Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer

Over 134 000 håndballspillere – både gutter og jenter – deltar hver uke i aktivitet i våre ca 900 klubber. Håndballen utgjør slik et av de aller viktigste fritidstilbudene til barn, unge og voksne landet over, og er en svært viktig samfunnsaktør. Mer enn halvparten av disse tilhører aldersgruppen 6-12 år, det vi regner som barnehåndball.

Verdier-ekspressiv_web.jpg

For å tilrettelegge for mer og bedre håndballaktivitet for barn, mener vi det er viktig at klubben er bevisst sin rolle og har klare retningslinjer som følger noen hovedprinsipper. Disse prinsippene presenterer vi her etter tur:

Håndball for alle!

Barnehåndball bygger på NHF’s visjon «Håndball for alle». Uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn så skal alle få et godt håndballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta på håndball. Alle spillere er like mye verdt.

Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring og videre beherske den. Dette kan skje alene eller i samspill med andre.

I arbeid med barn.png

Barnehåndball skal være sosialt

Lagidrett er en fantastisk mulighet til å dyrke vennskap og knytte sterkere sosiale bånd mellom barn, både som en del av en spillergruppe og et fellesskap også utenfor banen. Det sosiale ved håndballen er kanskje den viktigste grunnen til at barn er med i idretten, dette aspektet er det derfor viktig å vektlegge som trener, lagleder og forelder. 

Foreldreengasjement rundt laget er en nøkkelfaktor slik at flere enn trenere og lagleder har ansvar for samhold og miljø. Lagånd bygges gjennom aktiviteten på trening og i kamp, hvor alle jobber sammen mot felles mål, men også på reiser, turneringer og avslutninger.

Barnehåndball skal være trygt

Alle skal vite at de er velkommen på håndballaget, og ingen skal holdes utenfor fellesskapet. Som voksen har du også et ansvar for at ingen blir utstøtt eller mobbet på laget, og at alle på laget vet at det er nulltoleranse for mobbing.

Alle barn trenger oppmerksomhet, og noen trenger mer enn andre; Bruk tid på å snakke direkte med den enkelte med jevne mellomrom slik at alle føler de blir sett, verdsett og ivaretatt.

Fokus på lek og utvikling

Håndballaktivitet for barn skal være prosessorientert. God, langsiktig og helhetlig utvikling baseres på prinsippet om at alle skal være i aktivitet så stor del av tiden som mulig, med stort fokus på stafetter, balleker, morsomme konkurranser og ikke minst: mye småspill.
Det skal ikke legges vekt på innøving av trekk og andre øvelser med få ballberøringer, men heller på utvikling av ballfølelse, teknikk, koordinasjon og samspill gjennom lekende øvelser. Mer aktivitet og mange ballberøringer per spiller bør alltid være et mål. Håndball for barn skal ikke være vanskelig – verken for trener eller spiller –men krever mer av deg som aktivitets leder og organisator enn som fagperson i håndball.

Fair Play

Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har et ansvar for å vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen.

De beste idrettsutøverne er svært ofte de som også er gode til å bygge opp
andre og gi positive tilbakemeldinger. Kanskje er det fordi de som er flinke til å støtte andre får ros og tilbakemeldinger i retur?

Som voksen i klubben har du et ansvar for å bidra til en kultur hvor alle blir respektert som mennesker, enten de er spillere, trenere, dommere eller foreldre. De mest effektive arbeidsmiljøene er de som kjennetegnes ved en felles forståelse for at ros er viktigere enn ris, og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i en håndballklubb.

Fair Play handler om hvordan vi opptrer overfor hverandre på trening og i kamp, men er også viktig utenfor banen. Fair Play handler til syvende og sist om toleranse, respekt, likeverd og menneskeverd. Ved å gi barna opplæring i grunnleggende respekt for andre gir du dem en god lekse for livet.

Foreldrevettregler.png

På trening!

Hvordan skal vi tilrettelegge for aktivitet på trening hvor alle lærer og er i flyten? Dette bør være et naturlig spørsmål å stille når treneren planlegger ettermiddagsøkten med guttene eller jentene.

Treningsøktene skal være varierte og samtidig holde fokus på innlæring av ferdigheter over tid. Det skal også legges opp til treninger med både enkle og mer utfordrende øvelser, slik at alle får tilpasset aktivitet. Generelt mener vi at treningsøktene skal tilrettelegge for allsidig læring, og hver trening bør inneholde følgende punkter i omtrent like store deler:

 • Individuelle balløvelser: Ballbehandling og teknikk
 • Basisøvelser: Balanse, koordinasjon og bevegelighet
 • Kast og mottak
 • Småspill: To mot to, tre mot to, tre mot tre, fire mot tre og fire mot fire

Som trener bør du organisere mye av treningene i mindre grupper. Gjennom ett år skal barna spille med og mot spillere med ulikt ferdighetsnivå. Spillerne kan trene med lag som er yngre, på samme alder eller eldre, men eget alderslag er det viktigste og skal ha førsteprioritet. Gjennom å sette sammen differensierte smågrupper på trening bidrar du til at alle spillerne opplever både mestring og utfordring, og dermed lærer mer.

Merk at gruppesammensetningen skal variere, og at alle spillere skal være like viktige. Planlagte økter er en forutsetning for å kunne lede treninger hvor spillerne trives og vokser med oppgavene. Hver trening skal ha en rød tråd, og treneren skal også over tid ha en plan for hva laget skal arbeide med. Mest mulig aktivitet og minst mulig kø må uansett alltid være en fast tommelfingerregel. Barn er utålmodige og ønsker fart.

Som leder er det dessuten viktig å kommunisere mer ved å vise enn å forklare øvelsene. For å gjøre hver trening bedre enn den forrige, kan du bruke noen kontrollspørsmål for å evaluere økten og ledelsen av den. Kan du svare ja på alle spørsmålene i sjekklisten under, har du gjort en meget god jobb

Trenerens sjekkliste.png

På kamp!

Å spille håndballkamper er det aller morsomste for både barn og voksne. Kampene er høydepunktet hvor spillerne skal få vist frem alle ferdighetene de har trent på. Kampen gir dermed en gylden mulighet til å oppmuntre til videre innsats og utvikling.

Barnehåndballen er delt opp i følgende konkurranseformer:

 • 6-9 år: 4'er håndball, spill fire mot fire
 • 9-10 år: 5'er håndball, spill fem mot fem
 • 11-12 år: 6’er håndball, spill seks mot seks

Ordet lagleder i teksten under, omfatter den som leder laget under kamp.

For at alle skal få spille så mye som mulig, bør det meldes på flere lag så langt det er mulig. Ideelt å ha med til kamp er inntil 6-8 spillere i 4’er håndball, 8-10 spillere i 5’er håndball og 10-12 spillere i 6’er håndball. Hvis klubben har meldt på flere lag pr. årsklasse skal man forsøke å lage jevne lag slik at alle har like forutsetninger for gode lagsprestasjoner på banen. I tillegg unngår man topping innad i lagene. Hvem som skal spille mest i en enkelt kamp vurderes også ut i fra jevnbyrdighetsprinsippet. Ingen er tjent med å vinne eller tape 15-3.

Foreldre topping.png

Det aller viktigste som lagleder i kampsituasjon er å legge større vekt på mestring enn resultater. At en spiller tør å prøve en ny finte kan være vel så viktig som at spilleren lager mål. For andre spillere kan det være en stor prestasjon å tørre å skyte. Som lagleder er det viktig å oppmuntre til at hver enkelt utfordrer sine egne grenser og gi ros til alle gode forsøk. Noen viktige tips til godt lagledervett:

 • Det skal være moro å spille håndball. Jevne kamper er artigst, og ingen bør vinne med mer enn ti mål.
 • Lagleder fra begge lag har ansvar for at kampen blir jevn og artig for begge lag.
 • Alle på laget skal være med i spillet og alle bør spille omtrent like mye. Oppmuntre også de som har kommet kortest i utviklingen til å score mål.
 • Noe av det artigste for spilleren, er å score mål. Lagleder på begge lag har ansvar for at begge lag har mål ved kampslutt. Dette kan for eksempel gjøres gjennom rullering på laget.
 • Gi de beste spillerne utfordringer/oppgaver som å spille fri andre, spille på nye spilleplasser, lære dem finter som de må bruke før de skyter osv.
 • Gi ros for gode prestasjoner, fremgang og forsøk - ikke bare resultater.
 • Innbytterne skal også ha det artig. Det heies og ropes når vi sitter på benken.
 • Alle spillere og ledere hilser på motstanderen før kamp, og vi takker hverandre for kampen etter kampslutt.

Treneren er ofte den viktigste personen for barn som spiller håndball. I håndball skal det være rom for alle, og det er trenerens oppgave å skape et miljø der alle trives.

 • Trygghet er en av de viktigste enkeltfaktorene for trivsel og ferdighetsutvikling.
 • Treneren er den viktigste personen som kan skape denne tryggheten i treninger og kamp.
 • Treneren bør med jevne mellomrom reflektere over sin egen praksis i forhold til hvordan hver enkelt spiller blir møtt.
 • Treneren bør reflektere over om han/hun gir nok oppmuntring til alle spillere? Er jeg bevisst på at alle spillere har det samme potensialet?

Oppmuntrer jeg i medgang og motgang? Har jeg fokus på opplevelse, lek og utvikling – kontra resultater? Bruker jeg alle spillerne i kamp? Tilrettelegger jeg for mye aktivitet? Ser jeg på dommeren som en veileder og respekterer jeg dommerens avgjørelser? Viser jeg respekt for arbeidet klubben gjør ved å delta på foreldremøter og trenermøter? Jobber jeg etter klubbens holdninger og retningslinjer? Viser jeg respekt for andre ved å unngå å vise aggressiv oppførsel og banne på sidelinjen? Tar jeg mobbing på alvor? Er jeg en god rollemodell?

Klubbene er drevet på frivillighet og dugnad, og omtrent 35 000 frivillige ledere jobber hver uke for at barn, unge og voksne skal ha et godt håndballtilbud.

Denne innsatsen skal det settes stor pris på, og ved å gjøre NHFs Foreldrevettregler kjent kan det bygges enda større engasjement og frivillighet.

Gøy med håndball – også for gutter

Det er et mål å rekruttere og beholde flere gutter i håndballen. Vi mener derfor at alle klubber også bør ha tilbud til gutter, og et spesielt fokus på denne målgruppen i rekrutteringsarbeidet. Klubbens sportsplan bør legge vekt på at det skal være like naturlig for gutter å drive med håndball som det er for jenter.

Gutter ønsker i all hovedsak det samme som jenter, nemlig å delta i en morsom aktivitet sammen med venner hvor aktiviteten er tilpasset deres eget ferdighetsnivå og utvikling. Vi anbefaler derfor at klubben har egne tilbud og lag for gutter, slik at spillerne opplever mestring og utfordring på rett nivå. Ønsker klubben å rette spesifikt fokus mot guttehåndball, kan dere kontakte regionen for hjelp og råd.

Inkludering

Håndballen skal være en arena for alle, hvor det skal være nulltoleranse for mobbing og rasisme. Personer med nedsatt funksjonsevne skal, i størst mulig grad, være en del av den ordinære aktiviteten i klubbene. Her kan dispensasjons-reglementet brukes, for å tilpasse tilbudet best mulig til den enkelte utøver.

Utviklingshemmede

Vi har etter hvert mange  klubber som tilbyr håndball for utviklingshemmede (HU-lag). Dette er et tilrettelagt tilbud for alle aldersgrupper. Det jobbes kontinuerlig med å opprette nye lag og få flere unge spillere med. For disse lagene organiseres det egne serier og aktivitetsdager i regionene. Landsturneringen er en årlig turnering for HU-lagene, i samarbeid med fotballforbundet. Se mer om dette under `Inkludering` på vår hjemmeside.

Fargerik håndball  

Vi ønsker å øke andelen barn og unge med minoritetsbakgrunn i håndballen, med spesielt fokus på jenter. Et viktig virkemiddel i arbeidet med å inkludere flere barn og unge med minoritetsbakgrunn er å involvere foreldrene i idrettsarbeidet i klubbene.

Idretten er den største frivillige sektoren i samfunnet og er en viktig inngang til læring av språk, kultur og fellesskap. God kommunikasjon og informasjon om frivillighet og dugnad kan være ett tiltak, og NHF har informasjonsmateriell på flere språk tilgjengelig.

Håndball er en glimrende arena for å drive godt inkluderingsarbeid, og klubbene skal få hjelp fra regionen til å utvikle et tilbud som i enda større grad tar vare på flere.

10 tips til utvikling av barnehåndballen:

 • God barnehåndballaktivitet krever kompetanse og trygghet på klubbens roller – Prioriter alltid leder- og trenerutvikling høyt på klubbens handlingsplan.
 • Barnehåndballen er den største målgruppen i de aller fleste klubber – det bør derfor være egne ledere med ansvar for barnehåndballen i klubben.
 • Vær nøye med presentasjonen av klubben – Involver foreldre så tidlig som mulig og sørg for at alle er innforstått med klubbens organisering og retningslinjer.
 • De fleste trenere rekrutteres fra foreldregruppene – Sørg for at det er flere trenere rundt hvert lag slik at alle spillerne får nok oppfølging og oppmerksomhet. Sikre at det også er ledere rundt laget med klare instrukser og ansvar for det administrative og sosiale.
 • Tilrettelegg for gode fagmiljø og trenerfora for trenerne i barnehåndballen..
 • Sørg for jevnlige møteplasser og god kommunikasjon mellom styret, barnehåndballgruppen og trenere, lagledere, oppmenn samt  foreldrekontakter.
 • Kamparrangement i håndball skal være morsomme og positive for alle – Ha en Fair Play-vert fra foreldregruppene på plass på alle arrangement i hallen.
 • God håndballaktivitet kan organiseres på små flater – Bruk gymsaler aktivt og vær bevisst på oppdeling av bane i hall
 • Det finnes mye kunnskap og erfaring i både region og andre klubber – Bruk de aktivt!

Turneringer

Å reise med laget på turneringer bidrar både til å styrke samholdet, og å skape mer aktivitet for spillerne samt å utvide sesongen. Vi anbefaler å legge inn turneringsspill i perioder det ikke spilles seriekamper, og at laget har minst én turnering per sesong hvor man reiser bort sammen. Det er også svært positivt å reise bort sammen med flere lag fra klubben og på den måten bryte ned lagsgrenser og bygge en større klubbfølelse. Hva er vel flottere enn glade barn på tur med klubbdressen på hele tiden?