Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styrets organisering

Hvordan få til en god organisering av klubbens styre?

Et et velfungerende styre er avgjørende for at man skal kunne nå de målene man har satt for sin klubb. Disse arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag og rollene med de tilhørende oppgavene kan gjerne organiseres på en annen måte. Det anbefales likevel at styrearbeidet fordeles mellom flere slik at det er mange som har litt og ikke få som har mye.

Utarbeid gjerne deres egne arbeidsbeskrivelser slik at alle er trygge på hva som er hvem sitt ansvar.

Det anbefales også å bruke dem i arbeidet med å rekruttere nye tillitsvalgte.

Velges for 2 år
Er ”ansvarlig” for driften av gruppa
Er den som leder og legger opp alle styremøtene
Er den som møter på alle hovedlagsmøter (hvis håndballen er en gruppe i et fleridrettslag eller medlem av et allianseidrettslag)
Ansvarlig ved endelig inngåelse av kontrakter (spillerkontrakter, trenerkontrakter, sponsorkontrakter osv.)
Er kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region, idrettsråd og idrettskrets, og skal møte i de fellesfora hvor klubben er invitert. Informasjon herfra deles med resten av styret.
Er den som delegerer og styrer jobber som ikke er definerte
Er den som lager og fremfører årsrapporten til årsmøtet i samarbeid med
sekretær og kasserer.
Pådriver for strategi og videreutvikling av gruppa.
Kan i tillegg til kasserer disponere håndballgruppas konti.

Velges for 2 år
Stedfortreder for leder. Ansvarlig politiattestordningen.
Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.

Velges for 2 år
Føre referat fra årsmøte/styremøte og sørge for utsendelse av disse.
Ansvarlig for innkallelse til styremøte, årsmøte osv.
Ansvarlig for oppdatering av medlemsregister (evt. i samarbeid med daglig leder).
Ansvarlig for adresselister.
Ansvarlig for arkiv.
Ansvarlig for innhenting av politiattester der hvor klubben/idrettslaget ikke har en egen person med dette ansvaret.
Ansvarlig ved oppmerksomhet som gaver, blomster osv på vegne av
håndballgruppa/håndballklubben.

Velges for 2 år
Disponerer alle bankkontoer
Ansvarlig for betaling av signerte regningerF
remlegge økonomisk oversikt til styret når de ber om det (både i hovedlaget og håndballgruppa)
Oversikt over "kasse"
Føre regnskap for gruppa og sammen med leder legge frem budsjettet for stryet ved årets slutt
I samarbeid med dugnadsansvarlig ha ansvar for:
Billettsalg i hallen
Dommeroppgjør
Andre dugnader
Ansvar for innkreving av treningsavgifter og purringer (evt. ansvarlig
for å delegere jobben videre til daglig leder)

Velges for 2 år
Leder er ansvarlig i forhold til styret og sportslig utvalgs arbeid og ansvarsområde.
Ansvarlig for oppmelding av lag til seriespill
Ansvarlig for å ha tilstrekkelig med trenere og oppmenn i forhold til oppmeldte lag.
Skal på vegne av håndballgruppa sørge for nødvendig treningstimer i hall.
Skal tilrettelegge for trenerforum.
Ansvarlig sammen med leder for å utarbeide trenerkontrakter.
Er den som har oversikt over cuper og andre former for sportslige aktiviteter.

Velges for 2 år
I samsvar med styret ha  ansvar for gjennomføring av ulike utdanningskurs (dommerkurs, trenerkurs, trenermentorkurs osv.)
Ansvarlig for oppdatering av kurstilbud fra: Norges Håndballforbund, Norges Idrettsforbund og Idrettskretsen.
Kartlegge kompetansen i klubben og kartlegge behovet for all utdanning.
Utarbeide "kurspakker" til gruppas årlige behov.
Informere om alle aktuelle kurs og seminarer.
Motiverer folk i klubben til å ta utdanning.
Følge opp trenere/dommere/ledere som går på kurs.

Velges for 2 år
Dommerkontakten skal være bindeleddet mellom klubbens dommere og NHF Region.
Sørge for at det kommer dommere til alle kamper hvor dommere fra klubben er satt opp.
Hjelpe klubbens dommere med forfall og følge opp dommere i forbindelse med treningskamper og trening.
Melde på dommere for kommende sesong innen gjeldende frist.
Begynne arbeidet med den påfølgende sesongen i god tid, helst før nyttår.
Samarbeide med utdanningsdriveren om dommerkurs.
Påse at klubben sørger for nødvendig dommerutstyr

Er ansvarlig for administrasjon av dugnader
Kioskvakter, Hallvakter, Evt. andre dugnader
Er ansvarlig for administrasjon av sekretariatstjenestene i hallen
Er ansvarlig for overføring av nødvendige bilag og oppgjør til kasserer i forbindelse med billettsalg og evt. dommeroppgjør i hallen.
Er kontaktperson mot hovedlaget i saker som vedgår dugnader.
Påse at dugnader blir likt fordelt og sammen med resten av styret kartlegge behovet for dugnader i fremtiden.

Velges for 2 år
Bidra til å løse ikke definerte oppgaver (prosjekter)
Være behjelpelig med styrets arbeid ved behov.

Velges for 2 år
Ansvarlig for å koordinere og samkjøre klubbens arbeid med å rekruttere,
motivere og utvikle det frivillige arbeidet i klubben.

NHF tilbyr alle klubber hjelp med å skape større engasjement og flere frivillige. Se mer på denne siden (link).

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

For mer informasjon se: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/Last ned  heftet her