Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NHF Logo Isbjørn

Uttalelse fra NHFs Kontrollkomité

Kontrollkomiteens uttalelse i sak vedrørende habilitet i Norges Håndballforbund (NHF).

Kontrollkomiteens rolle:

Kontrollkomiteen er – som navnet sier – et kontrollerende organ, ikke et dømmende. Komiteen fører kontroll med at Forbundsstyrets (FS) oppgaver og disposisjoner er i samsvar med NHFs lov og beslutninger fattet av Håndballtinget. I tillegg utfører komiteen kontrolloppgaver som er gitt i NHFs retningslinjer for praktisering av åpenhet.

Sakens bakgrunn:

Det var TV 2 som høsten 2023 satte søkelyset på spørsmålet om habilitet i NHF.

TV 2 reiste blant annet spørsmål rundt håndballforbundets kjøp av tjenester fra Nordnorsk Lederutvikling. Senere ble det også reist andre spørsmål knyttet til håndteringen av habilitetsreglene i NHF.

Kontrollkomiteen innkalte på denne bakgrunn til møte med FS 29. august. FS møtte med representant Jarl Martin Møller. I tillegg møtte Erik Langerud, generalsekretær (GS), samt revisor Eystein Olav Hjelme, for å bistå med saksopplysninger. Line Witzøe fra NHFs administrasjon var også til stede i møtet.

I møtet orienterte Møller om at habilitetssaken skulle være tema på FS-møte i september, og la frem for komiteen hvilke spørsmål som der ville bli gjennomgått. Langerud redegjorde for hva administrasjonen allerede hadde iverksatt av undersøkelser for å svare opp de spørsmålene TV 2 hadde reist.

Kontrollkomiteen hadde spørsmål til partene, og komiteens spørsmål ble sendt over til FS og GS i etterkant av møtet.

Svarene fra FS og GS ble gjennomgått i møte med Kontrollkomiteen 21. september.

Møller fortalte om en grundig og god behandling av saken i Forbundsstyret. FS har hatt samtaler med Kåre Geir Lio for å få saken belyst. FS involverte også Forbundsrådet i forberedelsene til møtet.

Langerud orienterte om de undersøkelsene administrasjonen har gjort, og hvilke samtaler som er gjennomført med de ansatte i administrasjonen.

Kontrollkomiteen har fått gode og grundige svar fra FS og GS.

Kontrollkomiteen har følgende kommentarer til saken:

1. Rammeverk som regulerer presidentens arbeidsforhold og fullmakter:
FS har vurdert hvorvidt Presidentens bierverv er i overensstemmelse med ansettelsesavtalen. FS har kommet til at avtalen åpner for de biervervene som Presidenten har hatt, og at biervervene ikke har gått ut over den jobben han skal gjøre for NHF.  FS har også vurdert avtalen opp mot Tingvedtaket fra 2015, og kommet til at avtalen er i henhold til vedtaket. FS har gått gjennom senere vedtak om og evalueringer av heltidsansatt president, og kommet til at det ikke er noe som tyder på annet enn at NHF er fornøyd med både å ha en heltidsansatt president, og at Kåre Geir Lio har fungert godt i rollen.

Kontrollkomiteen tar Forbundsstyrets vurderinger på disse punktene til etterretning, men har følgende kommentarer: Det er grunn til å minne om at både Presidenten og FS sørger for etterlevelse av vilkårene i avtalen, blant annet punktet om forhåndsgodkjenning av bierverv. Dokumentasjon av godkjenning, og eventuelle vurderinger gjort i forbindelse med dette, bør nedfelles skriftlig.

Komiteen vil også påpeke at selv om FS har kommet til at Presidentens bierverv så langt ikke er i strid med avtalen, bør det vurderes om NHF er tjent med å inngå avtaler med heltidsansatte som tillater så omfattende bierverv med hensyn til art og omfang som dagens avtale gjør. NHF er en medlemsorganisasjon hvor omdømme er svært viktig, og dersom en avtale som tillater omfattende bierverv gjør det vanskeligere å gjøre gode vurderinger av hva som er utenfor/innenfor avtalen, kan det få omdømmemessige konsekvenser.

Etter Kontrollkomiteens mening bør FS sette Presidentens ansettelsesavtale (den generelle avtalen som skal ligge som mal for senere ansettelser) på listen over dokumenter som skal gjennomgås frem mot tinget i 2025 (jf. også punkt 2 nedenfor).

I forbindelse med dette arbeidet er det også naturlig å se på Presidentintruksen og fullmaktene, samt om hvordan FS sørger for gode rutiner for etterlevelse av dette regelverket.

2. Både FS og GS har pekt på at det bør gjøres endringer i flere dokumenter og rutiner i forlengelse av denne saken.

Kontrollkomiteen er enige i dette. Komiteen ønsker å presisere at avtaler, retningslinjer, rutiner og etterlevelser av disse må tydeliggjøres slik at NHF fremstår som en organisasjon som er preget av åpenhet og ryddighet, slik "Rutiner og retningslinjer for praktisering av åpenhet i Norges håndballforbund" tok sikte på å gjøre.

Ettersom det er mange dokumenter og rutiner det er snakk om, ber Kontrollkomiteen om at FS og GS lager en oversikt over disse, og en plan for når de skal revideres. Denne planen legges frem for og følges opp av Kontrollkomiteen i videre møter. Ettersom det er Håndballtinget som er øverste myndighet i NHF, er det naturlig at er ytterste frist for gjennomføring av endringene er Håndballtinget 2025. Endringene legges frem for Tinget til orientering og eventuelt diskusjon.

3. I redegjørelsene fra FS og GS beskrives det flere forhold hvor det er foretatt vurderinger og avgjørelser, uten at vurderinger og begrunnelse for beslutning er tilstrekkelig skriftlig dokumentert. Kontrollutvalget ber om det innføres større grad av skriftlighet og protokollførsel, slik at avgjørelser blir etterprøvbare, og at åpenhet og tillit til prosessene blir ivaretatt gjennom dokumentasjon.

4. Ettersom det er mange involverte på ulike plan i NHF, og det også er store utskiftninger over tid, er det spesielt viktig å få på plass rutinemessige gjennomganger av regler for habilitet og andre sentrale prinsipper i hele organisasjonen. Av samme grunn bør det også vurderes om reglene bør gjøres klarere, slik at mindre grad av skjønn er nødvendig.

For mer informasjon, kontakt:

Gry Nergård
Leder av NHFs Kontrollkomité
Telefon +47 990 05 080