Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lov for NHF Region Øst

Vedtatt av regionstinget 2014

Lov for Norges Håndballforbund, Region Øst, stiftet 12. juni 2004, med senere endringer senest av 24.mai 2014. Godkjent av Norges Håndballforbund.

NIFs generelle beskrivelse av lovnorm for særkretser/regioner

(1)   Regionens formål er å arbeide for håndball idrettens utvikling innen regionen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Håndballforbund i alle spørsmål som gjelder håndballidretten innen regionen.

 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet og NHF sine verdier som er begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play.

Regionen er stiftet 12.06.2004 ved sammenslåing av Oslo Håndballkrets, stiftet 21.11.1945, Akershus Håndballkrets, stiftet 28.05 1945 (samorganisert til Oslo Håndballkrets 10.02 1950, reorganisert og samtidig samorganisert med Romerike Håndballkrets, stiftet 17.02 1946 til Akershus Håndballkrets 27.05 1989) og Østfold Håndballkrets, stiftet 24.02 1946.

 

 

(1) Regionen er opprettet av Norges Håndballforbund, og består av alle idrettslag innen regionens grenser som er medlem av Norges Håndballforbund.

 

(2) Gjennom Norges Håndballforbund er regionen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

(3) Regionen er den faglige myndighet under Norges Håndballforbund innen regionens grenser. Regionens grenser fastsettes av Norges Håndballforbund.

 

 

(4) Regionen skal følge NIFs og NHFs regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for regionen uavhengig av hva som måtte stå i regionens egen lov.

 

(5) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen.

Regionen skal:

 

a)      Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.

b)      Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

c)      Godkjenne spillemodeller og kampdatoer og oppnevne nødvendige dommere.

d)     Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med NHFs planer.

e)      Sørge for gjennomføring av, eventuelt selv arrangere, kamper i henhold til punktene ovenfor. Stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.

f)       Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.

g)      Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NHF og idrettskretser.

 

 

§ 4 Kontingent

 

(1)Kontingenten fastsettes av Regionstinget og betales forskuddsvis.

 

(2)Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på Regionstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og NHF at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap[2]. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.[1] Listen over særkretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva særkretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges særkretsen.

[2] Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.

(1)Kontingenten fastsettes av Regionstinget og betales forskuddsvis.

 

 

(2)Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på Regionstinget. Styret kan anbefale overfor NIF og NHF at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap[1]. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.[1] Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden.

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i regionen skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan[1], når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.[2]  [1] Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.

[2] Se forskrift til NIFs lov § 2-4.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i regionen i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i regionen: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i regionen.

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under regionstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag til behandling på regionstinget. 

(1) Arbeidstaker i regionen er ikke valgbar til verv i regionen eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i regionen plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2) Arbeidstaker i regionen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med regionen.

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at regionen gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til regionens styre.

(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt[1] kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[2]  [1] Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.

[2] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

(1) Person som har en avtale med regionen som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av regionen er ikke valgbar til verv innen regionen eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av regionen. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av regionen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører

 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt[1] kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[2][1] Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.

[2] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i regionen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 

a)

når vedkommende selv er part i saken

 

b)

når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.

 

c)

når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

 

d)

når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i regionen.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i regionen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling[1] eller ved fjernmøte[2]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

 (3) Det skal føres protokoll fra styremøter[1] For eksempel møte per e-post.

[2] For eksempel møte per telefon/videokonferanse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

Størrelsen på slik godtgjørelse til regionstyret skal fastsettes av regionstinget. 

(1) Regionen er regnskaps- og revisjonspliktig.

 

(2) Særkretser/regioner med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige særkretser skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

 

(3) Bankkonti skal være knyttet til regionen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 

(4) For regioner som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.

 

(5) For regioner som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom ting. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet.

 

(6) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

 

(7) Regionen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Regionen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra regionen og beslutning fra Idrettsstyret.

(8) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til regionens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 

(1) NHF Region Østs høyeste myndighet er regionstinget som avholdes innen utgangen av juni de årene NHF ikke har Håndballting.[1]

 

 

(2) Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de klubbene som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 måned før tinget. Protokoll fra regionstinget sendes ut senest 1. september samme år.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

 

(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.[1] Særkretstinget kan selv vedta tingperiodens lengde.

(1)På regionstinget møter med stemmerett:

 

a)                  Regionstyret samt varamedlemmer

b)                 Klubbrepresentanter. [1]

Antall klubbrepresentanter beregnes ut fra antall spillende lag i klassene J/G 11 og eldre som deltar i kamper arrangert av regionen eller NHF pr. 1. januar det året regionstinget avholdes.

Klubber som har:

 

Under 20 spillende lag                 får 1 klubbrepresentant

20 eller flere spillende lag            får 2 klubbrepresentanter

 

 

(2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

a)                  Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b)                 Kontrollkomiteens medlemmer.

c)                  Valgkomiteens medlemmer.

d)                 Revisorer.

e)                  En representant fra NHFs lovkomite

 

(3) Med tale- og forslagsrett unntatt ved valg

a)      Regionens administrative leder

b)      Seksjonsledere fra regionens administrasjon

 

(4) Observatører fra klubber i regionen uten tale-, forslags- og stemmerett.

Hver klubb i regionen kan stille med en observatør. Observatører har ikke tale-, forslags- eller stemmerett.

 

(5) Krav til klubbene

Representanter for klubber som ikke har ordnet sine økonomiske forpliktelser til regionen innen 30 dager etter at varsel er gitt, kan møte på regionstinget, men mister tale-, forslags- og stemmerett. (Varsel er pr. definisjon melding via klubbens offisielle e-postadresse)

 

(6) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av regionstinget etter målbare kriterier.

 

(7) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt regionen innen fastsatt frist som står i innkallelsen.

 

(8) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.[1] Representasjonsskalaen kan baseres på medlemstall og/eller antall aktive medlemmer.

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er).

 

(1) Regionstinget:

 

a)                  Godkjenne de fremmøtte representantene.

b)                 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

c)                  Velge dirigent(er), referent(er)[1] samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

d)                 Behandle beretning.

e)                  Behandle og vedta handlingsplan

f)                  Behandle regnskap for regionen i revidert stand.

g)                 Behandle forslag og saker. (Alle vedtak må ha ikrafttredelses tidspunkt).

h)                 Fastsette kontingent.

i)                   Behandle budsjett for regionen (for kommende to kalenderår, dvs. kalenderåret etter det år tinget avholdes og det påfølgende)

j)                   Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regionens regnskap.

k)                 Foreta følgende valg[2]:

  1. Leder og nestleder.
  2. 5 styremedlemmer[3] og 2 varamedlemmer.
  3. Kontrollkomite med leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  4. Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, 5 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting.

Valgkomiteens medlemmer med varamedlemmer bør velges mest mulig geografisk fordelt.

 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Det kan kun fremmes benkeforslag på kandidater som tidligere har vært skriftlig foreslått for valgkomiteen innen forslagsfristens utløp, eller personer som er tilstede på tinget.[1] Referenten€ behøver ikke være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er)

15Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på særkretstinget. Særkretstinget kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av den enkelte særkrets’ egen lov.

Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styre medlemmene kan velges til spesifikke oppgaver

[3] Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styre medlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

 

(6) Alle vedtak må ha et ikrafttredelsestidspunkt

 

(1) Ekstraordinært regionsting innkalles av regionstyret med minst 14 dagers varsel etter:

 

a)                  Vedtak av regionstyret.

b)                 Vedtak av regionstinget.

c)                  Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.

d)                 Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i regionen.

 

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

 

(4) Ekstraordinært regionsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.[1][1] Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte, jf. NIFs lov § 2-19(2)

Regionen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.

 

 

 

 

(1) Regionen ledes og forpliktes av styret som er regionens høyeste myndighet mellom tingene.[1]

 

 

(2) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

(3) Styret skal[2]:

a)                  Iverksette regionstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

b)                 Forestå regionens daglige administrasjon, representere regionen utad og utøve faglig myndighet innen regionens grenser.

c)                  Påse at regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd og sørge for at regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

d)                 Vedta NHFs organisasjonsnormer

e)                  Arrangere eller la arrangere regionsmesterskap og andre konkurranser innen regionen og utarbeide terminlister for dette.

f)                  Utvikle regionens organisasjon og aktivitetstilbud.

g)                 Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.

h)                 Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister.

i)                   Regionstyret kan velge et arbeidsutvalg (AU) bestående av 3 av regionstyrets medlemmer, hvor leder og nestleder er selvskrevne. Lederen er leder i AU.

j)                   AU er kun beslutningsdyktig i de saker det av regionstyret er delegert myndighet. AUs leder innkaller til møte.

k)                 Regionens daglig leder tiltrer styret og AU med tale- og forslagsrett

l)                   Den tillitsvalgte for de ansatte har møterett i regionstyremøtene (1 person) med talerett i saker som vedrører personalet og med rapporteringsansvar til de ansatte fra styrearbeidet ut fra retningslinjer gitt fra regionstyret. Representanten fratrer i saker av styreintern karakter.[1] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen særkretsen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av særkretsgrensene.

[2] Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

(1) Regionen skal ha følgende faste komiteer:

 

a)      Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser[1].

b)      Valgkomiteen velges på regionstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på regionstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (3) f).[1] Dette gjelder kun for de særkretser som har engasjert revisor, jf. § 12.

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14. 

 

Idrettsstyret og styret i Norges Håndballforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært regionsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av regionen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges Håndballforbund. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Norges Håndballforbund pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av regionen selv. 

(1) Regionen kan bare nedlegges av Norges Håndballforbund.

 

 

(2) Regionen har myndighet til å foreta sammenslutning av regioner. Sammenslutning regnes ikke som nedlegging.

 

(3) Ved nedlegging eller annet opphør av regionen tilfaller regionens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Norges Håndballforbund.