Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

640x360_forsvar.gif

Organisering barnehåndball

Ønsker klubben å ha ungdom- og seniorlag må spillerne komme nedenfra, barnehåndballen er viktig!

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her finner du tips til organisering av barnehåndballen, tips til rekruttering av spillere, trenere og foreldre og mye mer.

For å få barnehåndballen til å gå rundt kreves det mye arbeid, det er mange oppgaver som skal løses. Jobben rundt barnehåndballen bør derfor være organisert og ha en plan. På denne siden har vi et forslag til hvordan barnehåndballen kan være organisert. Den krever flere frivillige, men dette er for at alle har noe konkret å forholde seg til samtidig som det blir mindre jobb på hver enkelt.

Her er en skisse på hvordan det kan se ut.

Rekrutteringsarbeid 

Videre på denne siden kan du lese mer om organiseringen. 

640x360_barneillustrasjon_2.jpg    640x360_Mini_fairplay.gif    640x340_dommer-i-aksjon.gif

Det finnes ingen fasit på hvordan klubben skal organiseres. Siden barnehåndballen er en stor gruppe med aldersspenn fra 6-12 år, vil vi anbefale at klubben danner et barnehåndballteam. En person er ansvarlig for teamet og har oversikt over hva de andre i teamet gjør, samt melder videre til klubbledelsen. Her vil vi foreslå flere hoder inn i teamet slik at det minsker arbeidsbelastningen på den enkelte. Samtidig vil størrelsen på klubben avgjøre hvor mange personer som skal være med i hvert team. I tillegg er det viktig å lage rollebeskrivelser med oppgaver den enkelte skal gjøre. På denne måten kan det bli enklere å rekruttere da vedkommende ser de konkrete oppgavene som er tenkt til sin rolle.

 

Klubben kan selv velge hvor mange som skal sitte i teamet. Vi ser for oss følgende personer: 

Barnehåndballansvarlig: Barnehåndballansvarlig er øverste leder i teamet og skal være bindeleddet mellom klubben og håndballregionen. Det vil si å motta alt av informasjon som omhandler barnehåndball. 

Den ansvarlige skal koordinere barnehåndballen med å rekruttere, motivere og utvikle det frivillige arbeidet. Samt samarbeide med og ha oversikt over hva de andre i teamet jobber med. 

Rekrutteringsansvarlig: Som rekrutteringsansvarlig skal man jobbe kontinuerlig for å rekruttere spillere og trenere, og ha en plan/strategi for dette arbeidet. Dette vil føre til at det ikke er tilfeldig om klubben har lag i de forskjellige årsklassene eller ikke. Målet er å ha lag og trenerteam i alle årsklassene.

Den ansvarlige må lage en strategi som forteller noe om når og hvordan spillere og trenere skal rekrutteres.

Trenermentor: Trenermentor utarbeider kontrakter og følger opp disse.
En fagperson med praktisk ansvar for trenere og trenerutvikling i klubben. Trenermentoren kan ha ansvar for både trenerforum og oppfølging av trenerne på trening gjennom å gi tilbakemeldinger og tips til hvordan trenerne i klubben kan gjøre treningene bedre. 

Lagskoordinator: Hovedansvar for det som skjer rundt lagene. Sørge for at lagene meldes på i seriespill, cuper og andre arrangementer innenfor tidsfristen.

For at hvert lag skal ha mulighet til å delta på cuper o.l. trengs det ekstra inntekt. Den ansvarlige sørger for at klubbene får dugnadsarbeid som skal sørge for ekstra inntekt til lagene.

Arrangementsansvarlig: I denne rollen har man hovedansvaret for alle barnehåndballarrangement som arrangeres i regi av klubben. Den ansvarlige må ha kunnskap om hva et godt barnearrangement er og delta på møter/kurs som dreier seg om arrangement.

Den ansvarlige skal sørge for at det er nok frivillige til å bidra i sekretariat, kiosk osv., og skal samarbeide med økonomiansvarlig når det det gjelder rapportering av inntektene.

For å lette arbeidsbelastningen, kan det være lurt å opprette arbeidsgrupper for kiosk, billetter, parkeringsvakt, sekretariat og dommervert. Her må klubben se hva som passer best for seg.

Økonomiansvarlig (kasserer fra hovedstyret/DL): Budsjettansvarlig for barnehåndballen. Fremlegger økonomisk oversikt til styret når de ber om det. Føre regnskap for gruppa og sammen med barnehåndballansvarlig legge frem budsjettet for stryet ved årets slutt.

I samarbeid med arrangementsansvarlig ha ansvar for:
- Billettsalg i hallen
- Dommeroppgjør (barnehåndball)

En god organisering rundt hvert enkelt lag er å anbefale, slik at treneren kan fokusere på best mulig treninger og at rammene for utøvere og foresatte vil være mest mulig forutsigbare. Ved flere roller tilknyttet laget, må foreldrene engasjeres så tidlig som mulig. Flere som bidrar, færre oppgaver på hver viser seg å gjelde spesielt knyttet til lag da oppgavene ofte er relativt konstante.

Forslag til lagsorganisering:

Teamkoordinator: Ved flere lag i årskullet har teamkoordinatoren ansvar for alt som skjer rundt lagene av informasjonsflyt til foreldre/foresatte/spillere og oversikt over all aktivitet. Samarbeide med Lagskoordinator for at lagene meldes på i seriespill, cuper og andre arrangementer innenfor tidsfristen.

Det er viktig at barna har det gøy og også møtes utenfor banen. Team koordinator tilrettelegger for sosiale aktiviteter.

Hovedtrener: Har det sportslige ansvaret. Ansvar for laguttak, rullering av spillerstall etc. Deltar i sportslige forum og er årgangens/lagets representant i arbeidet med klubbens sportslige plan, dialog med sportslig utvalg og andre utviklingstiltak klubben initierer. 

Ass./hjelpetrener: Regionen anbefaler 2-5 trenere pr lag. Ser man på konseptet til Valery Poutas mener han at det er gunstig med 1:5, det vil si 1 trener pr 5 barn. Da får du delt opp barna og sett alle sammen. Bidra i planlegging og diskusjoner knyttet til lagets aktivitetsplan.

Lagleder: Ansvarlig for de administrative rammene knyttet til laget. Kjørlister, distribusjon av aktivitetsplaner, cuper og dugnader. Ansvarlig for evt. omramninger via motstander/regionen, TA og dialog med motstandere.

 

I tillegg kan laget ha personer som har ansvar for dugnad, sosiale arrangement eller andre området laget ser som nødvendig.

Frivillighet er avgjørende for aktivitetstilbudet i klubben. Frivillighet sparer klubben og laget for utgifter som ellers måtte være dekket av medlemmer fra egen lomme. Økonomien i klubben blir forsterket gjennom inntekter på arrangement. Laget får mulighet til å finne på sosiale aktiviteter, deltakelse på cuper og mer.

Hvordan få tak i folk?

Idretten i Norge er basert på frivillighet. For at noen få personer ikke skal slite seg helt ut, anbefaler vi at det engasjeres flere personer til ulike roller slik at arbeidsmengden blir delt på flere. Foreldrene er lett tilgjengelige og er den største bidragsyteren til klubbene. Hver og en i klubben bør bruke sitt nettverk når man skal rekruttere nye personer. Hva med eksterne personer? Det finnes alltid noen som har lyst til å jobbe med frivillighet. Besteforeldre eller pensjonister kan være til hjelp. Studenter som studerer relevante emner kan være et godt alternativ å få inn.

Når klubben skal få med folk, det være foreldre eller trenere, er det smart å selge inn aktiviteten. Hvorfor er det gøy å være med i håndballmiljøet? Gevinsten for de frivillige er ofte at det er sosialt, man får nye bekjentskap, det er en møteplass hvor du treffer andre voksne, du får kjennskap til hvordan idretten fungerer og det gir mye til barna at foreldrene stiller opp. Det er stas at mamma/pappa ser på.

Hvilke roller trenger klubben hjelp til?

-          Barnehåndballteamet
-          Arrangement
-          Klubbledelse
-          Utvalg

Treneren er en viktig del av barnehåndballen. Ingen trener – ingen lag. Det er helt vanlig at foreldre er trenere i barnehåndballen, og det er ingenting som er mer lettvint enn når en forelder melder seg til tjeneste. Foreldretrenere i barnehåndballen er det aller vanligste hos de fleste klubber.

Byr trenerkabalen på utfordringer må nettverkene til styremedlemmene brukes. Kjenner jeg noen som kan tenke seg å være trener? Er det noen i klubben som har Trener 1 eller Barnetrenerkurset og som kunne tenke seg å trene et lag?

Klubben kan også bruke eldre spillere/seniorer som trenere for deretter å engasjere foreldre på et senere tidspunkt. Det er ofte stas for barna når eldre spillere fra klubben blir engasjert som trenere.

 

Trenerkompetanse

Region Innlandet arrangerer hvert år Barnetrenerkurset hvor treneren deltar på fem moduler (Treningsøkta – Kompis med kroppen – Kast og mottak – Kampaktiviteter, verdier – Trenerrollen). Dette er for ferske trenere eller for deg som har holdt på noen sesonger. Kurstilbudet er inspirerende og det er nyttig lærdom.

I tillegg holdes det et gratis barnehåndballseminar og barnehåndballmøter hvor treneren får innspill på økter, samt får treffe andre trenere i barnehåndballen. Dette er sett på som positivt, inspirerende og veldig lærerikt.

 

Trenerteam

For at treneren skal klare å se alle barna på trening, samt gi dem oppfølging, er det gunstig med 2-5 treneren pr lag. Ser man på konseptet til Valery Poutas mener han at det er gunstig med 1:5, det vil si 1 trener pr 5 barn. Da får du delt opp barna og sett alle sammen.

En til flere hjelpetrenere være med å bidra i planleggingen og diskusjoner knyttet til lagets aktivitetsplan. Samt bidra på treninger og under kamper ved å se den enkelte.

 

Ressursbank for trenere

Handball.no har laget en egen barnehåndballside hvor det ligger mye nyttige tips og info til barnehåndballtreneren. Blant annet kan du finne øktplaner, videoer av øvelser, skuddskolen, treningstips, tips til håndballtreneren og mye mer. Det er ingen vits å finne opp kruttet når det ligger mye god hjelp fra forbundet.

Øvelser til treningen finner du her.

Forsvarsskolen.

Ferdige øktplaner finner du her.

Tips til hvordan gjøre treneren bedre finner du her.

 

Motivere trenere

- Det kan være skummelt å melde seg på kurs første gang. Her kan man gå sammen flere trenere for så å melde seg på. Med økt fokus på at kurs er ufarlig, men moro og lærerikt, vil flere etter hvert delta.
- Trenerkafè/trenermøter kan være et fint møtepunkt hvor trenere samles og diskuterer aktuelle temaer og problemstillinger.
- Trenersamlinger kan vøre en fin arena å samles på for å få inspirasjon til nye øvelser. Økta har et gitt tema hver gang og ledes på rundgang av trenere i klubben. Dette er en fin måte å dele kunnskap på.
- Ved sesongstart kan klubben arrangere oppstartssamling for trenere, men også andre roller i klubben. Her kan det gis informasjon om klubben, regelendringer for sesongen og nyheter fra regionen.
- Etter sesongen kan det holdes en avslutning for trenere og andre roller i klubben. Det er viktig at klubben takker trenere og andre roller for innsatsen. Dette settes pris på og kan gi mer motivasjon til treneren.

Vi vet at dagens barn er veldig opptatte og deltar gjerne på flere aktiviteter. Derfor er det gunstig å ha en plan på hvordan klubben skal rekruttere nye spillere.

A: Strategi og plan.
En beskrivende og gjennomførende plan hvor du noterer ned når du skal gjennomføre de ulike tiltakene og hvordan du skal gjøre dem. Ta hensyn til flerkulturelle og funksjonshemmende. Som klubb er du ikke alene med å rekruttere spillere. Det kan være lurt å hente inn råd og eksempler fra andre klubber. I tillegg kan det være godt å ha en god dialog med de andre idrettene i idrettslaget og i byen/tettstedet.

Barn er veldig aktive og glad når det skjer noe. Gode arrangementer er derfor viktig for at ungene skal synes det er gøy og ønske å fortsette. Inviter lokale helter eller bruk eldre spillere under arrangementet. Dette er også med på å bygge klubbfølelse.

Husk at den første økta er viktig. Skap gode inntrykk, se spillerne og ha et opplegg hvor spilleren får prøvd litt forskjellig.

Å komme som ny første gang på trening er ikke alltid like lett. Husk å ta godt imot spilleren, foreldre/foresatte med god informasjon om laget og klubben.

 

B: Dialog med skolen
Samarbeidet med skolen er en viktig faktor for å rekruttere nye spillere. Skolen er en viktig informasjonskanal. Lag informasjonshefter fra klubben og be skolen sende ut til elevene. Dette er en glimrende måte å nå mange barn og foreldre/foresatte på.

Klubben og styret bør vite hvor de ulike skolene i nærområdet ligger slik at de sørger for å nå alle ungene.

Ta kontakt med skolen og hør om de har håndball i gymmen. Uansett om de har eller ikke kan klubben eller eldre spillere komme å holde en økt.

Hvis håndballinteressen er fraværende kan klubben ved hjelp av regionen bidra med skolehåndball. Vi kan gi lærerne kurs og holde økter for elevene.

 

C: Tiltak til rekruttering
Når du har laget deg en strategi og plan er det viktig at du finner ut hvordan du skal få tak i spillerne. Hvor godt de ulike tiltakene fungerer i klubben vil variere. Her er en liste over noe du kan vurdere:

 • Flyers/ avisinnslag / plakater/ sosiale medier. Det er viktig å promotere aktiviteten på flere steder/medium
 • Invitasjonen må nå alle – ingen ekskludering. Det er lov til å bruke skolen så lenge man deler ut til alle
 • Initiativ til skolebesøk. Klubben kan ta kontakt med skolen for å høre om de har håndball på timeplanen. Når elevene skal ha gym, kan klubben stille opp som instruktører og gjennomføre økta
 • Kampdager utenom sesong. Spillerne synes det er artigst å spille kamper. Arranger derfor treningskamper eller uhøytidelige turneringer for å samle årganger eller lage lag fra ulike skoler. Dette er også en fin mulighet til å spille på tvers av årgangene og de ulike skolene i nærheten
 • Jentehåndballdag og guttehåndballdag. Arranger egne dager hvor bare det ene kjønn møtes. Dette kan føre til at flere møter opp
 • Ta med en venn dag. På noen treninger kan det være lov til å ta med en venn som har lyst til å prøve seg. Etter treningen kan man eks spise kveldsmat sammen.
 • Stå på stand i sentrum/ arrangement. Skal det arrangeres barnas dag/ stander i sentrum/arrangement der flere klubber/foreninger møtes er det en glimrende mulighet for å promotere klubben. Ta med noen spillere som arrangerer ulike aktiviteter rundt standen. Samt noen fra klubbledelsen som kan svare på praktiske spørsmål og dele ut informasjonshefter.
 • Håndballskoler i vinterferien og høstferien. Rema1000 arrangerer skoler i feriene. Send inn søknad til regionen.
 • Arrangere håndballskole for 1.klassinger èn gang i uken

 

D: Hvordan beholde barna?

 • Ta vare på alle som kommer innom for å prøve
 • Hvordan de blir tatt imot – spillere og foreldre/foresatte, er viktig med tanke på fortsettelsen. Alle ønsker å føle seg velkomne fra første stund
 • Den første økta er viktig. Gode inntrykk er nødvendig for at spillerne skal ønske å komme tilbake
 • Turneringer og kamper utenfor sesong. Det er ingen ting som er mer gøy enn å spille kamper. Arranger turneringer på tvers av årganger
 • Gode treninger med action og lekpreget. Det skal være gøy med ball. Det er viktig med godt innhold og god ledelse. Her er det ikke vits å finne opp kruttet på nytt. På Barnehåndballsiden på handball.no finnes ferdige øktplaner og videoer med mange øvelser
 • Generelt er det viktig å skape godt miljø, samhold og tillit
 • Spillerne kan være maskoter for seniorlag. 1-2 seniorspillere kan komme på trening til laget før kampen. På kampdagen kan gutta være med i garderoben før kamp. Det er stas å delta på seniorkamper og de får nye forbilder
 • Arranger kick-off for barnehåndballen. Presenter hvert lag. Lag litt enkel bevertning. Skap samhold og få spillerne til å føle at de er ekte helter. Alle deltakere kan få hver sin t-skjorte/ball/drikkeflaske eller lignende som viser klubbtilhørigheten 
 • Som barn er det viktig å drive med flere idretter, klubben bør ha stor toleranse på å drive med flere idretter
 • Tørre sette litt krav og forventninger
 • Fellestreninger med klubber i nærområdet
 • Sosiale aktiviteter utenom håndballen: dra å se eliteseriekamper i nærområdet
 • Lage en god ramme rundt kampen: musikk, innløping, lagspresentasjon

 

A – B – C – Hvordan starte lag? 
Dette er en enkel oppskrift til fremgangsmåte for å starte lag:

A: Få på plass trenere og støtteapparat til laget
              1: Foreldretrenere
              2: besteforeldre
              3: Ekstern trener
              4: Utøvere i egen klubb

B: Sende ut info om klubben og invitasjon til oppstartstreninger

Invitere årskull med foreldre til økt i hallen
              1: Rekruttere foreldre til trenerrollen og laglederrollen

C: Meld på lag

Regionen anbefaler følgende antall spillere pr lag i de ulike årsklassene:
J/G 7-8 år spiller firerhåndball og vi anbefaler 6 spillere pr lag.
J/G 9-10 år spiller femmerhåndball og vi anbefaler 7 spillere pr lag.
J/G 11-12 år spiller sekserhåndball og vi anbefaler 9 spillere pr lag.

Slik melder du på lag:
For å kunne melde på lag må klubben vite at dere skal ha et lag i den aktuelle årsklassen kommende sesong. Det er klubbens påmeldingsansvarlige som melder på laget i Turneringsadmin (TA).

Å spille kamper er ofte det aller artigste spillerne synes. For barnehåndballen arrangerer vi turnering og serie. Noe av utfordringen til klubbene er at regionens frister går ut før fotballsesongen er ferdig. Da kan du melde på det antall lag dere hadde med i forrige sesong eller med utgangspunkt det antallet du tror. Det går fint ant å etteranmelde lag hvis det kommer flere spillere enn forventet.

Isbjørnkøppen arrangeres i oktober hvert år. Gutter og jenter 7, 8 og 9 år kan delta i firerhåndball. Køppen er tenkt for de barnelagene som allerede er klare. Påmeldingsfrist er 8.oktober. 

Isbjørnserien (gutter og jenter 7-9 år) har oppstart i november og spilles med flere runder. Alle årganger spiller firerhåndball. Påmeldingsfristen for vårsesongen er 23.november. 

Aktivitetsserien arrangeres for gutter og jenter 10-11 år med oppstart i oktober. Lagene spiller til sammen 8 runder i løpet av sesongen og med to-tre kamper pr runde. Det spilles sekserhåndball. 

For å få gjennomført kampen må det være en dommer tilstede. Ingen dommer – ingen kamp. Vi oppfordrer alle klubber til å utdanne klubbdommere. Det kan være egne spillere fra fylte 14 år, spillere som har sluttet, men som fortsatt er interessert, eller voksne personer. Foreldre kan også brukes som barnekampledere.

Dommerkontakten i klubben har ansvaret for å rekruttere og utdanne dommere.

Regionen tilbyr følge dommerkurs:
Barnekamplederkurs: har som mål å gi deltakerne en verdibasert innføring i ideen bak barnehåndballen og det å veilede unge utøvere i sine første møter med håndballen.
Dommer Trinn 1: Fire moduler fordelt på 16 timer. Kurset inneholder teori og praktiske økter. 

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål. Vi hjelper med det meste.

Barnehåndballansvarlig i Region Innlandet:
Guro Renolen Brandtzæg
gurorenolen.brandtzaeg@handball.no
41558639