Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veileder sammensatte lag

I teksten nedenfor er reglementet for sammensatte lag samlet.

Veilederen inneholder 7 deler:

 • Bakgrunn og hensikt - fordeler og ulemper
 • Formelle krav til søknad og søknadsprosess
 • Begrensninger 
 • Reglement for opp- og nedrykk
 • Spilleberettigelse innenfor sammensatte lag
 • Opphør
 • Regionale tilpasninger 

Bakgrunn og hensikt  

Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag. Regionene kan vedta egne retningslinjer og bestemmelser for sammensatte lag som deltar i de respektive regioners konkurransetilbud i yngre aldersbestemte klasser.

Klubber med parter/prestasjonsavtale kan ikke delta med sammensatte lag i de klassene samarbeidet gjelder. Det er ikke tillat med sammensatte lag i NHFs kamptilbud: Eliteserien, 1. divisjon, 2. divisjon, Bringserien 16 år, LERØYserien 18 år, NM junior, NM senior, NM Veteran.

Fordeler

 • Bredere spilltilbud
 • Ikke så stort steg som sammenslåing
 • Kurs og utdanning i fellesskap
 • Bruk av trenerressurser 

Ulemper

 • Fortsatt to organisasjoner
 • Trenger flere personer til å fylle verv
 • Kanskje ikke mulig å bygge felles kultur som i én felles klubb?
 • Flere restriksjoner med tanke på påmelding av lag
 • En av klubbene må ta det økonomiske/formelle ansvaret 

Kontakt din region for mer informasjon om regionens reglement og hvordan man søker. 

 

IV. Sammensatte lag

§ 11 Generelt for sammensatte lag

(1) Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

(2) For alle klasser kan et Regionstyre, etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret, godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for én sesong og kan ikke avbrytes.

(3) Regionene kan fravike bestemmelsene for sammensatte lag i særskilte tilfeller for lag som deltar i de respektive regioners konkurransetilbud i yngre aldersbestemte klasser.

 

§ 12 Søknad om opprettelse av sammensatte lag

(1) Klubber som ønsker å etablere sammensatte lag må søke om dette til den region som administrerer det kamptilbudet det sammensatte laget skal delta i. Søknadsfrist er før seriestart i den konkurransen laget skal delta i.

(2) Minimumskrav til søknaden;

a. Det må godtgjøres at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud, ref § 11 (1).

b. Det fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, Kamp- og konkurransereglement samt Protest og disiplinærreglement.

(3) Søknad om godkjenning må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget, og den må være mottatt innen den fristen som er fastsatt.

(4) Søknadsfristen fastsettes av den enkelte region.

 

§ 13 Begrensninger for sammensatte lag

(1) Det kan ikke benyttes sammensatte lag ved deltakelse i:

a) NM-senior, NM-junior og NM-veteraner.

b) Interregional serie J16/G16.

c) Landsserien J18/G18.

d) Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon.

(2) De klubbene som deltar i det sammensatte laget kan ikke delta i samme konkurranse, definert til avdeling, pulje eller divisjon, med eget rent lag eller i andre sammensatte lag.

(3) Dersom klubben stiller både med eget rent lag og deltar i et sammensatt lag, skal det laget som deltar i den høyest rangerte konkurransen benevnes som det høyest rangerte laget.

 

§ 14 Særskilt vedrørende opprykksrett/nedrykksplikt

(1) Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk.

(2) Et sammensatt lag har rett til å rykke opp i 2. divisjon, men kan ikke delta som sammensatt lag i den påfølgende sesongens 2. divisjon.

(3) Regionene vedtar bestemmelser for hvilke rettigheter sammensatte lag deltar under i de regionale seriene.  

 

§ 15 Opphør ved sesongslutt

(1) Ved sesongslutt oppløses samarbeidslaget automatisk.

(2) Den klubben som hadde det organisatoriske ansvaret for samarbeidslaget beholder da plassen i divisjonen. De øvrige klubber som har deltatt i det sammensatte laget skal i prinsippet rykke ned i regionens laveste divisjon.  

 

Lisens og deltakerberettigelse
III Deltakelse for flere klubber

§ 10 Sammensatte lag

(1)    Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser. I særskilte tilfeller kan det godkjennes spill i samme klasse når lagene spiller i en regionserie for en aldersbestemt klasse. 

Seniorlag 3. – 6. divisjon:
Sammensatte lag kan ikke spille høyere enn 3. divisjon. Ved sammensatt lag i seniorklassen må klubben som har divisjonsrettigheten være førstnevnte og ansvarlige klubb i det sammensatte laget. Dersom laget rykker opp fra 3. divisjon til 2. divisjon så er det den klubben som hadde divisjonsrettigheten i 3. divisjon som kan delta i 2. divisjon etter opprykk.
Klubbene kan ha sammensatte lag, selv om en av klubbene har eget lag i høyere divisjoner. Høyeste divisjon er 1.lag i forhold til spilleberettigelse.
Klubbene kan ikke ha flere sammensatte lag i samme divisjon.
Ved flere lag i laveste divisjon, er det kun det laget som er definert som høyest rangert, som har rettighet til opprykk.