Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Overgang og utlån

Gjelder for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

Definisjoner

Deltatt for; spilt for, dømt for, representert organisasjonsmessig. I forbindelse med to års fravær, legges deltakelse som spiller/utøver til grunn. 
Overgang; endring av spillertilhørighet/endring av dommertilhørighet
Overgangsskjema; skjema for endring av spillertilhørighet/dommertilhørighet
Overgangsgebyr; gebyr for endring av spillertilhørighet
Utlånsgebyr; gebyr for midlertidig endring av spillertilhørighet v/utlån
Karantenetid for;  i karantenetiden kan spilleren ikke delta for noen klubb i obligatoriske kamper.
Sesong; En sesong varer fra og med 01.07 til og med 30.06. NHF og NHFs regioner kan i spesielle tilfeller beramme kamper utenfor sesong. Det må i slike tilfeller opplyses om hvilken sesong kampen(e) tilhører. Beachhåndballsesongen er fastsatt til perioden 16.04 – 15.09.
Turneringsperioden er fastsatt til 16.04 – 15.09. .
Ny klubb; Den klubb en spiller skal gå til.
Tidligere klubb; Den klubben spilleren går fra.

I. Generelle bestemmelser for spiller og dommer

§ 1 Kontakt med spiller

(1) Klubb som ønsker å knytte ny spiller eller dommer til seg som ikke har fylt 20 år, plikter å sende skriftlig melding om dette til spillerens/dommerens klubb før det tas kontakt med spilleren/dommeren. Når slik skriftlig melding er gitt, kan vedkommende spiller, uten tillatelse fra NHF, delta i den nye klubbens treningsaktiviteter og treningskamper. Dette gjelder ikke kamper i turneringer som er godkjent av NHF eller region eller obligatoriske kamper. Skriftlig varsel om kontakt med spiller eller dommer skal signeres av klubbens leder, sportslig leder eller daglig leder.

• Skriftlig varsel om kontakt med spiller eller dommer skal signeres av klubbens leder, sportslig leder eller daglig leder.

(2) Det er ikke tillatt å for ny klubb å ta kontakt med spillere eller dommere under 16 år med hensyn til overgang. (Forbundsrådsvedtak 023/13-15.)

§ 2 Endring fra aktiv klubb

(1) Person over 13 år som ønsker å endre spiller- og/eller dommertilhørighet, og som i løpet av de 2 siste år har deltatt for en klubb som fremdeles er medlem av NHF, må for å kunne delta for den nye klubben, få denne endring registrert i NHF og få tillatelse derfra. Personens nye klubb er ansvarlig for at slik tillatelse innhentes.

§ 3 Endring fra nedlagt/passiv klubb

(1) Person over 13 år som ønsker å endre spiller- og/eller dommertilhørighet og som i løpet av de 2 siste år har deltatt for en klubb som ikke lenger er medlem av NHF, må for å kunne delta for den nye klubben, skriftlig gi NHF melding om endringen før vedkommende kan delta for sin nye klubb. Personens nye klubb er ansvarlig for at slik melding blir sendt.

§ 4 Endring etter 2 års fravær

(1) Person over 13 år som ønsker å endre spiller- og/eller dommertilhørighet og som tidligere, men ikke seneste 2 år, har deltatt for en klubb som er eller har vært medlem av NHF, må for å kunne delta for den nye klubben, skriftlig gi NHF melding om endringen før vedkommende kan delta for sin nye klubb. Personens nye klubb er ansvarlig for at slik melding blir sendt.

(2) Dersom slik melding ikke er sendt til Norges Håndballforbund og spilleren deltar i kampaktivitet for annen klubb enn den vedkommende er registrert å ha sin spiller- og/eller dommertilhørighet til gjelder følgende:

a. Ved første gangs deltakelse uten at melding er sendt og registrert, er dette ikke protestgrunn eller grunnlag for oppfølging i henhold til Protest- og disiplinærreglement for NHF.

b. Ved annen og senere gangs deltakelse uten at slik melding er sendt og registrert følges forholdet opp i henhold til Protest- og disiplinærreglement for NHF.

§ 5 Unntak for yngre personer

(1) Person som ikke har fylt 13 år, kan fritt bytte klubb ved å melde elektronisk eller manuell klubbendring. Klubbendringen skal bekreftes av spiller, foresatt(e) og ny klubb. Tidligere klubb vil få varsel om endringen, men kan ikke avslå klubbendring for personer under 13 år. Slik registrering av klubbendring for personer under 13 år begrenses til tre per sesong. Regionene har fullmakt til å dispensere fra dette dersom dette finnes hensiktsmessig av hensyn til personen.

(2) Personer tilhørende 14-års klassen og yngre kan ved dokumentert delt bosted og skolegang på to ulike skoler, delta for to ulike klubber i 14-års klassen og yngre som har naturlig tilhørighet til spillerens bosteder. Søknad om deltakelse for flere klubber sendes til og behandles av de regionene hvor klubbene tilhører.

§ 6 Overgangsdatoer

(1) Fra sesongslutt tom. 31. august, kan spillere og eller dommere endre spillertilhørighet dersom de ikke er bundet gjennom kontrakt til videre engasjement. Kontraktspillere kan endre spillertilhørighet når som helst gjennom hele året straks kontrakten er utløpt (jfr likevel fjerde ledd). Gammel klubb har ingen rettigheter i forhold til verken spiller eller ny klubb straks kontrakten er utløpt.
I kontraktsperioden kan spillere også endre spillertilhørighet, men bare gjennom forhandlinger mellom de to klubbene det gjelder. (Jamfør allikevel § 39 vedrørende kontraktskategorier og overgangsdatoene i § 6 - 3. ledd.)

(2) Spillere og eller dommere som har deltatt i obligatorisk kamp de seneste 2 år, men som ikke har meldt overgang til annen klubb før 1. september, er bundet til sin klubb for sesongen, men klubben kan frigjøre en spiller for overgang i perioden 1. september til 14. februar. Hvis klubben nekter å frigjøre en spiller, kan NHF etter søknad i spesielle tilfelle frigjøre spilleren. I de tilfeller en spiller/dommer har startet en overgangsprosess innen utløpet av 14. februar og klubbens godkjenning eller betaling ikke er registrert innen utløpet av 14. februar gjelder:

a. Spiller/dommer gis anledning til å trekke overgangssøknaden. Adgangen til å trekke overgangssøknaden opphører 3 uker etter den dato hvor klubbens godkjenning og betaling forelå.

b. Innbetalt overgangsgebyr refunderes ikke.

(3) Spillere som melder overgang i perioden 15.02 – 30.06 vil tidligst få klardato 01.07. Personen kan ikke delta for ny klubb i obligatoriske kamper før klardato for overgangen. Spillere som dokumentert ikke har deltatt i noen håndballaktivitet siste 2 år, vil allikevel bli gitt klardato i perioden 15.02 – 30.06. NHF og regionene kan imidlertid dispensere fra denne datoen for spillere under 18 år dersom

a. Spilleren/dommeren foretar en fysisk endring av bopel slik at deltakelse for den tidligere klubben blir uhensiktsmessig,

eller

b. det laget spilleren deltok på er trukket fra seriespill og spilleren ikke har annet tilbud i sin opprinnelige klubb,

eller

c. spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp tidligere i sesongen.

d. NHF kan i helt spesielle tilfeller innvilge klardato i perioden 15.02-30.06 for spillere under 18 år etter søknad.

(4) Overgangsforhandlinger kan ikke kreves dersom spilleren ikke har deltatt i obligatorisk kamp de seneste 2 år.

§ 7 Frivillig voldgift

(1) Dersom klubber etter å ha innledet reelle forhandlinger om spillerovergang/ dommerovergang ikke klarer å komme fram til enighet, kan NHF etablere:

a. En frivillig voldgiftsløsning med én voldgiftsdommer oppnevnt av NHF.

og/eller

b. Et meglingsorgan.

§ 8 Svarfrist for tidligere klubb

(1) Den tidligere klubb må innen 7 dager etter at skriftlig henvendelse er sendt gi tilbakemelding om spilleren/dommeren har oppfylt sine forpliktelser til tidligere klubb.

(2) Dagene fra og med 1. juli til og med 31. juli skal ikke telles med når 7-dagers fristen beregnes.

(3) Hvis tidligere klubb ikke har svart innen tidsfristen, taper tidligere klubb sine rettigheter både ovenfor spilleren og/eller dommeren som skal gis tillatelse til å delta for sin nye klubb.

§ 9 Karantenetid og dokumentasjonskrav

(1) Karantenetiden for spillere er 2 dager. En spiller kan ikke delta for tidligere klubb etter at overgang/utlån til ny klubb er godkjent. 

a. Ved elektronisk overgang starter karantenetiden fra det tidspunkt hvor overgangen er godkjent, og avsluttes ved utgangen av påfølgende dag. 

b. Ved manuell overgang starter karantenetiden på det tidspunkt hvor fullstendig dokumentasjon er mottatt hos NHF, og avsluttes ved utgangen av påfølgende dag. 

Spilleren kan ikke delta for sin nye klubb før den av NHF publiserte klardato for overgangen.

For dommere er det ingen karantenetid.

(2) Samtlige dokumenter må være NHF i hende innen fristen angitt i § 6(3) dersom spilleren skal kunne delta i obligatorisk kamp for sin nye klubb resten av sesongen.

(3) Ved bruk av elektronisk overgangsregistrering må overgangen være fullført innen fristen angitt i § 6(3) dersom spilleren skal kunne delta i obligatorisk kamp for sin nye klubb resten av sesongen.

§ 10 Spillerens/Dommerens ikke oppfylte forpliktelser

(1) De forpliktelser som spilleren skal ha oppfylt til sin tidligere klubb, er begrenset til:

a. Betalt medlemskontingent og andre årsmøtevedtatte avgifter for den perioden overgangen skjer, samt foregående kalenderår.

b. Levert tilbake utlånt idretts- og treningsutstyr med samlet verdi som overstiger verdigrense fastsatt av Forbundsstyret.

c. Oppfylt forpliktelser i henhold til evt. spillerkontrakt.

d. Betalt ilagte gebyrer og individuelle bøter siste 12 måneder fra region og forbund som klubben står ansvarlig for.

§ 11 Tidligere klubbs forpliktelser

(1) For at tidligere klubb skal ha rett til å kreve overgangsforhandlinger med ny klubb, må klubbens forpliktelser til den aktuelle spiller og/eller dommer i henhold til kontrakt være oppfylt.

§ 12 Spillerens klardato

(1) Når forbundet har registrert og godkjent overgangen, publiseres bekreftelsen om godkjent overgang. Bekreftelsen skal inneholde opplysninger om når spilleren tidligst kan delta for sin nye klubb i obligatoriske kamper.

• Spillerens klardato for ny klubb forutsetter at reglene i § 13 om minimumstid mellom to overganger er overholdt.

(2) I karantenetiden (jfr § 9) kan spilleren ikke delta for noen klubb i obligatoriske kamper. I karantenetiden kan spilleren delta for sin nye klubb i turneringer.*)
*)Det presiseres at det er ny klubb som (forsikringsmessig og erstatningsmessig) er ansvarlig for spilleren i karantenetiden.

§ 13 Antall endringer/utlån pr sesong

(1) Det er kun adgang til 3 overganger og/eller utlån per sesong.

(2) For spillere under 18 år er klardato for ny klubb minimum 1 måned etter klardato på forrige overgang samme sesong.
• For spillere over 18 år er klardato for ny klubb minimum 2 måneder etter klardato på forrige overgang samme sesong.

§ 14 Masseovergang

(1) Dersom to eller flere håndballklubber samler alle lag som deltar i regionale eller nasjonale kamptilbud i en av klubbene eller i en nyopprettet klubb, innenfor allianseidrettslag eller ved godkjent overføring av divisjonsrettighet, skal gebyr beregnes etter medgått tid når:

a. Endring av tilhørighet gjennomføres i én samlet operasjon,

og

b. sammenslåingen gjennomføres mellom to sesonger.

(2) Ny klubb overtar alle krav/forpliktelser i forhold til medlemmer som omfattes av sammenslåingen. Senere overganger følger ordinære bestemmelser.

III Overgang for spillere mellom norske klubber

§ 15 Overgang fra/til

(1) Overgang fra en klubb til en annen er fra den klubb spilleren senest hadde spillertilhørighet i og til den klubb vedkommende skal ha spillertilhørighet i.

§ 16 Søknadsprosedyre

(1) Søknad om endring av spillertilhørighet må sendes NHF på særskilt skjema, eller via NHFs elektroniske overgangsregistrering. Dette skjemaet må være undertegnet av spilleren, samt en av dennes foresatte /verge hvis spilleren ikke er myndig, samt av den nye klubben.

(2) For at søknaden skal behandles umiddelbart, må spillerens tidligere klubb ha kvittert for at spilleren har gjort opp sine forpliktelser og for at ny klubbs eventuelle forpliktelser overfor tidligere klubb er oppfylt.

(3) Foreligger ikke kvittering for at forpliktelsene er oppfylt, må spillerens nye klubb sende rekommandert forespørsel til spillerens tidligere klubb til dennes offisielle adresse med anmodning om slik kvittering. Samtidig må overgangsgebyret innbetales med skjemaets giroblankett.

(4) Avtaler/dokumenter som forplikter klubben, skal være undertegnet av klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben med skriftlig fullmakt fra klubbens styre. I forbindelse med overgang eller utlån av spiller kan det ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom.

IV Utlån av spillere mellom norske klubber

§ 17 Utlån

(1) En klubb kan låne ut en spiller med tilhørighet i klubben til en annen klubb for en bestemt tidsperiode (f.o.m./t.o.m.). Utlånsperiodens lengde kan ikke være kortere enn 2 måneder og ikke lenger enn 12 måneder. Et utlån må startes og avsluttes i samme sesong (jfr. definisjon av sesong).

(2) Det kreves medlemskap i klubben som spilleren lånes ut til.

(3) Dersom utlånet avbrytes ved tilbakegang til opprinnelig klubb innen 2 måneder etter inngåelsen, skal spilleren ikke gis tillatelse til å delta for noen klubb før minimumsperioden er omme jfr § 17(1).

(4) Ved eventuell tilbakegang til den klubb spilleren er utlånt fra i utlånsperioden, gjelder de vanlige reglene ved overganger mellom klubber.

(5) Etter utløpet av utlånsperioden har spilleren automatisk rett til å delta i håndballkamp for den klubb vedkommende var utlånt fra. Dersom utlånet avsluttes i perioden 15. februar til sesongslutt (30. juni), kan ikke spilleren delta for noen klubb i gjeldende sesong.

(6) Dersom en spiller på utlån ønsker overgang eller utlån til annen klubb enn den spilleren er utlånt fra, kan dette først skje etter overgang tilbake til den klubben spilleren er utlånt fra.

(7) Det er lik karantenetid ved utlån som ved overgang. 

§ 18 Utlånsavtale

(1) Avtale om utlån må inngås skriftlig mellom klubbene, og må også være underskrevet av spilleren og en av dennes foresatte dersom spilleren ikke er myndig. Avtale om utlån kan ikke inngås i perioden 15. februar til sesongslutt.

§ 19 Utlånsavtaleformular

(1) Avtalen skrives på NHFs standardformular, eller via NHFs elektroniske overgangsregistrering, og sendes NHF for godkjenning og registrering.

§ 20 Utlånsgebyr

(1) Utlånsgebyr fastsatt av Forbundsstyret, må være innbetalt før avtalen kan registreres.

§ 21 Overgang i/etter utlånsperioden

(1) Ved eventuell endelig overgang til den klubben spilleren er utlånt til, gjelder de vanlige reglene for overganger mellom klubber.

§ 22 Rettigheter for spiller ved opphør av aktivitet i opprinnelig klubb

(1) Spiller som har vært utlånt til annen klubb enn den vedkommende egentlig har sin spillertilhørighet i, kan dersom den sistnevnte klubb opphører med håndballidrett før utlånsperiodens utløp, fritt velge klubb etter utlånsperiodens utløp. Melding om dette må uoppfordret sendes NHF før spilleren kan delta for sin nye klubb.

§ 23 Forlenging av utlånsavtalen

(1) Dersom utlånsperioden ønskes forlenget, skal dette regnes som ny periode slik at ny avtale må inngås. Forlengelse som resulterer i en samlet utlånsperiode over mer enn én sesong, godtas ikke. I slike tilfeller skal overgang søkes.

(2) Ved forlengelse av utlån, er det tilstrekkelig at utøveren (og foresatte dersom utøver er under 18 år), klubben utøveren er utlånt fra og klubben utøveren er utlånt til, bekrefter forlengelse av utlånsperioden skriftlig til NHF. Forlengelse av utlån kan ikke gjøres i perioden 15.02-30.06. 

V. Endring av spillertilhørighet (overgang) fra utenlandsk til norsk klubb

§ 24 Overgang fra utenlandsk klubb

(1) Spillere som ønsker å endre sin spillertilhørighet fra utenlandsk til norsk klubb, må få sin spillertilhørighet til den norske klubben registrert i NHF. Spillere som har utenlandsk statsborgerskap, må ha arbeidstillatelse i Norge dersom dette kreves av norske myndigheter.

§ 25 Prosedyre ved overgang fra utenlandsk klubb

(1) Den norske klubben sender overgangssøknad til NHF. For kontraktsspillere må søknaden vedlegges opplysninger om kontraktperiodenes varighet (fra-og-med/til-og-med) både i den utenlandske og den norske klubben. Gjeldende overgangsgebyr betales samtidig.

(2) Spilletillatelse utstedes av NHF etter avtale med vedkommende spillers nasjonale forbund. Spilleren gis karantene som for norske spillere.

(3) Karantenetiden beregnes fra datoen for når fullstendige papirer er mottatt hos NHF. Spilleren blir spilleklar når det internasjonale sertifikatet er mottatt hos NHF, dog minimum 2 dager etter at NHF har mottatt komplett overgangssøknad fra den norske klubben.

§ 26 Overgangsperiode fra utenlandsk klubb

(1) Fra og med 15. februar til sesongslutt kan det ikke gis spilletillatelse for utenlandske statsborgere. (Jfr. Allikevel § 6 (3).)

(2) Spillere som melder overgang i perioden 31.01 – 14.02 og skal delta i E-cup for ny klubb, kan ikke ha deltatt for tidligere klubb i hverken nasjonale eller internasjonale kamper i perioden 31.01 – 14.02.

§ 27 Utenlandske landslag

(1) Obligatoriske kamper settes opp og gjennomføres uten å ta hensyn til andre nasjoners landslagssamlinger og -kamper.

VI. Endring av spillertilhørighet (overgang) fra norsk klubb til utenlandsk klubb

§ 28 Overgang til utenlandsk klubb

(1) Spiller som i løpet av de 2 siste år*) har deltatt for en norsk klubb i obligatoriske kamper, må ha godkjenning av sin norske klubb og av NHF for å kunne representere en utenlandsk håndballklubb.
* )Tilsvarende 24 måneder. 

(2) Ved internasjonal overgang fra norsk klubb til utenlandsk klubb vil spiller uten profesjonell eller semiprofesjonell kontrakt ikke være bundet til sin klubb etter 01.09.

(3) Ved internasjonal overgang fra norsk klubb til utenlandsk klubb er det håndballforbundet i det landet spilleren melder overgang til som fastsetter klardato for ny klubb.

§ 29 Spillerens forpliktelser til tidligere klubb

(1) Spilleren må ha oppfylt sine forpliktelser til sin norske klubb på samme måte som ved overgang til en norsk klubb. For at den norske klubben skal ha rett til å kreve forhandlinger, må spilleren være under kontrakt og klubbens forpliktelser oppfylt.

§ 30 Fri til deltagelse på norske landslag

(1) For å godkjenne overgangen til en utenlandsk klubb, kan NHF kreve at spilleren forelegger erklæring fra den utenlandske klubben om at spilleren vil bli frigitt for landslagstrening og landslagsspill for Norge.

§ 31 Rådgivning

(1) NHF skal gi råd og hjelp ved spilleroverganger til utenlandsk klubb. Dette gjelder også juridiske råd vedrørende kontrakter.

(2) Ved eventuell motstrid mellom NHFs reglement for overgang/utån og IHFs reglement for overgang/utlån, har IHFs reglement forrang. 

VII Overgang for dommere

§ 32 Overgang for dommer

(1) Overgang fra en klubb til en annen, er fra den klubb dommeren senest har dømt obligatoriske kamper for til den klubb vedkommende skal dømme obligatoriske kamper for.

§ 33 Søknad og prosedyre

(1) Søknad om endring av dommertilhørighet (overgang) må sendes NHF på særskilt skjema (overgangsskjema) eller via NHFs elektroniske overgangsregistrering. Dette skjemaet må være undertegnet av dommeren, samt en av dennes foresatte hvis dommeren ikke er myndig samt av den nye klubben.

(2) For at søknaden skal behandles umiddelbart, må dommerens tidligere klubb ha kvittert for at dommeren har gjort opp sine forpliktelser og for at ny klubbs eventuelle forpliktelser overfor tidligere klubb er oppfylt.

(3) Foreligger ikke kvittering for at forpliktelsene er oppfylt, må dommerens nye klubb sende rekommandert forespørsel til dommerens tidligere klubb til dennes offisielle adresse med anmodning om slik kvittering. Samtidig må overgangs-gebyret innbetales med skjemaets giroblankett.

(4) Dommeren kan dømme obligatoriske kamper i karantenetiden unntatt kamper hvor lag fra de to involverte klubber deltar.

(5) Dommeren teller kvotemessig for den klubb som har meldt vedkommende på til dømming i seriespillet.

VIII Utlån for dommere

§ 34 Utlån av dommere

(1) En klubb kan låne ut en dommer med dommertilhørighet i klubben til en annen klubb for en bestemt tidsperiode (f.o.m./t.o.m.). Utlånsperiodens lengde kan ikke være kortere enn 2 måneder og ikke lenger enn 12 måneder. Et utlån må startes og avsluttes i samme sesong.

(2) Det kreves medlemskap i klubben som dommeren lånes ut til.

(3) Dersom utlånet avbrytes ved tilbakegang til opprinnelig klubb eller ved at det søkes om endring av dommertilhørighet til tredje klubb innen 2 måneder etter inngåelsen, skal dommeren ikke gis tillatelse til å delta for noen klubb før minimumsperioden er omme, jfr § 34(1).

§ 35 Utlånsavtale for dommere

(1) Avtale om utlån må inngås skriftlig mellom klubbene, og må også være underskrevet dommeren og en av dennes foresatte dersom dommeren ikke er myndig. Avtale om utlån kan ikke inngås i perioden 15. februar til sesongslutt.

§ 36 Utlånsformular for dommere

(1) Avtalen skrives på NHFs standardformular og sendes NHF for godkjenning, eller via NHFs elektroniske overgangs- og utlånsregistrering.

§ 37 Utlånsgebyr for dommere

(1) Utlånsgebyr fastsatt av Forbundsstyret, må være innbetalt før avtalen kan registreres.

IX Kontrakt med spillere

§ 38 Generelt

(1) En klubb kan ikke inngå kontrakt med spiller før den sesongen (perioden mellom forrige sesongs slutt og inneværende sesongs slutt) spilleren fyller 16 år.

(2) For å inngå kontrakt med spiller som ikke er myndig, må det være avholdt et informasjonsmøte mellom klubben og spillerens verge. Møtet protokolleres og undertegnes av begge parter. Protokollen vedlegges kontrakten. Kontrakten med spiller som ikke er myndig, skal underskrives av spilleren selv og spillerens verge.

(3) En spiller kan kun ha kontrakt med den klubben hvor spilleren har sin spillertilhørighet. Ved utlån kan spilleren fortsatt ha kontrakt med den klubben spilleren er utlånt fra. Dette gjelder også ved partnerklubbsamarbeid.

(4) For at en kontrakt skal anses å være gyldig, må den være skriftlig og undertegnet av begge parter.

(5) Norges Håndballforbund utarbeider standardkontrakter som klubbene kan benytte ved kontraktsinngåelser med spillere.

§ 39 Kontraktskategorier

(1) Amatørkontrakt 
Amatørspiller er spiller som enten ikke er under kontrakt eller som har en kontrakt som ikke innebærer en trekkpliktig ytelse som overstiger NOK 1499,- per måned. En amatørspiller er bundet til sin eksisterende klubb i henhold til bestemmelsene i § 6, men kan fritt gå til en klubb som inngår semiprofesjonell eller profesjonell kontrakt med spilleren. Med unntak av uoppgjorte forpliktelser i henhold til § 10 kan tidligere klubb ikke kreve ytterligere kompensasjon.

Ved overgang i kontraktsperioden til ny klubb som tilbyr semiprofesjonell eller profesjonell kontrakt er avgivende klubb, i tillegg til evt. uoppgjorte forpliktelser i henhold til §10, berettiget en økonomisk kompensasjon fra ny klubb. Dersom klubbene ikke enes om kompensasjonsbeløp, fastsettes dette av NHF. NHF vil ved slik fastsettelse ta utgangspunkt i spillerens ytelser i gammel klubb, tidspunkt for overgangen og resterende kontraktsperiode. Tvist om økonomisk kompensasjon vil ikke ha innvirkning på behandlingen av selve overgangen.

(2) Semiprofesjonell kontrakt

Semiprofesjonell spiller er bundet til sin eksisterende klubb i kontraktstiden.

Semiprofesjonell kontrakt innebærer en ansettelsesavtale og at spilleren mottar et trekkpliktig beløp mellom NOK 1.500,- og NOK 3.999,- per måned.

En semiprofesjonell spiller er bundet til sin eksisterende klubb i henhold til bestemmelsene i § 6, men kan fritt gå til en klubb som inngår profesjonell kontrakt spiller med spilleren. Ved overgang til ny klubb som tilbyr profesjonell kontrakt er avgivende klubb, i tillegg til evt. uoppgjorte forpliktelser i henhold til §10, berettiget en økonomisk kompensasjon fra ny klubb. Dersom klubbene ikke enes om kompensasjonsbeløp, fastsettes dette av NHF. NHF vil ved slik fastsettelse ta utgangspunkt i spillerens ytelser i gammel klubb, tidspunkt for overgangen og resterende kontraktsperiode. Tvist om økonomisk kompensasjon vil ikke ha innvirkning på behandlingen av selve overgangen.

(3) Profesjonell kontrakt 

Profesjonell spiller er bundet til sin eksisterende klubb ved en kontrakt som innebærer ansettelsesavtale og en trekkpliktig ytelse overstigende NOK 3.999,- per måned.
I kontraktsperioden er klubb og spiller bundet av kontraktens innhold jfr. § 6.

Implementering:
De nye kontraktskategoriene gjøres gjeldende for alle kontrakter som inngås fra og med 01.01.2020. Kontrakter som er inngått før dette tidspunkt skal tilpasses de nye kontraktskategoriene med eventuelle beløpsendringer innen 30.06.2021.

§ 40 Spilleragenter

(1) Personer som har virke som spilleragenter kan ikke inneha andre roller eller verv i norsk håndball. Det kan søkes dispensasjon ved roller og verv som er tydelig adskilt fra nasjonale kamptilbud. Spilleragenter er forpliktet til å følge IHFs bestemmelser og retningslinjer for sitt virke.

(2) Spilleragenter kan kun representere én part og skal godtgjøres fra oppdragsgiver.