Annonse:
2023 Haslum Cup
Annonse:
2023 Haslum Cup

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veileder Partnerklubbsamarbeid

I teksten nedenfor er reglement for partnerklubbsamarbeid samlet. Enkelte av reglene er kommentert med informasjon og eksempler (skrevet i kursiv).

Veilederen inneholder 3 deler:
- Formelle krav til søknad og søknadsprosess
- Reglement for opp- og nedrykk ved partnerklubbsamarbeid
- Spilleberettigelse innenfor partnerklubbsamarbeid

Formelle krav til søknad og søknadsprosess

Definisjoner

Prestasjonshåndballklubb: 
Den håndballklubb som har det høyest rangerte laget i et klubbsamarbeid.

*For å være prestasjonsklubb må klubben være påmeldt på følgende nivå i de ulike klassene, jfr. § 5 – 3. ledd:
Seniorklassen: 2. divisjon eller høyere
20-års klassen: NM junior
18-års klassen: Lerøyserien
16-års klassen: Bringserien

Partnerhåndballklubb: 
Den håndballklubben som i et partnerklubbsamarbeid leverer spillere til høyere rangerte lag i prestasjonsklubben.

 1. Generelt
 • 1 Hensikt

(1) Dette reglementet skal ivareta ønsket om og behovet for at 2 eller flere klubber inngår samarbeid på tvers av klubbgrensene for å etablere et best mulig spill- og treningstilbud for sine medlemmer. Dette samarbeidet kan ha enten rene sportslige/prestasjonsmessige motiver, og/eller rent aktivitetsmessige motiver.

 • 2 Virkeområde

(1) Dette reglementet omfatter all obligatorisk nasjonal kampaktivitet. Brudd på bestemmelsene i dette reglementet vil bli behandlet i samsvar med NHFs Protest og Disiplinærreglement.

 • 3 Samarbeidsformer

(1) NHF har godkjent følgende samarbeidsformer:

 1. Partnerklubbsamarbeid.
 2. Sammensatte lag.

III. Partnerklubbsamarbeid

 • 4 Generelt for partnerklubbsamarbeid

(1) Partnerklubbsamarbeid benyttes i de tilfeller der:

- Samarbeidende klubber ønsker å gi en spiller fra et lavere nivå mulighet til å prøve seg på et høyere nivå, uten at spilleren mister retten til å delta på lavere nivå for den klubben vedkommende har sin spillertilhørighet.

Og

- Den høyest rangerte klubben på seniorsiden deltar i 2. divisjon eller høyere og/eller landsomfattende kamptilbud i yngre aldersbestemte klasser.

(2) Flere klubber kan gå sammen i et samarbeid (partnerklubbsamarbeid) ved at en klubb (prestasjonsklubb) kan knytte til seg en eller flere samarbeidsklubber (kalt partnerklubber).

*Det er ingen begrensning på antall partnerklubber en prestasjonsklubb kan ha i hver enkelt klasse, unntatt at klubber med lag i Eliteserien i seniorklassen kun kan ha en partnerklubb med lag i 1. divisjon.

(3) Dersom intet annet er angitt, behandles de to allianseidrettslagene som organiserer håndball innenfor den samme allianseidrettslagsparaplyen som om det er inngått en partner-/prestasjonsklubbmodell.

*Allianseidrettslag som av en eller annen årsak ikke ønsker partnerklubbsamarbeid må varsle NHF om dette innen 1. mai for kommende sesong.

 • 5 Vilkår for etablering av partnerklubbsamarbeid

Som en prøveordning for sesongen 2022/23 gis det anledning til å være både prestasjonsklubb og partnerklubb for samme kjønn i seniorklassen. Det gis også mulighet for noe mer fleksibilitet for ulike samarbeid i senior og aldersbestemt for samme kjønn:

 • En klubb kan være både prestasjonsklubb og partnerklubb i seniorklassen. En klubb kan fortsatt kun være partnerklubb for en prestasjonsklubb for samme kjønn i seniorklassen. Utøvere med tilhørighet i partnerklubb kan kun delta for den prestasjonsklubben som klubben har godkjent avtale med. Eksempel: En klubb i 2. divisjon kan være partnerklubb for klubb i Rema 1000-ligaen eller 1. divisjon, og samtidig prestasjonsklubb for klubb i 3. divisjon og lavere divisjoner.
 • En klubb kan være i to ulike samarbeid for samme kjønn etter en av to følgende inndelinger:
  • Ett samarbeid i kvinner/menn senior og ett samarbeid i klassene J/G 16 – J/G 20.
  • Ett samarbeid i kvinner/menn senior og J/G 20 og ett samarbeid i klassene J/G 16 – J/G 18
 • Godkjent partnerklubbsamarbeid i både 18- og 20-års klassen er gyldig for den regionale Juniorserien.

Prøveordningen skal evalueres etter kommende sesong, og alle klubber bes sette seg godt inn i intensjonen med partnerklubbsamarbeid.

(1) Det kan dannes partnerklubbsamarbeid for bare kvinner/jenter eller bare menn/gutter. En klubb kan delta i ett samarbeid for kvinner/jenter og ett for menn/gutter eller ett for begge kjønn. En klubb kan ikke samtidig være prestasjonsklubb og partnerklubb for samme kjønn.

(2) Den klubb som har det høyest rangerte laget i seniorklassen (for det kjønn samarbeidet omfatter), skal være prestasjonsklubb. I de tilfeller der det inngås partnerklubbsamarbeid som utelukkende omfatter yngre aldersbestemte klasser er det klubben som er påmeldt i NHFs kamptilbud som er prestasjonsklubb.

*Med NHFs kamptilbud i yngre aldersbestemte klasser menes Bringserien, Lerøyserien og NM junior.

(3) For å opprette et partnerklubbsamarbeid må prestasjonsklubbens høyest rangerte lag spille i NHFs kamptilbud.

(4) Partnerklubbsamarbeidet kan omfatte alle klasser fra og med J16/G16 til og med seniorklassene.

(5) Prestasjonsklubbens høyest rangerte lag kan ikke spille i samme divisjon som noen av partnerklubben(e)s lag.

*Prestasjonsklubbens lavere rangerte lag kan spille i samme divisjon som partnerklubbens lag, men spillere fra partnerklubben kan kun delta for prestasjonsklubbens lag som er høyere rangert enn eget 1. lag.

(6) Prestasjonsklubben og partnerklubben(e) er selvstendige klubber innenfor NIF og NHF.

(7) En prestasjonsklubb med lag i Eliteserien kan ikke ha mer enn én partnerklubb med lag i 1. divisjon for hvert kjønn.

(8) Dersom partnerklubbens lag deltar i 1. divisjon, kan bare 3 spillere fra partnerklubben delta for prestasjonsklubben i en og samme sesong.

 • 6 Søknad

(1) Klubber som ønsker å inngå partnerklubbsamarbeid må avtalefeste dette. Avtalen skal som et minimum inneholde:

 1. Hvilke klubber som inngår i samarbeidet.
 2. Den enkelte klubbs posisjon i samarbeidet (prestasjons- eller partnerklubb).
 3. Samarbeidets omfang (kjønn og klasse) og varighet (fra og med sesong/til og med sesong).

(2) Avtale kan bare inngås for hel(e) sesong(er).

*En sesong starter 1.7. og ender 30.6. påfølgende år

(3) Prestasjonsklubben skal sende avtalen til NHF til godkjenning innen 1. mai. Avtalen trer ikke i kraft før godkjenning er gitt.

*Søknad skal signeres av styreleder i klubben eller person som er gitt slik myndighet fra styret.

(4) Oversikt over alle godkjente partnerklubbsamarbeid bekjentgjøres før hver sesong på www.handball.no.

 • 7 Endring

(1) Dersom avtalen forlenges eller endres utover dens opprinnelige varighet og omfang, skal dette regnes som et nytt partnerklubbsamarbeid og reglene i § 5 og § 6 må oppfylles.

(2) Innenfor en sesong kan det ikke gjøres endringer i omfanget av partnerklubb-samarbeidet ved at nye klubber kommer til og/eller samarbeidsklubber kan trekke seg.

 • 8 Overføring av divisjonsrett

(1) Forbundsstyret kan i helt spesielle tilfeller etter separat og grunngitt søknad, innvilge overføring av divisjonsplassering innenfor partnerklubbsamarbeidet.

(2) Følgende krav må være tilfredsstilt før søknaden vil bli behandlet:

 1. Den klubben som søker om å overta divisjonsplasseringen må bekrefte at den samtidig overtar eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser.
 2. Det skal foreligge avtaler mellom partene med hensyn til tidligere og fremtidige økonomiske forhold.
 3. Partnerklubbsamarbeidsavtalen må minimum ha en varighet på 3 sesonger etter at overføring av divisjonsrettighet har funnet sted.

*Søknad om divisjonsoverføring må følge søknad om partnerklubbsamarbeid innen 1. mai for kommende sesong, og signeres av styreleder i de to samarbeidende klubbene.

 • 9 Dommerkvoteberegning

(1) Innenfor et partnerklubbsamarbeid hefter den enkelte klubb for sine dommerkvoter i henhold til den enkelte regions bestemmelser.

 • 10 Nøytralitet og partnerklubbsamarbeid

(1) Dommer/tidtaker med klubbtilhørighet i en partnerklubb, er ikke nøytrale i forhold til spillende lag fra prestasjonsklubben i Eliteserien, 1.divisjon og NM senior.

(2) Dommer/tidtaker med klubbtilhørighet i en prestasjonsklubb er ikke nøytrale i for-hold til spillende lag fra partnerklubben(e) i 1.divisjon og NM senior.

(3) Dommere med aktive roller, enten i partner eller prestasjonsklubb (eksempelvis trener, dommerkontakt, styremedlem), plikter å meddele dette til NHF og kan ikke benyttes i kamper hvor partner- eller prestasjonsklubb deltar.

(4) Dommer/tidtaker med klubbtilhørighet i en partnerklubb er nøytral i forhold til spillende lag fra de øvrige partnerklubbene i samarbeidet.

 

Regler for opp- og nedrykk ved partnerklubbsamarbeid

(5) En partnerklubb kan ikke spille i samme divisjon som prestasjonsklubbens høyest rangerte lag. En partnerklubb kan ikke rykke opp til den divisjonen prestasjons-klubbens høyest rangerte lag forrige sesong deltok i, selv om partnerklubb-samarbeidet ikke videreføres. Dersom en prestasjonsklubb rykker ned til samme nivå som partnerklubben tilhører, får dette ingen konsekvenser dersom samarbeidet ikke videreføres. Dette gjelder ikke i de tilfeller der både prestasjonsklubb og partnerklubb rykker opp en divisjon.

*Dersom klubbene er i ett 3-årig samarbeid grunnet divisjonsoverføring kan ikke samarbeidet avbrytes før hele perioden er gjennomført.

Spilleberettigelse innenfor partnerklubbsamarbeid

 • 9 Partner-/prestasjonsklubber

(1) Spillere med klubbtilhørighet i en partnerklubb kan fra og med den sesongen de tilhører 16-årsklassen, delta for alle prestasjonsklubbens lag som er høyere rangert enn partnerklubbens 1. lag i den aktuelle klassen. Alle høyere rangerte lag hos prestasjonsklubben er å betrakte som førstelag. Dersom partnerklubbens lag deltar i 1. divisjon, kan bare 3 spillere fra partnerklubben delta for prestasjons-klubben i en og samme sesong.

*15-års klassen tilhører 16-års klassen. For å delta i seniorklassen må spiller være fylt 16 år.

**Alle prestasjonsklubbens lag er å betrakte som 1. lag. Eksempler:

1. Prestasjonsklubben har lag i Eliteserien og 2. divisjon, mens partnerklubben har sitt 1. lag i 3. divisjon:
- Spillere med tilhørighet i partnerklubben kan delta for prestasjonsklubben både i Eliteserien og 2. divisjon.
- I dette eksemplet vil følgende rangering av lag gjelde for spillere fra partnerklubben som deltar for prestasjonsklubbens lag i Eliteserien:
Prestasjonsklubbens lag i Eliteserien = 1. lag
Prestasjonsklubbens lag i 2. divisjon = 2. lag
Partnerklubbens lag i 3. divisjon = 2. lag
- For spillere fra partnerklubben som deltar for prestasjonsklubbens lag i 2. divisjon vil følgende rangering være gjeldende:
Prestasjonsklubbens lag i 2. divisjon = 1. lag
Partnerklubbens lag i 3. divisjon = 2. lag
- Spillere med tilhørighet i partnerklubben som deltar for prestasjonsklubbens lag i Eliteserien må stå over en kamp for prestasjonsklubben i Eliteserien før vedkommende er spilleberettiget for partnerklubbens 1. lag igjen.
- Spillere med tilhørighet i partnerklubben som deltar for prestasjonsklubbens lag i 2. divisjon må stå over en kamp for prestasjonsklubben i 2. divisjon før vedkommende er spilleberettiget for partnerklubbens 1. lag igjen.
- Spillere med tilhørighet i partnerklubben som deltar for prestasjonsklubbens lag i Eliteserien må stå over en kamp for prestasjonsklubben i Eliteserien før vedkommende er spilleberettiget for prestasjonsklubbens 2. lag.

 1. Prestasjonsklubben har lag i 1. divisjon, mens partnerklubben har lag i 2. divisjon og 3. divisjon:
  - Spillere med tilhørighet i partnerklubben kan delta for prestasjonsklubben i 1. divisjon.
  - I dette eksemplet vil følgende rangering av lag gjelde for spillere fra partnerklubben som deltar for prestasjonsklubben i 1. divisjon:
  Prestasjonsklubbens lag i 1. divisjon = 1. lag
  Partnerklubbens lag i 2. divisjon = 2. lag
  Partnerklubbens lag i 3. divisjon = 3. lag
  - Spillere med tilhørighet i partnerklubben som deltar for prestasjonsklubben i 1. divisjon må stå over en kamp for prestasjonsklubben før vedkommende er spilleberettiget for partnerklubben igjen.

  Merk at det er spesielle regler for inntil 3 spillere under 21 år og for lagenes første obligatoriske kamp og fra og med 4. siste ordinære seriekamp, ref. § 21 – 26 nedenfor. I de tilfeller hvor en prestasjonsklubb har flere partnerklubber, gjelder reglene i § 21 - 26 for hver enkelt av partnerklubbene.

  (2) Dersom en spiller med klubbtilhørighet i partnerklubben deltar for prestasjons-klubben, kan spilleren igjen delta for partnerklubben i henhold til § 21 - 26.

(3) Spillere med klubbtilhørighet i prestasjonsklubben kan ikke spille for partnerklubbens lag.

(4) Ved overgang/utlån fra prestasjonsklubb til partnerklubb er spilleren først spilleberettiget etter at bestemmelsene i § 21 - 26 er oppfylt.

*En spiller med tilhørighet i prestasjonsklubben som melder overgang til partnerklubben, må hvis vedkommende har deltatt for prestasjonsklubben før overgang, stå over kamp for prestasjonsklubben før vedkommende er spilleberettiget for partnerklubben, ref. punkt om rangering av lag innenfor partnerklubbsamarbeid. Egne regler for inntil 3 spillere under 21 år. Det er ordinær overgangsprosess og karantenetid ved overganger mellom klubber i partnerklubbbsamarbeid.

 1. HØYERE OG LAVERE RANGERTE LAG
 • 21 Deltagelse på lavere rangert lag

(1) Spiller som har deltatt i kamp for et lag, må stå over en av dette lagets kamper før vedkommende har rett til å delta på et lavere lag.  Vedkommende er da spilleberettiget for alle lavere lag.

(2) Hvis høyere og lavere lag er satt opp i kamp samme dag, har spilleren rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen, men spilleren kan ikke delta på begge lag samme dag.

(3) I seniorklassen kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 på det nærmeste lavere rangerte laget uten at disse må stå over en kamp for det laget de har deltatt for. 

(4) I klassene opp til og med J/G 20 kan det fritt benyttes spillere på 2.-laget uten at disse må stå over en 1.-lagskamp.  Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges.

 

 • 22 Seniorlagenes første obligatoriske kamp i sesongen 

(1) I et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke benyttes spillere som har spilt lavere lags obligatoriske kamper tidligere i samme sesong.  

(2) I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år selv om disse har deltatt i obligatorisk kamp for lavere rangert lag før det høyere rangerte lagets første obligatoriske kamp.

 • 23 Seniorlagenes siste obligatoriske kamper i sesongen

(1) Fra og med et lags 4. siste ordinære seriekamp kan laget ikke benytte andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets 4. siste ordinære seriekamp.  

(2) Deltar spillere fra et lavere lag på et høyere lag etter det lavere lags 4. siste ordinære seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det lavere lag i obliga-toriske kamper samme sesong.  

(3) I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år på det nærmeste lavere rangert lag selv om de har deltatt i obligatorisk kamp for det høyere rangerte laget i perioden etter lavere rangert lags 4. siste ordinære seriekamp.

 • 24 Deltagerberettigelse i kvalifiseringer og utsatte sluttspill

(1) I utsatte kvalifiseringskamper eller utsatte sluttspill om mesterskap kan bare de spillere delta som var spilleberettiget da den siste kamp i vedkommende konkurranse ble spilt og som har sin spillertilhørighet i klubben på det tidspunktet hvor kampen spilles.

 

 • 25 Deltagerberettigelse i kvalifiseringskamper i yngre aldersbestemte klasser 

(1) I kvalifisering til deltakelse i aldersbestemte klasser kan bare benyttes de spillere som med hensyn til alder og spilleberettigelse kan delta for laget i den sesongen som kvalifiseringen gjelder for.

 

 • 26 Regionale bestemmelser 

(1) Regionene kan, etter godkjenning av NHF, ta inn særbestemmelser om spilleberettigelse i sine kampreglementer.