Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Markedsreglement

Vedtatt av Forbundsstyret 19. oktober 2023.

§ 1 VIRKEOMRÅDE, FORMÅL OG OMFANG

Dette markedsreglementet gjelder for Norges Håndballforbund (NHF) med tilhørende organisasjonsledd og enkeltmedlemmer/spillere.

Markedsreglementets formål er å regulere det interne rettighetsforholdet mellom NHF og tilhørende organisasjonsledd og enkeltmedlemmer/spillere hva gjelder markeds- og medierettigheter, herunder med det formål å legge til rette for optimal utnyttelse av disse rettighetene. Videre regulerer markedsreglementet inngåelse av avtaler og samarbeid med næringslivet.

Med markedsrettigheter menes immaterielle rettigheter (varemerker/logoer, «image rights» mv.) som benyttes til å markedsføre eller profilere virksomheter eller produkter i markedet.

Med medierettigheter menes retten til å oppta, overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst og lignende fra et idrettsarrangement via TV, radio, internett eller på annen måte, jf. NIFs lov § 14-3 (1).

Med markedsavtale menes enhver avtale som gir et rettssubjekt/tredjeperson rett til å benytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede spillere i sin markedsføring eller øvrig virksomhet.

Markedsreglementet er vedtatt i medhold av NHFs lov § 27 og § 28, og er utformet i henhold til NIFs lov kapittel 13 (Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet) og kapittel 14 (Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser) og er også underlagt disse bestemmelsene.

Markedsreglementet vedtas av NHF v/Forbundsstyret, jf. NHFs lov § 27 og § 28. Forbundsstyret kan inngå særskilt(e) avtale(r) med Norsk Topphåndball, som er intereresseorganisasjonen for klubbene i de to øverste divisjonene for kvinner og menn, om rettighetsforvaltning og inntektsfordeling mv, jf. punktene 2, 6 og 7 nedenfor. Videre kan Forbundsstyret delegere til NHFs administrasjon v/Generalsekretæren å utforme detaljerte bestemmelser, retningslinjer og prosedyrer for reklamebruk og profilering mv. innenfor rammene av markedsreglementet og avtale(r) med Norsk Topphåndball.

§ 2 MARKEDSRETTIGHETER

2.1 NHFs markedsrettigheter

NHF innehar samtlige markedsrettigheter som omfattes av NHFs virksomhet. Dette omfatter blant annet NHFs immaterielle rettigheter som varemerker, logo/emblem mv., markedsrettigheter tilknyttet de idrettsarrangementer NHF har eiendomsretten til, jf. NIFs lov § 14-2 og punkt 6 nedenfor, profileringsrettigheter på trenings- og konkurranseutstyr spillere og andre benytter når de representerer NHF i relasjon til forbundets landslagsvirksomhet samt en andel av landslagsspillernes image rights, jf. dette reglementets pkt. 2.4.

2.2 NHFs regioners markedsrettigheter

NHFs regioner innehar samtlige markedsrettigheter som omfattes av deres virksomheter. Dette omfatter blant annet regionenes immaterielle rettigheter som varemerker, logo/emblem mv. og markedsrettigheter tilknyttet de idrettsarrangementer regionene har eiendomsretten til, jf. NIFs lov § 14-2 og punkt 6 nedenfor, eller har fått lisensiert fra NHF, samt profileringsrettigheter på trenings- og konkurranse-utstyr spillere og andre personer benytter når de representerer regionene i trening og konkurranser.

NHFs regioner plikter å følge retningslinjer fastsatt av NHF ved utnyttelse av markedsrettighetene, og alle markedsavtaler skal forhåndsgodkjennes av NHF.

2.3 NHFs klubbers markedsrettigheter

Klubbene innehar samtlige markedsrettigheter som omfattes av deres virksomheter. Dette omfatter blant annet klubbenes immaterielle rettigheter som varemerker, logo/emblem mv., markedsrettigheter til de idrettsarrangementer klubbene har eiendomsretten til, jf. NIFs lov § 14-2 og punkt 6 nedenfor, eller har fått lisensiert av andre organisasjoner som for eksempel fra NHF, og profileringsrettigheter på trenings- og konkurranseutstyr spillere og andre personer benytter når de representerer klubbene i trening og konkurranser samt en andel av spillernes image rights, jf. dette reglementets pkt. 2.4.

2.4 Spillernes markedsrettigheter

I henhold til NIFs lov § 14-4 (4) innehar spillerne selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur.

Etter NIFs lov § 14-5 kan NHF og tilknyttede organisasjonsledd kreve at deres tilknyttede spillere i rimelig utstrekning medvirker i gjennomføringen av deres markedsavtaler. I vurderingen av hva som er en rimelig medvirkning skal det blant annet legges vekt på:

  • Medvirkningens omfang, herunder hensynet til spillerens personlige integritet og privatlivets fred
  • Den godtgjørelse eller andre fordeler spilleren har hatt eller får gjennom tilknytningen til klubb eller NHF
  • Hensynet til solidaritet mellom klubbene/NHFs tilrettelegging av elite- og breddeaktiviteter

Spillere skal i anledning ovennevnte medvirkningsplikt stille sitt navn, bilde (foto og film) og signatur (heretter benevnt som «image rights») til klubbenes/NHFs rådighet for bruk i forbindelse med inngåelse og oppfyllelse av et nærmere avtalt antall/omfang av klubbenes/NHFs markedsavtaler.

Omfanget av NHFs og klubbenes bruk av landslagsspillere i forbindelse med oppfyllelse av markedsavtaler skal avtales særskilt mellom NHF og Norsk Topphåndball.

Omfanget og intensiteten av spillers medvirkningsplikt skal fremforhandles av partene, og skal inntas i særskilt avtale mellom spiller og klubb (jf. også NHFs mal for spilleravtaler) og/eller spiller og NHF (jf. NHFs landslagskontrakt). Spiller som er ansatt i en klubb vil ha plikt til å medvirke i vesentlig grad, jf. andre strekpunkt ovenfor.

§ 3 SPILLERES INNGÅELSE AV PRIVATE MARKEDSAVTALER

Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd, jf. NIFs lov § 14-4 (1).

NHF tillater at spillere som er medlem i en klubb kan inngå – og stå som part i – egne markedsavtaler, jf. NIFs lov § 14-4 (2), forutsatt at klubben v/styreleder eller annen person gitt fullmakt av klubbens styre aksepterer og medsignerer avtalen.  Videre skal klubben motta en andel av de inntektene avtalen genererer.

Spillere som er ansatt i klubb, vil normalt ha overført retten til å utnytte image rights og til å inngå egne markedsavtaler til klubben gjennom ansettelsesavtalen (jf. NHFs mal for spilleravtaler).

Videre tillater NHF at spillere med utenlandsk klubbtilhørighet som deltar på NHFs landslag kan inngå – og stå som part i – egne markedsavtaler i henhold til nærmere regulering i landslagskontrakten.

§ 4 KRAV TIL MARKEDSAVTALER MED NÆRINGSLIVET

Avtaler og samarbeid mellom næringslivet og NHF, NHFs klubber og spillere mv. skal være i samsvar med idrettens regelverk og etiske grunnverdier. Reklame og markedsføring tilknyttet idretten skal ikke stride mot NIFs eller NHFs formål eller idrettens etiske grunnverdier.

Inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid mellom idretten og næringslivet skal skje skriftlig.

En henvisning til idrettens regelverk skal inntas i alle avtaler/samarbeidsforhold, og det skal der fremkomme at bestemmelser i tilfelle motstrid skal fortolkes i samsvar med idrettens regelverk. NHF, NHFs klubber og spillere mv. skal gjøre avtalemotpart/samarbeidspartner oppmerksom på idrettens regelverk.

Alle markedsavtaler skal være i overenstemmelse med NIFs og NHFs lov, samt norsk lovgivning (for eksempel lov om pengespill, alkoholloven og tobakkskadeloven).

§ 5 MARKEDSAVTALENES VARIGHET OG INNSYNSRETT

Markedsavtaler som omfattes av disse bestemmelsene skal være tidsbegrenset. NHF har i kontrollhenseende innsynsrett i markedsavtaler inngått av klubber og spillere dersom det foreligger saklig grunn til å begjære innsyn.

§ 6 ARRANGEMENTSRETTIGHETER MV.

NHF innehar i henhold til NIFs lov § 14-2 eiendomsretten til de idrettsarrangementer NHF arrangerer og til arrangementer som er en del av et arrangementssystem regulert av NHFs regelverk. NHF innehar etter dette eiendomsretten til blant annet:

  1. Alle kamper som omfattes av NHFs seriesystem
  2. Alle kamper som inngår i Norgesmesterskapet
  3. Øvrige arrangementer som arrangeres av NHF sentralt og regionalt

Med bakgrunn i klubbenes deltakelse og status som arrangør av enkeltkampene benevnt i a) og b) ovenfor, skal klubbene ha rett til å utnytte de økonomiske muligheter som enkeltkampene gir grunnlag for, herunder eksempelvis i form av salg/omsetning av markedsrettigheter og billetter. Utnyttelse av rettigheter knyttet til kampdata skal skje i fellesskap mellom NHF og klubbene.

NHF har inngått en rammeavtale med Norsk Topphåndball som regulerer rettighetsforvaltningen og inntektsfordelingen av ligasponsorater for de to øverste divisjonene i NHFs seriesystem.

For andre idrettsarrangementer enn de benevnt ovenfor har det organisasjonsleddet som arrangerer et idrettsarrangement eiendomsretten til dette med tilhørende aktiviteter, så langt det ikke er i strid med overordnet organisasjonsledds rettigheter, jf. NIFs lov § 14-2 (1).

Arrangementsrettigheter knyttet til internasjonale idrettsarrangementer reguleres av angjeldende internasjonale idrettsorganisasjon.

§ 7 MEDIERETTIGHETER

I henhold til NIFs lov § 14-2 (2) og (3) innehar NHF medierettighetene knyttet til arrangementene angitt i punkt 6 ovenfor, og NHFs klubber har rett til en andel av inntektene fra salg av medierettighetene med bakgrunn i klubbenes deltakelse og status som arrangør av enkeltkampene benevnt i pkt. 6 a) og b).

NHFs rammeavtale med Norsk Topphåndball regulerer rettighetsforvaltningen og inntektsfordelingen av medierettighetene for de to øverste divisjonene for kvinner og menn i NHFs seriesystem.

NHF forestår forvaltningen av medierettighetene knyttet til arrangementene benevnt i punkt 6 for NHFs breddeidrettsklubber og klubbene i lavere divisjoner (nivå 3 og nedover).

§ 8 SANKSJONER VED BRUDD PÅ MARKEDSBESTEMMELSENE

Brudd på disse bestemmelsene kan sanksjoneres i henhold til NIFs og NHFs lov.