Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sør_illustrasjon-ungdomshåndball_skudd_640x360web.jpg

Veileder for kamper og arrangement

Veilederen for gjennomføring av kamper og arrangement i barne- og ungdomshåndballen finner du her.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oppdatert 25. august 2021

Innhold:

 1. Generelt
 2. Smittevernets «gylne treenighet»
 3. Hovedpunkter
 4. Definisjoner
 5. Kamparrangement – telling og registrering
 6. Håndballbanen
 7. Dommerens ansvar
 8. Lagenes og utøvernes ansvar
 9. Arrangørens ansvar
 10. Kiosk/utsalgssted

 

1. Generelt 

Denne veilederen kommer i tillegg til protokoll for barne- og ungdomshåndballen.

Disse to dokumentene komplementerer hverandre og er i felleskap gjeldende som retningslinjer. Nye retningslinjer fra myndighetene vil føre til endringer og oppdateringer i dette dokument. Lokale helsemyndigheter kan ha ytterligere retningslinjer som kommer i tillegg til dette dokumentet.

2. Smittevernets «gylne treenighet»

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og kampaktivitet. 

3. Hovedpunkter

Fra 10. august er det antallsbegrensningene i forskriftens § 13 som er gjeldende. Nedenfor følger et utdrag av disse:

 • Spillere og lagledere teller med i antallet tillatte deltagere på arrangement, men nødvendig arrangørpersonell kommer i tillegg til publikumstallet.
 • Der hvor det ikke er faste/tilviste plasser: 400 deltakere med maksimum 200 deltakere pr. kohort.
  • I enkeltkamper kan utøverne og laglederne i kampen regnes om en kohort og tilskuerne i annen kohort.
  • Ved runder eller turneringsspill hvor lagene spiller flere kamper samme dag, kan utøverne og laglederne som skal møtes i løpet av dagen regnes som en kohort og tilskuerne i annen kohort. Personer i ulike kohorter skal unngå kontakt.
 • Gode rutiner for renhold

 • Registrering av alle personer som inngår i arrangementet

 • Avstandskravet på 1 meter gjelder fortsatt for tilskuere og alle som ikke er involvert som utøvere i kampen. Ved fastmonterte seter på arrangementer skal tilskuere kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. Ved ikke fastmonterte seter bør det være merking som viser 1 meters avstand.

Nasjonale og lokale krav til arrangementet skal etterleves fullt ut. For arrangementer med flere enn 400 deltakere må kommunelegen ha fått seg forelagt og godkjent smittevernplanen.  

4. Definisjoner

 • Deltakere: spillere og publikum

 • Funksjonærer: alle andre som er nødvendige for gjennomføring av et arrangement

 • Som kamparrangement regnes:
  • Obligatoriske kamper (seriekamper, cuper og andre kamper berammet av NHF eller Region) 
  • Godkjente turneringer
  • Treningskamper med publikum

5. Kamparrangement – telling og registrering

 • Arrangør må i samarbeid med halleier finne den konkrete kapasiteten for hallen, som ivaretar 1-metersregelen utenfor spilleflaten. Det skal føres oversikt med kontaktinfo over ALLE som inngår i arrangementet (utøvere, lagledere, dommere, funksjonærer, tilskuere osv.)
 • Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen. I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig.
 • Listen skal inneholde fullt navn og telefonnummer og lagres i 10 dager, for så å makuleres/slettes. 
 • Klubben velger selv metode for registrering og lagring, men lagring skal foregå på sikker måte, og listene skal være tilgjengelig på kort varsel dersom helsemyndighetene får behov for å gjennomføre smittesporing.

  NB: I flerbanehaller hvor det foregår kamper på flere baner parallelt, gjelder samme øvre begrensning på antall deltakere som samtidig kan være til stede på arrangementet som beskrevet i punkt 3. Her vil det være naturlig å knytte hver banes utøvere og tilskuere til egne kohorter.
  •  

6. Håndballbanen

 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre.

 • Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters avstand.

 • Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen.

 • Renhold av benker skal gjennomføres av arrangør minimum mellom hver kamp.

7. Dommerens ansvar 

 • Dommere er omfattet av de samme krav til smittevern som øvrige aktører.

 • Dommerne skal så langt det er mulig følge 1-metersregelen, men vil i gitte situasjoner måtte fravike avstandsregelen i kraft av sin funksjon og myndighet.

 • Dommeren plikter å sette seg inn i idrettens smittevernregler.

 • Meld forfall ved symptomer. 

8. Lagenes og utøvernes ansvar 

Alle trenere, lagledere og utøvere har eget ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper.

 • Lagene plikter å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen.
  • I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig.

 • Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter bruk av pc/nettbrett.

 • Det kan være begrensede eller ingen garderobefasiliteter tilgjengelig. Oppfordre utøverne til å komme ferdig skiftet til kamp. 

 • Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming.

 • Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de områdene som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer.

9. Arrangørens ansvar 

Arrangørklubben skal oppnevne en arrangøransvarlig/smittevernansvarlig for kampen/arrangementet.

Før, underveis og etter kampen/arrangementet skal arrangøransvarlig sammen med halleier forsikre seg om at følgende er ivaretatt:  

 • Tilstrekkelig antall funksjonærer som innehar informasjon og opplæring til å ivareta punktene beskrevet i denne veileder. Som et minimum må arrangørklubben ha funksjonærer som ivaretar følgende områder:
  • Registrering og innsamling av kontaktinfo for deltakere.
  • Legg til rette for kontaktløs betaling for inngangsbilletter.
  • Rutiner for å overholde maksgrensen på deltakere.
  • Vakter på tribunen for å tilse at 1-metersregelen overholdes. 
  • Vakter til å ta seg av renhold av innbytterbenker minimum mellom kamper. Likeledes skal sekretariatsbord samt andre kontaktflater og utstyr rengjøres (minimum ved bytte av funksjonærer). 
  • Speakertjeneste som opplyser om gjeldende retningslinjer for hallen, der dette er mulig.

 • Nødvendig smittevernutstyr som skal være til stede:
  • Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler.
  • Tørkepapir.
  • Engangsmopper til å tørke væske på banen ved behov.
  • Egnet sted til å kaste avfall

 • Bruk av garderober er tillatt så lenge 1 meters avstand opprettholdes av brukerne, og at arrangør rengjør kontaktflater før nytt lag kan ta garderoben i bruk.

 • Dersom smittevernregler om avstand og renhold ikke kan gjennomføres, skal garderober begrenses/ikke benyttes. 

 • Toaletter skal ha forsterket renhold og kontaktflater skal rengjøres hyppig. 

 • Dersom hallen har flere mulige innganger og utganger, skal det søkes løsninger hvor inngang og utgang skjer i hver sin dør. Dette for å lette trykket ved skifte av utøvere, lag og tilskuere mellom kamper. Dersom slik mulighet ikke finnes, skal alle som skal forlate området først ut, før nye utøvere og tilskuere slippes inn. Ved bruk av flere kohorter skal disse ha ulik inngang og utgang, eller det må organiseres på en måte som ikke blander personer fra ulike kohorter.

 • Arrangørklubb skal ha tilgjengelig informasjon til deltakere om gjeldende retningslinjer for hallen og arrangementet.

10. Kiosk/utsalgssted 

Dersom kiosk eller annet utsalgssted skal benyttes under arrangementet, gjelder følgende retningslinjer: 

 • Det skal oppnevnes en ansvarlig for utsalgsstedet. 

 • Kiosken/utsalgsstedet skal følge de generelle regler for serveringssteder. 

 • Selvbetjening av kaffe, drikke eller mat bør begrenses.

 • Det bør være oppmerket avstandslinjer i område for kundene. 

 • Godt renhold og tilgjengelig håndsprit eller liknende skal være satt frem.

 • Vurder innholdet i utsalgsstedets meny, slik at det gjøres så enkelt som mulig å overholde smittevern.

 • Vurder plassering av utsalgsstedet med hensyn til å unngå opphopning av mennesker, og at det ikke hindrer inngang og utgang til spilleflatene, tribune og inngangspartiet til hallen. 

 • Legg til rette for kontaktløs betaling via kort eller telefon.