Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regionstinget 2020 - del 1

Del 1 av det 9. ordinære Regionstinget for NHF Region Innlandet ble avholdt tirsdag 16. juni 2020.

INNKALLING TIL REGIONSTING 2020  del 1 - digitalt

Det innkalles med dette til det 9. ordinære Regionstinget for NHF Region Innlandet.

Regionstinget vil på grunn av Korona-pandemien dette året bli delt i to. I del 1 vil vi være opptatt av å få godkjent regnskapene for 2018 og 2019, samt valg. Øvrige saker tas i et fysisk ting som planlegges etter 31/8-2020. Vi håper å kunne bestemme det fysiske tinget før 1. juli, men dette avhenger av hvilke retningslinjer som legges fram av regjeringen.

I dette regionstinget (del 1) er det påkrevet at alle representanter har PC med mikrofoninngang og WEB-kamera. Alle informasjoner om gjennomføringen av møtet gjøres av dirigenten når denne tar over under konstitueringen.

Regionstinget 2020 – del 1 avholdes slik:

Sted: Teams
Dag og tid: Tirsdag 16. juni. Møtestart kl. 1800.

Saker til dette tinget blir:

 • Åpning av tinget-del 1
  • Eventuelle hilsener
  • Håndballen i Korona-tiden
 • Konstituering
 • Godkjenne saksliste og forretningsorden
 • Regnskap 2018 og 2019
 • Valg
 • Avslutning av tinget-del 1

Deltakelse og årsmøter.

Alle klubber forventes å møte på tinget. Dette er klubbenes arena for å kontrollere og gjøre vedtak omkring regionens liv og virke.

Årsmøtene skal normalt velge representanten fra deres klubb til Regionstinget. Ettersom mange klubber ikke har avholdt sitt årsmøte, så tillates styret i klubben å oppnevne delegatene.

Saker til tinget

Regionstinget 2020 – del 1 inneholder kun saker satt opp av Regionstyret, og det er derfor ikke anledning for klubbene til å melde inn saker til dette tinget. Klubbene inviteres til å sende inn saker til Regionstinget 2020 – del 2.

Tingboka er offentliggjort 2. juni 2020.

Påmelding.

Klubbene må melde inn sine Tingrepresentanter til Regionstinget – del 1, innen 4. juni 2020. (utvidet fra 2. juni)

Delegasjonsantallet tar utgangspunkt i lagene fra J/G 12 år og til senior pr. 1. januar 2020. (Se vedlagte Fullmaktsskjema).

Påmeldingen skjer via Fullmaktsskjema.

VIKTIG: Alle representanter MÅ fylle inn sin e-postadresse med tanke på invitasjonene til møtet. Hver påmeldt representant vil bli kalt inn til Teams-tinget.

Skjemaet må være underskrevet av klubbens valgte styreleder.

 

Vennlig hilsen
Tor Haugstulen (sign.)                                               Ivar M. Karlstad       
Styreleder                                                                Daglig Leder

Regionstingets myndighet og representasjon

TING, STYRE, UTVALG MV. 

 13     Regionstinget

13.1     NHF Region Innlandets høyeste myndighet er Regionstinget som avholdes annethvert år innen 15. juni i de årene NHF ikke har Håndballting.

Datoen i denne paragrafen er opphevet av NIF for 2020.

13.2     Regionstinget innkalles av styret med minst tre måneds varsel direkte til de klubbene og andre som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på regionens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én måned før Regionstinget. Forslag som skal behandles på Regionstinget, må være sendt til styret senest to måneder før Regionstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Regionstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før Regionstinget.

13.3     Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør Regionstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

13.4     Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

13.5     På Regionstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

14     Representasjon på Regionstinget

14.1     På Regionstinget møter med stemmerett:

 1. a)                 Regionens styre.
  b)                 Representanter fra klubbene etter følgende skala:

0-4 spillende lag, får inntil 2 representanter
5-9 spillende lag, får inntil 3 representanter
10 eller flere lag, får inntil 4 representanter

14.2     Representantene må være valgt på klubbens årsmøte.

14.3     Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens arbeidsområde:

 1. a)  Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
  b)   Kontrollkomiteens medlemmer.
  c)   Valgkomiteens medlemmer.
  d)   Revisor
  e)   En representant fra NHFs lovkomite

14.4     Med tale- og forslagsrett, unntatt ved valg:

 1. a)   Regionens administrative leder
  b)   Inntil 3 mellomledere fra regionens administrasjon (ved forfall kan en av de øvrige ansatte gis denne retten)

14.5     Observatører fra klubber i regionen uten tale, forslags- og stemmerett.
Hver klubb kan stille med en observatør uten tale, forslags- og stemmerett.

14.6     Krav til klubbene.

Representanter fra klubber som ikke har ordnet sine økonomiske forpliktelser til regionen innen 30 dager etter varsel er gitt, kan møte på Regionstinget, men mister tale, forslags- og stemmerett. (Varsel er pr. definisjon melding via klubbens offisielle e-postadresse og/eller via klubblederes e-postadresse)

14.7     Det nyttes ikke utgiftsfordeling. Representantene har ansvar for egne utgifter.

PÅMELDING TIL REGIONSTING 2020 – del 1

FULLMAKTSSKJEMA


Sted: Teams

Tidspunkt: Tirsdag 16. juni. Møtestart kl. 1800.

 

Klubb................................................................

 

Vi melder på følgende representanter til Regionsting 2020:

NAVN PÅ REPRESENTANTER:

E-postadresse

1:

 

2:

 

3:

 

4:

 

Vara:

 

Vara:

 

Vi minner om at klubbrepresentantene skal være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.

Vi minner også på bestemmelsene om kjønnskvotering, som betyr at dersom en klubb stiller med 2 til 4 representanter, så skal begge kjønn være representert.

Dette gjelder ikke vararepresentanter.

Påmeldingen må være sendt inn til regionen innen torsdag 4. juni 2020

 

......................................................................                       

underskrift for klubben (styreleder)   

 

 

 

NHF Region Innlandet Regionstinget 2020

 
               
 

Antall delegater pr klubb

         
 

Basert på antallet lag pr 1. januar 2020

Delegasjonsantallet er regnet fra lagene er regnet fra J/G12 år og eldre.

   
               
   

Antall lag

Antall

   

Antall lag

Antall

   

pr 1. jan 18

Delegater

   

pr 1. jan 18

Delegater

1

Biri

1

2

31

Moelven

3

2

2

Brandval

0

2

32

Moen

1

2

3

Brane

0

2

33

Nes

1

2

4

Eidskog

0

2

34

Nordbygda

7

3

5

Elverum

27

4

35

Nordre Land

1

2

6

Etnedal

0

2

 

 

 

 

6

Fagernes

1

2

36

Otta

5

3

7

Flisa

8

3

37

Ottestad

4

2

8

Fron HK

0

2

38

Redalen

0

2

9

Furnes

5

2

39

Ring

1

2

10

Gausdal HK

4

2

40

Ringebu/Fåvang

3

2

11

Gjøvik HK

12

4

41

Rogne

0

2

12

Gran

3

2

42

Skarnes

2

2

13

Grue

6

3

43

Skjåk

3

2

14

Harestua

2

2

44

Skreia

6

3

15

Heidal

0

2

45

Snertingdal

2

2

16

Hernes

1

2

46

Stange HK

0

2

17

HK Vestre Toten

4

2

47

Storhamar

17

4

18

Hof

0

2

48

Storhamar Elite

1

2

19

Jaren

5

3

49

Søndre Land

2

2

20

Jevnaker

2

2

50

Sørskogbygda

0

2

21

Kolbu IL

0

2

51

Toten

13

4

22

Kolbukam

0

2

52

Trysilgutten

4

2

23

Kongsvinger

10

4

53

Vang (Hedmark)

7

3

24

Koppang

10

4

54

Vang (Valdres)

0

2

25

Kvam

2

2

55

Varde

4

2

26

Leira

0

2

56

Veldre

11

4

27

Lena

3

2

57

Vågå

4

2

28

Lensbygda

2

2

58

Vaaler IF

5

2

29

LFH09

22

4

59

Vestre Slidre IL

0

2

30

Lillehammer Studentlag

1

2

60

Øyer-Tretten

3

2

 

Lunner

5

3

61

Østre Toten HL

0

2

 

     

62

Øystre Slidre

1

2

         

Sum

 

152