skal undertegnes av lagets ansvarlige leder.

§ 3 Frister

(1) I NM-kamper runde 1-5, siste serierunde i Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon og sluttspillkamper i turneringer uten jury (Bringserien, Lerøyserien etc.) må alle protester med saksdokumenter foreligge hos kampens myndighet senest første virkedag etter kampen.

(2) I NM-kamper runde 6 og 7, sluttspillet i Eliteserien, play-off i Eliteserien, og kvalifiseringskamper til Eliteserien, vil det opprettes jury etter Forbundsstyrets bestemmelser. Juryens avgjørelser kan ikke ha effekt utover den konkurransen som juryen er oppnevnt for. 

(3) I andre kamper må alle protester med saksdokumenter foreligge hos den myndighet kampen sorterer under senest fire dager etter kampen. 

§ 4 Innsending/levering av protest

(1) Protest i forbindelse med kamper som sorterer under en region sendes skriftlig / via e-post eller på annen betryggende måte til vedkommende region. Protesten behandles administrativt dersom forholdet gjelder bruk av spiller som ikke hadde rett til å delta i den aktuelle kampen. Alle andre protester skal oversendes til behandling i NHFs Påtalenemnd.

(2) Protester på kamper som sorterer under NHF sendes skriftlig / via e-post eller på annen betryggende måte til NHFs kontor og behandles av NHFs Påtalenemnd. Protesten behandles administrativt dersom forholdet gjelder bruk av spiller som ikke hadde rett til å delta i den aktuelle kampen. Alle andre protester behandles av NHFs Påtalenemnd.

§ 5 Gyldighet

(1) En protest er ikke gyldig hvis tidsfristene og formalitetene i § (2) eller § (3) ikke er overholdt, med mindre dette skyldes forhold som den protesterende part ikke er herre over.

(2) Hvis bestemmelsene i § 2(6) eller (7) ikke er overholdt, tilligger det den behandlende myndighet å avgjøre om protesten kan behandles.

§ 1 Formelle krav

(1) En anke stiles til NHF og sendes gjennom det organisasjonsledd som tok avgjørelsen i saken/vedtaket som ankes.

(2) En anke skal sendes skriftlig, enten via e-post eller brev, eller leveres mot datert kvittering. Mottaker skal bekrefte mottak uten opphold.

(3) Ankegebyret er fastsatt av Forbundsstyret, og er kr 1.500,-. Kvittering for innbetalt ankegebyr vedlegges anken.

(4) Anken skal undertegnes av fungerende leder i det organ som inngir anken eller av lederen i håndballgruppa (hvis det er en idrettsklubb som anker). Personlige anker må undertegnes av den som anker.

(5) Det organisasjonsleddet som mottar anken skal straks sende den videre til NHFs kontor bilagt de nødvendige dokumenter (protokollutskrift, kamprapport, forklaringer etc.).

§ 2 Ankegrunn

(1) Anke inngis etter reglene i NHFs Protest- og disiplinærreglement § 17.

§ 3 Frister

(1) Anke på avgjørelse av en protest vedrørende NM-kamper, sluttspillet i Eliteserien, siste serierunde i Eliteserien, 1,.divisjon og 2.divisjon samt sluttspillkamper i turneringer uten jury må være NHF i hende senest to dager etter at melding om avgjørelsen foreligger.

(2) Anke på avgjørelse av en protest vedrørende vanlige kamper må være vedkommende organisasjonsledd i hende senest fem dager etter at melding om avgjørelsen foreligger.

(3) Anke på vedtak etter Protest- og disiplinærreglement § 17 må være vedkommende myndighet i hende senest ti dager etter at melding om vedtak foreligger.

(4) Ankefrist på vedtak gjort av Disiplinærutvalget må være vedkommende myndighet i hende senest tre dager etter at melding om vedtak foreligger. 

(5) Ved anke på administrative forføyninger, må komplett anke med alle dokumenter være NHF i hende senest innen tre dager. Ankegebyret er av Forbundsstyret satt til kr 750,-.

(6) Klagefrist på vedtak gjort av Påtalenemda må være vedkommende myndighet i hende senest fem dager etter at melding om vedtak foreligger. Klagegebyret er kr 750,-. Kvittering på innbetalt klagegebyr skal følge klageskriv.

§ 4 Gyldighet

(1) En anke er ikke gyldig hvis tidsfristene og formalitetene i § 3 ikke er overholdt, med mindre feilen skyldes forhold som den ankende part ikke er herre over.

§ 5 Endelig avgjørelse

(1) En avgjørelse av NHFs Appellkomite er endelig.