Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gutteløftet_RØ_640.png

Gutteløftet

Det overordnede målet med Gutteløftet er å sørge for at flere gutter begynner med håndball, og at flere fortsetter lenger. Så enkelt og så vanskelig!

Tiltaket er viktig for å rekruttere og beholde flest mulig guttespillere lengst mulig i aktivitet, og for at de som ønsker det skal ha mulighet til å utvikle seg i tråd med egne ønsker og ambisjoner. Enten det handler om å være aktiv én gang i uka, satse for å nå verdenstoppen, eller alt der imellom.  

Guttehåndballen er i mange klubber i en sårbar situasjon med få spillere, noe som gjør at mange lag går i oppløsning når noen slutter eller bytter klubb. Dette fører til at mange spillere som kunne tenkt seg å fortsette, slutter fordi tilbudet blir dårligere eller borte. I tillegg ser vi en sentralisering av spillere i enkeltklubber som gjør at man etter hvert har få eller ingen å spille mot i nærheten, og får lange reiseavstander for å spille kamper. Ser vi for eksempel på hvor mange klubber som har guttelag før 15 år og fra 15 år til og med junior er det en enorm nedgang. I Oslo går det fra 22 til 8 klubber, i «Akershus» fra 47 til 16 klubber, og i «Østfold» fra 18 til 2 klubber med lag over 15 år.

Om prosjektet 

Styret i NHF Region Øst har igangsatt et treårig prosjekt med start sesongen 2023-24 kalt Gutteløftet.  

Målet med å organisere det som et prosjekt er å samle klubbene i regionen om en samtidig og langsiktig innsats for å rekruttere flere guttespillere, øke antall klubber med guttelag, og sørge for at flere gutter fortsetter med håndball lenger. 

En del av prosjektet skal være å kartlegge effektive virkemidler, spre gode eksempler, legge til rette for økt samarbeid mellom klubbene og økt medvirkning fra spillerne selv. Gjennom dette skal vi sammen utvikle aktivitets- og konkurransetilbudet i guttehåndballen i regionen både i bredden og toppen.  

Selv om innsatsen i prosjektet rettes mot guttehåndballen, vil de fleste målene, virkemidlene og tiltakene være like relevant for jentehåndballen og håndballen som helhet i regionen.  

En viktig effekt av å beholde flere lenger i håndballen er også å bidra til økt rekruttering av trenere, dommere, ledere, frivillige og publikum.  

I forarbeidet til prosjektet har vi gjennom intervjuer med klubber, erfaringer fra andre prosjekter, analyse av aktivitetstall og andre innspill fra fagpersoner identifisert fire prioriterte innsatsområder for å nå de overordnede målene i prosjektet.  

Disse er: 

 • Rekruttere og beholde flere guttespillere 
 • Klubbutvikling 
 • Trenerutvikling 
 • Kommunikasjon 

Sitater fra klubb:  

«Allerede fra håndballskolen sliter vi med å rekruttere guttene» 
«Enten så satser man når man er 14-15 år, og hvis ikke så ryker man…» 
«Få spillere skaper kaos på de ulike nivåene og ikke minst en utfordring med belastning» 
«Garderobekulturen er borte» 
«Vi må gjøre spilltilbudet artigere. Samle ungdommen ett sted og skape happeninger» 

Ønsket fremtid: 

Håndballens overordnede mål danner grunnlaget for alt vi gjør. Flest mulig – lengst mulig 

Flest mulig gjennom et aktivitetstilbud som har plass til alle, og som alle ønsker å tilhøre. Lengst mulig inneholder ambisjonen om både å bli værende i håndballen og prestasjonsutvikling. Undringen i dette prosjektet er derfor hvordan vi fremover kan skape et enda mer variert og inkluderende aktivitets- og konkurransetilbud. Og i denne sammenheng, krever det en spesiell innsats for å løfte guttehåndballen? 

Rekruttering av nye spillere krever langsiktig og systematisk arbeid om vi ikke skal sitte og håpe på at én engasjert forelder eller ildsjel gjør jobben for oss. Det unike samarbeidet med skolen gjennom «Kast ballen» gir oss en mulighet for å introdusere håndball som aktivitet for veldig mange. Men skal vi fange interessen og skape langvarig aktivitet krever det en åpen dør og aktiv innsats fra klubben.  

Når vi lykkes med rekruttering skal spillerne våre oppleve at aktiviteten er der for dem, og ikke motsatt. De skal oppleve at deres meninger og ønsker blir sett og hørt, og at vi er åpne for å utvikle og tenke nytt rundt både aktivitetskonsepter og innholdet på trening. Og ikke minst legge til rette for det sosiale limet utenfor håndballbanen. Medbestemmelse skaper eierskap og engasjement helt fra barna er små, og bidrar til at de blir aktive lenge både som spillere, trenere, dommere, frivillige og publikum. 

Eksempler på aktuelle tiltak: 

 • Rekrutteringsplan i klubb og målrettede tiltak inn mot skoler og områder med potensielle spillere (inkludert «Kast ballen») 
 • Gode medbestemmelsesprosesser hvor spillerne får påvirke innholdet i aktiviteten og målene for seg selv og laget 
 • Eksperimentere med nye aktivitetskonsepter, treningsinnhold og sosiale aktiviteter som treffer ulike ferdigheter, ambisjonsnivå og ønsker hos spillerne 
 • Videreutvikle regionstiltak som gutteturnering, temaserie, posisjonskurs, spillerutviklingstiltak osv. 

Sitater fra klubb:  

«Vi bør se mer mot plassene hvor det tidligere har vært klubber og hjelpe andre klubber å starte opp lag» 
«Opplever det som veldig personavhengig hva man klarer å få til» 
«Samarbeider godt med naboklubb der det er små kull» 
«Klubben er litt rådvill – hva er det som skal til – hvor er det skoen trykker?» 
«Må ha egne folk i klubb som holder tak i guttehåndballen og som jobber med dette over lang tid» 
«Viktig med mange ressurspersoner som stiller opp i ulike roller rundt laget og holder det i gang» 

Ønsket fremtid: 

Sterke og veldrevne klubber er grunnlaget for å lykkes med guttehåndballen over tid. Når klubben er sjef, skaper planverket og verdigrunnlaget kontinuitet og gode rammer rundt aktiviteten. Spillere, trenere og foreldre skal vite hvordan vi vil ha det i klubben vår, og rammene i klubben sørger for at dette ligger fast når det kommer nye trenere, spillere og foreldre til håndballen hvert år.   

Skal vi gjennom dette prosjektet lykkes med å utvikle guttehåndballen må vi legge til rette for at klubbene kan fungere bedre for å nå egne mål, og for igjen å bli enda mer attraktiv og relevant for medlemmene. 

En sentral del av prosjektet er å kartlegge og bistå klubber som tidligere har hatt aktive guttelag, og/eller har potensiale til å starte opp guttelag. Samtidig må vi selv om vi konkurrerer på banen, klare å samarbeide utenfor banen til det beste for utøverne, og til det beste for håndballen samlet sett.  

Eksempler på aktuelle tiltak: 

 • Tilrettelagt bistand gjennom klubbutvikling og klubbhuset 
 • Etablere rollen som guttehåndballansvarlig i klubben 
 • Kartlegge og bistå klubber uten guttehåndball 
 • Utvikle gode arrangementer, og dele gode arrangementstips på tvers av klubbene 
 • Bevisstgjøre klubbene på hvilke muligheter man har for klubbsamarbeid 

Sitater fra klubb:  

«Kompetanse hos trenere som gir utøverne muligheten til å lære mer. Lære å leke med ball, og at ikke alt er så satt opp i system og låst» 
«Guttehåndballen må spesifikt inn i trenerutdanningen» 
«Viktig med gode trenere for å få utvikling i flere områder i regionen og unngå sentralisering» 
«Primært – Oppdra trenere!» 
«Bidra med kurs til trenere – for eksempel skadefri» 

Ønsket fremtid: 

Treneren er håndballspillerens viktigste person og helt avgjørende ikke bare for den sportslige utviklingen, men som rollemodell, premissgiver, motivator og referanseperson. Og dessverre noen ganger de samme tingene med negativt fortegn. Treneren kan være ung eller gammel, foreldre eller ansatt, ha lang erfaring og formell kompetanse, eller være helt fersk i rollen.  

Felles for de alle er at vi som organisasjon har et ansvar for at de handler i tråd med norsk håndballs verdigrunnlag og Utviklingstrappa.  Derfor skal vi legge til rette for at trenere kan skaffe seg kompetanse enten gjennom enkeltmoduler eller fulle utdanningsløp. Sentralt i dette står også at alle trenere skal ta den obligatoriske Trenerattesten. 

Gjennom Gutteløftet ønsker vi å motivere og skape et nettverk blant guttetrenere i regionen. Vi ønsker å gjøre stas på treneren, og bruke denne arenaen til å tilby kurs og erfaringsdeling på tvers av klubbene spesielt rettet mot guttehåndball. I tillegg skal det tilbys en trenerbank hvor klubbene kan få besøk for å øke kompetansen hos trenerne, og inspirere utøverne. 

Eksempler på tiltak: 

 • Danne et nettverk av guttehåndballtrenere i prosjektet for erfaringsdeling og kommunikasjon 
 • Tilby temakvelder og trenerkurs spesielt rettet mot guttehåndball 
 • Rekruttere unge trenere gjennom tiltak fra regionen 
 • Tilby en trenerbank som klubbene kan bestille for kompetanseheving 
 • Bruke regionens arenaer som gutteturneringen, temaserie, posisjonskurs o.l. som kompetansehevingsarenaer 

Sitater fra klubb:  

«Hvordan får vi håndballen til å bli den kuleste idretten i Norge?» 
«Mye omdømmeutfordring og manglende status. Kalles av mange en jentesport» 
«Bygge opp anseelse blant barn med minoritetsbakgrunn. Ingen forbilder å identifisere seg med» 
«Skape og dra frem ungdomsprofiler og kule gutter som lykkes» 
«Få frem spillernes stemme – hva skal til for at du skal fortsette med håndball?» 

Ønsket fremtid: 

Å nå målene i Gutteløftet lykkes ikke gjennom spredte og tilfeldige enkelttiltak, men krever en kraft hvor hele organisasjonen snakker om, og handler, til det beste for guttehåndballen. Det er lett å slå seg til ro med at «dette tiltaket har vi prøvd før» og tenke at det gjør en liten forskjell i det store bildet. Samtidig er det nettopp summen og samtidigheten av alle de små og store tiltakene som kan skape en bevegelse og endring.  

Derfor har vi identifisert nettopp kommunikasjon som en avgjørende fellesnevner for å lykkes med Gutteløftet. Styrket kommunikasjon mellom regionen og klubbene, mellom klubbene i regionen, og ikke minst styrke klubbenes kommunikasjon med sine egne medlemmer og potensielle medlemmer. 

Det handler om å dele, inspirere, utfordre, diskutere, skryte, lære, samarbeide og til og med konkurrere uten å «sabotere».  

Eksempler på aktuelle tiltak: 

 • Styrke klubbenes kompetanse på kommunikasjonsarbeid og verktøy 
 • Synlighet av prosjektet, målet med prosjektet og tiltakene 
 • Fortelle de gode historiene, inspirere og dele beste praksis 
 • Tilrettelegge for møteplasser og erfaringsutveksling 
 • Innholdsproduksjon fra hele organisasjonen 
 • Bruk av rollemodeller lokalt og nasjonalt, topp og bredde 

I hvilken ende starter man når man skal iverksette et slikt prosjekt?  

Selv om vi vet hvor vi skal med prosjektet, og hva vi skal løse langs veien, er en sentral del av prosjektet nettopp å finne ut hvordan vi skal lykkes, og hva som er de mest effektive virkemidlene for å nå målene.  

 • Det første vi skal gjøre er å rekruttere klubber som ønsker å ta del i denne reisen. Klubber som erkjenner at de ønsker utvikling, og klubber som er motiverte for å ta tak i egen situasjon. I disse klubbene forventer vi at det oppnevnes en Guttehåndballansvarlig som vil være kontaktperson mot prosjektet og en ressurs for eget idrettslag. I Verktøykassen finner du et forslag til hva en slik rolle kan innebære. 
 • Deretter danner regionen et nettverk av disse første klubbene som både vil være med å forme prosjektet, men også få tilbud om de ulike utviklingspakkene i prosjektet knyttet til de fire målområdene. (rekruttere/beholde, klubbutvikling, trenerutvikling og kommunikasjon) Det vil være naturlig at flere klubber tas med i prosjektet på senere tidspunkt. 
 • I tillegg til klubbene som selv melder seg vil regionen søke områder og klubber der det enten har vært, eller finnes et potensiale for å starte opp guttehåndball. På den måten ønsker vi å hjelpe flere klubber til å få i gang guttehåndball, eller reaktivere gamle miljøer. 
 • Samtidig som dette pågår vil regionen samle gode eksempler og inspirasjon som legges på disse temasidene i «Verktøykassen» og «Kunnskapsbanken». I tillegg vil vi legge til rette for møteplasser, faglig påfyll og ikke minst inspirasjon både analogt og gjennom våre ulike digitale flater. 

Verktøykassen vil være under kontinuerlig utvikling, og fylles på etter hvert som prosjektet tar form. Stikk innom senere for mer inspirasjon.  

Her kan du finne bakgrunnsmateriale, faglig påfyll og inspirasjon fra andre kilder som er relevante for Gutteløftet. 

Hvordan være en god idrettsforelder? 
www.ungdomsløftet.no
www.ungdata.no  
Rapport ung medvirkning NIF
Valgskolen
Målvaktskolen
Forsvarsskolen