Annonse:
Gjensidige Landslagsmaskotene
Annonse:
Gjensidige Landslagsmaskotene

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NHF Logo Isbjørn

Om habilitet og rutiner i norsk håndball

Forbundsstyret peker på forbedringspunkter knyttet til habilitet, avtaleverk og rutiner i norsk håndball.

Gjennom flere artikler/innslag har TV 2 og enkelte andre medier de siste ukene satt søkelyset på NHF-ledelsens habilitetsvurderinger. De forhold og spørsmål som er kommet frem gjennom dekningen og intervjuene, i tillegg til interne undersøkelser og diskusjoner, dannet grunnlag for forbundsstyrets brede gjennomgang i septembermøtet på Lillehammer.

Norges Håndballforbunds kontrollkomité har i tillegg stilt flere spørsmål – både muntlig og skriftlig – til forbundsstyret og håndballpresidenten, samt til NHFs administrasjon.

Forbundsstyret har gjennom helgen jobbet med å svare ut spørsmål til kontrollkomiteen, og vil sende en skriftlig redegjørelse til komiteen i løpet av de nærmeste dagene. I lys av offentlighetens interesse og et ønske fra organisasjonen om stor grad av åpenhet, velger forbundsstyret å gå ut med nedenstående informasjon fra helgens møte.

Forbundsstyret konkluderer med at det er behov for forbedret bevissthet rundt oppfølging og etterlevelse av rutiner og retningslinjer i norsk håndball. Selv om gode rammeverk allerede er implementert, og nivået på etiske refleksjoner generelt sett er godt i hele organisasjonen, viser en gjennomgang at en enda større grad av bevisstgjøring må på plass. Forbundsstyret vil bidra til å sikre dette arbeidet.

Forbundsstyret anerkjenner at håndballpresident Kåre Geir Lio, som ikke deltok i denne delen av helgens styrebehandling, har hatt adgang til å gjøre oppdrag utenfor egen organisasjon. Dette er nedfelt i de avtaler han og forbundsstyret har inngått og forholdt seg til.

Styret har tillit til at oppdragene Kåre Geir Lio har utført for Nordnorsk Lederutvikling, ikke har gått på bekostning av de oppgaver og plikter han har som president av Norges Håndballforbund.

I sin gjennomgang var forbundsstyret tydelig på at rutinene for at forbundsstyret skal forhåndsgodkjenne håndballpresidentens oppdrag utenfor organisasjonen, vil bli forbedret.

Ordningen med heltidspresident har vært jevnlig evaluert siden innføringen i 2017, senest i 2022, og konklusjonen er at dette har vært et ubetinget positivt tingvedtak for både grasrot- og topphåndballen. Det er styrets vurdering at Lio har levert meget godt på de områder en håndballpresident har ansvar for, og han har vært en samlende og synlig leder for forbundsstyret.

Vi registrerer TV 2s ulike oppslag og vinklinger på tidligere forhold, der det blir stilt spørsmål knyttet til etterlevelse av relevant rammeverk for organisasjonen. Styrets vurdering og konklusjon, etter å ha vurdert disse sakene nærmere, er at de aktuelle beslutningene er tatt i beste mening både med tanke på fremdrift, personellressurser, økonomi, kompetanse og generell innsikt i håndballorganisasjonen.

Forbundsstyret vektlegger behovet for at det iverksettes tiltak for å sikre at de ramme- og regelverk som til enhver tid er gjeldende for organisasjonen, blir ivaretatt.

Følgende punkter er vedtatt til oppfølging for Norges Håndballforbund (politisk og administrativt, gjeldende for både sentralleddet og regionene):

  • Den gjeldende presidentinstruksen skal revideres jevnlig.
  • Rutinene rundt forhåndsgodkjenning av de oppdrag håndballpresidenten gjør utenfor norsk håndball fremover, skal gjennomgås.
  • Forbundsstyret minner om at alle som får utfordret egen habilitet, umiddelbart selv tar initiativ til å melde fra til riktig organ.
  • Forbundsstyret ber om at interne rutiner revideres og følges opp på systematisk vis i hele organisasjonen. Eksempelvis innkjøpsrutiner, habilitetsvurderinger, etiske retningslinjer, organisasjonsnormer, åpenhetsdokument m.m. Det meste av dette er på plass og ivaretatt, men det hviler et ansvar både på forbundsstyret og på NHFs administrasjon for å sørge for at dette er oppdatert og godt kjent i organisasjonen.
  • Forbundsstyret minner om norsk håndballs verdier, som er gjeldende for all virksomhet både på og utenfor banen: Begeistring, Respekt, Innsatsvilje og Fair Play.

 Forbundsstyret i Norges Håndballforbund, 10. september 2023