Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lov for NHF

Gjelder for perioden 1. juli 2022 – 11. mai 2025

Last ned Lov for NHF som pdf

Ajourført etter Håndballtinget 2022. 

0. Definisjoner

IOC  The International Olympic Committee
IHF  International Handball Federation
EHF  The European Handball Federation
NIF  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
NHF  Norges Håndballforbund
Håndballklubb  Særidrettsklubb for håndball eller håndballgruppe i fleridrettslag.

I. Innledende bestemmelser

§ 1 Formål

(1) Norges Håndballforbunds (NHFs) formål er å utbre og lede håndballidretten i Norge, og å repre­sentere idretten internasjonalt.

(2) Norges Håndballforbund skal ha åpenhet om organisatoriske forhold i samsvar med de grunnverdier som idretten bygger på.

(3) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

(4) Norges Håndballforbunds verdier som er; Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair play forplikter hele organisasjonen og alle medlemmer.

§ 2 Organisasjon

(1) NHF består av håndballklubber opptatt etter denne lov og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) NHF er inndelt i regioner som står for forvaltningen og ledelse av håndballen innen sine geografiske områder jf. § 22.

(3) NHF er medlem av NIF, er tilsluttet det Inter­nasjonale Håndballforbundet (IHF) og det Europeiske Håndballfor­bundet (EHF), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NHF uavhengig av hva som måtte stå i NHFs egen lov.

(4) Opptak av nye idretter i NHF samt endring av NHFs navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NHF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget.

(5) Alle håndballklubber som er tilsluttet NHF plikter å overholde NIFs og NHFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak.

§ 3 Oppgaver og kompetanse

(1) NHF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer NHFs medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

(2) NHF er den høyeste faglige myndighet på håndballidrettens område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som gjelder håndballidrett med følgende unntak:

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.

b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.

c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at NHF selv iverksetter kontrollrutiner.

d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NHF.

§ 4 Medlemskap

(1) Alle håndballklubber som organiserer håndballidretten og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i NHF.

(2) Søknad om medlemskap sendes NHF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

§ 5 Kontingent/avgifter

(1) Håndballtinget kan fastsette kontingent og avgifter for håndballklubbene.

(2) Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på Håndballtinget. Forbundsstyret kan frata håndballklubber som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i NHF, og anbefale overfor NIF at håndballklubben fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.

II. Tillitsvalgte og ansatte

§ 6 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NHF skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen.  Ved valg/oppnevning av mer enn 3 personer skal det velges/oppnevnes minst 40 % fra hvert kjønn.  Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

(5) Det vises for øvrig til NIF Lov § 2-4.

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av en håndballklubb i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NHF: medlem av styre, lovkomité, appellkomité, domskomité, kontrollkomité, valgkomité.  Person med slikt verv kan ikke møte på Håndballtinget som representant for et annet organisasjonsledd.

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært Håndballting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært Håndballting i NHF.

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under Håndballtinget. Kun representasjonsberettiget håndballklubb og region kan fremme forslag til behandling på Håndballtinget.

(7) Det vises for øvrig til NIF Lov § 2-5.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) Arbeidstaker i NHF er ikke valgbar til verv i NHF eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i NHF plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2) Arbeidstaker i NHF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til Håndballtinget eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

i.      Utfører lønnet arbeid for NHF tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller

ii.      Mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra NHF i løpet av et kalenderår.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med NHF.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at NHF gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til forbundsstyret.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

(8) Det vises for øvrig til NIF Lov § 2-6.

§ 9 Valgbarhet for tillitsvalgte og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til NHF

(1) Alle tillitsvalgte må være medlemmer av håndballklubber tilsluttet Norges Håndballfor­bund.

(2) En person som har en avtale med NHF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av NHF, som overstiger 1 G i løpet av et kalenderår, er ikke valgbar til verv innen NHF eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av NHF. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NHF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører

(3) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til Håndballting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(4) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(5) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

(6) Det vises for øvrig til NIF Lov § 2-7.

§ 10 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NHF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) Når vedkommende selv er part i saken

b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) Når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NHF.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

§ 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NHF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste, godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

III. Økonomi

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) NHF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven.

(2) NHF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til NHF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) Håndballtinget skal fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Forbundsstyret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet.

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(6) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til NHFs størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av Håndballtinget. Håndballtinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

§ 14 Utlån og garantier

(1) NHF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NHF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NHF og beslutning fra Idrettsstyret.

IV. Håndballting, forbundsstyre, regioner, faste møteplasser

§ 15 Håndballtinget

(1) Håndballtinget, som er forbundets høyeste myndighet, holdes hvert 3. år innen utgangen av mai måned.

(2) Håndballtinget innkalles av forbundsstyret innen 1. januar samme år som Håndballtinget avholdes. Innkallingen sendes til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4.

(3) Følgende har forslagsrett med slike forslagsfrister:

Håndballklubber: Frist 01.02 (Sendes gjennom respektive regioner)

Tingvalgte organer: Frist 10.02

Ansatte gjennom hovedtillitsvalgt: Frist 10.02

Generalsekretæren: Frist 10.02

Regionene: Frist 10.02

Forbundsstyret: Frist 20.02

I tillegg til håndballklubber tilsluttet NHF har de organisasjonsledd, komiteer og personer (med unntak av personer nevnt i § 16(1)(a) og som i § 16 er gitt forslagsrett på Håndballtinget, rett til å sende inn selvstendige forhåndsforslag innen samme frist til Håndballtinget, med følgende unntak:

a. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret, skal sende sine forslag til Forbunds­styret som vurderer om forslagene skal fremmes for Håndballtinget på vegne av Forbunds­styret.

Forelig­gende forslag sendes av Forbundsstyret til Lov­komiteen til uttalelse.

(4) Saksliste med foreliggende forslag, beretning, et utdrag av de reviderte regn­skap og valgkomi­teens innstilling skal være tilgjengelig for regioner og håndballklubber senest 15. mars det året Håndballtinget holdes.

(5) Regionene skal i forkant av Håndballtinget avholde ett eller flere klubbledermøter der sakene til det kommende Håndballtinget drøftes.

(6) Protokoll fra Håndballtinget sendes ut senest 30. juni samme år.

(7) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør Håndballtinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om Håndballtinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles

(8) Håndballtinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(9) På Håndballtinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 16 Representasjon på Håndballtinget, utgiftsfordeling

På Håndballtinget møter:

(1) Med tale-, forslags- og stemmerett:

a. Fra regionene:

i. Den valgte lederen. Ved forfall fra denne, møter nestlederen eller ved forfall også fra denne, et av de øvrige styremedlemmene etter regionsstyrets beslutning.

ii. Ytterligere 2 representanter etter regionsstyrets beslutning.

iii. Tilleggsrepresentanter beregnet ut fra det antall registrerte lisensierte spillere hver region har pr 1.februar det året håndballtinget holdes. Det møter 1 representant for hvert påbegynt 500 registrerte lisensierte spiller:

10 - 500 lisensierte spillere får 1 tilleggsrepresentanter.
501 - 1000 lisensierte spillere får 2 tilleggsrepresentanter.
1001 - 1500 lisensierte spillere får 3 tilleggsrepresentanter.
o.s.v.

Det totale antall representanter etter (1) a. ii. og iii. skal fordeles slik at minst 30 % kommer fra håndballklubbene og minst 30 % kommer fra regionsapparatet (person valgt eller oppnevnt til funksjoner i regionen).

b. Forbundsstyret.

(2) Med tale- og forslagsrett unntatt ved valg

a. Forbundets generalsekretær.

(3) Med tale- og forslagsrett i saker som berører deres virkeområde:

a. Ledere og medlemmer i faste komiteer som er omhandlet i § 21 (1).

b. 1 representant for hver av de håndballklubber som har sendt inn forslag til Håndballtinget har talerett (ikke forslagsrett), (representanten deltar ikke i reiseutgifts­fordelingen).

(4) Krav til regionene

Regioner som ikke har ordnet sine forpliktelser til forbundet innen 30 dager etter at re­kommandert varsel er gitt, kan møte på Håndballtinget, men mister tale-, forslags- og stemme­retten for sine representanter og deltar ikke i reiseutgifts­fordelingen.

(5) Krav til representantene

Enhver representant må ha medlemskap i en håndballklubb i den region han/hun representerer. Personen kan kun representere en organisasjon av gangen, og hvilken organisasjon som vedkommende representerer skal klargjøres i tilknytning til det enkelte representasjons­oppdrag. Bare de fremmøtte representanter har stemmerett. Ingen representant har mer enn en stemme.  Represen­tanten må ha fylt 15 år. 

(6) Ved Håndballtinget nyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett).  Fly godkjennes som ordinært befordringsmiddel etter Forbundets bestem­melser. De valgte regions-representantenes andel i reiseutgiftsfordelingen og deres diettgodt­gjørelse kan av regionstyret utlignes på samtlige håndballklubber i regionen.

§ 17 Håndballtingets oppgaver

Håndballtinget skal:

(1) Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakter.

(2) Godkjenne saksliste og forretningsorden med tidsramme.

(3) Velge:

a. Dirigenter.

b. Sekretærer.

c. Tellekorps.

d. Redaksjonskomite (3 representanter).

e. 2 tingrepresentanter som sammen med dirigentene skal gjennomgå og undertegne protokollen fra Håndballtinget.

Dirigenter, sekretærer og medlemmer av redaksjonskomiteen behøver ikke være representanter.

(4) Behandle beretninger for:

a. Forbundsstyret og komiteer oppnevnt av Forbundsstyret.

b. Lovkomiteen.

c. Appellkomiteen.

d. Sanksjonskomiteen.

e. Kontrollkomiteen.

f. Valgkomiteen.

(5) Behandle avsluttede og reviderte regnskap, herunder regnskap for fonds, og andre økonomiske enheter som ligger inn under NHF.

(6) Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere NHFs regnskaper.
Tilsetting av revisor skal i regelen skje etter en funksjonsperiode på 6 år[MPE1] .

(7) Behandle innkomne forslag og saker.

(8) Behandle og vedta langtidsprogram.

(9) Behandle og vedta for budsjettperioden (kommende tre kalen­der­år, dvs. kalenderåret etter det år Håndballtinget avholdes og de der­på 2 føl­gende år):

a. Budsjettramme og budsjettprofil *

b. Klubbkontingent til NHF.

c. Vesentlige endringer i inngått forsikringsavtale.

d. Fastsette møte- og utgiftsgodtgjøring for Forbundsstyret.

* Budsjettrammene baseres på framskrivning av foregående års regnskap og skal angi eventuelle politiske prioriteringer og målsettinger innenfor hovedvirksomhetsområdene Spill og trening, drift og organisasjon, marked, arrangement og informasjon. Budsjettprofil er den innbyrdes fordelingen mellom hovedvirksomhetsområdene.

(10) Velge: **

a. Forbundsstyre, som består av:

* President
* 1. visepresident
* 2. visepresident
* 7 styremedlemmer
Et medlem skal være under 26 år per 31.desember det kalenderåret valget finer sted.

b. Lovkomite, som består av:

* Leder
* 4 medlemmer

c. Appellkomite, som består av:

* Leder
* 4 medlemmer

d. Sanksjonskomite, som består av:

* Leder
* 4 medlemmer

e. Kontrollkomite, som består av:

* Leder
* 4 medlemmer

f. Valgkomite, etter innstilling fra Forbundsstyret, som består av:

* Leder
* 6 medlemmer
Et medlem skal være under 26 år per 31.desember det kalenderåret valget finer sted.

g.      Representanter til andre ting

* Representanter til Norges Idrettsforbunds ting
* Vararepresentanter til Norges Idrettsforbunds ting

** Dersom en Tingvalgt komite, av ulike årsaker, reduseres med mer enn to personer, skal det holdes suppleringsvalg på førstkommende ledermøte.

(11) Bestemme sted for neste Håndballting

§ 18 Stemmegivning på Håndballtinget

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig eller på en trygg elektronisk avstemmingsmetode hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis valget skal være skriftlig eller ved bruk av betryggende elektronisk avstemmingsmetode, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Presidenten, visepresi­dentene, øvrige medlemmer til forbundsstyret, ledere og medlemmer i komiteene velges enkeltvis.

(4) For Forbundsstyrets medlemmer kreves at disse får mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å være valgt.  Oppnås ikke slikt flertall ved første avstem­ning, foretas omvalg mellom de 2 som hadde flest stemmer.  Ved stemme­likhet i denne av­stem­ning foretas loddtrek­ning.  De øvrige til­litsvalgte velges med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet i denne avstem­ning foretas loddtrekning.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9.

(6) Alle vedtak må ha ikrafttredelsestidspunkt.

§ 19 Ekstraordinært Håndballting

(1) Ekstraordinært Håndballting innkalles av forbundsstyret med minst 1 måneds varsel etter:

a. Vedtak av Forbundsstyret

b. Vedtak av Håndballtinget.

c. Vedtak av Idrettsstyret.

d. Krav fra minst halvparten av de tilsluttede regioner

(2) Ekstraordinært Håndballting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede regioner og håndballklubber med sakslisten vedlagt.

(3) Et ekstraordinært Håndballting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(4) Ekstraordinært Håndballting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av Håndballtinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 20 Forbundsstyret

(1) NHF ledes og forpliktes av Forbundsstyret som er NHFs høyeste myndighet mellom Håndballtingene.

(2) Forbundsstyret skal:

a. Iverksette Håndballtingets og overordnede idrettsmyndig­heters vedtak og bestemmelser.

b. Påse at NHFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på Håndballtinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at NHF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

c. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.

d. Vedta organisasjonsnormer for NHF sentralt og regionalt.

e. Vedta mandat for NHFs president/presidentskap.

f. Vedta NHFs delegasjonsreglement.

g. Vedta retningslinjer for praktisering av åpenhet i NHF.

h. Fastsette startkontingenter for NHFs kamptilbud.

i. Representere norsk håndball internasjonalt.

j. Være representert på regionsting.

k. Fastsette og endre NHFs reglementer og bestemmelser.

l. Fastsette rammen for kommende spillesesong.

m. Oppnevne komiteer og utvalg etter behov og utarbeide mandat for disse.

n. Ansette generalsekretær og hovedansvarlige trenere for senior­landslagene. Øvrige ansettelser gjøres av generalsekretæren.

o. Fastsette den godtgjørelse Forbundets og regio­nenes tillitsvalgte skal ha ved reiser.

p. Inngå avtale om forsikring.  Vesentlige endringer i inngått av­tale må forelegges Håndballtinget til godkjenning.

q. Fastsette forsikringspremie.

r. Fastsette lisensbeløp innenfor konsumprisindeksen.  Even­tuelle økninger utover dette fastsettes av Håndballtinget.

s. Inngå alle avtaler om overføringer i radio og om overføring av levende bilder i fjernsyn, på internett, på film, i videoopptak osv.  Lokale arrangører kan gis dispensa­sjon.

t. Fastlegge retningslinjer for de typer avtaler som kan inn­gås med klubbspillere og landslagsspillere.  Det utformes normer for standardkontrakter basert på Arbeidsmiljø­lovens bestem­melser om midlertidig tilsetting, og normer for andre typer standardkontrakter der ansettelse ikke er aktuelt.

u. Beslutte saker som skal behandles i Forbundsrådet.

v. Til Håndballtinget foreslå kandidater til Valgkomiteen.

Hver region skal melde 2 kandidater (en av hvert kjønn) til Forbundsstyret.  Videre skal klubbene i eliteserien i fellesskap melde 2 kandidater (en av hvert kjønn) til Forbundsstyret. Forbundsstyrets innstilling til ny Valgkomite skal, i tillegg til den lovbestemte kjønnsfordelingen, ivareta hensynet til at samtlige regioner og klubbene med lag i eliteserien skal være representert.

(3) Forbundsstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

(4) Forbundsstyret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede.

(5) Under saksbehandling og avgjørelser skal Forbundsstyret/Arbeidsutvalget ha en slik sammenset­ning at sakene kan behandles og avgjøres av habile med­lemmer Jfr. NIFs lov § 2-8.  Ved stemmelikhet gjør presi­dentens stemme utslaget.

(6) Det skal føres protokoll over Forbundsstyrets/Arbeidsutvalgets forhand­linger.  Protokollene skal offentliggjøres på www.handball.no.

(7) Til forbundsstyrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

(8) Forbundsstyret skal oppnevne et ungdomsråd bestående av 12 personer, med en person av hvert kjønn fra hver region.  De oppnevnte personene skal være mellom 15 og 26 år på oppnevningstidspunktet.  Ungdomsrådet velger selv leder og konstituerer seg selv.

(9) Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer.

(10) I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, skal forbundsstyret diskutere NHFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.

(11) Forbundsstyret kan oppnevne et  Arbeidsutvalg.  I de tilfeller Forbundsstyret vedtar opprettelse av et Arbeidsutvalg, ledes dette av presidenten. Forbundsstyret fastsetter for hver periode mandat og myndighet for Arbeidsutvalget.

(12) Generalsekretæren tiltrer Forbundsstyret/Arbeidsutvalget med tale- og forslags­rett.

(13) NHF-ansattes tillitsvalgte har møterett i Forbundsstyremøtene (1 person) med tale-, forslags- og stemmerett.  NHF-ansattes tillitsvalgte har rapporteringsansvar til de an­satte fra styrearbeidet ut fra retningslinjer gitt av Forbundsstyret.

(14) Det nye Forbundsstyret tiltrer umiddelbart etter avsluttet Håndballting.

§ 21 Komiteer

(1) NHF skal ha følgende faste komiteer:

a. Lovkomitéen, som skal:

i. Avgi uttalelse til Norges Idrettsforbund vedrørende regionenes lover og endringer i dem.

ii. Godkjenne regionenes reglementer og andre bestem­melser.

iii. Godkjenne andre reglementer utarbeidet av regions- eller for­bundsorganer.

iv. Behandle innkomne forslag til endring av NHFs Lov, Kamp- og konkurransereglement, Protest- og disiplinærregle­ment og andre reglementer og avgi innstilling om disse til Håndballtinget/Forbundsstyret.

v. Være lovteknisk rådgivende organ for regions- og for­bundsorganer i behandling av protest-, anke- og straffe­saker.

vi. Tolke lover og reglementer der et organ er i tvil om betyd­ningen.

b. Appellkomiteen skal som siste instans behandle alle anker:

i. Hvor første instans er NHFs Sanksjonskomite.

ii. Hvor NHFs Sanksjonskomite har avgjort skyldspørsmålet og straffeutmålingen er påanket.

iii. Når et vedtak av håndballmyndighet ønskes overprøvd fordi det menes å stride mot gjeldende bestemmelser.

c. Sanksjonskomiteen, som skal:

i. Behandle tvister, protester og disiplinærsaker i de forbunds- og regionsarrangementer det ikke er oppnevnt egen jury for.

ii. Ilegge sanksjoner til håndballklubber og personer i henhold til NHFs Protest- og disiplinærreglement og NIFs forføynings- og sanksjonsbe­stem­melser (jfr. NIFs lov kap. 11).

iii. Behandle og avgjøre anker over vedtak i Disiplinærutvalget.

d. Kontrollkomiteen skal:

i. Sammen med den tilsatte revisor gjennomgå forbundets regnskap etter at dette er revidert av den tilsatte revisor, og påse at de foretatte disposisjoner er i samsvar med NHFs Lov og beslutninger av Håndballtinget.

ii. Kontrollkomiteen skal kontrollere at Forbundsstyret utfører de oppgaver styret er tillagt etter NHFs lov.

iii. Avgi beretning til Håndballtinget.  Beretningen skal inneholde en beskrivelse av kontrollkomiteens arbeid i tingperioden, samt komiteens konklusjon på om Forbundsstyret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven.

iv. Kontrollkomiteen skal i tillegg utføre de kontrolloppgaver som er gitt i NHFs retningslinjer for praktisering av åpenhet[MPE1].

v. Det vises for øvrig til NIFs lov § 2-12.

e. Valgkomiteen skal:

i. Avgi innstilling til Håndballtinget på kandidater til valg i flg. NHFs lov § 17.10 a-e, g.

ii. Medlem av valgkomité som selv er kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomitéen.

(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. m.

(3) Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

(4) Medlemmer i den enkelte komite bør ikke være medlemmer av samme håndballklubb.

(5) Valgkomiteens sammensetning (medlemmer) bør være geo­grafisk fordelt.  Tillits­valgte etter lovens § 17.10 a-e, bør ikke velges som med­lemmer til Valg­komiteen.

(6) Medlemmer i Appellkomiteen og Kontrollkomiteen kan ikke velges til andre tillitsverv etter lovens § 7(2).

§ 22 Regioner

(1) Regionenes oppgaver

a. Regionene skal utvikle og lede håndballen innen sine områder.  Regionene er i sin virksomhet underlagt NHFs lov og andre bestem­melser og skal påse at også underliggende organisasjonsledd følger disse.

b. Regionene skal årlig arrangere konkurranser om seriemesterskap i divisjoner og alders­klasser som ikke omfattes av NHFs serier og skal ha kamp­reglement omfattende kampsys­­tem/inn­deling i divisjoner og alders­klasser, opp- og nedrykksbestemmelser osv.

c. Regionene skal holde Forbundsstyret løpende orientert om regionenes virksomhet.

d. Temakonferanse: Regionene skal etablere regelmessige og egnede arenaer for møter med håndballklubber og/eller andre naturlige grupperinger, der aktuelle temaer/saker/problemstillinger settes under debatt.

(2) Regionsgrenser

a. Regionenes grenser fastsettes av Forbundsstyret. 

(3) Regionenes lover og reglementer

a. Regionene skal ha lover, reglementer og bestemmelser i henhold til Norges Idrettsforbunds lov­norm for særkretser/regioner. 

b. Forslag til lov, kampreglement og andre reglementer samt endringer i dem, skal før de behandles av regionstinget, sendes NHFs Lovkomite til uttalelse.

c. Kampreglement og andre reglementer samt endringer i dem, skal senest en måned etter at de er vedtatt, sendes NHFs Lovkomite til godkjenning.

d. Regionene skal i sine lover ha bestemmelser om hvordan regionenes representanter til Håndballtinget skal nomineres og velges. Videre skal regionenes lover inneholde bestemmelser om avholdelse av klubbledermøte(r) i forkant av et Håndballting.

§ 23 Faste møter mellom NHFs sentral- og regionalledd

(1) Forbundsråd

a. Sammensetning: Forbundsrådet utgjøres av Forbundsstyret, generalsekretæren og regionenes politiske ledere.  Møtene i Forbundsrådet ledes av NHFs president.

b. Møtefrekvens: Forbundsrådet møtes minimum 2 ganger pr år.  (1 gang som separatmøte og 1 gang som ledermøte jfr. (2).  Forbundsstyret innkaller til møte i Forbundsrådet.

c. Mandat: Forbundsrådet skal i hovedsak arbeide med organisering og gjennomføring av de strategiske beslutninger som er vedtatt på Håndballtinget, herunder bidra til vurdering av konsekvenser og ressursbehov som grunnlag for å foreta prioriteringer. Videre vil Forbundsrådet drøfte og eventuelt behandle enkeltsaker av felles karakter for norsk håndball.

d. Forbundsrådet fastsetter mandat for nasjonal ledergruppe.

e. Beslutningsmyndighet: Forbundsrådet har beslutningsmyndighet i de saker som Forbundsstyret velger å legge fram for Forbundsrådet til beslutning. 

f. Protokoll: Det føres protokoll fra møtene i Forbundsrådet.

g. Økonomi: Alle utgifter i tilknytning til Forbundsrådsmøtene skal belastes sentralt regnskap. 

(2) NHFs Ledermøte

a. Sammensetning:

Med tale- og stemmerett:
Forbundsstyret, lederne av tingvalgte komiteer, regionenes politiske styrer,

Med talerett:
Generalsekretæren, regionenes daglige ledere, ledergruppen på Ullevaal, medlemmer av tingvalgte komiteer, 2 representanter fra Eliteklubbene.

Med observatørstatus:
Regionale ledergrupper.

b. Møtefrekvens: Ledermøtet avholdes innen utgangen av juni i de årene det ikke er Håndballting.

c. Myndighet og saksliste

NHFs Ledermøte har myndighet til å vedta midlertidige lovendringer.  Endringsvedtak skal legges fram for førstkommende Håndballting for endelig godkjenning,

Saksliste inneholdende NHFS årsregnskap, forslag til NHFs Ledermøte samt tilhørende underlagsdokumenter skal publiseres senest 3 uker før møtedato.

NHFs Ledermøte skal behandle;
- Statusgjennomgang av NHFs Strategiplan.
- NHFs årsregnskap og midlertidig godkjenne dette.
- Saker fremmet av Forbundsstyret eller et regionsstyre.

d. Det føres protokoll fra NHFs Ledermøter. 

e. Økonomi: Det skal benyttes reiseutgiftsfordeling i tilknytning til NHFs Ledermøter.

(3) Dialogmøter

a. Dialogmøtene utgjøres av NHFs presidentskap og regionenes politiske ledere.

b. Dialogmøtene innkalles av presidentskapet og avholdes etter behov.

c. Dialogmøtene er ikke vedtaksføre, men har som funksjon å sikre kommunikasjon, forankring og informasjonsutveksling på politisk nivå.  Videre vil dialogmøtene bidra som grunnlag for beslutninger i andre fora.

d. Økonomi: Kostnadene knyttet til dialogmøtene bæres av NHF sentralt.

(4) Nasjonalt Håndballforum

a. Årlig avholdes et nasjonalt håndballforum.

b. Nasjonalt håndballforum er et forum for håndballpolitisk debatt.

c. Nasjonalt Håndballforum er åpent for alle som ønsker.

d. Økonomi: Det skal benyttes reiseutgiftsfordeling i tilknytning til Nasjonalt Håndballforum.

V. Håndballklubber, klubbmedlemskap

§ 24 Håndballklubber

(1) Opptak

a. Håndballklubbene tas opp i NHF etter søknad som sendes gjennom vedkommende idrettskrets og regi­on.  Idrettskretsen og regionen skal påtegne søknaden sin inn­stilling. 

b. Før søk­na­den behandles av NHF, skal den søkende håndballklubben ha betalt sin forsikrings­premie og kontin­gent. 

c. En håndballklubb er medlem av NHF når søknaden er godkjent.

(2) Utmelding

Ønsker en håndballklubb å melde seg ut av forbundet, må utmeldingen sendes regi­onen i rekom­mandert skriv.  Regionen skal påse at utmeldingen i rekommandert skriv blir over­sendt For­bunds­styret  til god­kjenning.

(3) Håndballklubbers forpliktelser/tap av rettigheter

a. Håndballklubbene plikter å innbetale klubbkontingent til den tid og på den måte Forbundsstyret bestemmer.  Håndballklubber som ikke har betalt klubbkontin­gent og/eller forsikrings­premie innen fastsatt frist, må betale tilleggsgebyr fastsatt av Forbundsstyret.

b. Håndballklubbene plikter å sørge for at spillere, dommere og ledere er forsikret og at lisenspliktige personer løser lisens i henhold til bestemmelsene.

c. Håndballklubbene må avgi rapporter til Forbundsstyret etter Forbundsstyrets bestemmelser/ forlangender.

d. Håndballklubber som ikke har oppfylt sine forpliktelser av enhver art innen fastsatt frist, taper etter 14 dager fra den dag rekommandert varsel er gitt av regions- og/eller Forbundsstyret og inn­til oppgjør finner sted, enhver rett til å utøve håndballklubb­rettigheter.

e. Et vedtak om tap av rettigheter som medfører at en håndballklubb mister retten til del­takelse i serie og cup, kan gjelde for alle håndballklubbens lag i serie og cup arrangert av region eller forbund.  Vedtaket må før det iverk­settes, godkjennes både av regions- og Forbundsstyret. 

f. Er forpliktelsene ikke ordnet innen ovennevnte frist, kan Forbundsstyret stryke håndballklubben som medlem av region og forbund.

g. Håndballklubber som er blitt strøket som medlem av region og forbund, kan gjen­opptas som medlem etter at alle gamle forpliktelser er blitt ordnet.  Håndballklubben betraktes da som ny håndballklubb og må sende vanlig opptakssøknad bilagt evt. forsikrings­premie, kontingent og innmeldingskontingent/­gjenopp­takelsesgebyr.

h. En håndballklubb  hefter for sine representanters bøter og gebyrer til NHF regionalt og sentralt.*

* Alle som er medlem, innehar verv eller er ansatt i en klubb.

(4) Håndballklubber kan inngå samarbeid med andre håndballklubber i henhold til bestemmelsene i det til enhver tid gjeldende reglement for klubbsamarbeid.

(5) Regnskap m.v.

a. Forbundsstyret har rett til innsyn i og kan stille krav til håndballklubbenes økono­miske virksomhet.

b. Forbundsstyret kan nekte spillerovergang(er) til håndballklubber hvis den økono­miske virksomheten i håndballklubben ikke ansees tilfredsstillende.

c. Håndballklubbenes regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter også for arrange­menter av ikke-sportslig art, som lotterier, gaver o.l.

d. Håndballklubbenes regnskap og arrangementer kan kontrolleres av Forbundsstyret i samsvar med NIFs bestemmelser.  Håndballklubbene plikter å oppbevare sine regn­­skapsmateriale i samsvar med de krav som er angitt i forskrift om bokføring.  Håndballklubber som driver næringsvirksomhet er underlagt den alminnelige lovgivning som til enhver tid gjel­der, herunder plikt til oppbevaring av regnskapsbøker og bilag utover det som følger av NHFs lov.

e. Forbundsstyret kan holde tilbake en håndballklubbs tilgodehavende til sikkerhet for beløp håndballklubben er pålagt å betale.  Forbundsstyret kan også overføre belø­pet til region, annen håndballklubb, spiller eller andre.  Dette gjelder også be­løp en håndballklubb er pålagt i tvistesak.

(6) Håndballklubblisens for spill i NHFs 2 øverste divisjoner

a. Håndballklubber som skal spille i NHFs 2 øverste divisjon må fylle de minimumskriterier som fastsettes i Eliteserielisensreglementet. 

(7) Norsk Topphåndball

a. Håndballklubbene med lag i Eliteserien og 1. divisjon (kvinner og menn) kan danne Norsk Topphåndball.

(8) Organisasjonsnormer

a. Håndballklubbene skal vedta organisasjonsnormer i tråd med Forbundsstyrets retningslinjer jf. § 20(2)d.

§ 25 Medlemskap i håndballklubb

(1) Opptak av medlemmer

Enhver som søker om å bli tatt opp som medlem av en håndballklubb, må skriftlig opplyse om vedkom­mende

a. Er eller tidligere har vært medlem av en håndballklubb innen NHF eller av utenlandsk håndballklubb.

b. Tidligere har spilt kamp for noen håndballklubb innen NHF og i tilfelle når siste kamp ble spilt.

(2) Medlemskap

a. En person kan være medlem av flere håndballklubber i henhold til de til enhver tid fastsatte lover og reglementer

b. For å bli registrert som medlem av en håndballklubb må det betales medlemskontin­gent til håndballklubben.

c. En person representerer en håndballklubb organisasjonsmessig dersom vedkom­mende enten:

i. har fullmakt til å forplikte håndballklubben juridisk utad, eller

ii. deltar på regions- og/eller Håndballting som valgt/oppnevnt representant for håndballklubben, eller

iii. er tillitsvalgt eller oppnevnt som representant for håndballklubben i regions- og/eller forbundssammenheng.

(3) Medlemmers ansvar

a. Alle spillere, dommere og ledere deltar i kamper og trening på egen risiko. Forbundet, regioner og tilsluttede håndballklubber er ikke ansvarlig for ulykker og skader som måtte inntreffe under eller i for­bin­delse ved kamper, trening, reiser og møter.

b. Person som deltar i kamp i NHFs serier eller i kamp i NM for seniorer som spiller, dommer, lagleder eller kampfunksjonær skal ikke selv eller gjennom andre, delta i veddemål som vedgår utfallet av kampen.  Brudd på forbudet kan føre til tap av alle rettigheter i NHF i henhold til det til enhver tid fastsatte Disiplinærreglement.

(4) Person som skal delta i håndball som spiller og/eller dommer må løse lisens fra og med 1. januar det året vedkommende fyller 13 år. Det samme gjelder for leder som skal føres opp på kamprapportene i NHFs kamptilbud. Lisens løses på den måte og til den tid Forbundsstyret bestemmer. Alle spillere og dommere plikter å være forsikret gjennom NHFs obligatoriske ulykkesforsikring. Forsikringen tegnes ved å løse lisens.

VI. Øvrige bestemmelser

§ 26 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurransereglement

(1) Den som forsettlig eller ved uaktsomhet bryter bestemmelser gitt i denne lov eller  gitt i medhold av denne ( reglementene) kan ilegges disiplinærforføyninger eller sanksjoner iht. NHFs Lov, reglementer og bestemmelser.

(2) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder de lover,reglementer og bestemmelser som til enhver tid er fastsatt i NHF.  For straffesaker og dopingsaker gjelder bestemmelsene i NIFs lov kapittel 11 og 12.

(3) Skyldspørsmålet behandles i 2 instanser, og avgjøres med rettskraftig virkning av 2. innstans.

(4) NHFs sanksjonsorganer med sanksjonsmyndighet er:

a. Disiplinærutvalget

b. Sanksjonskomiteen

c. Apellkomiteen

(5) Påtalenemnda avgjør om det skal reises sak som disiplinærforføying, sanksjons- eller straffesak.

§ 27 Avtaler og samarbeid mellom NHF og næringslivet

(1) Avtaler og samarbeid mellom NHF og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. Det vises også til Markedsreglement for NHF.

§ 28 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

(1) Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  Norges Håndballforbund er eier av alle rettigheter knyttet til konkurranser Norges Håndball­forbund organiserer, og det vises til eget Markedsreglement for NHF.

§ 29 Bestemmelser om konkurranseforbud

(1) Idrettsstyret og NHFs Forbundsstyre kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

§ 30 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Håndballting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av NHF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 30 og 31 kan ikke vedtas av NHF selv.

§ 31 Oppløsning - Sammenslutning

(1) Forslag om oppløsning av NHF må først behandles på ordinært Håndballting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Håndballting

3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Ved oppløsning eller annet opphør av NHF, tilfaller NHFs overskytende midler etter avvikling et formål besluttet av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret  gir fullmakt.

(3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 30.