Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Korona artikkelbilde.jpg

Håndball og korona: spørsmål og svar

Her finner du en oppdatert oversikt over de spørsmålene som oftest dukker opp i tilknytning til korona.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Innholdet i svarene under ble sist oppdatert 17. september.

NB, oppdatering januar 2021: Merk at det er aktivitetsstans i alle deler av Håndball-Norge til og med 2. februar. Klubber/medlemmer bes sette seg inn i retningslinjer, og følge reglene som gjelder for idrettsaktivitet på det aktuelle stedet.

Vi håper dette kan gi svar på de vanligste spørsmålene som klubbene har i disse tider.

Dersom du har andre spørsmål, kan du sende en e-post til kommunikasjon@handball.no.

SVAR: Når retningslinjene tillater kamp, skal reisen gjennomføres etter gjeldende smittevernregler. Den overordnede anbefalingen vi deler med våre klubber/medlemmer er derfor at dere legger opp reisen slik at 1-metersregelen kan overholdes. Hvorvidt flere fra samme lag kan sitte i samme kjøretøy, avhenger altså av om det er plass nok til at det er 1 meter mellom hver person i bilen eller ikke.

SVAR: Det vil avhenge av alvorlighetsgraden. Bevisste og gjentatte brudd vil bli anmeldt til vår sanksjonskomite.  I ytterste konsekvens blir laget fradømt retten til å delta i seriespill.

SVAR: Det er ulike retningslinjer for topphåndballen og barne- og ungdomshåndballen. Her er retningslinjene for topphåndballen, mens dere finner retningslinjene for barne- og ungdomshåndballen her.

SVAR: Alle plikter å sette seg inn i og følge de gjeldende retningslinjer, både lokalt og nasjonalt. Klubber, ledere og spillere skal også forholde seg til håndballens egne protokoller.

For barn gjelder:

For spillere over 20 år gjelder:

OBS! Det kan finnes lokale tilpasninger som følge av kommunale retningslinjer. Disse plikter klubbene å sette seg inn, og følge.

En syk spiller skal alltid holde seg hjemme. Først når vedkommende har vært symptomfri i minimum 24 timer, kan vedkommende eventuelt trene og spille kamper. Dette gjelder også dersom det er avlagt negativ test. Dersom spilleren har gjennomført koronatest og er blitt symptomfri i etterkant av testen, skal vedkommende være i karantene til testresultatet foreligger.

For regional kampaktivitet gjelder:
Dersom minimum tre spillere ikke kan delta i kamp på grunn av sykdom, og laget av den grunn ikke kan stille til kamp, melder lagleder/trener fra til motstander og regionen. Dersom dokumentasjon kreves skal dette sendes til regionen fra foresatte eller spiller.

For nasjonal kampaktivitet gjelder:
Her stilles det krav om at minimum fem spillere må være syke for å kunne omberamme kampen.

Ved smitte skal utøveren eller dennes foresatte/verge umiddelbart rapportere dette til klubben. Dersom person i klubben/laget har fått bekreftet Covid-19 skal:

  • Lagets treninger avlyses.
  • Kommunelegen kontaktes.
  • Laget/klubben rette seg etter de pålegg/krav som kommunelegen fastsetter.
  • Klubben varsle sin region.
  • Laget gjenoppta sin aktivitet først når kommunelegen gir klarsignal om det.
   Les mer om hva som skal gjøres under punkt 4.0 Smittescenario i retningslinjene.

SVAR: Det er viktig å ha gode rutiner og systemer for registreringer av deltagere, støtteapparat og foreldre i sammenheng med trening og kamp.  Dette for å gjøre smittesporing så raskt og effektivt som mulig. Listene bør inneholde navn, mobilnummer og tidspunkt. Slike lister skal oppbevares i 10 dager og deretter makuleres. Ved oppdaget smitte, skal lokale helsemyndigheter og særforbund kontaktes snarest.

SVAR: Eventuelle karantenekrav kan ikke under noen omstendighet være mildere enn det som gjelder for samfunnet for øvrig. Dersom enkeltklubber ønsker å innføre egne og strengere karantenekrav, er dette en vurdering den enkelte klubb må gjøre. Generelt oppfordrer vi til å følge de overordnede retningslinjer, bruke fornuft og utvise ansvarlighet.

Nei, det stilles ikke krav om «spriting» av ball.

SVAR: Spillere over 20 år har lov til å kaste ball og dele klister, men de har ikke lov til å trene med nærkontakt og skal holde minst en meters avstand, også i forbindelse med påføring av klister.

SVAR:

 1. Det anbefales en gruppestørrelse på maksimalt 20 spillere, så lenge gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernreglene.
 2. Trenerne kommer i tillegg, så svaret er ja på dette spørsmålet.

SVAR: Det anbefales fortsatt en gruppestørrelse på maksimalt 20 (eksklusive trener(e)). (Treningsområdets utforming og størrelse må tas med i vurderingen når treningsgruppens størrelse fastsettes.) Flere slike grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene.

(Eksempelvis to lag + x antall trenere)

SVAR: Kamptroppene kan bestå av inntil 20 spillere pr lag/klubb i tillegg til trenerapparat. Dette gjelder uansett alderstrinn og kampform. For ordinære seriekamper begrenses antall spillere som kan delta på kamp, gjennom spillereglene.

(Eksempelvis treningssamling over en helg med ulike faste treningsgrupper. Kan arrangementet deles opp for å få flere deltakere?)

SVAR:
For barne- og ungdomsidretten gjelder:

Det totale antall personer i håndballhallen/arenaen samtidig skal ikke overstige 200 personer, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere påført kamprapporten, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene, skal ikke regnes med. Offentlige myndigheters krav til offisielle reglementer skal etterleves fullt ut.  Retningslinjene finner du her.

For topphåndballen gjelder:

I tillegg til publikum opptil 200 personer kan følgende personer være aktuelle å inkludere på tilgangslisten:


Grupper

Lag:

Antall: 40
Hjemme- og bortelag.  (Tas flere spiller med, må disse gå av «tilskuerkvoten»)

Dommere/offisielle:

Antall: 4
Dommere, oppnevnte, NHF

Arrangementsstab

Antall: 30
Personer med oppgaver i arrangørklubb

Media

Antall: 15
Handball-TV/A-media. (Ved fullproduksjon TV2 eller andre økes antallet til 30)

Medisinsk personell

Antall: 5
Røde kors, ambulanse, testpersonell

Vakter/verter/sikkerhet

Antall: 5
Utover arrangementsstab

SVAR: Ja, men antallet lag man bytter imellom, bør begrenses. Klubbene anmodes om å bruke sunn fornuft.

SVAR: Myndighetene har ikke gitt noen dato for når de vil tillate videre gjenåpning av idretten.

SVAR: De gjeldende karanteneregler nasjonalt og lokalt avgjør dette, men p.t. eksisterer ikke noe generelt karantenekrav før/etter håndballsamling i Norge.

SVAR: Det er adgang til å utøve flere idretter. Hver enkelt idrett kan ha egne retningslinjer som den enkelte plikter å sette seg inn i og forholde seg til.

SVAR: Ja, så lenge det er tillatt å spille kamper, og disse avvikles i tråd med koronaretningslinjene, er det adgang til å spille mot flere lag innenfor for eksempel samme helg.

SVAR: Ja.

SVAR: Dette skyldes at yngrelandslagene er definert som toppidrett, og for utøvere/spillere i denne kategorien er det adgang til å ha aktivitet på tvers av regioner.

Definisjonen på funksjonærer er alle andre som er nødvendige for gjennomføring av et arrangement. Kioskvakter regnes med i denne gruppen. Det totale antall deltagere (spillere og publikum) i håndballhallen/arenaen, skal aldri overskride 200. I tillegg til de 200 kommer funksjonærene som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet.

Hjemmelaget har da ansvaret for at retningslinjene og veilederen for kamper og arrangementer følges.

SVAR: Dommere er omfattet av de samme krav til smittevern som øvrige aktører, og de plikter så langt det er mulig å følge 1-meters regelen. Ansvarlige arrangører og trenere plikter å sette seg inn i koronaretningslinjene og skal – som alle andre som ikke er ute på banen – følge 1-metres regelen. Det fremgår av retningslinjene at det skal pekes ut en smittevernansvarlig for det enkelte arrangement.

SVAR: Det eksisterer p.t. ikke noe tak utover det som fremgår av spillereglene. Klubbene anmodes om å bruke sunn fornuft når det gjelder størrelsen på støtteapparatet.

Det er klubbenes ansvar v/ øverste leder at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med idrettens og offentlige myndigheters krav. På Helsedirektoratets nettsider finner du mer informasjon om god hygiene og forsterket renhold.

Hvem som har ansvar for å utstyre anlegget med nødvendig desinfeksjonsmidler/såpe, vil variere fra hall til hall, men det er arrangørens ansvar å forsikre seg om at dette er til stede på det enkelte arrangement. Det er per i dag ingen støtteordninger for dette.

Dersom dette er tilfelle, er det viktig at motstander gis denne informasjonen, slik at det er klar over at de må påregne noe oppvarming utendørs, og at spillere og foresatte må vente med å komme inn til hallen er klargjort.

Ja, det skal føres en oversikt over ALLE som er til stede på kampene/arrangementet. Ansvarlig arrangør skal føre liste over hvem som er til stede. Listen oppbevares i 10 dager og skal deretter makuleres. Klubben skal ha en arrangementsansvarlig som skal sikre at smittevernreglene og NHFs retningslinjer følges.

Nei, det er opptil hver enkelt klubb å bestemme om de ønsker å ha tilskuere. 

En benyttet plass må vaskes og desinfiseres før den kan benyttes av andre. Det er 200 personer til enhver tid som gjelder.  Innbytterbenker og garderober skal vaskes før nye lag tar dette i bruk. Forsterket renhold på toaletter og andre kontaktflater.

Klubben velger selv metode for registrering og lagring, men lagring skal foregå på sikker måte, og listene skal være tilgjengelig på kort varsel dersom helsemyndighetene får behov for å gjennomføre smittesporing. Dersom registeringen foregår med penn og papir, anbefales det at en funksjonær på vegne av arrangøren skriver ned den nødvendige informasjonen, for å unngå økt smitterisiko.  

1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken, også om de tilhører samme familie/husholdning. Fritaket for 1-metersregelsen gjelder kun ved trening, oppvarming og kamp for spillere. Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk. 

Er totalantallet nådd, må publikum/spillere vente med å komme inn i arenaen. Ansvarlig arrangør har ansvar for at dette overholdes.

Norges Idrettsforbund har utviklet en digital registeringsløsning for arrangementer/kamper, som tilbys på tvers av alle idretter.

Ingen endringer i retningslinjene her. Lagleder/trener skal sikre at det er riktig kamptropp som ligger inne før kampstart.

Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen. I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig.

SVAR: Ja, så lenge retningslinjene (nasjonalt/lokalt) tillater dette. 1-metersregelen gjelder, og garderobene og dusjanleggene skal vaskes etter hver gruppes bruk. Dette kan medføre at enkelte garderober ikke kan benyttes, eller at flere garderober må tas i bruk.

SVAR: Retningslinjene for kamp gjelder også for eventuelle treningskamper.

Svar: Ja, så lenge a) de gjeldende retningslinjer nasjonalt og/eller lokalt tillater kampaktivitet; b) lagene kommer fra samme region, og c) alle retningslinjer for slike arrangement overholdes.

SVAR: Er totalantallet nådd, må publikum/spillere vente med å komme inn i arenaen.  Ansvarlig arrangør har ansvar for at dette overholdes.

SVAR: Hvem som har ansvar for å utstyre anlegget med nødvendig desinfeksjonsmidler/såpe vil variere fra hall til hall, men det er arrangørens ansvar å forsikre seg om at dette er til stede på det enkelte arrangement.

SVAR: Dette må klubbene avklare med eier av skolebygget. En egen smittevernveileder skal være et tillegg til håndballens retningslinjer, og kan ikke erstatte disse i sin helhet.

SVAR: Klubben anmodes om å finne løsninger som gjør at gruppene ikke har nærkontakt med hverandre. Utenfor banen gjelder 1-meters regelen for alle, i tillegg bør de enkelte grupper ha enda større avstand fra hverandre.

Klubbene plikter å se til at det unngås trengsel der spillerne/gruppene forventes å lage kø eller samles i klynger.

God oppmerking (f.eks tape/markering på gulvet) kan underlette for å holde avstand utenfor banen.

Avtaler om presist oppmøte i stedet for venting i hall i forkant av trening, kan være et tiltak.

Alle som deltar i aktiviteten, skal desinfisere/vaske hendene ved ankomst til treningsområdet, i pauser i treningen og når man forlater treningsområdet.

Garderobene/dusjanleggene skal vaskes etter hver gruppes bruk. På samme måte anbefales det at utstyr som brukes på tvers av grupper, rengjøres mellom hver gruppe.

SVAR: Overnatting skal skje i henhold til gjeldende smittevernregler.