Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer og presiseringer

Erstatte spillere og ledere (Regel 4.1 – 4.2)

I tilfeller der et lag ikke har benyttet seg av det maksimalt antall spillere (regel 4.1) eller ledere (regel 4.2) som er lov, er det tillatt:

– å registrere noen som lagleder som opprinnelig var registrert som en spiller
– å registrere noen som spiller som opprinnelig var registrert som en lagleder

Det maksimale antall spillere og ledere må da henholdsvis ikke overstige det tillatte.

Spillere eller ledere sin originale funksjon skal bli strøket fra kamprapporten.
Det er ikke tillatt å erstatte en spiller eller leder i deres original funksjon som er blitt strøket. Videre er det ikke tillatt å stryke en deltaker som har en bestemt funksjon for å gjøre et bytte i samsvar med det maksimal antall tillatte spillere. Det er ikke tillatt å registrere en person som både spiller og leder.

IHF, de kontinentale forbund og de nasjonale forbund har myndighet til å tillegge andre reguleringer i deres ansvarsområder.

Personlig straff som er et resultat av endring av funksjon (advarsel, 2 min. utvisning) skal bli vurdert for både den personlige delen og den respektive "spiller og leder" delen.

Markeringer på spillebanen (Regel 1, reglement for innbytterommet punkt 1)

Lagleders begrensingslinje er lagt inn for informasjonsformål. Denne linjen er 50cm lang og er markert på en distanse på 3,5m (på utsiden av spillebanen, parallelt til midtlinjen). Den starter 30cm fra utsiden av sidelinjen (anbefalt dimensjon).

Markeringer på spillebanen

Lags time-out (Regel 2.10, Fortolkning nr. 3)

Starten på kampens fem siste minutter begynner når kamp-uret viser 55:00 eller 05:00.

Innbytte (Regel 4.4)

Spillere skal alltid forlate spillebanen og betre spillebanen over eget lags innbyttelinje. Unntatt fra dette er skadde spillere som forlater spillebanen når spilletiden er stoppet.

Disse spillerne skal ikke bli tvunget til å forlate spillebanen over eget lags innbyttelinje, når det er åpenbart at de trenger medisinsk behandling/ tilsyn i innbytterrommet eller i garderoben. Videre skal dommerne tillate at innbytteren betrer spillebanen før den skadde spilleren har forlatt spillebanen, dette for å redusere spilletidsavbruddets varighet.

Overtallige spillere (Regel 4.6, 1. avsnitt)

Dersom en overtallig spiller betrer spillebanen uten at det er snakk om et spillerbytte, skal spilleren utvises i to minutter.

Hvis det ikke er mulig for dommerne / sekretariatet å indentifisere spilleren, skal følgende handlinger utføres;

– Delegat eller dommer henstiller til "lagsansvarlig" å identifisere spilleren.
– Indentifisert spiller skal utvises i to minutter som en personlig straff
– I de tilfeller der "lagsansvarlig" ikke indentifiserer spilleren, skal delegaten eller dommerne velge ut en spiller. Spilleren skal utvises i to minutter som en personlig straff.

NHF-kommentar:
– Bare spillere som var på spillebanen i det kampen ble avbrutt kan bli utvist som den feilende spilleren
– I de tilfeller den feilende spilleren mottar sin tredje utvisning, skal han bli diskvalifisert iht regel 16.6d.

Ulovlig utstyr, hjelmer, ansikt og kne beskyttelser (Regel 4.9)

Alle typer og størrelser av ansiktsmaske og hjelmer er forbudt. Ikke bare heldekkende maske, men også masker som delvis dekker deler av ansiktet er forbudt.

Det er ikke tillatt å benytte knebeskyttelser som inneholder metalldeler. Plastikkdeler må polstres helt.

Når det gjelder ankelbeskyttelse, må alle harde overflater av metall eller plastikk dekkes til.

Albuebeskyttelse er tillatt, men bare dersom den er av mykt materiale.

Forbund og dommere har ikke lov til å gjøre unntak fra dette. Likevel, dersom en lagsansvarlig henvender seg til delegat eller dommere når man er usikker, vil avgjørelsen basere seg på regel 4.9 og "retningslinjene". I denne sammenheng, er "ikke farlig" og som "ikke gir noen fordel" de viktigste prinsippene.

Denne avgjørelsen er tatt i samarbeid med IHFs Medisinske Komité. For flere råd knyttet til dette (anbefalte handlinger for dommerne og delegat), se vedlegg 1 og vedlegg 2.

Klister (Regel 4.9)

Det er tillatt å bruke klister. Det er tillatt med klister på skoene. Dette er ikke helsefarlig for motstanderen.

Derimot, er det ikke tillatt å legge klister på hånden eller på håndleddet. Dette utsetter motstanderen for helsefare, da klisteret kan komme i øyne eller ansikt. (Regel 4.9 ikke tillatt).

Nasjonale forbund har mulighet for å tilføye flere restriksjoner på dette området.

NHF kommentar: Bruk av klister er ikke tillatt i klassene Jenter/Gutter 14 år og yngre. Dette er ikke til hinder for at halleiere og/eller regionene kan ha forbud som også omfatter eldre aldersklasser.

Assistanse av skadet spiller (Regel 4.11)

I de tilfeller hvor flere spillere på samme lag har blitt skadet på grunn av en kollisjon, kan delegat og dommere gi flere personer lov til å betre spillebanen for å hjelpe de skadde spillerne. Dessuten skal dommerne og delegat iaktta hjelpepersonellet som betrer spillebanen.

Skadet målvakt (Regel 6.8)

Målvakt som treffes av en ball i spill og som ikke kan fortsette spillet. Generelt i disse tilfellene skal beskyttelsen av målvakten prioriteres. Når spillet settes i gang igjen, er følgende situasjoner mulig;

a) Ballen går utover sidelinjen, kortlinjen, eller ligger stille i målfeltet. Korrekt anvendelse av reglene: Øyeblikkelig avbrudd i spillet, innkast eller utkast skal gjenoppta spillet.

b) Dommerne avbryter spillet før ballen har passert sidelinjen, kortlinjen eller før ballen ligger stille i målfeltet. Korrekt anvendelse av reglene: Gjenoppta spillet med det kast som tilsvarte med den situasjonen som var da spillet ble stoppet.

c) Ballen er i luften over målfeltet.
Korrekt anvendelse av reglene: Avvent et til to sekunder til et lag får ballbesittelse, avbryt spillet, gjenoppta spillet med frikast til det laget som fikk ballbesittelse.

d) Dommerne blåser av spillet mens ballen fremdeles er i luften. Korrekt anvendelse av reglene: Gjenoppta spillet med et frikast til det lag som sist hadde ballbesittelse.

e) Ballen spretter fra målvakten som ikke kan fortsette i spillet tilbake til en angripende spiller.

Korrekt anvendelse av reglene: Avbryt spillet umiddelbart; gjenoppta spillet med et frikast til det lag som hadde ballbesittelse.

IHF-kommentar: I slike tilfeller kan aldri et 7m-kast tildeles. Dommerne avbryter spillet for å beskytte målvakten. Derfor er det ikke snakk om et "uberettiget fløytesignal" iht. regel 14.1b.

Skritt med ball (Regel 7.3)

I samsvar med regel 7.3c,d å sette ned foten for første gang etter å ha mottatt ballen under et hopp er ikke regnet som et skritt (null kontakt). Ballmottak er å ha mottatt en pasning.

Iht. reglene er dribling og fanging av ball i luften under et hopp er ikke å betrakte som et ballmottak, å sette foten ned etter driblingen har startet, er derfor uten unntak å regne som et skritt.

Telling av antall pasninger etter at forvarseltegnet for passivt spill er vist (Regel 7.11). Se øvelsesmaterialet i vedlegg 3.

Innblanding av overtallige spillere eller ledere (Regel 8.5, 8.6, 8.9, 8.10b)

I de tilfeller der overtallige spillere eller ledere blander seg inn, bestemmes straffen og fortsettelsen av spillet ut ifra følgende kriterier:

– spiller eller leder
– ødelegger en klar målsjanse

På bakgrunn av disse kriteriene kan følgende situasjoner oppstå:

a) Under en klar målsjanse en overtallig spiller som ikke har vært innblandet i et spillerbytte er tilstede på spillebanen.
Korrekt anvendelse av reglene: 7m-kast, diskvalifikasjon med rapport
b) Feil innbytte: Tidtaker/delegat blåser under en klar målsjanse.
Korrekt anvendelse av reglene: 7m-kast, 2 min. utvisning
c) Under en klar målsjanse betrer en lagleder spillebanen.
Korrekt anvendelse av reglene: 7m-kast, diskvalifikasjon med rapport
d) Som c), men ikke under en klar målsjanse. 
Korrekt anvendelse av reglene: frikast, progressiv inngripen.

Ytterligere tiltak etter en diskvalifikasjon med rapport (Regel 8.6, 8.10a, b)

Kriteriene for den strengeste straffen er definert i regel 8.6 (grov uaktsomhet) og 8.10 (grov usportslig opptreden); se også regel 8.3, avsnitt 2.

Konsekvensene for straff iht. regel 8.6 eller 8.10, under spillet, avviker ikke fra straffen iht. regel 8.5 og 8.9 (diskvalifikasjon uten rapport) har IHF tillagt følgende tillegg til begge reglene:

"... de må etter kampen sende inn en skriftlig rapport til den myndighet kampen sorter under for evt videre behandling.

Kriterier for diskvalifikasjon uten rapport / med rapport (Regel 8.5, 8.6)

Følgende kriterier støtter forskjellen mellom regel 8.5 og 8.6

a) Hva definerer "grov uaktsomhet"?
• overfall og overfall-lignende handling
• hensynsløs eller uansvarlig handling begått med overlegg
• uprovosert slag
• ondskapsfull handling

b) Hva definerer "spesielt farlig"?
• handling mot forsvarsløs motstander
• ekstremt risikofylt og voldsom handling som setter motstanderens helse i fare

c) Hva definerer "forsettlig handling"?
• med overlegg og vilje utføre en skadelig handling
• handling med hensikt mot kroppen til motstanderen for å ødelegge motstanderens aksjon

d) Hva definere "ondsinnet handling"? 
• Uforvarende handling mot en uforberedt motstander

e) Hva definerer "uten tilknytning til kampsituasjonen"?
• handlinger begått langt unna spilleren med ballkontroll
• handlinger uten relasjoner til spillets idé

Utespiller som betrer målfeltet (Regel 8.7f)

Dersom et lag spiller uten målvakt og mister ballbesittelsen, og en av dette lagets utespillere betrer eget målfelt for å oppnå en fordel, skal bestraffes progressivt.

Spytting (Regel 8.9, 8.10a)

Det å spytte på noen regnes som en overfall-lignende handling og skal bestraffes (regel 8.10a - diskvalifikasjon med rapport). Forskjellen mellom "spytting som treffer" (bestraffes iht. regel 8.10) og "forsøk på spytting" (et forsøk, bestraffes iht. regel 8.9), er uendret.

Siste 30 sekunder (Regel 8.10c, 8.10d)

Kampens siste 30 sekunder finner sted i den normale spilletiden på slutten av 2.omgang. Gjelder også på slutten av begge 2.omgangene i ekstra omgangene (2. og 4. ekstra omgang)
Starten på de siste 30 sekundene indikeres når kampuret viser 59:30 (eller 69:30, 79:30) eller 0:30.

Ikke overholde 3-meters avstand (Regel 8.10c)

" Ikke overholde 3-meters avstand" kan bare føre til diskvalifikasjon +
7m-kast, dersom et kast ikke kan utføres i kampens siste 30 sekunder (!).

Når ballen har forlatt kasterens hånd er kastet å betrakte som utført, og blir kastet blokkert av en motspiller som står for nærme, skal vanlig progressiv inngrep finne sted i kampens 30 siste sekunder (se regel 15.2 1. avsnitt).

Regelen er gjeldende dersom et regelbrudd finner stede i kampens 30 siste sekunder eller samtidig som sluttsignalet går (regel 2.4, 1.avsnitt). I dette tilfelle vil dommernes situasjonsbedømmelse være endelig (regel 17.11).

Dersom spillet avbrytes de siste 30 sekunder grunnet en innblanding som ikke direkte er relatert til utførelsen av et kast (for eksempel feil bytte, usportslig opptreden i innbytterommet), skal regel 8.10c benyttes.

Diskvalifikasjon i kampens 30 siste sekunder (Regel 8.10d)

I de tilfeller der diskvalifikasjon av en forsvarsspiller iht. regel 8.5 og 8.6 i kampens siste 30 sekunder, vil bare brudd på regel 8.6 IHF-Kommentar føre til en diskvalifikasjon med rapport + 7m-kast. Regelbrudd av en forsvarsspiller iht. regel 8.5 i kampens siste 30 sekunder føre til en diskvalifikasjon uten rapport + 7m-kast.

Oppnå en fordel under kampens siste 30 sekunder (8.10d, siste avsnitt)

Dommerne avbryter kampen umiddelbart hvis spilleren som mottar pasningen ikke scorer mål eller spiller ballen videre. I dette tilfellet skal det tildeles 7m-kast.

8.10d er gjeldende dersom regelbruddet har skjedd i spilletiden eller i det sluttsignalet går (se regel 2.4, 1 avsnitt). I dette tilfelle er avgjørelsen basert på dommernes observasjoner av fakta (regel 17.11).

En diskvalifikasjon av en målvakt iht. regel 8.5 IHF-Kommentar (forlater målfeltet) fører til 7m-kast i kampens siste 30 sekunder, dersom regel 8.5, siste avsnitt er oppfylt eller et regelbrudd iht. regel 8.6 er begått.

Utførelsen av et innkast (Regel 11.4)

Et innkast utføres mot spillebanen som et direkte kast fra sidelinjen.

Utførelsen av et kast (Regel 15)

Regel 15.7, 3 avsnitt og Regel 15.8 inkluderer eksempler på mulige feil når man skal utføre et kast. Dribling og legge ballen ned på spillefeltet (før den tas opp igjen) er et regelbrudd, det samme gjelder når ballen er i kontakt med gulvet ved utførelsen av et kast (unntak: utkast).

I dette tilfelle skal feil også behandles iht. bestemmelsene i regel 15.7 og 15.8 (korrigering eller straff).

Diskvalifiserte spillere/lagledere (Regel 16.8)

Diskvalifiserte spillere og ledere må forlate spillefeltet og innbytterrommet umiddelbart og skal ikke ha noe videre kontakt med sitt lag.

I tilfeller der dommerne registrerer et nytt regelbrudd begått av den diskvalifiserte spilleren eller laglederen, etter at kampen er satt i gang igjen, skal rapporteres skriftlig.

Det er ikke mulig å gi mer straff under kampen imot spiller eller lagleder, og derfor må ikke deres oppførsel føre til noen reduksjon av antall spillere på spillebanen. Dette er også gjeldende dersom en diskvalifisert spiller entrer spillebanen.

Tilskuere som oppfører seg truende mot spillere (Regel 17.12)

Regel 17.12 skal også gjelde dersom tilskuere oppfører seg truende mot spillerne, for eksempel ved å bruke laserpeker eller kaste ulike gjenstander. I disse tilfellene, skal følgende tiltak gjøres:

– om nødvendig avbryte kampen midlertidig, eventuelt avslutte kampen
– tilskuerne henstilles til ikke å forstyrre spillet
– om nødvendig, skal berørte tilskuerne fjernes fra sine plasser og kampen starter ikke før disse tilskuerne har forlatt hallen
– hjemmelaget blir bedt om å sette i gang ekstra sikkerhetstiltak
– skriftlig rapport

Dersom kampen allerede er avbrutt når man oppdager dette, gjelder regel 13.3.
Dersom kampen avbrytes når det foreligger en klar målsjanse, regel 14.1c er gjeldende.
I alle andre tilfeller, må et frikast tildeles det laget som var i ballbesittelse fra der ballen befant seg da spillet ble avbrutt.

Tillegg:

1) Anbefalte fremgangsmåter for dommerne og delegater når det gjelder ansiktsmaske forbud og annet ulovlig utstyr (regel 4.9)
2) Utstyr som er lovlig og ikke lovlig å bruke (4.9), illustrert ved bilder
3) Treningsøvelser "6 pasninger"

Tillegg 1

Flere råd til ansiktsmaske forbud og annet ulovlig utstyr (Regel 4.9)

IHFs Dommerkomite mottar jevnlige forespørsler vedrørende unntak fra regelen om ulike ansiktsmasker, selv om dette flere steder i retningslinjer og presiseringer står at det er total forbud mot å bruke ansiktsmaske.

Generelt er hovedargumentet til de som kommer med en slik forespørsel, gjerne med bilde dokumentasjon, at ansiktsmasken ikke vil være til noe helsemessig fare for spillerne. Likevel har IHFs Medisinske Komite sagt at alle typer og størrelser av ansiktsmasker anbefales forbudt. Slik at det ikke skal være rom for tolkninger, selv om ansiktsmasken ikke utgjorde noen helsemessig fare for andre.

Likevel blir det i blant rapportert inn at klubber eller spillere referer til denne såkalte ikke-eksiterende helsefaren for andre, dette igjen fører til utfordringer for dommerne og delegatene, om hvordan de skal forholde seg til dette i den respektive kamp.

Grunnet det som er nevnt ovenfor har IHFs Dommerkomite valgt å utgi følgende anbefalinger, inkludert vedlagt skjema for fremgangsmåte for dommere og tidtakere eller delegater, for å følge innholdet i regel 4.9 og 17.3, 2. avsnitt, og begrunnelsene i retningslinjer og presiseringene som skal være gjeldende.

En spiller som har på seg ansiktsmaske tenker å delta i spillet!

Hvilke tiltak som skal benyttes av dommerne avhenger i stor grad av når første gang det ble observert og eventuelt senere observasjoner.

I de tilfeller der regelbruddet er oppdaget for første gang, skal spilleren og "lags ansvarlig" A bli gjort oppmerksom på forbudet av ansiktsmaske. Spilleren blir bedt om å rette opp regelbruddet og vil først være spilleklar når dette er gjort. Ved første gangs forseelse skal han ikke bli tildelt noen personlig straff/progressivt bestrafning.

Dersom en spiller vegrer seg, selv om han har blitt gjort oppmerksom på regelbruddet, skal denne situasjonen tolkes som en mer usportslig oppførsel og må bli bestraffet med en 2 min. utvisning iht. regel 8.8a (unntaket for denne regel-spesifikke grunnen, se situasjon 1.2 som kommer nedenfor). I tillegg bes spilleren igjen rette opp regelbruddet før han kan betre spillebanen etter utvisningstiden er omme. Blir regelbruddet oppdaget enda en gang, vil dette oppfattes som grovt usportslig opptreden, og spilleren skal tildeles en diskvalifikasjon (uten rapport) iht. regel 8.9.

Det er IHFs Dommerkomite sitt syn at de påfølgende scenarioene, som kan virke hypotetiske (i noen av tilfellene) – kan forekomme:

Før kampstart
1.1 Dersom et regelbrudd iht. regel 4.9 er oppdaget før kampen startes (under oppvarmingen), skal spilleren og «lagsansvarlig» A bli gjort oppmerksom på forbudet iht. regel 17.3, 2.avsnitt.
Spilleren skal bli bedt om å fjerne sin ansiktsmaske (Regel 4.9; retningslinjer og presiseringer). Spilleren og «lagsansvarlig» A skal bli gjort oppmerksom på at dersom et slikt regelbrudd iht. 4.9 finner sted for andre gang, skal dette betraktes som usportslig opptreden iht. regel 17.5,
2. avsnitt, og innledningen til 8.7, resultere i en progressiv bestrafning iht. regel 8.8. eller 8.9.

Ved kampstart
1.2 I tilfelle der spilleren som har på seg ansiktsmaske likevel betrer spillebanen når kampen skal settes i gang, skal kampen ikke starte. Spilleren skal tildeles en advarsel iht. regel 16.11, 2.avsnitt, punkt a. Spilleren med ansiktsmaske må forlate spillebanen. Han kan bare delta i spillet dersom masken er fjernet.

I kampen
1.3 I tilfelle der spilleren som har på seg ansiktsmaske betrer spillebanen under kampen, skal dommerne eller tidtaker/delegat blåse time-out og kampen stoppes umiddelbart på grunn av den potensielle risikoen for å sette andre i fare. Iht. regel 8.8a (provoserende oppførsel) skal spilleren bli bestraffet med en 2 min. utvisning (16.3f). Spilleren må forlate spillebanen for å fjerne ansiktsmasken. Spilleren er igjen spilleberettiget etter at utvisningstiden er ute og han har fjernet ansiktsmasken. Kampen skal settes i gang igjen med frikast til motstander laget iht. regel 13.1a (7m-kast dersom kampen ble avbrutt i en klar målsjanse for motstander laget (regel 14.1a)).

I kampen
1.4 I tilfelle der spilleren som har på seg ansiktsmaske betrer spillebanen for andre gang under kampen, skal dommerne eller tidtaker/delegat blåse time-out og kampen avbrytes umiddelbart på grunn av den potensielle risikoen for å sette andre i fare. Spillerens gjentatte usportslig opptreden er å betrakte som grov usportslig opptreden iht. regel 8.9. Spilleren skal bli diskvalifisert iht. regel 16.6b. Bestemmelsene som ligger i 16.7 og 16.8, avsnitt 1–4, skal følges. Kampen skal settes i gang igjen med frikast til motstander laget iht. regel 13.1a (7m-kast dersom kampen ble avbrutt i en klar målsjanse for motstanderlaget (regel 14.1a)).

Ved kampstart
2.1 I tilfelle der regelbruddet ikke er oppdaget eller blitt gjort kjent for dommerne før kampstart (under oppvarming), må spilleren som er på spillebanen når kampen skal startes, bli gjort oppmerksom på regelbruddet iht. regel 4.9 og bli bedt om fjerne dette. Kampen skal ikke startes så lenge spilleren befinner seg på spillebanen. Spilleren og "lagsansvarlig" A skal bli gjort oppmerksom på at dersom et slikt regelbrudd iht. 4.9 finner sted for andre gang, skal dette betraktes som usportslig opptreden iht. regel 17.5, 2. avsnitt, og innledningen til 8.7,
resultere i en progressiv bestrafning iht. regel 8.8. eller 8.9. Deretter skal avkast tas som vanlig (10.1, 1.avsnitt).

I kampen
2.2 I tilfelle der en spiller betrer spillebanen med ansiktsmaske under kampen uten at regelbruddet er oppdaget eller blitt gjort kjent for dommerne eller tidtaker/delegat, skal det blåses time-out for å avbryte kampen umiddelbart på grunn av den potensielle risikoen for å sette andre i fare. Spilleren skal bli bedt om å fjerne ansiktsmasken iht. regel 4.9. Spilleren og "lagsansvarlig" A skal bli gjort oppmerksom på at dersom et slikt regelbrudd iht. 4.9 finner sted for andre gang, skal dette betraktes som usportslig opptreden iht. regel 17.5, 2. avsnitt, og innledningen til 8.7, resultere i en progressiv bestrafning iht. regel 8.8. eller 8.9. Kampen skal gjenopptas med et frikast for motstanderlaget iht. regel 13.1a (7m-kast dersom kampen ble avbrutt i en klar målsjanse for motstander lager (regel 14.1a)).

I kampen
2.3 I tilfeller der en spiller med ansiktsmaske betrer spillebanen igjen på tross av det til tidligere gitte råd skal dommerne eller tidtaker/delegat blåse time-out og kampen avbrytes umiddelbart på grunn av den potensielle risikoen for å sette andre i fare. Iht. regel 8.8a (provoserende oppførsel) skal spilleren bli bestraffet med en 2 min. utvisning (16.3f).
Spilleren må forlate spillebanen for å fjerne ansiktsmasken. Spilleren er igjen spilleberettiget etter at utvisningstiden er ute og han har fjernet ansiktsmasken. Kampen skal settes i gang igjen med frikast til motstanderlaget iht. regel 13.1a (7m-kast dersom kampen ble avbrutt i en klar målsjanse for motstander laget (regel 14.1a)).

I kampen
2.4 I tilfeller der spilleren med ansiktsmaske betrer spillebanen igjen under kampen, skal dommerne eller tidtaker/delegat blåse time-out og kampen avbrytes umiddelbart på grunn av den potensielle risikoen for å sette andre i fare. Spillerens gjentatte usportslig opptreden er å betrakte som grov usportslig opptreden iht. regel 8.9. Spilleren skal bli diskvalifisert iht. regel 16.6b. Bestemmelsene som ligger i 16.7 og 16.8, avsnitt 1 – 4, skal følges. Kampen skal settes i gang igjen med frikast til motstander laget iht. regel 13.1a (7m-kast dersom kampen ble avbrutt i en klar målsjanse for motstanderlaget (regel 14.1a)).

Spillere med ansiktsmaske illustrasjon

 

 2017 august IHF presisering bruk av utstyr (pdf-fil)