Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Protest- og disiplinærreglement

Gjelder for perioden 1. juli 2024 – 30. juni 2025.

Ajourført etter Håndballtinget 2019. 

I. Generelle bestemmelser

§ 1 Formål

(1) NHFs protest- og disiplinærreglement regulerer organisasjonens håndtering av brudd på NHFs lov, bestemmelser og reglementer.

§ 2 Definisjoner

(1) Med protester menes:

a. Dersom et deltagende lag i en kamp, eller den myndighet (region eller forbund) som kampen sorterer under mener at det under kampen har funnet sted regelstridig forhold, kan det nedlegges protest med hensikt å få kampen annullert eller kampens resultat underkjent.

b. Dommerens avgjørelser under kamp er endelige og er ikke gjenstand for protest. Protest kan likevel inngis for det tilfellet det hevdes at det foreligger en uriktig bruk av regelverket. Det kan besluttes omkamp med mindre den uriktige bruken av regelverket åpenbart ikke har påvirket kampens utfall. 

c. Alle protester skal innleveres og behandles i henhold til NHFs til enhver tid gjeldende protestbestemmelser.

d. Protesten skal undertegnes av klubbens fungerende leder eller av lederen i klubbens håndballgruppe. Subsidiært kan protesten underskrives av klubbens daglige leder, der styret har gitt klubbens daglige leder en skriftlig og styrevedtatt fullmakt. Kopi av slik fullmakt skal i så fall legges ved protesten.

(2) Disiplinærsaker

Med disiplinærsaker menes handlinger/unnlatelser foretatt av person og/eller organisasjon i strid med NHFs verdier, lov, reglementer og bestemmelser som gir grunnlag for straff etter bestemmelsene gitt i dette reglementet. Det vil kunne opprettes disiplinærsak mot spillere og ledere tilknyttet voldshendelser og annen usportslig opptreden som ikke er oppfattet av verken dommer eller delegat.

(3) Parter

a. Som parter i en protestsak regnes;

- De 2 klubbene som deltok i den kampen som protesten gjelder.

- Den myndighet kampen sorterer under.

b. Som parter i en sak vedrørende spillerberettigelse regnes;

- Alle klubbene som deltar i samme avdeling eller samme mesterskap.

- Den myndighet kampen sorterer under.

c. Som parter i en disiplinærsak regnes;

- Den person/organisasjon som er gjort til gjenstand for straffe-forfølgelse.

- NHFs påtaleorgan.

d. Kampens myndighet vil i saker knyttet til kampavvikling kunne reise innsigelse innenfor de gjeldende protestfrister. 

e. Skriftlighet: Med skriftlig i denne sammenheng menes per post, rekommandert, e-post eller ved personlig oppmøte.

f. Påklager og anker
Dersom en part ønsker en avgjørelse fattet av håndballmyndighet omstøtt, kan parten(e) anke saken inn for høyere instans. Anke må framsendes innen den frist som er fastsatt i de enkelte tilfeller.

201908278_Påklager-og-anker_640x360web.jpg

§ 3 Rettsgrunnlag

(1) NHFs Protest- og disiplinærreglement er hjemlet i NIFs lov kapittel 11, samt NHFs lov § 26.

§ 4 Virkeområde for protest og disiplinærreglementet

(1) NHFs disiplinærreglement gjelder for følgende;

a. Ethvert medlem av idrettslag tilsluttet NHF.

b. Enhver utøver som deltar på lag som representerer organisasjonsledd i NHF. (Klubb-, regions- og landslag).

c. Ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet.

d. Enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangementer som arrangeres av et organisasjonsledd innen NHF. Dette gjelder uavhengig av om arrangementet har karakter av trening eller konkurranse.

e. Organisasjonsledd i NHF.

(2) Dersom deltaker i støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk personell) ikke er medlem av idrettslag tilsluttet NHF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at vedkommende vil akseptere bestemmelsene i dette kapittel som gjeldende for seg.

(3) Bevisførselen er fri. Videobevis kan kun brukes i disiplinærsaker ved utøvelse av vold og usportslig opptreden, samt i protestsaker ved uriktig bruk av regelverket. 

II Forføyninger og Sanksjoner

§ 5 Forføynings- og sanksjonsbelagte handlinger/unnlatelser

(1) Forføyninger og sanksjoner etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:

a. Bryter NIFs eller NHFs regler, vedtak eller unnlater å etterkomme avgjørelse avsagt av sanksjonsorgan (jfr NHFs Lov § 26), herunder også handling i strid med NHFs og idrettens grunnverdier, slik disse til enhver tid er fastsatt av Håndballtinget og Idrettstinget.

b. Utøver rettsstridig vold eller opptrer uredelig eller uhøvisk.

c. Deltar direkte eller indirekte i pengespill i forbindelse med en idrettskonkurranse, dersom vedkommende har tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener, lagleder, støttepersonell eller annet.

d. Manipulerer resultatet eller enkelthendelser i en idrettskonkurranse for økonomisk vinning for seg selv eller andre.

e. Begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot eller inngår avtale om å ta imot godtgjørelse som er i strid med idrettens bestemmelser.

f. Gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer.

g. Arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket eller ekskludert idrettslag eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF.

h. Ikke håndhever eller respekterer idømt straff eller suspensjon.

i. Nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 18 år deltar eller

j. På annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

(2) Ved tribunevold og andre alvorlige tilfeller av bråk og uorden (herunder rasisme, mobbing og trakassering) i tilknytning til et idrettsarrangement, kan idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar for eller deltar i arrangementet, ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at det kan påvises skyld.

§ 6 Skyld

(1) For å kunne sanksjoneres må det foreligge forsett eller uaktsomhet med unntak av de tilfeller som er beskrevet i § 5 (2).

(2) En forutsetning for at organisasjonsledd kan sanksjoneres, er at noen som har handlet for organisasjonsleddet, har utvist skyld.

(3) Manglende kjennskap til bestemmelsene i dette kapittel etter at disse er trådt i kraft er ikke sanksjonsbefriende eller sanksjosnedsettende.

§ 7 Medvirkning

(1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere.

(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.

III Forføyninger og sanksjoner

§ 8 Forføyninger og sanksjon etter NHFs kamp- og konkurranseregler

(1) Brudd på NHFs Lov, kamp- og konkurranseregler gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Dersom kamp- og konkurransereglene er gjort kjent, kan følgende sanksjoner benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:

a. Irettesettelse.

b. Bot oppad begrenset til kr 50.000,- per person og kr 500.000,- per organisasjonsledd.

c. Tap av plassering/resultat/poeng.

d. Utelukkelse, jfr. NIF lov § 11-2 d, på inntil tolv måneder fra deltakelse i, eller et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

(2) Sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet.

(3) Dersom et medlem av idrettslag tilsluttet NHF dømmes av både NHF og et internasjonalt forbund for samme forhold, gjør NHF følgende gjeldende:

a. Når det internasjonale forbundet idømmer lik eller mildere sanksjon, vil sanksjons-/straffeutmålingen fra norsk instans gjelde.

b. Når det internasjonale forbundet idømmer strengere straff innen sin idrett, vil NHF akseptere at det nasjonale forbundet iverksetter denne straffen. Sanksjons-/straffeutmålingen forøvrig fra norsk instans vil gjelde.

(4) Det kan gis betinget sanksjon med angivelse av prøvetid.

§ 9 Straff etter NIFs straffebestemmelser

(1) NHFs påtaleorgan, Sanksjons- eller Appellkomite kan beslutte å oversende en disiplinær-/straffesak til NIFs Domsutvalg når;

a. Saken har en alvorlighetsgrad som tilsier reaksjon utover NHFs sanksjonsreglement.

b. Sakens karakter tilsier at gitt reaksjon skal ha virkning utover håndballidretten. 

§ 10 Påtaleunnlatelse

(1) Selv om overtredelse av sanksjons- eller straffebestemmelse anses bevist, kan påtaleberettiget organisasjonsledd unnlate påtale såfremt slike særlige forhold er til stede at organisasjonsleddet, etter en samlet vurdering, finner at overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen. Organisasjonsleddet kan gjøre unnlatelse av påtale betinget av slike vilkår det finner hensiktsmessig. Kopi av beslutning om påtaleunnlatelse etter straffebestemmelsene sendes NIF.

(2) Dersom den som er meddelt påtaleunnlatelse mener at straffeskyld ikke foreligger, kan vedkommende bringe saken inn for NIFs domsutvalg innen en måned etter at påtaleunnlatelsen er meddelt.

(3) Beslutning om å unnlate påtale kan omgjøres av Idrettsstyret. Frist for beslutning om omgjøring av vedtak er 14 dager etter at Idrettsstyret ble kjent med påtaleunnlatelsen.

§ 11 Suspensjon

(1) NHFs påtaleorgan har, der det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter § 8(1) og særlige grunner taler for det, anledning til å kunne ilegge suspensjon på inntil 3 dager.

(2) Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter § 8 (1) og særlige grunner taler for det, kan den sanksjonsmyndighet som behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom.

(3) I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som sanksjonsmyndigheten bestemmer, innenfor de rammer som fremgår av § 8 (1). Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt.

(4) Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan ankes inn for høyere domsinstans. En anke gir imidlertid ikke oppsettende virkning på det opprinnelige suspensjonsvedtaket.

§ 12 Foreldelse

(1) Fristen for foreldelse er 5 år. Den regnes fra den dag det sanksjonerbare forhold er opphørt. Foreldelsen avbrytes når en sak påtales til en sanksjonsmyndighet.

(2) Når offentlig sanksjonsforfølgning er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder etter den avgjørelse som avslutter saken.

IV Påtalemyndighet

§ 13 Påtalenemnda

(1) Påtalenemnda består av 3 medlemmer. Påtalenemndas medlemmer oppnevnes av Generalsekretæren blant NHFs ansatte.

(2) Påtalenemda er mottaksinstans for protester, rapporter/anmeldelser og er det organ som avgjør om påtale skal reises og/eller om protest skal sendes til behandling i NHFs evt NIFs dømmende organer.

(3) Påtalenemndas leder oppnevnes av Generalsekretæren, blant nemndas medlemmer. Påtalenemndas leder skal ha tilhørighet i Generalsekretariatet.

(4) Medlemmer i Påtalenemnda kan ikke samtidig være medlemmer i Disiplinærutvalget (DiU).

(5) Påtalenemnda skal saksforberede og eventuelt reise påtale i disiplinærsaker.

Videre skal Påtalenemnda saksforberede og oversende protester som fyller formalkravene gitt i «Bestemmelser for protester».

(6) Påtalenemnda kan avvise anker som ikke oppfyller formalia.

(7) Klageinstans for Påtalenemnda er Forbundsstyret.

V Sanksjonsorganene

§ 14 Administrativ myndighet

(1) Alle saker vedrørende deltakerberettigelse, der de faktiske forhold er bevist, behandles administrativt av det organisasjonsledd som administrerer aktiviteten etter prosedyrer fastsatt i bestemmelser for administrativ forføyning.

§ 15 Disiplinærutvalget

(1) Til å forestå behandling av mindre forseelser oppretter Forbundsstyret i hver tingperiode et Disiplinærutvalg.

(2) Disiplinærutvalget består av 1 leder og 4 medlemmer. Disiplinærutvalgets leder og medlemmer oppnevnes av GS blant NHFs ansatte.

(3) Utvalget settes sammen til hver sak med lederen og 2 av utvalgets medlemmer. Ved forfall fra lederen utpekes en av de øvrige som leder for den enkelte sak.

(4) Disiplinærutvalget har myndighet til å ilegge inntil 3 kampers utestengelse/karantene. Saker med antatt sanksjonsramme høyere enn dette skal behandles av NHFs Sanksjonskomite.

§ 16 Sanksjonskomiteen

(1) Behandler tvister, protester og disiplinærsaker i de forbunds- og regionsarrangementer det ikke er oppnevnt egen jury for.

(2) Sanksjonskomiteen skal behandle anker på avgjørelser fattet av Disiplinærutvalget. Skyldspørsmålet i ankesak fra Disiplinærutvalget avgjøres endelig av Sanksjonskomiteen.

(3) Hovedregelen for Sanksjonskomiteen er skriftlig behandling.

(4) Ilegge sanksjoner til klubber og personer i henhold til Protest- og disiplinærreglement for NHF. 

(5) Vedtak i Sanksjonskomiteen kan ankes til Appellkomiteen.

§ 17 Appellkomiteen

(1) Appellkomiteen skal som siste instans behandle alle anker:

a. Hvor første instans er NHFs Sanksjonskomite, eller der NHFs Sanksjonskomite har endelig avgjort skyldspørsmålet og straffeutmålingen skal prøves på ny.

b. Når et vedtak av håndballmyndighet ønskes overprøvd fordi det menes å stride mot gjeldende bestemmelser.

c. Hovedregelen for Appellkomiteen er skriftlig behandling.

VI Saksbehandling

§ 18 Saksbehandlingsregler

(1) Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan anmelde brudd på § 5, men bare NHF kan reise sak (påtale forholdet). Påtalebegjæring skal inngis skriftlig til vedkommende sanksjonsmyndighet så snart som mulig. Sanksjonsmyndigheten må først vurdere om den er inngitt til riktig instans. I motsatt fall videresendes påtalebegjæringen til rette vedkommende med underretning herom til vedkommende som innga påtalebegjæringen.

(2) Er mottakeren riktig instans, sendes påtalebegjæringen snarest mulig til den saken gjelder som gis en rimelig frist til å komme med sine bemerkninger til den inngitte påtalebegjæring. Samtidig gjøres vedkommende oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte påtalebegjæringen dersom vedkommende unnlater å fremkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist. Sakens karakter og kompleksitet vil avgjøre hvilke frister som settes med hensyn til påtalebegjæring og tilsvar. Disse fristene er nedfelt i de respektive sanksjonsmyndigheters bestemmelser.

(3) Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Sanksjonsmyndigheten skal påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Part har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre sanksjonsmyndigheten enstemmig finner at dette ikke er nødvendig. Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles og ha rett til å være til stede eventuelt sammen med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, blir å legge til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme den saken gjelder til gode.

(4) Ingen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen som selv har interesse i saken, har inngitt anmeldelse eller påtalebegjæring eller vært med på behandlingen av saken i lavere instans eller som på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.

(5) Hvis det ikke, eventuelt ved innkalling av varamedlemmer er mulig å få det tilstrekkelige antall (minst 3) habile medlemmer av det behandlede organ til å gjøre det beslutningsdyktig, skal habilitetsspørsmålet forelegges NHFs Lovkomite til avgjørelse før saken behandles.

(6) Hvis det hos vedkommende behandlende instans foreligger tvil om forståelsen eller fortolkningen av en bestemmelse, skal spørsmålet forelegges NHFs Lovkomite.

(7) Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses som bevist og hvilken sanksjonsbestemmelse som legges til grunn.

(8) Melding om avgjørelse, sammen med begrunnelsen for denne, skal sendes partene i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen og om hvem kravet om overprøving skal rettes til.

§ 19 Overordnet organisasjonsledds kompetanse

(1) Dersom et overordnet organisasjonsledd blir kjent med at det kan ha blitt begått en sanksjonerbar eller straffbar handling i et underordnet organisasjonsledd, kan det underordnede ledd pålegges å behandle saken for å vurdere om det foreligger en sanksjonerbar eller straffbelagt handling.

§ 20 Oppnevnelse av forsvarer og dekning av saksomkostninger

(1) Som hovedregel skal partene i en straffesak dekke sine egne omkostninger tilknyttet saken. Dersom en part helt eller delvis frifinnes, kan sanksjonsmyndigheten tilkjenne saksomkostninger. Tilsvarende kan domfelte i særlige tilfeller pålegges å dekke saksomkostninger.

(2) I særtilfeller der det besluttes at saken behandles ved muntlige forhandlinger, kan sanksjonsmyndigheten oppnevne og bekoste forsvarer og sakkyndig.

(3) Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige. Honorarberegning for advokat skjer etter de samme regler som gjelder offentlig oppnevnt forsvarer for tingrett. Sanksjonsmyndigheten godkjenner honorarenes størrelse. Sanksjonsmyndighetens fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan ankes særskilt til Appellkomiteen av partene innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen.

(4) Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av sanksjonsmyndigheten. Utgifter til sakkyndige erstattes kun når disse er oppnevnt av sanksjonsmyndigheten og utgiftene anses som rimelige.

(5) Når en part er til stede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra sanksjonsmyndigheten, kan instansen beslutte å erstatte dennes reise- og diettutgifter etter statens satser. Tapt arbeidsfortjeneste erstattes ikke, jf. dog første ledd, annet punktum.

§ 21 Sanksjonens ikrafttreden

(1) Sanksjonen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i straffen, jf. § 11 (3).

(2) Soning av sanksjon regnes kun i den tid den dømte er medlem av klubb tilsluttet NIF. Ved utmeldelse blir soning utsatt og løper videre ved en eventuell innmeldelse.

§ 22 Overprøving

(1) Partene kan anke en avgjørelse i lavere instans til NHFs Appellkomite.

(2) Anken må fremsettes skriftlig og senest innen den frist som er angitt i det enkelte sanksjonsmyndighetens særreglement. Anken fremsettes for Norges Håndballforbund som sender denne sammen med sakens dokumenter til ankeinstansen.

(3) En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre ankeinstansen finner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd.

(4) Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i § 18(3) får tilsvarende anvendelse.

(5) Ankeinstansen kan:

a. Avvise saken pga. av formelle feil.

b. Oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for den nye behandling.

c. Stadfeste den påankede avgjørelsen.

d. Avsi ny sanksjon.

§ 23 Offentliggjøring. Taushetsplikt

(1) En disiplinærsak er ikke offentlig før det er besluttet å påtale forholdet. NHF kan i særskilte tilfeller bestemme at beslutningen om påtalebegjæring skal unndras offentligheten.

(2) Forhandlingene i sanksjonmyndighetene er ikke offentlige med mindre sanksjonsmyndigheten selv, eller sanksjonsmyndigheten etter begjæring fra en av partene, finner at forhandlingene skal gå for åpne dører.

(3) I regelen er kun sanksjonsslutningen offentlig. Sanksjonsmyndigheten kan, når det foreligger spesielle grunner, bestemme at sanksjonsmyndighetens avgjørelse i sin helhet skal gjøres offentlig kjent.

§ 24 Gjenopptagelse

(1) Til fordel for den som er ilagt sanksjon, kan en sak som ellers er endelig avgjort av NHFs sanksjonsmyndigheter, gjenopptas når det framkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for den som er frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at vedkommende er skyldig i en sanksjonerbar handling.

(2) Begjæringen om gjenopptagelse sendes NHF, som videresender den til den instans som sist har avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptagelse avslått, kan den overprøves unntatt for avslag behandlet av NHFs Appellkomite.

(3) Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer gjenopptakelsesinstansen hvordan saken videre skal behandles og kan selv avgjøre saken.