Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år
Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Svein André Svendsen

Dommer barnehåndball

Dommere som dømmer barnehåndballturneringer og/eller 11-årsserien skal minimum ha gjennomført kurset Dommer Barnehåndball.

Barnehåndball omfatter alle kamper i 4'er-, 5'er- og 6'er-håndball. Det vil i korte trekk tilsi alle kamper i Barnehåndballturneringer og 11-årsklassen.

Fra sesongen 2016-17 har Regionstinget bestemt at klubbene, i tillegg til å sette opp dommere og veiledere til egne barnehåndballturneringer, også har ansvaret for å sette opp dommere til kampene i 11-årsklassen. Da disse kampene går over en hel sesong er det viktig at klubbene finner ordninger hvor de tidlig skaffer seg oversikt over de kampene de har ansvar for dommeroppsette til, og ikke minst så tidlig som mulig finner dommere til kampene. Om det benyttes mer erfarne dommere med høyere utdanning, er det klubbens plikt å sørge for at disse dommerne er klar over regeltilpasningene i barnehåndball.

Klubbens dommer barnehåndballansvarlig skal ha gjennomført kurset Dommerveileder barnehåndball.

Som dommeransvarlig i barnehåndball skal man:

 • Skaffe dommere til turneringen(e) som egen klubb er tildelt. Dommere i barnehåndballen skal være personer, som minimum har gjennomført kurset Dommer - barnehåndball, eller høyere dommerutdanning.
 • Skaffe til veie og sette opp utdannede dommerutviklere, som kan bistå dommerne med veiledning underveis i turneringen. 
 • Sørge for at dommere og dommerutviklere er sine veilederroller bevisste og er godt kjent med reglementet for aktiviteten som skal foregå.

Dommerutviklere har som oppgave å følge opp, observere og veilede/utvikle barnekamplederne under og etter kampene samt underveis i turneringen. Kompetansen til å gjøre denne jobben vil man få på kurset Dommerutvikler - barnehåndball.

Se mer om vårt utdanningstilbud her for sesongen 2021-2022

Videre skal en dommerutvikler:

 • Skape trygghet hos uerfarne kampledere.
 • Sørge for at dommerne er godt kjent med og følger reglementet for aktiviteten som skal foregå.
 • Sørge for at dommerne er sin veilederrolle bevisst.
 • Være synlig i hallen under kampene.
 • Presentere seg for begge lags ledere før kampen.
 • Om nødvendig være en "buffer" overfor lagledere, publikum og andre som måtte opptre eller oppføre seg på en uønsket måte ovenfor dommerne.  

På kurset Dommer - Barnehåndball får våre fremtidige dommere sine første møter med dommertekniske ferdigheter som fløyteblåsing, tegngiving og bedømming av frikast / 7m-kast. En vesentlig del av utdanningen tar for seg viktigheten av å veilede spillere fremfor å straffe dem. Verdiene i norsk håndball generelt og intensjonen med barnehåndball spesielt er vektlagt!

Oppgavene til dommere:

 • Skal lede kampene ut fra den enkelte spillers utvikling og ferdigheter.
 • Veilede uten å straffe. Alltid ta seg tid til å forklare spilleren hvorfor man blåste av!
 • Opptre med stil og humør samt vise respekt og ydmykhet overfor kampens øvrige aktører.
 • Skape god stemning på banen og i hallen.

I Barnehåndballturneringer (6-10 år) skal dommeren få 80 kroner pr dømte kamp i 4'er håndball og 120 kr pr dømte kamp i 5'er håndball. Da det er de spillende lagene som spleiser på honoraret til dommerne i barnehåndballturneringene, og det ikke er utgiftsfordeling i slutten av sesongen, skal de deltakende lagene verken betale kjøregodtgjørelse eller diett til kamplederne i barnehåndballturneringene.

Det vil si at om arrangøren setter opp én barnekampleder til å dømme en kamp, skal de to spillende lagene betale 40,-/60,- hver for kampen. Dersom arrangøren setter opp to barnekampledere til å blåse kampen, må de to spillende lagene betale 80,-/120,- hver. Resultatet skal uansett bli at kamplederen får 80/120 kroner fra lagene, for å dømme én kamp.

En god og ryddig måte å samle inn disse pengene på, er at arrangementsledelsen samler inn dette ved lagenes ankomt og deretter videreformidler pengene til dommerne. Lagene må derfor huske å ha med seg kontanter i hallen. Ved at arrangementsledelsen organiserer innkreving og betaling til dommerne, får de deltagende lagene en ryddig kvittering for hva de har betalt, samtidig som dommerne kan konsentrere seg om å dømme kamper framfor å ”løpe” etter lagledere og trenere med regninger. Ikke alle dommere er klar over at det er forskjell på betaling i seriekamper og turneringer.

Videre skal dommere i barnehåndballen få kjøregodtgjørelse og diett dersom de har lang vei til hallen, og/eller er så lenge borte fra hjemmet at det overstiger 6 timer. Dette er det arrangøren som skal betale, dersom det for eksempel brukes dommere fra en annen klubb. Den øvrige betalingen beregnes slik:

 • Kjøregodtgjørelse kr 3,50 pr km hvis man kjører alene og kr 4,50 pr km hvis to dommere kjører sammen (Å sitte på med foreldre osv tilsvarer det å kjøre selv)
 • Dommere skal i størst mulig utstrekning kjøre sammen.
 • Har dommere fravær 6-12 timer skal man ha diett på kr 315 kr dersom man bor lenger enn 15 km unna hallen (en vei).

Under finner du skjemaer som kan brukes (disse er kun til hjelp for arrangørklubben, og skal ikke sendes regionen):

Dommerregning i excel

Dommerregning i pdf

Kvittering for deltagende lag

Oppgjørsskjema for barnehåndballturneringer

Det er en forutsetning at dommere og utviklere som benyttes i barnehåndballen, er kurset på det nivået de skal gjøre en jobb.

Dommer - Barnehåndball

Det settes opp kurs på oppfordring fra klubbene. Man melder seg på kursene i Min Idrett. Maksimum antall deltakere pr kurs er 16. Denne grensen SKAL ikke overskrides da det vil gå ut over hver enkelt deltakers mulighet til praktisk trening. Aldersgrensen for å ta utdanningen Dommer Barnehåndball er 15 år.

Vi oppfordrer klubber til å samarbeide om å få satt opp kurs lokalt. Kurset har en varighet på 5 timer der 1 time er e-læring og 4 timer praktisk undervisning.

Se Læreplanen Dommer Barnehåndball.

Se totaloversikten over planlagte kurs.

 

Dommerutvikler - Barnehåndball

Kurset settes opp på oppfordring fra klubbene. Kurset har en teorikveld (4 timer) og en praktisk dag i hall sammen med instruktør. På den praktiske økten ser man dommere i aksjon i kamper, og gjennomfører veiledningssamtaler med paret i etterkant.

Se totaloversikten over planlagte kurs.

 

Ønsker din klubb å sette opp noen av disse kursene hos dere?

Ta kontakt med Bjørn på kontoret.

Regel 1: Spillebanen

1:1 
6’er håndball spilles på ordinær håndballbane.
 
Målet står midt på kortlinjen. Det skal være solid fastgjort og innvendig ikke være lavere enn 1,60 meter eller høyere enn 1,70 meter (nedsunket tverrligger)2) Målet skal være 3 meter bredt.
1:2
Målet skal være forsynt med et fangnett som er opphengt slik at en ball som kastes i mål, ikke straks spretter ut igjen.
 
Regel 2: Spilletiden

2:1 
Anbefalt spilletid er 1 x 15 minutter i klassene J/G 10 år, og 1 x 20 min i klassene J/G 11 år.
  
Regel 3: Ballen

3:1 
Det benyttes ballstørrelse 0.
 
Regel 4: Spillerne

4:1 
Laget består av inntil 12 spillere, hvorav fem utespillere og en målvakt befinner seg på spillebanen samtidig. De øvrige spillerne er innbyttere.
 
4:2 
Alle på laget skal spille tilnærmet like mye.
 
4:3 
Det er ønskelig med rene jente- og guttelag. Men jenter og gutter kan spille på samme lag, miks-lag. Der det ikke er miks-klasse, deltar laget med både jenter og gutter i gutteklassen.
 
4:4 
Alle på laget kan spille målvakt i løpet av kampen. Målvakt skal ha egen farge som skiller seg fra lagets øvrige draktfarge.
 
Regel 5: Spilleregulerende regler

5:1 
Omgangen starter med avkast fra banens midtpunkt, etter loddtrekking. Etter skåring settes ballen i spill igjen ved at målvakten foretar utkast fra målfeltet
 
5:2 
Det foretas utkast fra målvakt om
a) om en motspiller trår inn i målfeltet med ballen
b) om målvakten har kontroll over ballen i målfeltet eller den ligger stille i målfeltet
c) om en motstander berører en ball som ruller på gulvet i målfeltet
d) om ballen har passert kortlinjen etter å ha vært berørt sist av målvakten eller en av angripende lags spillere.
 
5:3 Innkast dømmes når ballen helt har passert sidelinjen, eller når den har passert kortlinjen, over eller til side for mål, og sist ble berørt av en utespiller fra det forsvarende lag.
Innkast utføres fra det sted der ballen passerte sidelinjen, eller ved enden av sidelinjen på den siden av mål der ballen passerte kortlinjen over eller til side for mål.
   
5:4 
Alt forsvarsspill skal være ball- og ballbaneorientert.
 
5:5 
Reglene om ballbehandling, tre skritt og tre sekunder, håndheves bare når spillerne har hatt vesentlig fordel av aksjonen.
 
5:6
Reglene om forholdet til motspiller håndheves, men det tas hensyn til at spillerne er uøvde.
 
Kommentarer til 5:
Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Gjentatte kontringer og/eller stor dominans fra en enkelt spiller bør derfor begrenses.
At forsvarsspillet skal være ball- og baneorientert er sagt ut fra ønsket om at de yngste skal jobbe aktivt for å erobre ballen i forsvar.
Regel 6: Spesielle bestemmelser
I 6’er håndball kan advarsel og utvisning benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Barnekamplederens rolle som veileder, skal også gjelde i denne aldersklassen. 
Advarsel og utvisning skal derfor brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon skal ikke forekomme.
         
En utvisning i 6'er håndball er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste. Den utviste spilleren er klar for ny deltakelse etter 2 minutter. Utvisningstiden styres av sekretariatet.
 
Barnekamplederen skal være barnas hjelper på banen og veilede etter sunn fornuft i henhold til håndballspillets ide og ideelle mål.
(2)Om det i hallen ikke er tilgang til nedsunket tverrligger, kan en søke regionen om dispensasjon til å benytte ordinære håndballmål.

Regel 1: Spillebanen

1:1   Spillebanen består av et spillefelt og to målfelt. Den er rektangulær, 20 m lang og 12 m bred.

                                    Minihåndballbane

1:2  Målet er innvendig 240 cm bredt, og 160 cm høyt. Målstolpene er 8 x 8 cm og malt i felter med kontrastfarger. 

1:3 Målfeltet avgrenses av målfeltlinjen som lages med en rett linje midt foran mål, 450 cm fra kortlinjen. Målfeltlinjen forbindes med to kvartsirkler med radius 450 cm, og med sentrum ved målstolpene.

1:4 Frikastlinjen lages som målfeltlinjen, men avstanden fra kortlinjen skal være 600 cm, det samme er radius i kvartsirklene. Avstand til kaster ved frikastlinjen vil være 150 cm. Ved øvrige frikast på banen vil avstanden til kaster være 300 cm.

1:5 5meter-kastlinjen markeres 5 meter fra kortlinjen midt foran mål, og er 100cm lang.

 

Regel 2: Spilletiden

2:1 
Spilletiden er inntil 1 x 15 minutter

Regel 3: Ballen

3:1

Det benyttes ballstørrelse 0. Omkrets 47-49 cm / 250-300 gram.

Regel 4: Spillerne

4:1

Laget består av inntil 8 spillere, hvorav fire kan være på banen samtidig. De øvrige spillerne er innbyttere. Hvem som helst kan være målvakt. Det spilles ikke med draktfarge for målvakten. Alle har samme draktfarge. Innbytte skal skje på egen banehalvdel.
NHF-Kommentar:
 Når laget har ballen, oppfordres det til at laget spiller med fire spillere i angrep. Den som er målvakt idet laget vinner ballen, blir enten med i angrepsspillet eller bytter med en annen spiller.
4:2
Alle på laget skal spille tilnærmet like mye.
4:3 Det er ønskelig med rene jente- og guttelag. Men jenter og gutter kan spille på samme lag. Der det ikke er miks-klasse, deltar laget med både jenter og gutter i gutteklassen.

Regel 5: Spilleregulerende regler

5:1  Omgangen starter med avkast fra banens midtpunkt. Etter scoring settes ballen i spill igjen ved at målvakten foretar utkast fra målfeltet.

5:2 Det foretas utkast fra målvakt hver gang ballen har passert kortlinjen etter å ha vært berørt sist av målvakten eller en av angripende lags spillere

5:3 Innkast dømmes når ballen helt har passert sidelinjen, eller når den har passert kortlinjen, over eller til side for mål, og sist ble berørt av en utespiller fra det forsvarende lag. Innkast utføres fra det sted der ballen passerte sidelinjen, eller ved enden av sidelinjen på den siden av mål der ballen passerte kortlinjen over eller til side for mål.

5:4 Skåring skal bare godkjennes når skuddet er avlevert fra forsvarende lags banehalvdel. Det betyr, at det etter at laget vinner ballen, er nødvendig å spille ballen inn på motstandernes banehalvdel før skudd avleveres. Dette kan skje via pasninger eller dribling.

5:5 Alt forsvarsspill skal være ball- og ballbaneorientert.

5:6 Regelen om ballbehandling, tre skritt og tre sekunder, skal kun håndheves dersom spillerne har hatt vesentlig fordel av aksjonen.

5:7 Regelen om forholdet til motspiller skal håndheves, men det tas hensyn til at spillerne er uøvde.

Kommentarer til 5: Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Gjentatte kontringer og/eller stor dominans fra en enkelt spiller bør derfor begrenses.  Det er ikke ønskelig med særlig grad av fysisk kontakt mellom spillerne i form av taklinger og holdninger.

Regel 6: Spesielle bestemmelser

I minihåndball skal spilleregel 16 ”Bestrafning” ikke benyttes. Dersom en spiller begår regelbrudd i forhold til motspiller, eller en spiller/leder opptrer usportslig, skal dette medføre tilsnakk/ irettesettelse fra barnekamplederen. Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller, skal barnekamplederen påse at laglederen bytter ut den aktuelle spilleren, og instruerer denne før vedkommende igjen er spilleklar. Ved gjentatte regelbrudd fra en leders side, skal barnekamplederen rapportere dette til ansvarlig instans. 

Generelle kommentarer til minihåndballreglene:  Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Poenget med å spille uten målvakt i angrep, er å oppnå overtall for angripende lag. Overtallspill 4 mot 3 gir god trening i å oppfatte rommene mellom forsvarspillerne, flere i laget får sjansen til å skåre mål og det blir generelt bedre plass, tid og rom for den som til enhver tid er ballfører. Utfordringene ligger i å lære spillerne hva de skal gjøre når laget mister ballen. En av spillerne må da hurtigst mulig tilbake og bli målvakt, eller bytte med en annen som skal være det.
Barnekamplederen skal være barnas hjelper på banen og veilede etter sunn fornuft i henhold til Minihåndballspillets ideelle mål.