Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Instruktørutdanning - Dommer

Instruktørutdanning for dommere

Gjennom NHFs trenerinstruktørutdanning kan man velge å bli enten instruktør for dommer barnehåndball, dommer 1, dommer 2 eller dommer 3. Den første delen av utdannelsen er felles, men de som ønsker å bli instruktør på dommer 2 eller 3, har et lengre utdanningsløp enn de på dommer barnehåndball og dommer 1.

Gjennom NHFs dommerinstruktørutdanning kan man velge å bli enten instruktør for barnekampleder og dommer 1 eller for barnekampleder, dommer 1, dommer 2 og dommer 3. Den første delen av begge utdannelser er felles, men de som ønsker å bli instruktør på dommer 2 og 3 har et lengre utdanningsløp enn de på barnekampleder og dommer 1.

NHF Dommerinstruktører er noen av de viktigste formidlerne av kompetanse innen håndballen. De skal sikre at grunnutdanningen blir gjennomført med høy kvalitet i henhold til de rammeplaner som er definert.

Dette betyr at instruktøren skal:

• Planlegge og gjennomføre moduler i henhold til definerte rammeplaner
• Evaluere gjennomføringen av moduler
• Evalueringsskjema
• Egenevaluering
• Evaluering fra kursdeltagere
• Holde seg faglig oppdatert gjennom egeninnsats
• Videreutvikle evnen til å analysere egne erfaringer og videreutvikle opplæringen i samspill med dommere, kolleger og andre
• Delta på sentralt instruktørseminar
• Delta på regionalt instruktørseminar
• Gjennom engasjement og inspirerende undervisning, markedsføre eksisterende kursplan, samt motivere deltakerne til å ta videre utdanning


Instruktørene er organisatorisk tilknyttet regionen som er deres arbeidsleder.

Det er regionen som er ansvarlig for å velge ut kandidater til Dommerinstruktørutdanningen. Kandidatene skal tilfredsstille følgende opptakskrav:

• Være autorisert Dommer 3 eller tilsvarende utdanning (eksempelvis gammel utdanningsmodell). Kandidaten må være autorisert dommer 3 før vedkommende går opp til Dommerinstruktøreksamen.
• Ha følgende kompetanse
   o Pedagogisk erfaring eller utdanning
   o Lang dommererfaring. Lang spiller- og/eller trenererfaring teller positivt.
   o Instruktørpersonlighet

Alle mål relateres til å kunne holde barnekampleder, dommer 1 og/eller dommer 2 og 3 moduler

KUNNSKAPSMÅL

Kandidaten skal:
• ha tilstrekkelig kompetanse innen dommerfaglige og coachingrelaterte begreper og problemstillinger til å lede barnekampleder, dommer 1 og/eller dommer 2,3 utdanning i NHF
• ha inngående kunnskap om håndballens og dømmingens egenart
• ha inngående kunnskap om individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for læring og prestasjon
• kunne gjøre rede for og forstå grunnleggende teorier om ledelse og læring med særlig relevans for idrettsfeltet
• kjenne til hvordan man kan tilrettelegge og variere læringssituasjoner i lys av håndballens og dømmingens egenart og deltakernes erfaringsbakgrunn og læringsstrategier

FERDIGHETSMÅL

Kandidaten skal:
• kunne arbeide kritisk med dommerfaglige, idrettspsykologiske og coachingrelaterte problemstillinger som grunnlag for egen helhetlige praksis
• kunne analysere tekniske og taktiske situasjoner som grunnlag for dømming
• kunne anvende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for dommer- og veilederpraksis
• kunne lete fram og vurdere kunnskap (teoretisk og empirisk) til bruk på dommerfeltet
• kunne se flere perspektiver, for deretter å velge det perspektivet som er mest hensiktsmessig
• kunne benytte og kjenne til ulike verktøy fra coachinglitteraturen
• kunne vise ferdigheter i formidlingslære og utøvelse av lederskap i håndball

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten skal:
• kunne formidle NHFs verdigrunnlag og organisasjonsnormer
• være etisk bevisst og tydelig verdiforankret i sin dommer-/veiledervirksomhet
• ha evne til refleksjon over egen praksis
• kunne lede, veilede og tilrettelegge med sikte på å fremme dømming og personlig utvikling hos individer og grupper
• kunne formidle sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig

 

• Undervisningstidsramme 
      o 80 timer over 1år for barnekampledere og dommer 1 instruktører
           • Fremmøte: 100%
      o 100 timer over 1 år for dommer 2 og 3 instruktører
           • Fremmøte: 100%

• Regionale samlinger, 30 timer for barnekampleder og dommer 1 instruktører, 40 timer for dommer 2 og 3 instruktører
      o Regional oppstart
      o Regionale arbeidssamlinger mellom de sentrale samlingene

• Sentrale samlinger, 50 timer barnekampleder og dommer 1 instruktører, 60 timer for dommer 2 og 3 instruktører
      o Sted vil bli lagt opp etter antall kandidater/geografi.
      o Sentrale samlinger vil fortrinnsvis bli holdt fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag

• Praksis
      o Det skal gjennomføres praksis mellom hver samling
            • Barnekampleder og dommer 1 instruktører: Det velges en modul fra barnekampleder og en modul fra dommer1
            • Dommer 2 og 3 instruktører: det velges en modul fra hvert nivå, hhv. dommer 2 og 3
            • Dersom det ikke kjøres ordinære kurs i den perioden praksis skal gjennomføres, skal dette organiseres gjennom et lag, en klubb eller en intern samling for regionsansatte/ utviklingsmiljøer.
            • Veiledning:
                  o Før modulen leveres:
                        • Tidsplan/ øktplan fra kandidaten
                        • Deltakermateriell fra kandidaten
      o Under modulen:
            • Filming av enkelte moduler
      o Etter modulen:
            • En kvalifisert veileder skal gi tilbakemelding til kandidaten kort tid etter gjennomføring av modulene

• Vurderingsform
      o Skikkethet
            • Vurdering av den enkelte kandidatens praktiske skikkethet skjer løpende gjennom kurset, og skjer i samarbeid mellom fagansvarlig regionalt og fagansvarlig sentralt.
            • Skikkethet vurderes til bestått/ikke bestått
      o Skriftlig hjemmeeksamen på 2 uker
            • Individuell besvarelse
            • For å gå opp til eksamen forutsettes det at kandidaten har godkjent fremmøte og bestått skikkethetsvurdering
            • Skriftlig eksamen vurderes til bestått/ikke bestått

• Undervisningsmetoder
      o Forelesning
      o Gruppearbeid
      o Indv arbeid
      o Case
      o Coaching

Anbefalt litteratur

Spillereglene
NHF lov, lov- og konkurransereglement samt andre bestemmelser

Idrettens mentale treningslære
ISBN: 9788205342460
CD fra Anne Marte Pensgård
OLT USB brikke om mental trening

Den coachende treneren
ISBN: 9788272862403

Veiledningssamtaler i idrett
ISBN10: 8276342817
ISBN13: 9788276342819

Innføring i idrettspsykologi
ISBN/EAN: 9788200451389

Gruppedynamikk i idrett
ISBN13: 9788276345926

Coaching
hva - hvorfor - hvordan
ISBN/EAN: 9788245009699

Kursplanene for Barnekampleder og Dommer Trinn I
Kursplaner for Veileder I-II
Artikkelsamling i Idrettspedagogikk og Didaktikk
Spillebasis
Arbeidshefter til modulene
Arbeidshefter for Barnekampleder og Dommer Trinn I
Arbeidshefter Veileder I-II
Håndballkampen
Teknisk trening
Barnekamplederen
Bestemmelser om barneidrett
Konkurransen
Håndballunger i kamper

Annet:
NHFs strategidokument
Håndballspråket (arbeidshefte)