Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regionsting 2018

Det 8. ordinære Regionstinget for NHF Region Innlandet ble avholdt på Scandic Hamar 26. mai.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det innkalles med dette til det 8. ordinære Regionstinget for NHF Region Innlandet.
Tinget avholdes slik:

Sted: Scandic Hotell Hamar
Dag og tid: Lørdag 26. mai 2018, kl. 1100-1800


Herrelandslaget i håndball
…blir representert under årets Regionsting.
De besøker oss i tingets Time Out og vil snakke om veien fra barnehåndball til landslag.

Årsmøter.
Alle klubber forventes å møte på tinget. Dette er klubbenes arena for å kontrollere og gjøre vedtak omkring regionens liv og virke.

Årsmøtene skal velge representanten fra deres klubb til Regionstinget.

Vi ber alle fylle ut Fullmaktsskjema som følger vedlagt og sende dette inn til Regionen innen fredag 4. mai 2018.

Regionstyret ønsker at klubbene drøfter to saker under sine årsmøter (eller på et klubbmøte):

  • Dispensasjonsreglementet slik det ligger i dag. Fornuftig, lite hensiktsmessig eller forslag til endringer.
  • Barnehåndball. Organiseringen i deres klubb, endringer og forbedringer, rekruttering og utvikling av trenere. Rekruttering av spillere

Begge disse temaene blir tatt opp på Regionstinget

Vi ønsker velkommen til Regionstinget 2018

 

Under følger reglementet for Regionstinget

1. Saksliste

1.      Åpning Regionsting 2018

  1. Konstituering
  2. Godkjenne saksliste og forretningsorden
  3. Styrets beretning 1. mai 2016 - 30. april 2018
  4. Regnskap 2016 og 2017
  5. Tilsetting av revisor

Lunsj
Utdeling av Hedersmerke
Faglig Timeout med Herrelandslaget 

7.      Innkomne forslag og saker
8.       Fastsette klubbkontingent
9.      Handlingsplan 2018-2020
10.    Rammebudsjett 2019-2020
11.    Oppnevne delegater til NHFs ting 2019
12.    Bestemme sted for neste Regionsting
13.    Valg
14.    Avslutning

 
2. Regionstingets myndighet og representasjon

IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13     Regionstinget
13.1     NHF Region Innlandets høyeste myndighet er Regionstinget som avholdes annethvert år innen 15. juni i de årene NHF ikke har Håndballting. 

13.2     Regionstinget innkalles av styret med minst tre måneds varsel direkte til de klubbene og andre som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på regionens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én måned før Regionstinget. Forslag som skal behandles på Regionstinget, må være sendt til styret senest to måneder før Regionstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Regionstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før Regionstinget.

13.3     Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør Regionstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

13.4     Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

13.5     På Regionstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 
§ 14     Representasjon på Regionstinget
14.1     På Regionstinget møter med stemmerett:

a)                 Regionens styre.
b)                 Representanter fra klubbene etter følgende skala:

  • 0-4 spillende lag, får inntil 2 representanter
  • 5-9 spillende lag, får inntil 3 representanter
  • 10 eller flere lag, får inntil 4 representanter

14.2     Representantene må være valgt på klubbens årsmøte.

14.3     Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens arbeidsområde:

a)  Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller       medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b)   Kontrollkomiteens medlemmer.
c)   Valgkomiteens medlemmer.
d)   Revisor
e)   En representant fra NHFs lovkomite

14.4     Med tale- og forslagsrett, unntatt ved valg:

a)   Regionens administrative leder
b)   Inntil 3 mellomledere fra regionens administrasjon (ved forfall kan en av de øvrige ansatte gis denne retten)

14.5     Observatører fra klubber i regionen uten tale, forslags- og stemmerett.

Hver klubb kan stille med en observatør uten tale, forslags- og stemmerett.

14.6     Krav til klubbene.

Representanter fra klubber som ikke har ordnet sine økonomiske forpliktelser til regionen innen 30 dager etter varsel er gitt, kan møte på Regionstinget, men mister tale, forslags- og stemmerett. (Varsel er pr. definisjon melding via klubbens offisielle e-postadresse og/eller via klubblederes e-postadresse)

14.7     Det nyttes ikke utgiftsfordeling. Representantene har ansvar for egne utgifter.


3. Innmelding av saker

Klubbene kan melde inn saker til Regionstinget etter forutgående styrebehandling. På grunn av påsken så blir det noe utsatt frist i forhold til de to månedene som står i loven. Sakene må være Regionen i hende innen 6. april 2018.

4. Påmelding.

Klubbene må melde inn sine Tingrepresentanter til Regionen innen 19. april 2018.

Delegasjonsantallet tar utgangspunkt i lagene fra J/G 12 år og til senior pr. 1. januar 2018. (Se vedlagte Fullmaktsskjema). 

Påmeldingen skjer via Fullmaktsskjema. Skjemaet må være underskrevet av klubbens valgte styreleder. NB! Ny frist fredag 4. mai 2018.

Klubben blir fakturert med kr. 890,- pr. representant. Dette inkluderer lunsj, kaffe/te og frukt.


Vennlig hilsen
Harald Romstad (sign.)                                                                 Ivar M. Karlstad     
Styreleder                                                                                      Daglig Leder