Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regionstinget Region Sør

IV REGIONSTING, STYRE, KOMITEER, FASTE MØTEPLASSER 

§ 14 Regionstinget 

 1. NHF Region Sør høyeste myndighet er regionstinget som avholdes hvert 3.år innen juni.
 1. NHF Region Sør tinget innkalles av styret innen 1.januar samme året som Regionstinget avholdes. Innkallingen sendes til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen skal henvise til de frister som gjelder for forslag og publisering av tingdokumentene.
 1. Følgende har forslagsrett med forslagsfrist februar:
  • Håndballklubber
  • Tingvalgte organer
  • Regionstyret

Foreliggende forslag sendes av Regionstyret til Lovkomiteen i NHF til uttalelse.

 1. Saksliste med foreliggende forslag, beretning, et utdrag av de reviderte regnskap og valgkomiteens innstill- ing skal være tilgjengelig for håndballklubbene senest 1 måned før Regiontinget holdes.
 1. Protokoll fra Regiontinget publiseres senest 1 måned etter avholdt ting.
 1. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør regionstinget under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 1. Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
 1. På Regionstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

 1. Forslagsrett til regionstinget:

a. Regionstyret

b. En representasjonsberettiget håndballklubb.

c. Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 1. Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på regionstinget:

a. Regionstyret

b. Representanter fra regionens håndballklubber etter følgende skala:

Antall klubbrepresentanter beregnes ut ifra antall lisensierte spillere pr 1. februar det året Regionstinget avholdes. Håndballklubbens representanter beregnes som følger:

 1. Klubber med 150 eller flere lisensierte spillere får tre representanter
 2. Klubber mellom 75-149 lisensierte spillere får to representanter
 3. Klubber med mindre enn 75 lisensierte spillere får en representanter
 1. Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:

a. Kontrollutvalgets medlemmer

b. Valgkomiteens medlemmer

c. Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

 1. Møterett og talerett på regionstinget:

a. Representant fra NHF og

b. Regionens daglige leder4 (unntatt ved valg).

c. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 1. For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til ting, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et håndballklubber tilsluttet regionstinget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til håndballklubben.
 1. En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i regionen: medlem av styret, valgkomité, eller kontrollutvalg. Person med slikt verv kan ikke møte på regionstinget som representant for et annet organisasjonsledd.
 1. Reiseutgiftsfordeling benyttes.

§ 16 Ledelse av regionstinget 

 1. Regionstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være representant.

§ 17 Regionstingets oppgaver

 Regionstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 1. Velge

a. Dirigent(er).

b. Protokollfører(e).

c. To representanter til å underskrive

d. Redaksjonskomite

e. Tellekorps

3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

 1. Behandle beretning for NHF Region Sør.
 1. Behandle regnskap for NHF Region Sør, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 1. Behandle forslag og saker.
 1. Fastsette klubbkontingent.
 1. Behandle/revidere regionens handlingsplaner.
 1. Behandle budsjett for NHF Region Sør.
 1. Fastsette styregodtgjøring for Regionstyret.
 1. Fastsette tid og sted for neste
 1. Foreta følgende valg:

a. Styre med leder, nestleder, seks styremedlemmer. Minst et styremedlem skal på valgtidspunktet ennå ikke være fylt 26 år.

b. Kontrollutvalg med tre

c. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd Eller gi Klubbledermøtet eller region- styret, fullmakt til å oppnevne representantene.

d. Valgkomité med leder og tre medlemmer for neste regionsting.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.

§ 18 Stemmegivning på regionstinget 

 1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig fler- tall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 1. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 1. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 1. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19 Ekstraordinært regionsting 

 1. Ekstraordinært regionsting innkalles av regionstyret med minst 2 ukers frist etter:

a. vedtak av regionens styre eller ting,

b. vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c. skriftlig krav fra ¼ av håndballklubbene i regionen

 1. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
 1. Et ekstraordinært regionsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
 1. Ekstraordinært regionsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket om ekstraordinært regionsting, eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære regionstinget.
 1. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære regionstinget under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære regionstinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Regionstinget 2018 holdes 25.-26. mai på Scandic Ambassadeur i Drammen.

Tingbok 2018

Protokoll 2018