Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trener 3

Hovedmål
Målet med trener 3 er å gjøre treneren i stand til å: Analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidhåndballspillere.

Fokusområder
Utviklings- og prestasjons fokus.

Varighet
90 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med kurslærer (e-læring kan inngå).

Praksiskrav
Det skal være obligatorisk å trene en gruppe utøvere i minimum 90 timer mens en gjennomfører kurset. For å gå videre må en ha gjennomført 1 års dokumentert praksis

Målgruppe
Trenere som ønsker å utvikle utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse

Deltakere
Max 30 deltagere

Opptakskrav
For å ta Trener 3 kreves det at man er autorisert Trener 2 i håndball og det forutsettes at man fungerer aktivt som trener.

Vurdering
Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles.
Vurderingsform: bestått/ikke bestått.

Autorisasjon som Trener 3
Autorisasjon kan gis når en trener har:

 • Tilfredstilt de kompetansekrav som er satt.
 • Deltatt på all undervisning.
 • Gjennomført obligatorisk praksis.
 • Bestått eksamener og innleveringer
 • NHF autoriserer.

Kursbevis
Etter endt kurs skal det utdeles kursbevis. Kursbeviset skal inneholde kurstittel, timetall, emner, tid og sted.
NHF har ansvar for kursbevis.

Kursmateriell
NHF har ansvar for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU)
NHF har ansvar for EU.

Kurslærere
NHF har ansvar for alle kurslærere.
For å være kurslærer på Trener 3 må kurslæreren ha idrettsfaglig høgskoleutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør
NHF har ansvar for kurs og gjennomføring av disse.

Organisering
NHF har ansvar for organisering av kurs.
Alle kurs kan settes sammen av mindre enheter/moduler.

Økonomi
NHF bestemmer kursavgiften.

Våre håndballmiljøer skal være en arena der barn, unge og voksne kan lære, utvikle seg og få tilfredsstilt individuelle og sosiale behov. Gjennom håndballvirksomheten kan det skapes varig interesse for idrettslig aktivitet. Et godt håndballmiljø kan fungere som en positivsosialiserende samfunnsfaktor.

I arbeidet med å skape slike miljøer har treneren en svært viktig rolle. Den engelske termen ”coaching” refererer til en ledelses- og arbeidsform hvor det siktes mot en utvikling av utøverens idrettslige og personlige potensial, samt spillergruppens evne til samhandling og koordinering av innsats.

Trenerutdanningen tar sikte på å utvikle kandidatenes evner og ferdigheter rettet mot god coaching-praksis. Gjennom utdanningen skal kandidatene tilegne seg økt kunnskap om håndballidretten, om trening og om ledelse.

Fornyelse er en viktig del av trenerutviklingen. Kritisk vurdering samt utvelging og
organisering av ny kunnskap er avgjørende for trenerens egen utviklingsprosess.
Kandidatenes erfaringer gjennom praktiske aktiviteter og teoretisk fordypning i utdanningen, kan bidra både i trenerutviklingen og i den enkeltes personlige utvikling.

Utdanningen skal gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens håndballspillere

Studentene skal i løpet av studiet:

 • Gjøre seg godt kjent med undervisningsmetoder og arbeidsmåter i håndballtrening
 • Tilegne seg kunnskap om psykologiske og gruppedynamiske forhold av betydning for
 • håndballtrening
 • Utvikle kommunikasjonsferdigheter med sikte på styrke læringsmiljøet rundt
 • spillerne 
 • Kunne utføre håndballanalyser med utgangspunkt i spillefaser
 • Kunne vurdere hvordan håndballanalyser kan benyttes for å tilrettelegge for utvikling
 • Tilegne seg økt håndballkunnskap innenfor håndballtaktikk, håndballteknikk,
 • håndballfysikk og håndballpsyke
 • Styrke evnen til å planlegge, gjennomføre og evaluere målrettet aktivitet
 • Forstå hva som ligger i generell og håndballspesifikk treningslære
 • Kunne vurdere innhold og fordeling av trening på ulike alderstrinn, og begrunne en langsiktig tenkning i spillerutviklingen
 • Håndballkunnskap
  • Håndballteknikk
  • Håndballtaktikk
  • Håndballfysikk
  • Håndballpsyke
 • Håndballanalyse
  • Fasehjulet
  • Spilleposisjoner
  • Analyse av håndballteknikk
  • Analyseverktøy
 • Treningslære
  • Restitusjon
  • Håndballens treningslære
  • Mental trening
  • Arenamodellen
  • Treningsprogresjon
  • Treningsprinsipper
 • Coaching og ledelse
  • Treningsledelse
  • Læring / tilrettelegging for læring
  • Kommunikasjon og veiledning
  • Kompetanseanalyse på egen trenerrolle

Utdanningen gjennomføres som et deltidsstudium over 2 år. Totalt gis det rundt 90
undervisningstimer i løpet av fellessamlingene.

Undervisningen på samlingene vil bli lagt opp som forelesninger, gruppearbeid,
demonstrasjoner, arbeid i hall, observasjoner med etterarbeid, samt veiledning. En viktig del av studiet vil være diskusjoner med utgangspunkt i sentrale problemstillinger i håndball. Det er derfor avgjørende at deltakerne deltar aktivt i diskusjoner og bidrar med egne erfaringer.

Et klart mål er å utnytte ressursene i deltakergruppa i undervisningssammenheng. Deltakere kan derfor bli trukket inn som forelesere og diskusjonsledere.

Av dette følger at fellessamlingene er obligatoriske. Både for å høyne utbyttet av hver enkelt samling, og for å kvalitetssikre utdanningen, er det viktig at alle deltakerne er aktivt til stede på samlingene.

Gjennom utdanningen vil det bli gjennomført 1 individuell skriftlige hjemmeoppgave, et arbeidskrav og en autorisasjonssamtale. Oppgaver og eksamener gjennom perioden, skal bidra til en jevn fordeling av lærestoff ogarbeidsmengde.

Deltakerne på studiet skal være trenere og lagledere for et håndballag under utdanningen.
Denne trenerpraksisen skal være på minimum 90 timer.
Gjennom praksisen skal deltakerne tilegne seg erfaring fra trener- og laglederarbeid i
håndball. I praksisen bør en arbeide spesielt med følgende momenter:

 • observasjon
 • planlegging
 • tilrettelegging
 • gjennomføring
 • vurdering

Håndballkunnskap / treningslære

 • Hjemmeoppgave 3 uker - Bestått – ikke bestått

Coaching og ledelse

 • Autorisasjonssamtale - Bestått – ikke bestått
 • Avvikles i forbindelse med siste samling

Håndballanalyse

 • Arbeidskrav - Bestått – ikke bestått          
 • Gjøre en analyse