Annonse:
Gjensidige - Norges mest kjøpte bilforsikring
Annonse:
Gjensidige - Norges mest kjøpte bilforsikring

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veileder for kamper og arrangement

Veilederen for gjennomføring av kamper og arrangement i barne- og ungdomshåndballen finner du her.

Innhold:

 1. Generelt
 2. Smittevernets «gylne treenighet»
 3. Hovedpunkter
 4. Definisjoner
 5. Kamparrangement – telling og registrering
 6. Håndballbanen
 7. Dommerens ansvar
 8. Lagenes og utøvernes ansvar
 9. Arrangørens ansvar
 10. Kiosk/utsalgssted

 

1. Generelt 

Denne veilederen kommer i tillegg til protokoll for barne- og ungdomshåndballen.

Disse to dokumentene komplementerer hverandre og er i felleskap gjeldende som retningslinjer. Nye retningslinjer fra myndighetene vil føre til endringer og oppdateringer i dette dokument. Lokale helsemyndigheter kan ha ytterligere retningslinjer som kommer i tillegg til dette dokumentet.

2. Smittevernets «gylne treenighet»

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. 

3. Hovedpunkter

Hovedpunkter for å gjennomføre kamper og arrangement: 

 • Maks 200 deltakere på arrangement der hvor det er fastmonterte seter/stoler; maks 50 deltakere på arrangement der hvor det ikke er fastmonterte seter/stoler
 • Gode rutiner for renhold
 • Registrering av alle personer som inngår i arrangementet

Offentlige myndigheters krav til offisielle reglementer skal etterleves fullt ut. Her finner dere den nasjonale veilederen for smittevern i idretten.

4. Definisjoner

 • Deltakere: spillere og publikum

 • Funksjonærer: alle andre som er nødvendige for gjennomføring av et arrangement

 • Som kamparrangement regnes:
  • Obligatoriske kamper (seriekamper, cuper og andre kamper berammet av NHF eller Region) 
  • Godkjente turneringer
  • Treningskamper med publikum

5. Kamparrangement – telling og registrering

  • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som kun samler deltakere fra samme kommune.

  • Kamper kan avvikles innenfor den enkelte kommunes grenser. Det totale antall personer i håndballhallen/arenaen samtidig, skal ikke overstige 50 personer. Dette tallet inkluderer alle som er til stede på arrangementet (spillere, trenere, dommere, sekretariat, publikum mv.)

 

 • Arrangør må i samarbeid medhalleier finne den konkrete kapasiteten for hallen, som ivaretar 1-metersregelen utenfor spilleflaten. Det skal føres oversikt over ALLE som inngår i arrangementet.

 • Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen.I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig.

 • Listen skal inneholde fullt navn og telefonnummer og lagres i 10 dager, for så å makuleres/slettes. 

 • Klubben velger selv metode for registrering og lagring, men lagring skal foregå på sikker måte, og listene skal være tilgjengelig på kort varsel dersom helsemyndighetene får behov for å gjennomføre smittesporing.

  NB: I flerbanehaller med samme inngang/utgang hvor det foregår kamper på flere baner parallelt, gjelder følgende øvre begrensning på antall deltakere som samtidig kan være til stede på arrangementet:
  ▪ Der hvor det er fastmonterte seter/stoler: 200 (dette gjelder spillere og publikum)
  ▪ Der hvor det ikke er fastmonterte seter/stoler: 50 (dette gjelder spillere og publikum)

6. Håndballbanen

 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken.

 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre.

 • Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters avstand.

 • Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen.

 • Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger. For kamper i LERØYserien, juniorklassen og seniorklassen oppfordres lagene til å benytte samme side i begge omganger, men sidebytte skal tillates dersom et av lagene ønsker dette.

 • Renhold av benker skal gjennomføres av arrangør når nytt lag skal benytte innbytterbenken.

 • Ved arrangement i barnehåndballen (4-er-håndball) kan det arrangeres på to flater per ordinære håndballbane. Deltakerne skal komme inn og forlate banen etter anvisning fra arrangør.

7. Dommerens ansvar 

 • Dommere er omfattet av de samme krav til smittevern som øvrige aktører.

 • Dommerne skal så langt det er mulig følge 1-metersregelen, men vil i gitte situasjoner måtte fravike avstandsregelen i kraft av sin funksjon og myndighet.

 • Dommeren plikter å sette seg inn i idrettens smittevernregler.

 • Meld forfall ved symptomer.

 • Sidebytte benyttes ikke i aldersklassene J/G 16 og yngre.

8. Lagenes og utøvernes ansvar 

Alle trenere, lagledere og utøvere har eget ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper.

 • Lagene plikter å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen.
  • I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig.

 • Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk. 

 • Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out.

 • Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter bruk av pc/nettbrett.

 • Det kan være begrensede eller ingen garderobefasiliteter tilgjengelig. Oppfordre utøverne til å komme ferdig skiftet til kamp. 

 • Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming.

 • Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de områdene som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer.

9. Arrangørens ansvar 

Arrangørklubben skal oppnevne en arrangøransvarlig/smittevernansvarlig for kampen/arrangementet.

Før, underveis og etter kampen/arrangementet skal arrangøransvarlig sammen med halleier forsikre seg om at følgende er ivaretatt:  

 • Tilstrekkelig antall funksjonærer som innehar informasjon og opplæring til å ivareta punktene beskrevet i denne veileder. Som et minimum må arrangørklubben ha funksjonærer som ivaretar følgende områder:
  • Registrering og innsamling av kontaktinfo for deltakere.
  • Legg til rette for kontaktløs betaling for inngangsbilletter.
  • Rutiner for å overholde maksgrensen på 200 deltakere.
  • Vakter på tribunen for å tilse at 1-metersregelen overholdes. 
  • Vakter som loser utøverne inn og ut av banen før kamp, i pausen og etter kamp.
  • Vakter til å ta seg av renhold av innbytterbenkerved eventuelt sidebytte og mellom kamper. Likeledes skal sekretariatsbord samt andre kontaktflater og utstyr rengjøres (minimum ved bytte av funksjonærer). 
  • Speakertjeneste som opplyser om gjeldende retningslinjer for hallen, der dette er mulig.

 • Nødvendig smittevernutstyr som skal være til stede:
  • Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler.
  • Tørkepapir.
  • Engangsmopper til å tørke væske på banen ved behov.
  • Egnet sted til å kaste avfall

 • Innbytterbenkene bør merkes med farget tape, for å forenkle overholdelse av 1-metersregelen for innbytterne underveis i kampen. Der det er mulig settes det inn ekstra benker/stoler. (Alternativt sitter innbytterne på gulvet.). Det dispenseres således fra spillereglenes punkt om innbytteområde så lenge denne veilederen er gjeldende. 

 • Bruk av garderober er tillatt så lenge 1 meters avstand opprettholdes av brukerne, og at arrangør rengjør kontaktflater før nytt lag kan ta garderoben i bruk.

 • Dersom smittevernregler om avstand og renhold ikke kan gjennomføres, skal garderober begrenses/ikke benyttes. 

 • Toaletter skal ha forsterket renhold og kontaktflater skal rengjøres hyppig. 

 • Dersom hallen har flere mulige innganger og utganger, skal det søkes løsninger hvor inngang og utgang skjer i hver sin dør. Dette for å lette trykket ved skifte av utøvere, lag og tilskuere mellom kamper. Dersom slik mulighet ikke finnes, skal alle som skal forlate området først ut, før nye utøvere og tilskuere slippes inn.

 • Arrangørklubb skal ha tilgjengelig informasjon til deltakere om gjeldende retningslinjer for hallen og arrangementet.

10. Kiosk/utsalgssted 

Dersom kiosk eller annet utsalgssted skal benyttes under arrangementet, gjelder følgende retningslinjer: 

 • Det skal oppnevnes en ansvarlig for utsalgsstedet. 

 • Kiosken/utsalgsstedet skal følge de generelle regler for serveringssteder. 

 • Det er ikke tillatt med selvbetjening av kaffe, drikke eller mat. Alt skal serveres i porsjoner av de som betjener utsalgsstedet. Mat skal serveres i enkel innpakning. 

 • Det bør være oppmerket avstandslinjer i område for kundene. 

 • Godt renhold og tilgjengelig håndsprit eller liknende skal være satt frem.

 • Vurder innholdet i utsalgsstedets meny, slik at det gjøres så enkelt som mulig å overholde smittevern.

 • Vurder plassering av utsalgsstedet med hensyn til å unngå opphopning av mennesker, og at det ikke hindrer inngang og utgang til spilleflatene, tribune og inngangspartiet til hallen. 

 • Legg til rette for kontaktløs betaling via kort eller telefon.