Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lov for NHF RS

Lov for Norges Håndballforbund Region Sør (NHF RS) stiftet 25.05.2002. Med senere endringer, senest av 03.06.2023.

Regionens lov er basert på og i samsvar med Lovnorm for særregioner vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019, NIFs Lov, NHFs Lov og lovnorm for regioner vedtatt av forbundsstyret 24. februar 2020 . Ved motstrid med overordnet myndighets lover og/eller lovnorm gjelder overordnet myndighets lover og/eller lovnorm.

0 DEFINISJONER

IOC                  The International Olympic Committee

IHF                   International Handball Federation

EHF                  The European Handball Federation

NIF                   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

NHF                  Norges Håndballforbund

Håndballklubb   Særidrettsklubb for håndball eller håndballgruppe i fleridrettslag.

I  INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 Formål 

 1. Region Sør’s formål er å arbeide for håndballidrettens utvikling innen regionen, og å fremme samarbeidet med håndballklubbene. Regionen skal bistå Norges Håndballforbund (heretter «NHF») i alle spørsmål som gjelder håndballidretten innen regionen.
 1. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, i tillegg til NHFs verdier som er Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair Play.

§ 2 Organisasjon 

 1. Håndballregionen opprettes, sammenslås og oppløses av NHF, som også fastsetter regionens grenser.
 1. NHF Region Sør består av alle håndballklubber innen regionens grenser som er medlem av NHF og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 1. Gjennom NHF er regionen et organisasjonsledd innen NIF.
 1. NHF Region Sør skal overholde NIFs og NHFs regelverk og vedtak. NIFs og NHFs regelverk gjelder for NHF Region Sør uavhengig av hva som måtte stå i NHF Region Sør’s egen lov.

§ 3 Oppgaver og kompetanse 

NHF Region Sør skal blant annet, (men ikke begrenset til):

a. Utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at de imøtekommer de krav og utfordringer regionens medlemmer og norsk håndball stiller gjennom organisasjonens demokratiske kanaler.

b. Innen sitt geografiske område representere NHF og bistå NHF i saker knyttet til håndballidretten.

c. Stimulere til samarbeid mellom de håndballklubber som driver håndball. Bistå Viken og Telemark og Vestfold Idrettskretser i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

d. Godkjenne håndballarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.

e. Sørge for gjennomføring av håndballkamper der NHF Region Sør er kampens administrative eier.

f. Forestå håndballfaglig utdanning i samsvar med NHFs og regionens planer.

g. Stimulere til annen håndballaktivitet med størst mulig variasjon og omfang.

h. I samarbeid med NHF gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.

i. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NHF, Viken og Vestfold og Telemark idrettskrets.

§ 4 Kontingent og avgifter 

 1. Klubbkontingenten fastsettes av regionstinget. Andre avgifter fastsettes av styret i NHF Region Sør.
 1. Klubber som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser kan etter vedtak i styret i NHF Region Sør:

a. Miste møterett på NHF Region Sør’s regionsting.

b. Miste retten til å melde på lag i serie-/kamptilbudet i NHF Region Sør.

II   TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 5 Kjønnsfordeling 

 1. NHF Region Sør skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer og representasjon til ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 1. Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
 1. Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor NHF Region Sør’s kontroll.
 1. Idrettsstyret kan pålegge regionen å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning.
 1. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for valg/oppnevning.

§ 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

 1. Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a. utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller

b. mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.

 1. En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
 1. En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 1. Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.
 1. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.
 1. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et organisasjonsledd 

 1. En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som overstiger 1 G i løpet av et kalenderår, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
 1. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes represent- ant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 1. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt eller oppnevnt.
 1. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet 

 1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i regionen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a. når vedkommende selv er part i saken,

b. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjons- ledd eller annen juridisk person som er part i saken

 1. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
 1. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i regionen.
 1. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrett- slige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
 1. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 1. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
 1. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 1. Styrer, komiteer og utvalg i regionen er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 1. Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslut- ning til dette Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
 1. Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for håndballklubber tilsluttet regionen, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
 1. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
 1. Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III  ØKONOMI 

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

 1. NHF Region Sør er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest 31.mars det påfølgende år. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer og daglig leder i NHF Region Sør.
 1. NHF Region Sør skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon. NHF Region Sør skal benytte den samme autoriserte revisor som NHF benytter og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon, selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning.
 1. Bankkonti skal være knyttet til NHF Region Sør, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
 1. NHF Region Sør skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett 

 1. På regionstinget skal det vedtas et rammebudsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
 1. Rammebudsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 1. Det av Regiontinget vedtatte rammebudsjettet og det av Regionstyret vedtatte årsbudsjettet bør framkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti 

 1. NHF Region Sør kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV REGIONSTING, STYRE, KOMITEER, FASTE MØTEPLASSER 

§ 14 Regionstinget 

 1. NHF Region Sør høyeste myndighet er regionstinget som avholdes hvert 3.år innen 15. juni.
 1. NHF Region Sør tinget innkalles av styret innen 1.januar samme året som Regionstinget avholdes. Innkallingen sendes til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen skal henvise til de frister som gjelder for forslag og publisering av tingdokumentene.
 1. Følgende har forslagsrett med forslagsfrist 1. februar:
  • Håndballklubber
  • Tingvalgte organer
  • Regionstyret

Foreliggende forslag sendes av Regionstyret til Lovkomiteen i NHF til uttalelse.

 1. Saksliste med foreliggende forslag, beretning, et utdrag av de reviderte regnskap og valgkomiteens innstill- ing skal være tilgjengelig for håndballklubbene senest 1 måned før Regiontinget holdes.
 1. Protokoll fra Regiontinget publiseres senest 1 måned etter avholdt ting.
 1. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør regionstinget under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 1. Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
 1. På Regionstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

 1. Forslagsrett til regionstinget:

a. Regionstyret

b. En representasjonsberettiget håndballklubb.

c. Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 1. Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på regionstinget:

a. Regionstyret

b. Representanter fra regionens håndballklubber etter følgende skala:

Antall klubbrepresentanter beregnes ut ifra antall lisensierte spillere pr 1. februar det året Regionstinget avholdes. Håndballklubbens representanter beregnes som følger:

 1. Klubber med 150 eller flere lisensierte spillere får tre representanter
 2. Klubber mellom 75-149 lisensierte spillere får to representanter
 3. Klubber med mindre enn 75 lisensierte spillere får en representanter
 1. Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:

a. Kontrollutvalgets medlemmer

b. Valgkomiteens medlemmer

c. Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

 1. Møterett og talerett på regionstinget:

a. Representant fra NHF og NIF

b. Regionens daglige leder4 (unntatt ved valg).

c. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 1. For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til ting, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av en håndballklubb tilsluttet regionstinget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til håndballklubben.
 1. En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i regionen: medlem av styret, valgkomité, eller kontrollutvalg. Person med slikt verv kan ikke møte på regionstinget som representant for et annet organisasjonsledd.
 1. Reiseutgiftsfordeling benyttes.

§ 16 Ledelse av regionstinget 

 1. Regionstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være representant.

§ 17 Regionstingets oppgaver

 Regionstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 1. Velge

a. Dirigent(er).

b. Protokollfører(e).

c. To representanter til å underskrive protokollen.

d. Redaksjonskomite

e. Tellekorps

3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

 1. Behandle beretning for NHF Region Sør.
 1. Behandle regnskap for NHF Region Sør, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 1. Behandle forslag og saker.
 1. Fastsette klubbkontingent.
 1. Behandle/revidere regionens handlingsplaner.
 1. Behandle budsjett for NHF Region Sør.
 1. Fastsette styregodtgjøring for Regionstyret.
 1. Fastsette tid og sted for neste regionsting.
 1. Foreta følgende valg:

a. Styre med leder, nestleder og fem styremedlemmer. Minst et
styremedlem skal på valgtidspunktet ennå ikke være fylt 26 år.

b. Kontrollutvalg med tre medlemmer.

c. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi Klubbledermøtet eller region- styret, fullmakt til å oppnevne representantene.

d. Valgkomité med leder og tre medlemmer for neste regionsting.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.

§ 18 Stemmegivning på regionstinget 

 1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 1. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 1. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 1. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19 Ekstraordinært regionsting 

 1. Ekstraordinært regionsting innkalles av regionstyret med minst 2 ukers frist etter:

a. vedtak av regionens styre eller ting,

b. vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c. skriftlig krav fra ¼ av håndballklubbene i regionen

 1. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
 1. Et ekstraordinært regionsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
 1. Ekstraordinært regionsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket om ekstraordinært regionsting, eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære regionstinget.
 1. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære regionstinget under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære regionstinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til regionens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av regionstinget.

§ 21 Regionens styre 

 1. Regionen ledes og forpliktes av styret som er regionens høyeste myndighet mellom regionstingene.
 1. Styret skal blant annet, (men ikke begrenset til):

a. Iverksette Regiontingets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. Herunder oppfølging av NHFs Strategiplan og regionens tilhørende handlingsplan(er).

b. Utøve håndballpolitisk utviklings- og påvirkningsarbeid innenfor regionens geografiske område.

c. Gjennom regionadministrasjonen og innen regionens grenser utøve faglig myndighet og forestå regionens daglige drift. Regionstyret skal gi Generalsekretæren råd ved ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av regionens daglige leder.

d. Representere regionen utad.

e. Påse at regionens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

f. Behandle og vedta styreinstruks, herunder mandat for arbeidsutvalget (når dette skal oppnevnes).

g. Behandle og vedta delegasjonsreglement.

h. Fastsette regionens særreglementer og bestemmelser.

i. Fastsette startkontingenter for regionens kamptilbud.

j. Holde overordnet håndballmyndighet løpende orientert om regionens virksomhet.

k. Foreslå saker til behandling i Forbundsrådet.

l. Arrangere eller la arrangere regionsmesterskap og andre konkurranser innen regionen og utarbeide terminlister for dette.

m. Utvikle regionens organisasjon og aktivitetstilbud.

n. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.

o. Oppnevne representanter til særforbundstinget dersom regiontinget eller Klubbledermøtet ikke har valgt representanter.

 1. Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst 3 av styremedlemmene forlanger det.
 1. Det føres protokoll over styrets (og arbeidsutvalgets når oppnevnt) møter/forhandlinger. Protokollene offentliggjøres på handball.no.
 1. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og 1 styremedlem. Arbeidsutvalgets mandat skal være fastsatt i styreinstruksen.
 1. Regionens daglige leder, eller dennes stedfortreder, tiltrer styret/arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett.
 1. Tillitsvalgt for de ansatte i regionens administrasjon har møterett med tale-, forslags og stemmerett.
 1. Representanter for overordnet håndballmyndighet har møte- og talerett på regionens styremøter.
 1. Det nye styret tiltrer umiddelbart etter avsluttet Regionsting.

§ 22 Valgkomité 

 1. Valgkomiteen velges på regionstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på regionstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Kontrollutvalg 

 1. Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a. Påse at regionens virksomhet drives i samsvar med regionens og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. Ha et særlig fokus på at regionen har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

b. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på regionstinget, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

c. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til regionstinget. Kontrollutvalget skal minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

d. Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.

 1. Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 24 Faste møteplasser mellom NHF Region Sør og regionens klubber 

 1. NHF Region Sør skal etablere tilstrekkelig møteplasser med regionens håndballklubber for å sikre klubbenes demokratiske innspill- og påvirkningsmuligheter underveis i tingperioden. Som et minimum skal det være en årlig arena der håndballpolitiske saker settes på agendaen.
 1. I årene der det er Håndballting skal det avholdes et klubbledermøte der Håndballtingets saker drøftes.
 1. NHF Region Sør skal hvert år arrangere temakonferanse som inneholder aktuelle fag og håndballpolitiske temaer.

VI ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 25 Alminnlige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

 1. For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner, gjelder regler vedtatt av overordnet (Jfr. NHF Lov § 26)
 1. For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs straffebestemmelser og antidopingregelverk (Jfr NIF Lov 11 og 12)

§ 26 Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet 

 1. Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13 og NHF Lov § 27.

§ 27 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

 1. Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14 og NHF Lov § 27.

§ 28 Lovendring 

 1. Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm og/eller NHFs Lov, og gjøre endringene kjent for tilsluttede håndballklubber så snart de er vedtatt av styret.
 1. Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært regionsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar lovendringer, sendes protokollen til særforbundet. Ved eventuell motstrid mellom regionens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Særforbundet kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
 1. Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av regionen selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 29 Oppløsning 

 1. Regionen kan bare oppløses av NHF. Ved oppløsning eller annet opphør av regionen tilfaller regionens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av NHF.